Корпоративен имидж и корпоративна идентичност /дизайнДата24.10.2018
Размер76 Kb.
#96159


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГ IV курс
КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА : КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ И КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ /ДИЗАЙН/

Изготвил : Миглена Петрова Конакчиева, МГ-658


Проверил : гл.ас. Биляна Николова

Съдържание : 1. Същност и етапи на изграждане на корпоративния имидж;

 2. Компоненти на корпоративния имидж;

 3. Правила за разработка на фирмен стил /корпоративна идентичност/;

 4. Практически опит – пример за успешна организация;

 5. Обобщение


1.Същност и етапи на изграждане на корпоративния имидж;
Създаването и внасянето в публичното пространство на корпоративния имидж е сложен и продължителен процес , който се подчинява на определен правила , изисква професионален подход и определени ресурси. Под технология на изграждане на корпоративен имидж разбираме прилагане на специфични знания за създаване и поддържане на устойчив корпоративен имидж. PR се основава на конкретни принципи, знания и техники за постигане на тази цел. Процесът на конструиране на корпоративен имидж преминава през няколко взаимно свързани етапа:

• Етап на установяване на изискванията и очакванията на публиката по отношение на корпорацията

• Eтап на селектиране на силни и привлекателни характеристики

• Eтап на модифициране на конкретни характеристики като средство за очертаване на желан от публиката уникален корпоративен имидж

• Eтап на внасяне на корпоративен имидж в публичното пространство
Всеки индивид се нуждае от най- разнообразна информация в своята социална и личностна реализация , а в публичното пространство действат огромен брой информационни източници , които се борят за неговото внимание. Шансовете да се наложи на всяка организация е в познаването на актуални проблеми , които вълнуват в конкретна ситуация публиката. Преимуществата на една корпорация са социално значими , ако те са преимущества преди всичко за нейните конкретни целеви публики и не се конфронтират с глобални обществени интереси. PR е точното и пълно познаване на потребностите и интересите на публиката и на нейните специфични характеристики – социални, психологически , естетически, етични , религиозни и пр. Какво очаква публиката от една съвременна корпорация?

- Да обръща особено внимание на хората , които наема за свои служители, те да са талантливи , високообразовани , с изявени способности личности; ефективно да се използват уменията на тези хора ; професионално да се реализират в корпорацията чрез новаторство и творчество , като интегрират богат опит, знания и модерни технологии , като прилагат идеи за нови услуги и конкретни стратегии по възможно най ефективния начин;

- Да разполага с резултатно, квалифицирано и с честни намерения ръководство, което да създава дух на колективизъм , на сътрудничество и взаимопомощ между служителите , обстановка в която те могат да израснат;

- Основни принципи на дейността да са съвършено качество , за надеждността и лоялността във взаимоотношенията и с публиката;

- Да е лидер в съответния сектор от бизнеса, да е авторитет не само на настоящето , но и на бъдещето;

- Поведението на корпорацията да се характеризира с отговорност и да предизвиква уважение сред обществото. Технологичния процес на изграждане на корпоративен имидж стартира с изучаване на представите на публиката за корпорацията. Ако тя вече съществува в пазарното пространство , то възможните източници , от които публиката е формирала своите представи , могат да бъдат: корпоративни източници т.е.целенасочено организирани и контролирани от организацията; независими спрямо организацията източници- от семейството, приятелската среда, колеги, масмедии и др.

Думата корпоративен идва от латинското corporo - оформям се в тяло; а корпорация означава “група от хора, които действат като едно тяло”.

Организациите наистина наподобяват тяло. Мениджмънтът има отговорността да изгради корпоративната стратегия - съвкупността от корпоративната философия (мисията на организацията) + целите, чрез които тази философия ще се реализира + дейностите, в които ще се въплъти, + необходимите ресурси за изпълнението й в дългосрочна перспектива. След това организацията се задвижва като единно тяло, като организъм - действа с координирани движения, заговорва със свой глас, изгражда своя корпоративен имидж.

Имиджът – това е образът на една организация или институция в съзнанието на хората.

Понятието имидж е доста широко разпространено главно с две свои значения - като имидж на организацията, което съвпада с корпоративния имидж; и като имидж, който се отнася до продуктите или услугите на компанията. В този случай се има предвид т. нар. имидж на продукта.

От друга страна, термините репутация и имидж често се приемат за синоними. Например в популярната T - shirt дефиниция ПР се определят като “управление на репутацията”. В други изследвания репутацията се разглежда като перцептивно равнище, т.е. равнище на усещанията и нагласите. Докато имиджът се свързва с нивото на знанията. В практически план тези различия не са толкова важни. По-важното е да се отчита, че репутацията или имиджът са виртуални психологически феномени с когнитивна природа и структурен характер, върху чието формиране влияят множество фактори.


 1. Компоненти на корпоративния имидж

Корпоративният имидж се формира от интегрирането на няколко компонента: индивидуалност, идентичност, етична ценностна система (култура) и репутация.
  1. Индивидуалността е най-скритата и най-трудно уловимата перцептивна

характеристика на организацията. Тя съществува във вид на колективни вярвания и представи в главите на хората, които работят в компанията, и се предава на външния свят посредством неговите възприятия.


  1. Етичните ценности имат много важна роля за формиране на корпоративната

индивидуалност, а от тук - за репутацията и имиджа. Системата от ценности и вярвания поражда етични стандарти и културни модели на поведение, отразяващи корпоративната философия във вид на уникален стил и излъчване. Развиването на корпоративна култура като съвкупност от мисия, ценности, символи, герои и ритуали способства за възникването на корпоративен дух, мотивация, вяра в компанията и нейното бизнес призвание, които постепенно формират принципи и почерк на поведение и общуване. В този смисъл може да се твърди, че културата съгражда основа, за да има репутация, да се създава и развива такава.

  1. Корпоративната идентичност е много тясно свързана с индивидуалността,

защото представлява нейната физическа демонстрация. У.Олинз посочва, че корпоративната идентичност е призвана да направи бизнес стратегията видима чрез дизайна и модела на поведение:

“Идентичността се изразява чрез името, символите, малките дизайни (логото), цветовете и ритуалите като средства да отличиш себе си и фирмената си марка в обкръжаващата среда” (Olins, 1989: 9).

Някои компании имат толкова ярка корпоративна идентичност, че имената, цветовете и логото им се възприемат като синоними - напр. Кока Кола с нейното наситено червено, отличаващо цялата й визия; или IBM, на която дори прякорът е възникнал въз основа на фирмения цвят - The Big Blue (Синият гигант).

2.4. Репутацията се формира върху основата на възприятията и опита, който

външните публики имат от контактите си с организацията, а също под въздействието на чужд опит, на който те се доверяват. Компаниите могат да имат добра, лоша или никаква репутация, когато са неизвестни. Репутацията се отнася до такива характеристики, като: бързо обслужване, добро качество, грижовно отношение към клиентите, коректни връзки със снабдителите, солидни финансови постижения. Репутацията е многоспектърна и за различните публики има различни качествени измерения и детерминатори.


Разработката на корпоративна идентичност / фирмен стил – това е особено важна част от имиджа на една компания. За изграждането на добър външен вид, привлекателен и отличаващ се от останалите, най-вече изисква предвиждане като ресурс на достатъчно време. Корпоративна идентичност / фирмен стил – това е съвкупността от графични елементи, които компанията използва в рекламните си материали, в опаковките на продукти, фирмените бланки, и т.н. Посредством фирмените знаци, шрифтове, цветове, потребителите и партньорите отъждествяват Вашата продукция или услуги именно с Вашата организация, както и Ви различават от конкурентите Ви. Корпоративната идентичност / фирменият стил влияят силно на възприятията на клиента, играят важна роля в познаваемостта и целостното изграждане на бренда.

Едно от най-началните действия по пътя на изграждането и утвърждаването на една компания – това е грамотната разработка на фирмен стил / корпоративна идентичност. Корпоративната идентичност / фирменият стил служат за открояване на компанията из между останалите. Компонентите на корпоративната идентичност / фирменият стил спомагат на клиентите и партньорите да отличат една фирма от продукцията на останалите компании, т.е. добрата корпоративна идентичност / фирмен стил на една фирма влияе силно на доверието у потребителя и както се оказва в крайна сметка това е показател, както в порядките и организираността на една фирма така и в нейното производство и услуги.

Обичайно в разработката на корпоративна идентичност / фирмен стил се предвиждат следните позиции: фирмен знак / лого; логотип; избор на шрифтове; корпоративни цветове; делова документация; бланки; клиентска документация; и много други.


 1. Правила за разработка на фирмен стил /корпоративна идентичност/;

Съществуват редица правила за разработката на корпоративна идентичност / фирмен стил.3.1. Корпоративна идентичност/ фирменият стил са длъжни да са запомнящи се – ето защо логото трябва да бъде опростено и понятно, тъй че потребителите да могат да го запомнят лесно, а съществено да се отличава от други лога, така че да може с лекота да се филтрира сред други в списъци от конкуренти. При създаването на фирмен стил / корпоративна идентичност се използват не само шрифтове, но се креатират и графични елементи, така че запомнянето на изображенията в човешкото съзнание да става по-бързо от помненето на названията и думите.

Логото е неразделна част от образа на компанията и ключ за маркетинг на успех, ето защо неговото качество е от най-високо значение за който и да било бизнес. Професионализмът, евтина цена и олекотеност на редакция правят нашите Фирмени лога действително привлекателни и единствени.


3.2 .Фирменият стил / корпоративната идентичност следва да е лесно запомнящ се / познаваем – графичните елементи на Вашият фирмен стил / корпоративна идентичност, следва да се асоциират именно с Вашата фирма. Поради всичко това той е длъжен да изглежда идентично и да е еднакво читаем на всички медийни средства и рекламни носители (на фирмената бланка, на екрана на телевизора или на корпуса на тролея). Изключително важно е Вашият фирмен стил да е познаваем не само като цветен но и като черно – бял вариант (например на на факс съобщение или на ксеро копие).
Корпоративната реклама не бива да се смесва с рекламирането, което цели да продава продукти и услуги. Корпоративната реклама има специфични задачи - да подкрепя, развива и защитава добрия имидж на компанията, като излъчва послания, съответни на корпоративната философия и стратегия. 1. Практически опит – пример за успешна организация – „ОСЦЕОЛА” ЕООД

Служителите във фирмата представляват група от хора, чиито перцепции за организацията са много важни и в никакъв случай не могат да бъдат оставени да се развиват случайно и от само себе си. „ОСЦЕОЛА” ЕООД зависи от поддръжката на хората, които я съставят. Ако фирмата преследва техните цели по ефикасен начин, като устоява на конкуренцията и на други външни заплахи, със сигурност може да разчита на вътрешна подкрепа. От друга страна, всеки човек, който работи във фирмата, е неин презентатор – неговото поведение, изразяваното от него мнение за организацията, впечатленията, които оставя у външни публики и т.н. безспорно рефлектират по един или друг начин върху организацията като цяло.

Логото е неразделна част от образа на компанията и ключ за маркетинг на успех, ето защо неговото качество е от най-високо значение за който и да било бизнес.
Цели на ръководството на „ОСЦЕОЛА” ЕООД :


 • Ефективна работа на персонала – това е постижимо, когато всеки член на организацията е наясно със същността на работата си – критериите за нейното оценяване и възможностите за подобряване на изпълнението й;

 • Усъвършенстване на управлението – преследва се постигане на оптимална мярка на информираност на персонала, за да работи качествено – нито да бъде заливан с потоци информация, нито да чувства недостиг на информация;

 • Мотивация – тя се създава въз основа на съзнанието за участие, макар и непряко, в процесите на формиране на управленските решения, от една страна, и от друга – в действащите механизми за професионално усъвършенстване;

 • Духът на тима” – или духът на организацията – това е постижима цел, защото е феномен на добрите вътрешни комуникации. Така се наричат чувството и съзнанието на отделните индивидуалности, че са част от тима, работещ упорито за общосподеляна цел. Духът на тима не е откритие нито на модерния мениджмънт, нито на нашето столетие. Той е древна ценностна формула на човешката философия, изразявана с различни словесни форми в различни национални култури. Да си припомним нашата поговорка Сговорна дружина – планина повдига – тя изразява същите етични стойности за солидарен съзидателен труд. Важното е да се поставят ясни цели, хората да бъдат убедени, че постигането им гарантира както организационния, така и личния им успех, да знаят ценността на личния си дял в общото усилие и да получават доказателства за ефективността от полаганите усилия за всяка следваща стъпка.

 • Програмите за вътрешни комуникации” имат голямо разнообразие от обекти – това са нещата, които трябва да се постигнат чрез програмата. Програмите са различни видове – въвеждащи програми за нови служители; образователни програми за квалификация и преквалификация; информационни програми за повишаване на знанията за организацията, за организационната политика, за организационния живот.

 • Атмосфера – фирмата предлага – бар, курсове по немски език, йога, бокс. Това предразполага служителите, които работят.

Примерите на стотици и хиляди успешни компании показват, че успешна организация е тази, която е съумяла да изгради индивидуалността си, да установи необходимите корпоративни комуникации, за да реализира корпоративната си стратегия, и да развие корпоративните си ПР, защото без тях предходното не би могло да се осъществи.


ОБОБЩЕНИЕ

 • Корпоративното рекламиране има функцията да подкрепя и развива организационния имидж, като лансира неговите отличителни аспекти. То се различава от търговската реклама.

 • Вътрешната публика е носител и презентатор на организационната индивидуалност. За ПР тя е също толкова важна, колкото всяка друга първична публика.

 • Имиджът се влияе от стереотипите и предубежденията на публиките. По тази причина във всяка ПР- ситуация стереотипите и предубежденията трябва да се изучават и отчитат, за да се намерят подходящите комуникационни подходи, целящи неутрализирането и преодоляването им.Използвана литература :
- Филип Котлър, Котлър за маркетинга,Как да създаваме,печелим и управляваме пазарите;

- информация от интернет
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница