Местонахождение: Имот №000110 Землище: с. Трифоновостраница1/5
Дата06.01.2017
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


Обект: „ Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно”

Местонахождение: Имот № 000110

Землище: с. Трифоново

ЕКАТТЕ 73167

Община Монтана

Област Монтана
Възложител: „ЗЕД -3” ЕООД, гр. МОНТАНА

Управител: Емил Ангелов Кръстев

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

І. Информация за контакти с възложителя.

1.Седалище и ЕИН на юридическото лице.

„ЗЕД -3” ЕООД

гр. Монтана– 3400, област Монтана

община Монтана, бул.”Трети март” №51, ет.2, офис 1

ЕИК 1751872092.Пълен пощенски адрес:

гр.Монтана, област Монтана

бул.”Трети март” №51, ет.2, офис 1

3. Лице за контакти:

инж. Стоянка Гоцина

гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 12

тел. 0898 407 177
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение.
1.Резюме на предложението.

Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно” в имот №000110, землище с. Трифоново, община Монтана е разработена от „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и чл.2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и писмо изх. №1545/05.07.2013г. на РИОСВ гр.Монтана. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №2 (т.10, буква „д” – строителство на пътища невключени в Приложение №1) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

За инвестиционното предложение в съответствие с чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда са уведомени писмено, компетентния орган РИОСВ гр.Монтана и засегнатата община Монтана и кметство с. Трифоново.

Съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС е разработена информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС, изготвена в съответствие с Приложение №2 към чл.6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

За изготвяне на информацията за инвестиционното предложение са използвани:


 • Писмо изх. № 1545/05.07.2013г. на РИОСВ, гр. Монтана;

 • Удостоверение изх.№20130531154533/31.05.2013г. за вписване в търговския регистър на „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана, издадено от Агенцията по вписванията, гр. Монтана;

 • Скица №К01727/24.04.2013г. на имот №000110 в землището на с.Трифоново с ЕКАТТЕ 73167, община Монтана, заверена от Общинска служба по земеделие гр. Монтана;

 • Скица №К01767/10.06.2013г. на имот №000103 в землището на с.Трифоново с ЕКАТТЕ 73167, община Монтана, заверена от Общинска служба по земеделие гр. Монтана;

 • Партида на имот №000110, с координати на гранични точки, открита на 19.10.2011г. в Регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с. Трифоново, ЕКАТТЕ 73167, община Монтана, издадена от Общинска служба по земеделие, гр. Монтана;

 • Партида на имот №000103, с координати на гранични точки, открита на 19.10.2011г. в Регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с. Трифоново, ЕКАТТЕ 73167, община Монтана, издадена от Общинска служба по земеделие, гр. Монтана;

 • Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 28.09.2010г. между община Монтана и „ЗЕД-3” ЕООД гр. Монтана;

 • Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 11.10.2011г. между община Монтана и „ЗЕД-3” ЕООД гр. Монтана;

 • Договор № 5 за учредяване право на преминаване от 11.04.2011г.;

 • Договор за предоставяне на ВиК услуги №1915/30.05.2013г.;

 • Договор за продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност №210027013853/18.06.2012г.;

 • Договор №6 за учредяване право на прокарване на водопроводно трасе от 11.04.2011г.;

 • Договор №7 за учредяване право на прокарване на електропроводно трасе от 11.04.2011г.;

 • Обява от „ЗЕД-3” ЕООД за уведомяване на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното предложение „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 – дясно”

 • Уведомление до кмета на община Монтана и кметство с. Трифоново от „ЗЕД-3” ЕООД за уведомяване на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното предложение „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 – дясно”

 • Пътна връзка с път І-1/Е-79 при км 117+317-дясно – геометрично решение.

В имот №000110, землище с.Трифоново, община Монтана, с площ 5.796дка, фирма „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана е предвидила да реализира следното инвестиционно предложение: „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно”.

Съгласно Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 28.09.2010г. между община Монтана и „ЗЕД-3” ЕООД гр. Монтана и Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 11.10.2011г. между община Монтана и „ЗЕД-3” ЕООД гр. Монтана, имотите са собственост на „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на склад за съхранение на продукция – пелети, обслужваща сграда – административно-битова сграда, плътна ограда и пътна връзка, която ще свързва имота с път Е-79 при км 117+317- дясно с дължина около 800м.

Инвестиционното предложение е продиктувано от основната дейност на фирмата, която е търговия със зърно, зърнени храни и зърнени продукти; дърводобив и търговия с дървесина, производство на продукти от дърво, земеделско производство и други. (Приложение № 2).

Имотът №000110 е с начин на трайно ползване: Нива и трета категория на земята при неполивни условия. За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да се извърши промяна предназначението на земята.

Във физикогеографско отношение имотът попада в границите на Западната част на Предбалкана и Западна Дунавска равнина. Релефът в района е равнинно-хълмист. Теренът на имота е равнинен и е разположен в местността „Требежа”, в землището на с. Трифоново.

Ситуирането на имота благоприятства инвестиционен интерес в реализацията на „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно”.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение.

Необходимостта от инвестиционното предложение „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно” на възложителя е продиктувано от: • наличието на собствен имот, които ще бъде преотреден за нуждите на новото инвестиционно предложение;

 • разположението на имота извън населеното място в землището на с. Трифоново;

 • една от дейностите на „ЗЕД-3” ЕООД е производство на пелети от дървесина. Цеха за производство на пелети е изграден в имот №000105, което е породило необходимостта от изграждане на складова постройка, пътна връзка, която да свърже имота с път Е-79 при км 117+317 - дясно с дължина около 800м и административно-битова сграда.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение, което е предвидено да се реализира в имот №000110 има връзка с одобрен устройствен план на Цех за производство на пелети в имот №000105, за който е издадено разрешение за строеж и е в процес на изграждане.
4.Подробна информация за разглеждани алтернативи.

Алтернативи за местоположение

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на пътна връзка с главен път Е-79 на км 117+317 – дясно и изграждане на склад за пелети и административно-битова сграда към цеха за пелети. Имотът е собственост на възложителя, поради което друга алтернатива по отношение на местоположението не съществува.

Алтернативи за местоположение на зоната за застрояване не са разгледани. Имотът е собственост на „ЗЕД-3” ЕООД и реализацията на инвестиционното предложение е ограничено в границите на имота, който е с площ 5,796дка.

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на комуникативност, достъпност и наличие на инженерна инфраструктура. Като местоположение инвестиционното намерение няма друга алтернатива.


Нулева алтернатива”

Прилагането на „нулева алтернатива” предопределя отказ от инвестиционното предложение, ще означава, че теренът ще остане в съществуващия си вид – незастроен и неизползван. Ще бъде пропусната възможността за урбанизиране на територията. Ще бъде пропусната възможността за създаване на удобна пътна връзка на цеха за пелети с главен път Е-79, както и възможността за създаване на по-добро административно-битово обслужване на работещите в цеха за пелети и по-добра складова база.

По-добрата алтернатива от гледна точка на екологичните и социално-икономически условия е реализация на инвестиционното предложение.

Предварителната оценка по отношение очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората на този етап на проучването са незначителни и не предполагат прилагането на „нулева алтернатива”.


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имот №000110, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в местността „Требежа”, землището на с.Трифоново, община Монтана. Имотът е собственост на „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана по Договор за продажба на земя от ОПФ от 11.10.2011г., вписан в СВ Монтана, вх.рег.5184 от 12.10.2011г., акт 142 и Договор за продажба на земя от ОПФ от 28.09.2010г., вписан в СВ Монтана, вх.рег.3729 от 01.10.2010г., акт 137.(Приложение №7 и Приложение №8).

Имот №000110 се намира на около 1 км в западна посока от регулационната граница на с.Трифоново и на около 8 км южно от регулационната граница на гр. Монтана.

Съгласно Скица №К01727/24.04.2013г. (Приложение №3) на общинска служба по земеделие гр.Монтана, имот №000110 в землището на с.Трифоново с ЕКАТТЕ 73167, община Монтана е с площ 5,796дка. Начин на трайно ползване: Нива. Вид собственост: На юридически лица. Категория на земята при неполивни условия: Трета.

Имотът е образуван от имот №000090 и е с граници и съседи:


 • на запад – имот №113019 – пасище, мера на кметство с. Трифоново;

 • на север – имот № 000284 – полски път на община Монтана ;

 • на изток – имот №000105 – др. произв. терен на „ЗЕД-3” ЕООД;

 • на юг – имот №113019 – пасище, мера на кметство с. Трифоново.

Координатите на граничните точки на имота са отразени в партидата на имота, открита на 19.10.2011г., записана в регистъра на земеделски земи, гори и земи в ГФ, землище на с.Трифоново, ЕКАТТЕ 73167, община Монтана (Приложение №5).

Съобразно физикогеографското райониране на страната, районът на имот №000110, местността „Требежа”, землище с.Трифоново, община Монтана попада в границите на Дунавската равнина, подобласт Западна Дунавска равнина и Западната част на Предбалкана. В климатично отношение е в умереноконтиненталната климатична подобласт на България.

Релефът в района е равнинно-хълмист със средна надморска височина около 164м. Теренът на имотът е равнинен, незастроен и незамърсен с отпадъци. Големината на имота, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е съобразена с технологичните, техническите и санитарно-хигиенните изисквания за този вид обекти, а също така и със съпътстващите дейности предвидени при строителството и експлоатацията им.

Изхождайки от местоположението и дейността за която е предвиден обекта – пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317–дясно, склад за пелети и административно-битова сграда, същите няма да се явят като замърсители на околната среда в района, понеже от дейността им няма да се емитират вредни емисии. Предвиденото инвестиционно предложение с дейността си няма да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда и върху факторите, които и въздействат.

Територията, предмет на реализация на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост и съседство на имот №000110, където ще се реализира инвестиционното предложение няма чувствителни, уязвими и защитени зони.

Най-близко разположените до територията на инвестиционното предложение защитени зони са:

- ЗЗ „Пъстрина” с код BG0001037, отстояща на около 3км;


 • ЗЗ „Западен Балкан” с код BG0002002 отстояща на повече от 4км;

 • ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” с код №0001040, отстояща на около 4км.

Защитените зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна –Директива 92/43/ЕИО, утвърдени с ПМС №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.

Районът, в който е разположен имот № 000110, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е с изградена транспортно-комуникационна инфраструктура. Достъпът до имота, в момента се осъществява от северозападната част посредством полски път на община Монтана.

Имотът е захранен от електропреносната мрежа, съгласно Договор продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност №210027013853/18.06.2012г. (Приложение №11).

Имотът е захранен от водопреносната мрежа на с. Трифоново, съгласно сключен Договор с ВиК Монтана (Приложение №10).

Изграждането на инвестиционното предложение не предопределя необходимостта от допълнителни площи за временни дейности извън територията на разглеждания имот, т.е. няма да се засягат съседни имоти. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временни дейности), ще се извърши в границите на разглеждания имот, който е с площ 5,796дка.

Местоположението на площадката е отразено на приложените скици – Приложение №3, Приложение №4 и Приложение №16.6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

В имот №000110, местността „Требежа”, землището на с. Трифоново, с ЕКАТТЕ 73167, община Монтана, фирма „ЗЕД-3” ЕООД, гр. Монтана е предвидила следното инвестиционно предложение: „Изграждане на складови постройки, обслужваща сграда, плътна ограда и пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 - дясно”.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на пътната връзка, за която е предвидено пътно строителство, чиято технология на изграждане е съобразена с Норми за проектиране на пътища и Техническа спецификация за съответния габарит Г6. Пътната връзка е предвидена да е с дължина около 800м. Пътната връзка е предвидена да свързва имот №000105, в който ще се реализира цех за производство на пелети и имот №000103 и №000110, където ще се изградят склада за пелети и обслужващата сграда с главен път Е-79 при км 117+317-дясно.

Габаритът на пътната връзка е избран съгласно глава пета на НПП-Г6 (3,50/6,00). Ширина на активната лента за движение - 3,50м и два банкета с ширина по 1,25м всеки. Този избор е продиктуван от много слабото прогнозно натоварване на връзката и с цел запазване на обработваемите земи.

Конструкцията на настилката на лентите за забавяне и ускоряване е приета за тежко движение, както следва:


 • Плътен асфалтобетон 4см

 • Неплътен асфалтобетон 4см

 • Битумизиран трошен камък 15см

 • Основа от баластра 45см

 • Дрениращ слой 10см

Конструкцията на настилката на пътната връзка е приета за леко движение, както следва: • Плътен асфалтобетон 4см

 • Неплътен асфалтобетон 4см

 • Битумизиран трошен камък 11см

 • Основа от баластра 35см

 • Дрениращ слой 10см

За осигуряване на отводняването на пътната връзка е предвидено да се изгради един тръбен водосток Ø 50 с дължина 13м.

Отводняването на повърхностните води ще се осъществява гравитачно чрез надлъжния и напречния наклон на настилката и банкетите. Пътните окопи са необлицовани.

За сградите предвидени за реализация в имот №000110 е предвидено монолитно строителство.

На площадката е предвидено да се изградят:

- Склад за пелети – с площ около 3000м2.

- Обслужваща сграда – със застроена площ около 100м2. В обслужващата сграда ще бъдат разположени офис, санитарно-битови помещения за персонала, помещение за отдих и столова.
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имот № 000110, където е предвидено да се реализира инвестиционното предложение е разположен в землището на с.Трифоново, община Монтана.

Районът, в който е разположен имота е с изградена и добре развита транспортно-комуникационна инфраструктура. Основната транспортна артерия за региона е първокласен Път-Е79, от който с отклонението от път Е-79 се подхожда към територията на цех за производство на пелети.

Достъпът до имотите №000110, №000103 и №000105, ще се осъществява от главен път Е-79 при км 117+317-дясно от северозапад, посредством пътната връзка, която е предмет на инвестиционното предложение.

Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Имайки предвид местоположението, големината, вида, спецификата и дейността, за която е предвидено инвестиционното предложение, такава програма е необходимо да се разработи с изготвянето на инвестиционния проект за Пътна връзка на РП І-1/Е-79 при км 117+317 – дясно и склада за пелети и обслужваща сграда (административно-битова сграда). Програмата може да бъде разработена в следните основни направления:

- изясняване на инвестиционното предложение;

- провеждане на процедура по промяна функционалното предназначение на земята в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана;

- проучване на местоположението на обекта и условията на застрояване;

- изготвяне на ПУП за имота и одобряването му от съответните органи;

- изготвяне на инвестиционен проект, одобряването му и издаване на разрешение за строеж;

- технологичен избор на оферта, предлагаща оптимална технология;

- подготовка на площадката за строителни дейности;

- определяне на подходящи места за разполагане на площадката за временно съхранение на хумусния слой и строителните материали;

- провеждане на процедура за получаване писмено разрешение от кмета на община Монтана за реализиране на отпадъците от строителството;

- изграждане на инвестиционното предложение;

- създаване на организация за контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта, на площадките за съхранение на материалите и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане на аварии, разливи на масла и горива;

- събирането и транспортирането на отпадъците на обекта да се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба;

- обезпечаване на площадката на инвестиционното предложение с маслени сорбенти за нефтопродукти;

- предаването на строителни и смесени битови отпадъци да се извършва въз основа на писмен договор, с лицензирани фирми, имащи право да извършват съответната дейност;

- проучвания за потенциала на територията с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режим за опазване на околната среда;

- мероприятия за осигуряване на единство и хармония между околната среда и функционалното, технологичното и композиционното решение на обекта;

- мерки и програма за рекултивация, ако се яви нужда от извършване на такава;

Предвиденото усвояване на имота е с цел по-добра връзка на цеха за производство на пелети с главен път Е-79, което не определя фазите на закриване, възстановяване и неговото последващо използване.9.Предлагани методи за строителство.

Постигането на целите на инвестиционното предложение предполага еднофазно проектиране и едноетапно изпълнение без причина за отлагане на изпълнението му.

За изграждането на пътната връзка е предвидено пътно строителство, чиято технология е съобразена с Норми за проектиране на пътища и Техническа спецификация за съответния габарит. Пътната връзка е предвидена да е с дължина около 800м.

За сградите предвидени за реализация в имот №000110 е предвидено монолитно строителство.

На площадката е предвидено да се изградят:

- Склад за пелети – с площ около 3000м2.

- Обслужваща сграда – със застроена площ около 100м2;

Предвижда се изграждането на инвестиционното предложение да започне след издаване на разрешение за строеж от община Монтана.


10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Основните суровини, материали и енергия, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията на обекта са както следва: 1. По време на строителството на обекта ще се използват:

 • вода;

 • електроенергия;

 • инертни материали – пясък, чакъл;

 • строителни материали;

 • дървесен материал.

 1. По време на експлоатацията на обекта ще се използват:

 • вода;

 • електроенергия.11.Отпадъци, които очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта са представени и класифицирани, като наименование и код съгласно Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.)1.По време на строителството на обекта ще се генерират следните видове отпадъци:

Код 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични издалия, различни от упоменатите в 17 01 06*.

- вид – неопасен, строителен отпадък;

- количество – около 0,9 тона/год. за целия период на строителството;

- третиране – временно ще се съхраняват на определена за целта площадка, ситуирана на територията на имот №000110.

Своевременно ще се извозват въз основа на сключен договор по маршрут, определен от общината до мястото на тяхното последващо третиране.

Код 17 02 01 – Дървесен материал

- вид – неопасен, строителен отпадък;

- количество - 0,150 тона/год. за целия период на строителството;

- третиране – временно ще се съхраняват на определена за целта площадка, ситуирана в границите на имота. Ще се предават на фирми въз основа на сключен договор до мястото на тяхното, последващо оползотворяване.


Код 17 05 06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*

- вид – неопасен отпадък, формиран при земно-изкопните работи по време на строителството на обектите на площадката;

- количество – около м3/год. за целия период на строителството на обектите;

- третиране – земно-изкопните маси ще се депонират на определена за целта площадка в границите на площадката на инвестиционното предложение. След приключване на строителството, част от тях ще се използват за обратен насип и оформяне на площадката, а излишните земни маси ще се извозват съгласно сключен договор на място определено от общината. Хумусният пласт ще се използва за оформяне на вертикалната планировка на площадката.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница