Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по научната специалност по научна специалност „Дата23.07.2016
Размер62.29 Kb.
#2650
ТипКонкурс
Проф. Татяна Хаджиева, дм, дмн.

Председател, Гилдия на лъчетерапевтите в България

Клиника по Лъчелечение

Адрес, Бяло Море 8, 1527 София България

Tel. (+3592) 9432136; Mob.+359888654543; e-mail: hadjievabul@gmail.com

УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ” Медицински факултет София „


СТАНОВИЩЕ от
Проф Татяна Димитрова Хаджиева, дмн
Относно:

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент»

по научната специалност по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология” за нуждите на Лабораторията по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина” на МБАЛ – София при ВМА, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. „Медицина”,

на

д-р Соня Борисова Сергиева, дм
Конкурсът

е обнародван в Държавен вестник ДВ №80/19.10.2012г.По Процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент”.

За изразяване на „Становище” по посоченият избор за „доцент” са ми предоставени всички изисквани, съобразно ЗРАСРБ и „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности” в ВВМИ– София, административни и научни материали, справки и документи, касаещи професионалното и научно развитие на д-р Соня Борисова Сергиева, Считам, че конкурсната процедура за присъждане на академичната длъжност „Доцент” отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ.
 1. Кратки биографични данни

Д-р Соня Сергиева е родена през.1964 в г.София През 1990 г завършва Медицинска Академия-София (сега – Медицински Университет-София); Като редовен аспирант от 1991 – 1994 г. в Националния онкологичен център – София; успешно защитава дисертация за доктор по медицина на тема: Нуклеарно- медицински аспекти в диагностиката на злокачествения миелом

През 1994 г става специалист по нуклеарна медицина, а през 1997 г по онкология. След защитата си е назначена като научен сътрудник в НСБАЛО, преминава през II-I ст. и през 2003 г. създава и ръководи отделението по нуклеарна медицина в СБАЛОЗ София град. Специализирала е в Германия, Италия, Франция, Австрия и др. Владее писмено и говоримо английски и руски езици.

Член е на БА по Нуклеарна медицина на Българското онкологично дружество, на ЕANM, WARMTH, BUON.
2. Оценка на научно-изследователската дейност

В научната си дейност д-р Соня Сергиева се изявява като компетентен

изследовател, с активна и постоянна изследователска и научно-приложна дейност, с особен вкус към най- новите методи в Нуклеарната медицина.
2.1 Науко-метрични показатели:
Д-р Сергиева се представя с 208 публикации и участия в научни форуми. От тях 83 са научни статии, отпечатани in toto. 10 са свързани с дисертацията за периода 1992-1994, от които 2 са отпечатани на англииски. Има 73 научни публикации, извън дисертацията в периода 1992 -2010. От тях 27 отпечатани изцяло са в известни издания с импакт фактор като Eur J of Radiology, World J of Nucl Med, J Clin Nucl Med, J of BUON др. като в 62 % е първи и втори автор. Останалите 46 са в българските специализирани научни издания. Има и 2 участия в монографии. Публикациите имат 30 цитирания в чуждестранни списания, а в български – 42, с общ impact factor (IF) – 63,381, индивидуален 17.71

Активността на Д-р Сергиева в чуждестранни и български форуми е много голяма. В чужбина тя е изнесла 60 доклада и постера пред чуждестранни форуми, като при 10 е поканен лектор на устни доклади на световни международни конгреси в Индия, Гърция, Италия, Германия, Австрия, Бразилия, Чили, Колумбия и др. На български научни форуми д-р Сергиева е докладвала 60 научни съобщения.


2. 2 Научна активност: 1. Основните научни приноси от дисертационния труд: 1992-1994 г.

За първи път у нас е въведена радиоимуносцинтиграфията за специфична диагноза и диференциална диагноза на туморни образувания при болни с малигнен меланом и първична злокачествена множественост или с неустановено първично огнище. Една част изследванията са проведени в отделението по нуклеарна медицина във ВМА през периода 1991-1992г. с любезното съдействие на д-р К.Горанов и д-р В.Куйкин на първата инсталирана PHILIPS SPECT гама камера в България

Три от публикациите по дисертацията са отличени като млад изследовател със следните награди: през 1994 /две публикации/ и 1995. 1. Основни научни приноси извън дисертационния труд 1995-2012
 • След като въвежда радиоимуносцинтиграфския метод тя разширява клиничното му приложение в областта на диагностиката на ретинобластома и колоректалния карцином с маркирани анти-СЕА моноклонални антитела,

 • Заедно с доц. Байчев въвеждат за първи път в България лимфосцинтиграфския метод за определяне на локалния лимфен дренаж и визуализиране на сентинелни лимфни възли при рак на млечната жлеза с 99мТс-наноколоид, в комбинация със синьо багрило – участия с 2 монографии и 7 публикации в български и чуждестранни списания

 • Разширява методът на лимфосцинтиграфия при онкологични и хематологични малигноми. Участва в изследователски проект Л-723/2003 МОН:”Стадиране на карцином на шийката на матката с МРТ и съпоставка с оперативния и хистологичен резултат”,

 • Проучвания с 99мТс-МІВІ при рак на гърдата за оценка на множествената лекарствена резистентност с разработване на два научно-изследователски проекта 1997 и 2003 г. Вторият е международен с ръководител prof. J.L.Moretti, Париж. Резултатите са публикувани в 6 съобщения и представени на 8 различни форуми у нас и в чужбина. Един от представените доклади на тема:99mTc -MIBI scintigraphy as a functional method for the evaluation of multidrug resistance in breast cancer patients” с S.. Sergieva като първи автор , е отличен в Porto Alegre, Brazil, Jan 2004, с награда на IAEA за най-добра устна презентация.

 • Проучвания върху соматостатин-рецепторната сцинтиграфия със 111-In-Octreoscan за диагностика, стадиране и проследяване на болни с невроендокринни гастроентеропанкреатични тумори, дребноклетъчен белодробен карцином и лимфоми

 • Мястото на костната сцинтиграфия в онкологията с участия в два проекта по МОН - проект Л-1210/2002 и Л-1321/2003: като във вторият е ръководител с 6 публикации и 8 съобщения на конференции.

 • Интерес към ролята на НМ методи в казуистични случаи
  1. Учебно-преподавателска дейност

Като научен сътрудник в периода 1997-2002 г Д-р Сергиева активно се е включвала в учебно-преподавателската работа на НСБАЛО - в основните курсове по онкология. Трябва да се има предвид, че НСБАЛО няма учебна активност със студенти и това обяснява по-ниската им преподавателска ангажираност.

Д-р Сергиева, обаче е търсен и канен лектор на мултидисциплинарни специализирани симпозиуми в чужбина и у нас . Тя чете лекции в курсове по СДО в областта на „Съвременни насоки при диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза”, „Образна диагностика”, „Параклинични изследвания, съпътстващи диагностика а и лечението на онкоболни, Лектор в Клуб „Млад онколог” и в симпозиума за невро-ендокринни тумори МОРЕ 2012 и др. Трябва да се подчертае, че д-р Сергиева е канен лектор на световни и европейски конгреси по Нуклеарна медицина / Австрия, Франция, Бразилия, Чили, Португалия, Индия, Монголия и др./
Изхождайки от гореизложеното смятам, че д-р Сергиева е готов отличен преподавател по Нуклеарна медицина, с достатъчен професионален опит и висока обща, специална и езикова квалификация
4. Диагностично-лечебна дейност

Д-р Сергиева има 21 година медицински трудов стаж, от 18 години е доктор в областта Нуклеарна медицина, с 18 -годишен стаж по специалността нуклеарна медицина и 15 години опит в специалността онкология. Професионалното й развитие е главно в областта на нуклеарната онкология, като от 2003 г. и основател и ръководител на отделението по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ София град. Има подчертано грижовно отношение към пациентите и съм свидетел на множество похвали за нея от общите ни болни.


От представените документи, Д-р Соня Сергиева се очертава като дългогодишен отличен специалист, новатор в областта на най-съвременните нуклеарно- медицински приложения в онкологичната практика, канен лектор на международни симпозиуми и форуми в България, награждаван специалист в областта на научните проучвания, лекар с подчертано грижовно отношение към пациентите.

Това ми дава основание да дам положително становище за цялостната над 20- годишна дейност на д-р Сергиева и да гласувам положително за присъждането й на академичната длъжност „Доцент»


11.02. 2013 Проф. Татяна ХаджиеваКаталог: doc -> konkursi -> docent -> 15.02.2013Sergieva
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
15.02.2013Sergieva -> Резюме на научните трудове на д-р Соня Борисова Сергиева, дм
konkursi -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" в област на висше образование Здравеопазване и спорт по професионално направление Медицина и научна специалност „Обща хирургия" за нуждите на
konkursi -> Конкурс за щатно осигурена академична длъжност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница