Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от овосДата24.10.2018
Размер66 Kb.
#95219
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице - Емине Мехмедова Мименова – управител на „МАЕГЕ” ЕООД, с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград, БУЛСТАТ 202000296

2. Пълен пощенски адрес - с. Вълкосел, общ. Сатовча, обл. Благоевград, п.к 2930

3. Телефон, факс и e-mail - 0887571413

4. Лице за контакти - Емине Мехмедова Мименова - Управител
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението - предвижда се изграждане на бензиностанция, газостанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности, което включва: • Бензиностанция и газостанция, която включва следните сгради и съоръжения:

- обслужваща сграда със застроена площ от 100 м2;

- навес - 20 м2;- пункт за пълнене на бутилки /пропан-бутан/ 16м2;

- колонка - светли горива - 1 бр.;

- подземен резервоар - светли горива - 30 м3 - 1 бр.;

- наливна шахта - светли горива - 1 бр.;

- заземител - 1бр.;

- колонка пропан-бутан - 1 бр.;

- подземен резервоар - пропан-бутан до 10 куб.м.

- пожарен хидрант.

 • Автомивка - 80 м2.

 • Авторемонтна работилница с пункт за периодични прегледи на моторни превозни средства - 80 м2.

 • Складове - с ЗП 360 м2 и РЗП 720 м2.

 • Зона за озеленяване и спортни дейности 1200 м2.

Дейностите ще се извършват в УПИ - парцел І-812 (първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти) по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча, същият е собственост на възложителя. Площта на имота е 6.900 (шест декара и деветстотин квадратни метра). Инвестиционното предложение ще се реализира в монолитни постройки сглобяема метална конструкция за изграждането на която ще се използват стандартни строителни материали; пясък,чакъл, цимент и др. Отпадъците ще се изхвърлят в контейнери за ТБО. Отпадъчните води ще се стичат до РШ на съществуваща селска канализация . За електрозахранване ще се използва съществуващата мрежа . Територията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони и защитени територии.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение - изграждане на бензиностанция, газостанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности, което е от необходимост за населението на село Вълкосел и близките съседни села от община Сатовча.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности - няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен и друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи - естеството на инвестиционното предложение е тясно свързано с наличните природни дадености на района и собствеността върху терена. В този смисъл изборът на друг терен за изграждането на проекта е невъзможен.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството - обекта се намира в УПИ - парцел І-812 (първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти) по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча с обща площ от 6.900 (шест декара и деветстотин квадратни метра).

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет - предвижда се изграждане на бензиностанция, газостанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности, което включва: • Бензиностанция и газостанция, която включва следните сгради и съоръжения:

- обслужваща сграда със застроена площ от 100 м2;

- навес - 20 м2;

- пункт за пълнене на бутилки /пропан-бутан/ 16м2;

- колонка - светли горива - 1 бр.;

- подземен резервоар - светли горива - 30 м3 - 1 бр.;

- наливна шахта - светли горива - 1 бр.;

- заземител - 1бр.;

- колонка пропан-бутан - 1 бр.;

- подземен резервоар - пропан-бутан до 10 куб.м.

- пожарен хидрант.

 • Автомивка - 80 м2.

 • Авторемонтна работилница с пункт за периодични прегледи на моторни превозни средства - 80 м2.

 • Складове - с ЗП 360 м2 и РЗП 720 м2.

 • Зона за озеленяване и спортни дейности 1200 м2.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура и изграждане на нови пътища

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване – строителните дейности ще започнат с изпълнение на СМР по вертикалната планировка която включва изграждане на укрепителни оградни подпорни стени от стоманобетон, подравняване на терена направа на всички подземни съоражения /водопровод,канализация и др./След ,което ще се изградят обслужващата сграда , автомивка и пункт за ГТП на МПС ,ще се довърши вертикалната планировка и озеленяване на площадката съгласно одобрените проекти.

9. Предлагани методи за строителство-монолитно строителство и сглобяема метална конструкция.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията - стандартни строителни материали (дървен материал, пясък, чакъл, цимент, вар, тухли, вода).

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране - ще се генерират незначителни количества строителни отпадъци, които ще се извозят на регионално депо. Отпадъчните води ще се стичат в канализационна мрежа.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда - неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху околната среда са свързани с нарушаване на допълнителни терени, прахово замърсяване по време на строителството, замърсяване на почви със строителни отпадъци, повишаване на шумовото натоварване от работата на строителната механизация.В общ план, мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят на две групи:

 • По време на строителството:

- опазване на почвите и земите - почвените материали ще бъдат изгребани и депонирани на временно депо.

- строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен.

- по време на строителните работи в рамките на отредения терен ще се подготви площадка за ремонт и зареждане на техника с горива и масла, така, че да не допуснат случайни разливи.

- мерки за въздействието от изкопните работи.

- обезопасяване на площадката от попадане на повърхностни води по време на строителството с цел предотвратяване на изравяния.

 • По време на експлоатацията:

- регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците

- контрол върху отпадъците и утайките

- мерки за недопускане на замърсявания на подземни води.

При реализирането на инвестиционното намерение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води) - при строителството и експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси, които са с невъзстановими или в недостатъчно количество. Инвестиционното предложение не е свързано с изхвърлянето на емисии от горивни процеси, замърсяващи атмосферния въздух във вид и количество, излъчване на шум над пределно допустимите нива за съответната територия. Същото няма да окаже влияние върху повърхностни и подземни води. Ще се изгради допълнителен водопровод, съгласуван с „ВиК” - ЕООД Благоевград. Отпадъчните води ще се стичат в канализационната мрежа. За електрозахранване ще се използва съседен трафопост, съгласувано с „ЧЕЗ разпределение - България” АД.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение - план застрояване, становище от МВР - национална служба „Пожарна безопасност и спасяване” - гр. Гоце Делчев, становище от „ВиК” - ЕООД Благоевград, становище от „ЧЕЗ разпределение - България” АД.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда - при реализирането на инвестиционното намерение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху зоната.

16. Риск от инциденти - евентуален риск от инциденти винаги съществува. Така също не маловажен е риска от пожар, земетресение и природни бедствия. Площадката ще е обезопасена с необходимите средства за пожарна защита, а и компетентните органи ще дадат своето становище. На фаза проектиране и строителство ще се предвидят и ще се изпълняват мерки свързани с ограничаване свлачищните процеси.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа - инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ - парцел І-812 (първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти) по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча с обща площ на имота е 6.900 (шест декара и деветстотин квадратни метра). В границите на които ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени зони и не засяга защитени територии.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи - имотът на който ще се реализира предложението граничи с имоти, собственост на частни лица, които са с начин на трайно ползване - ниви.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове -няма

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа - не се засягат и в близост няма такива.

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси - добро.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение - няма алтернатива за друга площадка.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми - инвестиционното предложение не е свързано с изхвърлянето на емисии от горивни процеси, замърсяващи атмосферния въздух във вид и количество, няма да окаже влияние върху повърхностни и подземни води, излъчване на шум над пределно допустимите нива за съответната територия, не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, редки или уязвими растителни и животински видове, паметници на културата и територии със санитарен статус.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение - не се очаква такова и в близост няма такива.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). - териториалният обхват на предложението ще е среден с ниска степен на въздействието, не се очаква кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.) - териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на имота. Характера на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението, както и трансгранично въздействие.

5. Вероятност на поява на въздействието - то започва от момента на строителството на обекта.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - те са за целия срок на съществуване на обекта.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда - при реализирането на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.8. Трансграничен характер на въздействията - няма.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница