Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docxPdf просмотр
страница3/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)

На английски език
AI
Изкуствен интелект
AR
Добавена реалност
ECTS
Европейска система за натрупване и трансфер на кредити
ENQA
Европейската асоциация за осигуряване на качеството
EQAR
Европейския регистър на агенциите за оценяване на качеството
ISCED
Международна стандартна класификация на образованието
MOOCs Масови отворени онлайн курсове
SWOT
Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите
VR
Изкуствена реалност


ПР
ОЕ
КТ
!


6
1. УВОД – контекст, предназначение и времеви обхват на стратегията
През последните години системата на ВО в Република България претърпя значителни промени под въздействието на редица външни и вътрешни фактори.
Положителен фактор за развитието ѝ бяха заложените в действащата Стратегия за развитие на ВО в Република България за периода 2014-2020 година основни цели и предприетите мерки за тяхното постигане.
По изпълнението на много от дейностите и постигането на голяма част от целите на Стратегията има съществен напредък, но предстои още работа. Необходимо е и поставянето на нови цели, съответстващи на актуалните предизвикателства, особено във връзка с ускореното развитие на дигиталните технологии и с интензивната дискусия в глобален мащаб за целите на висшето образование и за ролята на висшите училища в новите условия.
Анализът на постигнатото през последните години и на новите предизвикателства пред системата на ВО показва необходимостта от изготвяне и приемане на нова
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България, която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на ВО в Република България за периода 2021 – 2030 година.
Настоящата стратегия е разработена в съответствие със следните нормативни документи:
Закон за висшето образование;
• Закон за развитието на академичния състав в Република България;
• Стратегия „Европа 2030“;
• Националната програма за развитие „България 2030“;
• Стратегия за развитие на висшето образование в България 2014-2020 г.;
• Национална стратегия за учене през целия живот;
• Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2017-2030 г.;
• Национална квалификационна рамка;
• Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот;
ПР
ОЕ
КТ
!


7
Съобщения на министрите, отговарящи за висшето образование в държавите от
Европейското пространство за висше образование.
Стратегията отчита и препоръките на Европейската комисия за развитие на висшето образование, съдържащи се в:
 ЕК (2017) Съобщение за модернизация на висшето образование „Нов тласък за
висшето образование в ЕС“ – COM(2017)0247;
 ЕК (2018) План за действие в областта на цифровото образование
COM(2018)22;
 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на
общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на
преподаването – COM(2018)23;
 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно ключовите
компетентности за учене през целия живот – COM(2018)24;
 ЕК (2018) Съобщение относно изкуствения интелект – COM(2018)237;
 ЕК (2018) Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Изграждане на по-
силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и
културата. Брюксел, 22.5.2018 г. – COM(2018) 268 final.
Настоящата стратегия представя основните принципи и приоритети в развитието на системата на висшето образование в Република България и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. В структурен аспект тя обхваща анализ на средата и на състоянието на системата на висшето образование; принципи при разработването и изпълнението на стратегията за развитие на висшето образование; визия за развитие на висшето образование; основни цели, дейности и мерки на стратегията, както и очаквани резултати от изпълнението й. В съдържателен аспект стратегията е конструирана съобразно идентифицираните предизвикателства пред системата на висшето образование, произтичащи от външната среда и от вътрешните процеси във висшето образование. При анализа и дефинирането на целите, дейностите и мерките са обхванати ключови процеси при функционирането на системата на висше образование като управление на ВУ, поддържане и повишаване на качеството на образованието, развитие на научноизследователска и иновационна дейност, усъвършенстване на моделите на финансиране и прием, дигитализация на учебния
ПР
ОЕ
КТ
!


8 процес и административните услуги във ВУ, кариерно развитие на преподавателите, интернационализация, професионално ориентиране на студентите, студентско предприемачество и др.
ПР
ОЕ
КТ
!


9


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница