Конспект по латински език лексика и правни термини към declinatio I causa, culpa, mora, iustitiaДата20.09.2016
Размер16.46 Kb.
#10357
ТипКонспект
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Специалност ПРАВО

Конспект по ЛАТИНСКИ ЕЗИК
1. Лексика и правни термини към declinatio I - causa, culpa, mora, iustitia. Фразеологични съчетания от типа persona grata, causa iusta etc.

2. Лексика и правни термини към declinatio II – ànimus, dolus, magister, patrimonium, testamentum. Фразеологични съчетания от типа animus domini, forum delicti etc.

3. Лексика и правни термини към declinatio III – lex, civitas, actio, obligatio, crimen. Фразеологични съчетания от типа ratio legis. vacatio legis, fictio iuris, status civitatis, heres legitimus etc.

4. Лексика и правни термини към declinatio III – error, praetor, ius, corpus, civis, testis, pars. Фразеологични съчетания от типа iuris vinculum, causa mortis, error facti, vis maior, mora debitoris etc.

5. Лексика и правни термини към declinatio IV – casus, consensus, senatus, usus. Фразеологични съчетания от типа usus fructus, tacitus consensus, excessus mandati etc.

6. Лексика и правни термини към declinatio V – res, dies, species, superficies. Фразеологични съчетания от типа res mancipi, res iudicata, bona fides, dies certus, species facti etc.

7. Прилагателни имена и други сходни форми по първо и второ склонение като bonus,-a,-um; privatus,-a,-um; liber,-era,-erum; meus,-a,-um; noster,-tra,-trum; alter,-era,-erum etc.

8. Прилагателни имена по трето склонение като civilis,-e; capitalis,-e; naturalis,-e; pubes, puberis; par, paris; infans,-antis; simplex,-icis etc.

9. Степенуване на прилагателните - magnus - maior - maximus; fortis - fortior - fortissumus. Фразеологични съчетания като argumentum a fortiori; melior est causa possidentis; prior tempore, potior iure, probatio liquidissima etc.

10. Глаголни форми. Спрежения. Глаголи, използвани като правни термини от типа veto, vetare; praesto, praestare; cedo, cedere; fingo, fingere; derogo, derogare; suspendo, suspendere etc.

11. Правни термини, произхождащи от сегашното деятелно причастие като цедент (cedens,-entis), депонент (deponens,-entis), акципиент (accipiens,-entis), прецедент (precedens,-entis) etc.

12. Правни термини, произхождащи от минало страдателно и бъдеще страдателно причастие. Фразеологични съчетания като lex lata, lex ferenda, statutus, iudicatus, dividendus etc.

13. Употреба на родителния падеж (genetivus) и форми на -ndi. Фразеологични съчетания от типа quorum, deminutio capitis, exceptio rei iudicatae, rei vindicatio, ius possidendi, causa donandi etc.

14. Употреба на обстоятелствения падеж (аblativus). Фразеологични съчетания от типа statuquo, aliud pro alio, ipso iure, sine causa, ex constitutione, ex lege, stricto sensu etc.

15. Словообразуване и семантика на словообразувателните елементи. Анализ на примери като пре-зумп-ция, ре-патр-иран, екс-пулс-иран, де-лег-иран, кон-вен-ция, аб-дик-ация, ре-цеп-ция, про-цед-ирам и т.н.
Изготвил: доц.д-р Мария Костова

2004 г.
Задължителна УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Учебник по Латински език /за юристи/, М.Костова, С., 2004

2.Латинско-български речник, М.Войнов,Ал.Милев, С., 1995


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Всяка рубрика “Правна филология” на сп.Съвременно правоЧолов Р., Понятието “работа” (оpera) в Римското право, в сп. Правна мисъл 2(1980);

Венедиков П., Понятието furtum, в ГСУ ЮФ 36/част III (1941);

Костова М., Лингвистически анализ на contractus като terminus technicus в езика на римското класическо право, ГСУ, т.78, год.84.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница