Закон за развитие на академичния състав в Република България; Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република БългарияДата13.01.2018
Размер59.43 Kb.
#44982
ТипЗакон
ПРОЦЕДУРА № 2

за заемане на академичните и преподавателски длъжности

асистент”, „преподавател” и „старши преподавател”Правно основание – Закон за развитие на академичния състав в Република България;

- Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;

- Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични и преподавателски длъжности във ВТУ „Тодор Каблешков” (ППНС и ЗАПД).Действия по процедурата в хронологичен ред:

Отговорен изпълнител

1. Катедреният съвет взема решение за обявяване на конкурс

Ръководител на катедра2. Ръководителят на катедрата подготвя доклад и заедно с копие от протокола на катедрения съвет внася решението за обявяване на конкурс от факултетния съвет.

Ръководител на катедра3. Деканът на факултета подготвя доклад и заедно с копие от протокола на факултетния съвет внася решението за приемане от Академичния съвет.

Деканът на факултета4. Академичният съвет на свое заседание взема решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” въз основа на предложението, постъпило от факултетния съвет.

Председателят на Академичния съвет5. Научният секретар на Академичния съвет предоставя копие от протокола с решението за обявяване на конкурса на служител от отдел „Научна и международна дейност”

Научният секретар


Ф. Ананиева

6. Служител от отдел „Научна и международна дейност” обявява конкурса в Държавен вестник и на Интернет страницата на ВТУ. Информира служителите от деловодството за текущите конкурси и за съответните крайни срокове за подаване на документите.

Ф. Ананиева


Контрол - ръководител НМД

7. В рамките на обявения срок кандидатите за участие в конкурса подават в деловодството на ВТУ заявление до Ректора за допускане, заедно с целия комплект от изискуеми документи.

- автобиография;

- диплома за придобита ОКС „магистър" (с приложение) -копие, което се удостоверява с представяне на оригинала при подаването;

- медицинско свидетелство

- свидетелство за съдимост;

- документ за трудов стаж, ако има такъв;
Кандидатите8. Постъпилите документи на кандидатите за участници в конкурса, по установения за документооборота ред, се предават от деловодството на отдел „Научна и международна дейност”.

на Ф. Ананиева


от деловодител

9. Ректорът: До 1 седмица след изтичане на срока, обявен в „Държавен вестник”със заповед определя:

- комисия по чл. 14 ал.4 от ППНС и ЗАПД, която да проведе конкурса

- датата (до 10 дена след изтичане на срока, обявен в „Държавен вестник”) , часът и мястото на провеждане на заседанието на комисията .


Н. Димитрова

1.Представя на ректора протокола от ФС

2.Подготвя заповед съгласувана със ЗРНМД или ръководителя на отдел „Научна и международна дейност”.
Контрол - ръководител НМД


10. Ако сред кандидатите има лица със заявена научна компетентност по същата специалност (придобили научното звание „асистент" („преподавател”) по ЗНСНЗ, положили докторантски минимум или изпит за „хоноруван асистент” (хоноруван преподавател) по същата специалност, както и образователна и научна степен „доктор”, комисията, провеждаща конкурса, удостоверява това в Протокола и предлага или не, назначаването на избран кандидат.

Председател на комисията.
11. Ако никой от кандидатите няма доказана компетентност, председателят на комисията представя на служител от отдел НМД въпросник за събеседването, който се изпраща на всеки кандидат не по-късно от 14 дни след изтичане на срока за подаване на документите. Заедно с това кандидатите се уведомяват писмено и чрез Интернет страницата на ВТУ за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването, което не може да бъде по-рано от 1 месец от датата на изпращане на съобщението.


Ф. Ананиева

Контрол - ръководител НМД


12. Събеседването се провежда от комисията, провеждаща конкурса по предоставения въпросник . Тя решава дали да бъде писмено или устно.

Председател на комисията
Организатор (технически изпълнител) на катедрата подпомага работата на комисията.

13. Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса, председателят на комисията, чрез деловодството на ВТУ, представя обобщен доклад – предложение за назначаване на избрания кандидат, ако има такъв.

Председател на комисията

14. С избраният кандидат се сключва срочен трудов договор и следва да встъпи в длъжност най-късно до един месец от избирането. Договорът , заедно с материалите по конкурса се представят на Ректора от служител на отдел ЧРД.

Ф. Ананиева
Н. Константинова или Ц. Димитрова
Контрол - ръководител НМД

15. Служител от отдел „Научна и международна дейност” изготвя и съхранява научно досие (копие от документите) на заелото академичната или преподавателска длъжност лице.

Н. Димитрова

Контрол - ръководител НМД


16. Всички оригинални документи по проведената процедура (заповеди, протоколи, заявления за участие в конкурса и др.) се съхраняват от служители на отдел „Научна и международна дейност” до приключване на процедурата, след което се предават за архивно съхранение в деловодството на ВТУ.


Н. ДимитроваПовишаване в длъжност „Старши преподавател”
17. Избрани в конкурс за „преподавател” лица, които имат образователна и научна степен „доктор”, могат още на първото заседание на факултетен съвет след избора им, по предложение на ръководителя на катедрата, да бъдат повишени в „ст. преподавател” и назначени по условията на чл.12, ал.1, т.1..

Ръководител на катедрата18. Нехабилитирани лица, заемали длъжността „преподавател” във ВТУ не по-малко от три години и имащи педагогически стаж не по-малко от пет години могат, с решение на факултетния съвет, да бъдат повишени в длъжност „ст. преподавател” и преназначени по условията на чл.12, ал.1, т.1.

Ръководител на катедрата19. Предложението за повишаване се внася от Ръководителят на катедрата след решение на катедрения съвет.


Ръководител на катедрата20. Избраният кандидат сключва трудов договор и следва да встъпи в длъжност най-късно до един месец от датата на избирането му за „ст. преподавател”. Договорът , заедно с материалите по конкурса се представят на Ректора от служител на отдел ЧРД.

Ф. Ананиева


Н. Константинова или Ц. Димитрова21. Служител от отдел „Научна и международна дейност” изготвя и съхранява научно досие (копие от документите) на заелото академичната длъжност лице.

Н. ДимитроваКонтрол - ръководител НМДЗабележка: Съгласно §10 периодът от 05 юли до 31 август на календарната година да се счита за неактивен за процедурите, предвидени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични и преподавателски длъжности във ВТУ „Т. Каблешков”, с изключение на сроковете от обявите в Държавен вестник.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница