Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница1/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА община СВИЛЕНГРАД, 2017-2020 г.СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение 6

IV. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата 8

V. Принципи 12

VI. Географски, демографски и социално- икономически характеристики 13

Географска характеристика на територията на общината 13

Социално-демографска характеристика 17

Тенденции 20

Икономическо развитие на общината. Стопански дейности 21

Водоснабдяване, канализация на третиране на отпадъчните води 25

Използвани енергоносители, начини на отопляване. 25

Институционална рамка 26

Регионално сдружение за управление на отпадъците 28

VII. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците 29

a. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците 29

b. Анализ за отпадъците 29

Анализ на битовите отпадъци 29

Анализ на производствени неопасни отпадъци 30

Анализ на строителни отпадъци 30

Опасни отпадъци 30

Утайки от ПСОВ 30

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 31

c. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 31

Събиране и транспортиране на отпадъци 31

Предварително третиране на отпадъци 31

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 31

d. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 32

e. Анализ на институционалния капацитет 32

f. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 32

g. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 32

h. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 33

SWOT анализ 33

VIII. Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им 36

a. Стратегически и оперативни цели 36

b. Алтернативи за постигане на целите 38

Описание на дейностите, които са общи за разгледаните подходи 38

Преценка на алтернативите 48

Техническо сравнение на вариантите 49

Финансова оценка на предложените варианти 50

IX. План за действие с подпрограми с мерки за постигането им 55

a. Програма за намаляване образуването на отпадъци 55

Концепция и нормативни изисквания 56

Мерки за предотвратяване на отпадъците 57

Предотвратяване на битовите отпадъци 66

Предотвратяване на образуването на отпадъци, приравнени на битовите отпадъци 76

Производствени, строителни и опасни отпадъци. Специфични отпадъчни потоци. 80

Въвеждане на нормативни изисквания и икономически инструменти за осигуряване предотвратяване образуването на отпадъци 84

Отпадъци, за които се прилага принципът „отговорност на производителят” 85

Индикатори за мониторинг на изпълнението на програмата 86

План за действие 89

b. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло 103

Масово разпространени отпадъци 103

Предварително третиране 104

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 104

Общинска площадка за безвъзмездно предаване 104

Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът „разширена отговорност на производителят” 105

Събиране на смесени битови отпадъци 105

c. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за биоразградимите и биоотпадъците 119

Разделно събиране на биоотпадъци. 119

Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. 120

План за действие 124

d. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради 127

План за действие 130

e. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 133

План за действие 134

f. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 135

План за действие 137

g. Подпрограма с други мерки за управление на отпадъците 139

Нормативно регулиране на управлението на отпадъците н ускоряване прилагането на законодателството н политиката в тази област 139

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 140

Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 141

Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаша" при интегрираното управление на отпадъците 141

X. Индикатори за изпълнение на подпрограмите 152

XI. Координация с други общински и регионални планове н програми 156

XII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците 158

a. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците 158

b. Вътрешно и външно наблюдение за изпълнението 158

c. Източници на информация за извършване на наблюдение и оценка 159

d. Метод за извършване на оценка на годишните цели по програмата 159

e. Работна група за наблюдение (мониторинг) на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 160

XIII. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 160

a. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците 161

Анализ на националната и общинската нормативна рамка 161

Нормативни актове на община Свиленград 164

Програмни документи на национално и общинско ниво 165

b. Анализ за отпадъците 167

Анализ на битовите отпадъци 167

Производствени неопасни отпадъци 173

Строителни отпадъци 174

Опасни отпадъци 175

Утайки от ПСОВ: 176

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 176

c. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 177

Събиране и транспортиране на отпадъци 177

Системи за разделно събиране на отпадъци 180

Предварително третиране на отпадъци 183

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 185

Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 189

d. Анализ на институционалния капацитет 189

Задължения на общинските администрации във връзка с управление на отпадъците на тяхна територия 189

Организационно устройство: 190

Предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини 193

e. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 193

Анализ на схемите за управление на отпадъците 193

Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците 194

Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 197

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 198

XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Прогнози 199

a. Демографска прогноза 199b. Прогноза за образуване на битовите отпадъци 200Списък на използваните съкращения


БО

Битови отпадъци

ТЬО

Твърди битови отпадъци

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

ОГП

Общ градоустройствен план

ОУП

Общ устройствен план

ДБ

Държавен бюджет

ЕС

Европейски съюз

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

НСИ

Национален статистически институт

OA

Общинска администрация

ООп

Организация по оползотворяване

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

 1. Въведение

Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020г. е приета с решение 116/30.03.2016г. на общински съвет Свиленград. Общото събрание на РСУО на основание на разработените две алтернативни цели: а) децентрализиран подход за управление на отпадъците и б) централизиран подход за управление на отпадъците с Протокол № 14/21.07.2016г. прие децентрализирания подход за управление на отпадъците, в което се разпределиха задълженията на общините за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Настоящата актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците се актуализира за периода 2017 г. – 2020 г. и е в съответствие с изискванията на чл. 57 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на Община Свиленград, в съответствие с нормативните изисквания. Актуализирането и се базира на наличните данни за отпадъците, резултатите от проведени проучвания за системите за управление на отпадъци в общината и регион за управление на отпадъците Харманли, както и въз основа на анализ на възможностите за финансиране на дейностите свързани с отпадъците. На база на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози, визиращи 3-годишен период (2017-2020 г.) за развитие на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците в общината.

При актуализацията на програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите условия, породени от стремежа на Община Свиленград за постигане на устойчиво управление на отпадъците.

Мерките предвидени в програмата имат за цел да очертаят действията, които община Свиленград ще предприеме за да приложи нововъведените законодателни изисквания. Предложени са както законодателни промени в общинската нормативна уредба така и необходимите административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото им прилагане и упражняването на дейности за контрол и мониторинг на изпълнението. Чрез програмата е заложено постигането на три основни цели:


 • да се гарантира, че местната регулаторната рамка за управление на отпадъците в общината осигурява ефективна законодателна база, за да се отговори на европейските и националните изискванията за управление на отпадъците;

 • да се изгради административна структура, способна да отговори на новите предизвикателства;

 • да се очертае рамката за поетапното въвеждане на интегрирана система за управление на отпадъците, включваща съвременни практики за събиране на отпадъци, както и подходящи съоръжения за третиране, осигуряващи прилагането на йерархията за управление на отпадъците.

Управлението на отпадъците в община Свиленград е анализирано във връзка с нововъведените нормативни разпоредби, както и с цел идентифициране на текущите проблеми. Въз основа на това са набелязани необходимите мерки, както за постигане на изисквания на европейското и националното законодателство така и за по нататъшно подобряване на управлението на отпадъците в общината.

Планираните мерки са предназначени не само да определят основните насоки за развитие на сектора на управление на отпадъците, но и да конкретизират доколкото е възможно необходимостта от въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, нови практики за управление на отпадъците и свързаните с тях финансови средства. Направена е обосновка с цел доказване, че предложените мерки са технически осъществими, финансово устойчиви и поносими за населението, като се вземат предвид очакваните нива на доходите на домакинствата в общината.

Чрез актуализацията на програмата се надгражда създадената вече интегрирана рамка за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Формулираните цели са съобразени с дългосрочните мерки на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. по чл. 49 от ЗУО и действащото законодателство. 1. Географско покритие

Настоящата програма се отнасят за цялата територия на общината.

Програмата е разработени за периода 2014–2020 г. Крайният срок на програмата съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и крайния срока на „Европа 2020: Националната програма за реформи”. 1. Отпадъци в обхвата на програмата

Програмата включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО:

Предвид препоръките в Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД 211 / 31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, настоящата програма има следната структура и съдържание:

I. Въведение;

II. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците;

III. SWOT анализ;

IV. Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им;

V. План за действие с подпрограми с мерки за постигането им Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци;


 • Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло;

 • Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците;

 • Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради

 • Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация

 • Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

VI. Координация с други общински и регионални планове и програми.

VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.

VIII. Приложения

1 . Анализи на състоянието на управлението на отпадъците: • Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи;

 • Анализ на отпадъците;

 • Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци;

 • Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции;

 • Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване;

 • Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите;

 • Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците;

 • Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци;

 1. . Прогнози. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница