Материали по дневния редДата10.02.2018
Размер70.12 Kb.
#57017

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД


НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ПАРК” АДСИЦ,

насрочено на 19 юни 2012 г.

Съдържание:
1. по т. първа от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.; предложение за решение;
2. по т. втора от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; предложение за решение;
3. по т. трета от дневния ред – заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; предложение за решение;
4. по т. четвърта от дневния ред – разпределение на печалбата на дружеството от дейността през 2011 г.; предложение за решение;
5. по т. пета от дневния ред – доклад на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение;
6. по т. шеста от дневния ред – избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.; предложение за решение;
7. по т. седма от дневния ред – освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; предложение за решение;
8. по т. осма от дневния ред – доклад на Одитния комитет; предложение за решение;
9. по т. девета от дневния ред – Промени в Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение;

10. по т. десета от дневния ред – Промени в Одитния комитет; предложение за решение;

11. по т.единадесета от дневния ред – Разни.

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.”А) Предложение за решение:
“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.


по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;”
А) Предложение за решение:
“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
по т. трета от дневния ред:

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”А) Предложение за решение:
“Общото събрание приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
по т. четвърта от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г.”Предложение за решение:
“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за неразпределяне на печалба от дейността за 2011г., поради нереализирана печалба за периода”

по т. пета от дневния ред:
“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

А) Предложение за решение:
“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Б) Доклад на директора за връзки е с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

по т. шеста от дневния ред:
“Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.”

Предложение за решение:
“Общото събрание избира регистрирания одитор Георги Търпов Хаджийски, диплома № 0244, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.”;
Мотиви: Съветът на директорите на “Парк” АДСИЦ счита, че Георги Търпов Хаджийски, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2012 г.

по т. седма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”Предложение за решение:
“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”
Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2011 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. осма от дневния ред:

“ Доклад на Отидния комитет на „ПАРК” АДСИЦ”
Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на одитния комитет”Б) Доклад на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

по т. девета от дневния ред:
“Промени в Съвета на директорите на дружеството”

Предложение за решение:
“Общото събрание приема следните промени в Съвета на директорите на “Парк” АДСИЦ:

  1. Освобождава от длъжност, по негова молба до дружеството, Председателят на Съвета на директорите Иво Радостинов Стойков и избира за нов член на Съвета на директорите Георги Стефанов Пулев за срок от 1 година до изтичане на мандата на СД.

“Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт” ЕООД ще се представлява в СД на „ПАРК” АДСИЦ от Юри Благоев Катанов

ОС овластява лице, което да сключи договора за управление с новия член на СД.


Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлагания нов член на Съвета на директорите


  1. Георги Стефанов Пулев


с постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Борово”, ул. “Ястребец” № 26, ап. 15а,

образование:

Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Специалност “Управление на търговията” (1993-1995)


Южен Университет в Орегон, Ашланд, Орегон, СА Щ

Бизнес Администрация (1995-1996)


Американски университет в България

Бакалавър в областта на Бизнес администрацията (1996-1998)

Член на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (ACCA) от 2002 г.

професионална квалификация и заемани длъжности:

Алфа Финанс Холдинг АД

Финансов и административен директор ( от януари 2007г.)
KPMG Bulgaria OOD, Мениджър Одит (1998г. – 2004г.)
Чипита Фуудс България ЕАД (Част от CHIPITA GROUP – Гърция)

Изпълнителен Директор – ръководител на организацията (м. юли – м. декември 2006г.)

Финансов и административен директор (2004г. – 2006г.)  1. Юри Благоев Катанов

с постоянен адрес: гр. София, жк. Красно село, бл. 208, Вх. А, ап.17


образование:

Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Специалност “Туризъм”


Сертифициран финансов аналитик (CFA)

професионална квалификация и заемани длъжности:
Има дългогодишен опит в областа на корпративите финанси, финансовия анализ и консултации. Към момента е управител на „Алфа дивелопмънтс мениджмънт” ЕООД.

От 2005 г., е директор инвестиции в „Алфа финанс холдинг” АД.

Член е на борда на директорите и изпълнителен директор на „Алфа дивелопмънтс” ЕАД. Има професионален опит като икономически анализатор във вестник Капитал и като старши финансов анализатор в инвестиционен посредник „Булброкърс”

“II. ОС определя размера на възнаграждението на Съвета на директорите да не се променя и да остане в размер на 300 лв. месечно.”

“III. ОС определя гаранцията за управлението на членовете на СД в размер на тримесечното им възнаграждение по т. II.”

по т. десета от дневния ред:
“Промени в Одитния комитет”

Предложение за решение:
“Общото събрание приема следните промени в Одитния комитет на “Парк” АДСИЦ:

I. Освобождава от длъжност, Председателят на Одитния комитет Иво Радостинов Стойков и избира за нов Председател на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев.

„Алфа дивелопмънтс мениджмънтс” ЕООД като член на одитния комитет ще се представлява от управителя си Юри Богомилов Катанов


по т. единадесета от дневния ред:

“ Разни”


Атанас Иванов Бойчев,

Изпълнителен директор на “Парк” АДСИЦ ................................................
Каталог: files -> downloads
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
downloads -> Отчет за 2004 г. Дейностите на организацията се осъществиха на следните нива: международно; регионално
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Доклад за дейността Финансов отчет Пояснение към Финансовия Отчет
downloads -> Cbc fairs cross border cooperation fairs
downloads -> Suggested Yearly Plan Blockbuster 4 Teacher: Director
downloads -> Доклад за състоянието на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница