Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 смДата22.07.2016
Размер144.47 Kb.
#499
ПОЯСНЕНИЕ

Конкретни изисквания към отделните ремонтни работи и продукти са посочени в Приложение № 4 към публичната покана, като дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см. Относно строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строителните и монтажните работи, то същите трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 06.12.2006 год., обн. ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г.

Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СРР да не са по – малки от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Тези изисквания са формулирани в Приложение №1 към публичната покана.

По долу са поместени приложенията за попълване във формат Word.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УЧАСТНИК: ………………………………………………..…..….....................

Седалище и адрес на управление:…………………..…….…..…......................

тел…………………./факс………......……/ e-mail ………….………................

ЕИК/Булстат ……………………….....................................................................

Офертата е подписана от .....................................................................................

в качеството на .....................................................................................................

Адрес за кореспонденция …………………………….………….……………..

Лице за контакт ................................................................. тел. ..........................


О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет 1536/Ремонт на покрива на сграда №163 Цех за ремонт на БТ и АТ във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование 46690 - Пловдив.Декларираме, че:

1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Срокът на валидност на представената оферта е 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на крайния срок за приемане на офертите.

3. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора ще представим свидетелство за съдимост на лицето, представляващо дружеството.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

3. Други по преценка на участника.

____________________ Декларатор: ___________________

(място на деклариране) (подпис и печат)

_______________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на ________________________________________________________


   1. Срокът за изпълнение на договорените видове СРР е

/ / календарни дни.

Срокът за изпълнение на СРР започва от датата на подписване на протокол


обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен
график, разработен на база предвидените СРР в Приложение № 4 от
документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху
него.

   1. Срокът на валидност на офертата е 60 /шестдесет/ дни,
    считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

   2. Гаранционни срокове на строително – ремонтните работи:

/Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/.

 • за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …… години,

 • за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и
  стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - ………. години;

За гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, неупоменати в
договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от
31.07.2003 г. на МРРБ.

4. При изпълнение на СРР ще използвам материали и изделия, които да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).


____________________ Декларатор: ___________________

(място) (подпис и печат)

___________________

(дата)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/


Наименование на СРР

мярка

К-во

Ед. цена

Стойност

1

Демонтаж на хидроизолация и топлоизолация

м2

4 2002

Полагане на пласт топлоизолация от 4 см EPS плътност минимум 20 кг/м3 на участъци (без тези между фонарите)

м2

4 2003

Полагане на армирана изравнителна циментова замазка 4 см. ( без тези между фонарите)

м2

4 2004

Грундиране на покрива с битумен грунд

м2

4 2005

Хидроизолация на два пласта на битумна мушама – 4 кг/м2 на газопламъчно залепване

м2

4 2006

Компенсатори от битумна мушама

м

2007

Подмяна на тръби на отводняването ПВС с диаметър 110 мм и дължина 14 м

бр.

138

Грундиране на бордове и по фонари с битумен грунд на бордове с височина 0,6 м и по фонари с височина 0,2 м.

м2

3159

Хидроизолация на един пласт на битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване на бордове с височина 0,6 м и по фонари с височина 0,2 м.

м2

315ВСИЧКО СРР
ДДС – 20 %
КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС
____________________ Декларатор: ___________________

(място) (подпис и печат)

___________________

(дата)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБЩО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СРР по количествено – стойностна сметка

лв.
10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

лв.
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС:

лв.
20 % ДДС

лв.
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС:

лв.

СЛОВОМ

лв.

Забележка:   1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в Ценово предложение – Приложение № 4 и са неразделна част от офертата.

   2. Размер на непредвидените разходи е 10 % /десет процента/

При възникване на непредвидени работи /извън Приложение № 4/ се допуска разходване до 10% от стойността на предложените строително – ремонтни работи без ДДС.
____________________ Декларатор: ___________________

(място) (подпис и печат)

___________________

(дата)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Пакт за почтеност
между Сухопътните войски и .............................................................., участник в обществена поръчка за доставка с предмет 1536/Ремонт на покрива на сграда №163 Цех за ремонт на БТ и АТ във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование 46690 - Пловдив”.

Днес ................., между Сухопътните войски и .................................................., участник в обществена поръчка за 1536/Ремонт на покрива на сграда №163 Цех за ремонт на БТ и АТ във ВР 1536 – Пловдив на военно формирование 46690 - Пловдивпо реда и условията на чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи следният


Пакт за почтеност:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да е характер.

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:

1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.

2. Участникът, ................................................................ потвърждава, че:

/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било стимули или възнаграждения на което и да било официално лице/било от страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка, както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин; и

/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.

Участникът, ........................................... разбира изцяло както последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните войски на Република България разчита на поемането им от негова страна.

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.

Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните войски на Република България екземпляр.

Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за изпълнение на договора за обществена поръчка.


ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ: ЗА УЧАСТНИКА:

___________________________ ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ


Долуподписаният/ата: ………….…………………….......……………..............

ЕГН …..………………, постоянен адрес …..………………………………........., гражданство …..………...………, притежаващ лична карта № ………..........…., издадена на ………......…….. от МВР – гр. …………………….. в качеството ми на

управител на ..............................................., адрес на управление ………..........……..,

(наименование на юридическото лице, физическото лице-ЕТ)

тел./факс;…….............….., вписано в търговския регистър при ………………....…. съд по ф.д. № ………...../ ……..…г., БУЛСТАТ/ЕИК………….………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

____________________ Декларатор: ___________________

(място) (подпис и печат)

___________________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8


ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки
От _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта № _________, издадена на _________ от ___________, управител/прокурист (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите и др. съгласно чл. 47 от ЗОП) _____________ на _______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ___________________________________________________________

(посочете наименованието на поръчката)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
По чл.47, ал.1 от ЗОП:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

  1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

  2. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;


По чл. 47, ал. 5 от ЗОП:

1. Представляваният от мен участник не е свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
____________________ Декларатор: ___________________

(място) (подпис и печат)

___________________

(дата)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.3. т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(„ЗИФОДРЮПДРС”)
Долуподписаният/ата:________________________________________________________,

(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на __________________________(дата на издаване)

от МВР – гр. ________________, адрес: _____________________________________________,(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в___________________________________________(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ)

Със седалище ________________и адрес на управление: ______________________________,

тел./факс: _________, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ ______________ - кандидат/ участник/ подизпълнител в открита процедура / / ненужното се зачертава/

за възлагане на обществена поръчка с по ЗОП предмет: „______________________________”

_______________________________________________________________________________.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:


 1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

/ненужното се зачертава/

по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим

е _____________________________________________________.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/


 1. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби /ненужното се зачертава/

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим.

 1. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.

/ попълва се, ако дружеството е регистрирано с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим/

 1. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

_______________ Декларатор: ______________(място на деклариране) (подпис и печат)

___________________ /__________________________/

(дата на деклариране) (име и фамилия)
Забележка:

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.


2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя документ за регистрация.
Каталог: moduls -> files -> files
files -> З а п о в е д на командира на сухопътните войски
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Тръжна документация
files -> Тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Заповед на командира на сухопътните войски
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> Министерство на отбраната на република българия н а р е д б а за средномащабните и дребномащабните


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница