Литература 28. 04. 2012 г. Уважаеми ученици, Тестът съдържа 25 задачи по български език и литератураДата23.07.2016
Размер91.83 Kb.
Пробен изпит по български език и литература

28. 04. 2012 г.


Уважаеми ученици,
Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.

Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.

Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, като зачертавате със знака Х буквата на избрания от вас отговор.

За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място.Използвайте това място, за да запишете своя отговор.

Време за изработване на теста – 60 минути.

Пожелаваме ви успешна работа!

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

Езикът, на който говорим, ни помага да определим своята идентичност. Многобройните езици, които се говорят от 500-те милиона граждани на Европейския съюз, се простират над целия континент като голяма цветна мозайка. В ЕС има 23 официални езика. Обикновено, когато една страна стане членка на ЕС, нейният национален език се признава за официален в съюза. Езиците на ЕС имат различен произход. Повечето от тях принадлежат към голямото индоевропейско семейство, чиито главни клонове са германските, романските, славянските и келтските езици.Гръцкият и балтийските езици също са от това семейство, а отделна група са угро-финските езици.

Официалните езици на ЕС са английски, български, гръцки, датски, естонски, унгарски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, нидерландски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински, френски, чешки, и шведски.

Държавите, членуващи в Европейския съюз, са 27, а официалните езици са 23. Това е така, защото в Германия и Австрия се говори на немски, в Гърция и Кипър – на гръцки, а в Белгия и Люксембург ползват същите езици като своите съседи.

Немският е най- разпространеният майчин език – той се говори от 90 милиона души, т.е. от 18% от населението на ЕС. Английският, италианският и френският поотделно са първи език за 60-65 милиона граждани (12-13% от цялото население).

Официални езици в Европейския съюз

.


Година на признаване

Езици

Езикова група

1953

френски, немски, италиански, нидерландски

романска, германска

1973

английски, датски

германска

1981

гръцки*
1886

испански, португалски

романска

2004

малтийски*, чешки, словашки, словенски, полски, унгарски, естонски, латвийски, литовски

славянска, угро-финска, балтийска

2007

български, румънски, ирландски

славянска, романска, келтска

Езиците, отбелязани със *, не се отнасят към основните европейски езикови групи.
1. Коя е темата на текста?

А) Произход на европейските езици

Б) Официалните езици на Европейския съюз

В) Най-разпространените езици в Европейския съюз

Г) Националните езици в Европейския съюз
2. Кое твърдение е вярно?

А) Само в текста са дадени езиковите групи, към които се отнасят езиците в ЕС.

Б) В таблицата са изброени страните, които членуват в Европейския съюз.

В) В текста е отбелязана годината, в която съответният език е признат за официален.

Г) И в текста, и в таблицата са изброени официалните езици на Европейския съюз.
3. Кой ред съдържа информация, която е представена само в таблицата , но липсва в текста?

А) Германските, романските, славянските и келтските езици са основните езици в ЕС.

Б) Белгия и Люксембург нямат свой отделен национален език.

В) Българският език е признат за официален в ЕС през 2007 г.

Г) Най-разпространеният майчин език в ЕС е немският.
4. Кое твърдение е вярно, като се има предвид съдържанието и на текста, и на таблицата?

А) Угро-финските езици са отделна езикова група.

Б) Официалните езици на Европейския съюз са 27.

В) В Гърция и Малта се говори на гръцки език.

Г) Между официалните езици на ЕС са сръбският и руският.
5. Кое изречение е сложно смесено?

А) Иванко щеше да се бие, без да щади ни хората, ни себе си.

Б) Князът си мислеше, че той или ще избяга, или ще се предаде.

В) Девойката пристъпи, пъхна ключа в отвора и го превъртя.

Г) Когато видя, че победата му се измъква, трябваше да отстъпи.

6. Какъв е видът на сложното изречение?

Който участва в състезанието, ще получи награда.

А) сложно съставно с подчинено подложно изречение

Б) сложно съставно с подчинено допълнително изречение

В) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

Г) сложно съставно с подчинено определително изречение
7. В кой ред всички глаголи са от несвършен вид?

А) тръгна, стоя, отворя

Б) мълча, работя, живея

В) вървя, започна, търся

Г) мечтая, намеря, стана
8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Ще се успокоя едва когато се приберем вкъщи.

Б) Групата отложи концерта само защото заваля силен дъжд.

В) Възпитаните хора винаги са точни когато ги очакват

Г) Той го поздравява с уважение винаги където го срещне.
9. Какво означават подчертаните глаголни форми в изречението?

Слушам, думала на майка си-мъчно й било, че дружките й се изпоженили, а тя още стояла.

А) Говорещият се представя като свидетел на действието.

Б) Говорещият изразява искане, молба или заповед действието да бъде извършено.

В) Говорещият не е очевидец на действието.

Г) Говорещият предполага, че действието е възможно при определени условия.
10. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними по значение?

А) вадя кестените от огъня – вадя залъка от устата си

Б) ловя се за сламка – ловя риба в мътни води

В) изправям се на краката си – изправям се на нокти

Г) има дълъг език – устата му мели като воденица
11. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?

Изборът на жанра(А) елегия отговаря на художествения размисъл(Б) на поета – да бъде възпята трагичната участ(В) на изгнаниците(Г).
12. С коя дума НЕ може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът на изречението?

Пейзажът допълва усещането за безпомощност, самота и отчаяние.

А) разбирането

Б) чувството

В) внушението

Г) представата
13. В кой от редовете е допусната пунктуационна грешка при цитирането?

А) Алеко провокира въображението на читателя, като възкликва: „ Как ли ще изглежда това в светла лунна нощ”

Б) Жизнерадостната картина – „…заехтя полето пак от смях и песни” – внезапно е заменена от неочаквана трагична случка.

В) „ Ще я видите, чедо, ще я видите” отговаря Моканина с ведър тон и обич, макар че смътна болка пронизва сърцето му.

Г) Останал завинаги предан на своето „първо либе”, Явор е „ прегърнал с клони”

Калина, а тя е „в него вейки свряла”.


14. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Стихотворението „Опълченците на Шипка” е…

А) последната ода от „Епопея на забравените”, която е и художествена кулминация на цикъла.

Б) поетична възхвала на колективния подвиг на безсмъртните шипченски герои.

В) израз на патриотичната гордост на поета от славните победи на българите в далечното минало.

Г) пламенна защита на тезата, че народът ни е заслужил свободата си чрез саможертвата на опълченците.
15. В кой ред са свързани правилно цитат и название на художествено средство, което се открива в подчертаните думи и изрази?

А) Вслушал ли се е някой досега - метафорав мелодьята на твойте звуци сладки?
Б) …от руйни тонове какъв разкош - алитерация

какъв размах и изразитост жива?
В) Не, ти падна под общия позор, - антитеза

охулен, опетнен със думи кални

Г) Ох, аз ще взема черния ти срам - реторичен въпрос

И в светли звукове ще те предам.
16. Кой от мотивите НЕ е определящ при избора на лирическия герой да стане бунтовник?

А) стремежът да се прослави името му и да се пеят песни за него

Б) искреното родолюбие и нетърпимостта към робството

В) страстното желание да участва с оръжие в ръка в борбата за освобождение

Г) разбирането, че единствено саможертвата може да осмисли живота на верния народен син
17. Посочете вярното твърдение, което се отнася до образа на Странджата.

А) Авторът е обрисувал образа му изцяло в положителна светлина, въплъщавайки в него идеала си за хъш.

Б) Странджата е пример за другарите си с юначното си минало, когато е бил войвода на хайдушка чета.

В) Заветът, който героят остава на Бръчков, е да продължи благородната му мисия, като се грижи за подслона и прехраната на изгнаниците.

Г) Странджата се ползва с най-голям авторитет сред емигрантите, защото е най-заможен.
18. В кой ред правилно са свързани имената на географските обекти и творбата, в която са споменати?

А) Беласица, Батак - „Една българка”

Б) Русе, Дунав - „ Немили- недраги”

В) Черепишкият манастир, Искър - „Бай Ганьо”

Г) Прага, София - „Опълченците на Шипка”
Въпроси с отворен отговор
19. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено глаголното време, а във втората колона – цифрата на глаголната форма, която е в съответното време.
А) минало неопределено време 1) щях да посетя

Б) минало предварително време 2) приготвях се

В) бъдеще време в миналото 3) написал съм

Г) минало несвършено време 4) бях получил

20. Преобразувайте пряката реч в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

Аз ще пиша, каквото ми диктува съвестта” – споделя Алеко Константинов.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................
21. Открийте и запишете подчиненото допълнително изречение в състава на сложното изречение.

Без да почиваме, ние тръгнахме към изложението, като решихме, че няма да се отбиваме…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


22. Препишете текста, като отстраните правописните и пунктуационните грешки, както и грешките в членуването.

Предвождани от император Никифор византийците навлизат в вътрешноста на страната. Хан Крум организира българските воиски като привлича за съюзници аварите. Не оспешен е опита на византийцитеда се истеглят през Средец и те тръгват към върбишкият прохот.
23. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, след която е представено пейзажното описание, а във втората посочете заглавието на творбата, от която е цитатът.

А) „…един дебел пласт лед беше облякъл като в медна броня величествената река. Мястото….сега беше една бяла поляна, която на юг се свършваше с висок бряг”

Б) „…зад каменната ограда, над която сме се навели, наляво падат буйни къдрави снопове разпенена вода и се губят на стотина метра долу, в една кипяща пенлива маса…”

В) „ Над широкото поле трепери адска мараня. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар…”

Г) „Дрезгавата нощ допускаше да се видят доста ясно очертанията на чуките и бърдата отсреща – дене намусени, а сега зловещи. Планинските самотии спяха…”


24. В първата колонка запишете буквата, с която е означено заглавието на изучената творба, а срещу нея във втората колона –името на нейния автор.

А) „Една българка”

Б) „Бай Ганьо”

В) „Заточеници”

Г) „ Неразделни”25. Запишете с няколко изречения какво е внушението на израза : „ А като имаме свободата, имаме всичко”, употребен в ІІІ глава на творбата „Немили- недраги”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница