Министерство на отбраната изпълнителна агенциястраница1/2
Дата22.10.2018
Размер476.5 Kb.
  1   2МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”


1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7

тел./факс 953 33 74Изх. № 9572/28.08.2015 г.

ДО

ФРИГОТЕРМ” ЕООД9000, гр. Варна

ул. „Юрий Венелин” № 12

тел. 0895 561319


ПОКАНА

за участие в преговори за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, с адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, на основание чл. 101д, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви отправя покана за участие в преговори за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”,
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І. Обект на поръчката: „Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”.
ІІ. Възложител на обществената поръчка:

По смисъла на тази покана и на основание чл. 7 ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложител на обществената поръчка е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.


ІІІ. Място на изпълнение на поръчката, както следва:

1. Хотел “Флагман” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

2. Ресторант “Терасата” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

3. Ресторант “Романтик” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

4. Хотел “Адмирал” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

5. Хотел “Фрегата” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

6. Хотел “Маяк” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”

7. “Военноморски клуб” – гр. Варна

8. “Военен клуб” – гр. Шумен

9. “Военен клуб” – гр. Свищов

10. “Военен клуб” – гр. Велико Търново
IV. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.
V. Условия и технически изисквания за изпълнение на поръчката:

/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/
ОБЕКТ

МАРКА

МОДЕЛ

КОЛИЧЕСТВО

/БР./


СРОК НА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

1

Хотел “Флагман”

Haier

09 HR

5

целогодишно

Haier

12 HR

4

Haier

22 HR

1

Ficher

09 HR

15

Ficher

12 HR

1

Midea

09 HR

22

Midea

12 HR

3

Midea

48 AR

2

Chigo

09 HR

80

Chigo

24 HR

1

Osaka

12HR

7

Osaka

CH52SLS

1

2

Ресторант “Терасата”

Midea

48 AR

1

целогодишен

Midea

60 AE

4

Osaka

CH52SLS

2

3

Ресторант “Романтик”

Osaka

CH52SLS

2

01.06.-30.09.

4

Хотел “Адмирал”

Ficher

12 HR

2

01.06.-30.09.

Midea

09 HR

103

Midea

12 HR

1

Midea

18 HR

4

Midea

60 AE

4

Osaka

12 HR

1

ELITE

09 HR

5

Chunlan

09 HR

1

5

Хотел “Фрегата”

Chigo

09 HR

74

01.06.-30.09.

Chigo

18 HR

1

Chigo

60 AE

2

6

Хотел “Маяк”

Midea

09 HR

11

01.06.-30.09.

Chigo

18 HR

1

ELITE

09 HR

15

TYCOON

09 HR

66

TYCOON

60 AE

2

7

ВМК - Варна

Panasonic

09 HR

21

целогодишен

Panasonic

12 HR

6

Osaka

KFR 73

1

CROWN

09 HR

5

8

ВК - Шумен

Midea

12 HR

1

целогодишен

Midea

18 HR

2

Midea

24 HR

1

Midea

30 HR

5

Hitachi

09 HR

3

9

ВК - Свищов

Haier

AU 42

2

целогодишен

CROWN

09 HR

20

CROWN

D18CB

1

10

ВК - В.Търново

Osaka

24 HR

1

целогодишен

CROWN

09 HR

6

NEO

09 HR

10

NEO

12 HR

2

Midea - 24

SPLIT24000BTY

1

Gold Star

CJ18000BTY

1

Osaka - 9

9000BTY

6


VI. ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
Участникът определен за изпълнител, следва да осигури абонаментна поддръжка на климатици, както и да осигури при необходимост ремонт, доставка и монтаж на консумативи и резервни части за тях.

1. Абонаментната поддръжка включва:

А. За срока на договора, технически прегледи и профилактика на климатичната техника се извършва два пъти за целогодишните обекти (веднъж за летен сезон и втори път за зимен сезон) и преди стартиране на сезона за сезонните обекти, по предварително изготвен и съгласуван график (съгласно експлоатационните периоди, посочени в Приложение № 1 към Наредба № Н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело и в раздел ІІ “Техническа спецификация” от настоящото техническо задание), съгласуван от Възложителя и Изпълнителя. В случай, че поради някакви причини техническият преглед и профилактика предвидени за летен сезон не може да се извършат през лятото на 2015 г., (отнася се, както за целогодишните обекти така и за сезонните летни обекти), същите ще се извършат до 31 май 2016 г. Моментът в който ще се извърши техническият преглед и профилактика предвидени за летен сезон ще се определи по преценка на началника на съответния отдел в зависимост от заетостта на обектите, за което изпълнителя ще бъде осведомен своевременно.

Техническите прегледи и профилактиката на климатичната техника се извършва при спазване предписанията на производителя за съответната марка и модел, включващи следните дейности:

• проверка на техническо състояние на всяко устройство и изправността на инсталацията;

• демонтаж, почистване или смяна /при необходимост/ на въздушен филтър;

• проверка и почистване на вътрешния топлообменник;

• проверка и почистване на външния топлообменник;

• проверка изправността на електрическите и тръбни връзки;

• проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг, като при необходимост от дозареждане или подмяна на хладилния агент, допълнително се заплаща само цената на хладилния агент, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя;

• проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела;

• включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система;

• включване на режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система;

• и всички други необходими дейности, осигуряващи нормалната експлоатация и работа на климатичната техника, съгласно предписанията и инструкциите на производителя.


Б. За извършеният технически преглед и профилактика се съставя протокол, в който се посочват:

• обслужваната техника – местонахождение, вид, устройство, модел, количество;

• техническо състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията. извършени дейности по профилактиката на съответното устройство и др.

Протоколът се подписва от представител на Изпълнителя и от координатор по изпълнението на договора, определен от Възложителя.2. Ремонтни дейности при необходимост

2.1. Извършване на демонтаж и монтаж на климатици при необходимост.

2.2. Извършване при необходимост ремонт на климатиците, включващ отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя, при спазване на предписанията на производителя за съответната марка и модел.

2.3. При поддръжка на климатичната техника и извършване на необходимите ремонтни работи да се влагат резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани, за съответната марка и отговорят на изискванията за качество, с дванадесет месечна гаранция или тази, дадена от завода - производител, ако е с по-голям срок на действие. Същите ще се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Заплащането на ремонта ще се извършва след представяне на фактура, приемо-предаветелен протокол за вложените части и заверено от изпълнителя копие на фактурата за придобиването им.

2.4. Отстраняване на установената неизправност, доставката и монтажа на резервни части и консумативи, да се извършват в срок до 10 /десет/ работни дни от установяването на неизправността.

2.5. При необходимост, изпълнителя да транспортира за своя сметка повредената климатична техника до сервизната база и обратно.

2.6. Осигуряване на 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок на извършената работа.

2.7. Да разполага със сервизна база с работни помещения и офис с телефон за непрекъсната телефонна връзка, гарантираща аварийно обслужване и по възможност факс номер.

2.8. При подаване на сигнал за неизправност групата за ремонт да бъде в обекта в срок до 120 мин.

2.9. При необходимост от ремонтни дейности, Изпълнителят се задължава да предложи оферта за извършването им. В офертата задължително се посочва цената на необходимите резервни части (по цена на придобиване) и цената на труда. Ремонтните дейности се извършват след потвърждение от страна на възложителя за приемане на офертата.


VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Изпълнителят да притежава сертификат, удостоверяващ система за управление на качеството съответстваща на стандарти ISO 9001:2008 или еквивалент, с област на приложение: монтаж и сервиз на климатична техника.

Лицата извършващи дейности свързани с поддръжка и сервиз на климатични инсталации, съдържащи вещества които нарушават озоновия слой, трябва да притежават Документ за правоспособност за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на климатични инсталации, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.VІII. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора.
ІX. Прогнозна стойност на поръчката, цена и условия за плащане:

Общата прогнозна стойност е в размер на 8 990,00 /осем хиляди деветстотин и деветдесет/ лева без ДДС, от които:

- за абонаментна поддръжка/профилактика/ – 5 490,00 /пет хиляди четиристотин и деветдесет/ лева без ДДС;

- за ремонт и резервни части – 3 500, 00 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
Забележка: Посочената прогнозна стойност е крайна за Възложителя и следва да се възприема от страна на участниците, като предварително обявени условия. Към момента на публикуване на настоящата покана за преговори Възложителят е осигурил финансов ресурс до размера на посочената прогнозна стойност. При положение, че всички оферти които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават осигурения финансов ресурс, възложителят ще прекрати възлагането на обществената поръчка. Участници, които са предложили крайни цени, по-високи от посочените по-горе, се отстраняват от участие във възлагането на обществената поръчка.

Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура и протокол за извършената услуга и/или вложените резервни части, материали и консумативи, подписан от представител на Изпълнителя и от координатор по изпълнението на договора, определен от Възложителя.
X. За провеждане на преговорите следва да представите оферта, изготвена при условията на настоящата покана и техническото задание, която следва да съдържа:

1. Представяне на участника (Образец № 1), което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).

3. Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 4) за услуги, изпълнени през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателства за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя на съответната услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услугата. Участникът следва да има успешно изпълнени минимум 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (считано до датата за представяне на оферти).

Забележка: Услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката е поддръжка и ремонт на климатична техника.

4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5);

5. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6);

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7);

7. Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ система за управление на качеството съответстваща на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с област на приложение: монтаж и сервиз на климатична техника.

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3.Варианти на предложения в офертата не се приемат.

9. Ценово предложение – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Ценово предложение” (Приложение № 2).Варианти на предложения в офертата не се приемат.
XI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА ”

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – “Най-ниска цена”.

  • Единичните цени, посочени в ценовото предложение, са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.


XIІ. Сключване на договор и гаранция за изпълнение

Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 101е от ЗОП. Договорът включва всички предложения на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Преди сключване на договора определеният изпълнител внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение по договора в срок от 30 /тридесет/ дни след прекратяването му, като възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки, вследствие лошо или забавено изпълнение на задълженията по договора.

При сключване на договор определеният изпълнител следва да представи:

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

- откаже да сключи договор;

- не представи някой от документите по предходната точка;

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
ХIII. Представяне на офертата

Участникът следва да представи офертата в срок до 12:00 часа на 18 септември 2015 г. в деловодството на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва своето пълно и точно наименование, точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка.

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за

такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

-текста “Вярно с оригинала”;

-собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на поканата за преговори.

Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
ХIV. Провеждане на преговорите

Преговорите с участника ще се проведат от назначена от Възложителя комисия в сградата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” – гр. София, ул. „Шейново” № 23, в 14:00 часа на 18 септември 2015 година.

Направените предложения и постигнатите договорености с участника се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. Комисията приключва своята работа, като изготвя доклад до възложителя.

Преговорите ще се проведат с управляващия дружеството или с изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицето (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да представлява участника в процедурата и да подпише протокола.
Допълнителна информация може да получите на телефон 02/92 21 502, 02/92 21 501.
Приложение:

1. Представяне на участника – (Приложение № 1)

2. Ценово предложение - (Приложение № 2)

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - (Приложение № 3)

4. Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - (Приложение № 4)

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – (Приложение № 5)

6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – (Приложение № 6)

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - (Образец № 7)

8. Проект на договор - (Приложение № 8)


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ ИВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”:

/п/

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

/Зам. изпълнителен директор

на ИА “ВКВПД” – Петър Манолов

Заповед за заместване № 852/21.08.2015 г./

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА


Наименование

на поръчката:

Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

1. Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………/наименование на участника/

с ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................................

и подписано от

..…………………………………………………………………………………………/трите имена/

в качеството му на

..…………………………………………………………………………………………

/длъжност/

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

2.1. Адрес за кореспонденция:

………………………………………………………………………………………….

/код, град, община, квартал, улица, бл., ап./

телефон №: ……………………………………

факс №:…………………………………………

e-mail за кореспонденция:

……………………………………………............................

2.2. Лице за контакти:..........................................................

2.3. Длъжност:......................................................................

телефон/ факс № ...........................................

2.4. Обслужваща банка:.................................

2.5. № на банкова сметка:............................................................................................

2.6. BIC:..................................................

2.7. Титуляр на сметката: .............................................................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на поканата за преговори и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданите преговори.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на Възложителя.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

* „Минимална цена на труда” според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер за заплащане на работната сила, пределен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

** Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, а за закрила на заетостта и условията на труд са: Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”; Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.
Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението “Ценово предложение”.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (пр. Свидетелство за съдимост).Забележка: когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП в публичен регистър и/или възможност за предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, този факт се посочва от участника при подаването на офертата. В този случай участникът попълва и прилага към офертата си декларация свободен текст, в която се посочват адресите, местата и начините по които възложителя може да извърши проверка и/или да изиска служебно информация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.


Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на...........................................................

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора).


Настоящата оферта е валидна за срок от ....................... календарни дни, като ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок. (Посочват се броя на дните, съобразени с условията на обществената поръчка, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.).
Приложения към настоящата оферта са:

(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)
1. Ценово предложение (Образец № 2);

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3);

3. Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 4);

4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Образец № 5);

5. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Образец № 6);

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 7);

7. Друго (посочват се други документи, съгласно изискванията на Възложителя).

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/_________/________

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Наименование

на поръчката:

Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”

Във връзка с отправената покана за преговори за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” е както следва:


ОБЕКТ

МАРКА

МОДЕЛ

КОЛИЧЕСТВО климатици

/БР./


СРОК НА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Брой технически прегледи и профилактика за срока на договора

Цена за абонаментно обслужване за един преглед и профилактика, за един климатик

Обща цена за

абонаментно обслужване за целия срок на договора* (5х7х8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Хотел “Флагман”

Haier

09 HR

5

целогодишно

2Haier

12 HR

4

2Haier

22 HR

1

2Ficher

09 HR

15

2Ficher

12 HR

1

2Midea

09 HR

22

2Midea

12 HR

3

2Midea

48 AR

2

2Chigo

09 HR

80

2Chigo

24 HR

1

2Osaka

12HR

7

2Osaka

CH52SLS

1

22

Ресторант “Терасата”

Midea

48 AR

1

целогодишен

2Midea

60 AE

4

2Osaka

CH52SLS

2

23

Ресторант “Романтик”

Osaka

CH52SLS

2

01.06.-30.09.

14

Хотел “Адмирал”

Ficher

12 HR

2

01.06.-30.09.

1Midea

09 HR

103

1Midea

12 HR

1

1Midea

18 HR

4

1Midea

60 AE

4

1Osaka

12 HR

1

1ELITE

09 HR

5

1Chunlan

09 HR

1

15

Хотел “Фрегата”

Chigo

09 HR

74

01.06.-30.09.

1Chigo

18 HR

1

1Chigo

60 AE

2

16

Хотел “Маяк”

Midea

09 HR

11

01.06.-30.09.

1Chigo

18 HR

1

1ELITE

09 HR

15

1TYCOON

09 HR

66

1TYCOON

60 AE

2

17

ВМК - Варна

Panasonic

09 HR

21

целогодишен

2Panasonic

12 HR

6

2Osaka

KFR 73

1

2CROWN

09 HR

5

28

ВК - Шумен

Midea

12 HR

1

целогодишен

2Midea

18 HR

2

2Midea

24 HR

1

2Midea

30 HR

5

2Hitachi

09 HR

3

29

ВК - Свищов

Haier

AU 42

2

целогодишен

2CROWN

09 HR

20

2CROWN

D18CB

1

210

ВК - В.Търново

Osaka

24 HR

1

целогодишен

2CROWN

09 HR

6

2NEO

09 HR

10

2NEO

12 HR

2

2Общо лева без ДДС:

* Забележка: Общата цена в колона девет се формира, след като се умножат стойностите в колони 5 (пет),7 (седем) и 8 (осем).
1. Общата цена за абонаментно обслужване за целия срок на договора е в размер на ................................(словом:....................................................................................) лева без ДДС.

2. Цена на хладилен агент за един килограм ............….(словом: ........................) лева без ДДС.

2.1. .........................

2.2. ................ и т.н.


Забележка: В т.2 участникът посочва цена на хладилния агент/и, който при необходимост ще е нужен, при обслужването на посочената климатична техника, при спазване инструкциите на производителя.
3. Цена за демонтаж на 1 (един) бр. климатик: .........................(словом: ........................) лева без ДДС.
4. Цена за монтаж на 1 (един) бр. климатик: .........................(словом: ........................) лева без ДДС.

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/_________/________

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника ___________________________Приложение № 3
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Наименование

на поръчката

Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с отправената покана за преговори, с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.
Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията Ви, заложени в поканата за преговори и техническото задание и законовите изисквания за този вид услуги, включително и по отношение на безопасните условия на труд и защитата на околната среда и населението от вредни въздействия.
Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на услугата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от подписването на договора.
Гарантираме, че при необходимост в срок до десет работни дни от датата на заявена неизправност, ще извършим ремонт на климатичната техника находяща се в обектите посочени в т. ІІ “Техническа спецификация” от Техническото задание.
Гарантираме, че ще осигурим гаранционен срок на извършените ремонтни дейности от......................месеца от извършването им (Участникът попълва гаранционният срок, който ще осигури /в месеци/, но не по-малък от 12 месеца).
Гарантираме, че ще осигурим гаранционен срок на вложените при ремонтните дейности резервни части и консумативи от......................месеца от влагането им (Участникът попълва броя на гаранционните месеците, които ще осигури, но не по-малък от дванадесет месеца или от гаранцията, дадена от завода - производител, ако е с по-голям срок на действие).

Адреси за кореспонденция, телефони, факсове и др., за подаване на сигнал за неизправност:


Адрес за кореспонденция: ................................................................

Телефон/и: .........................................................................................

Факс: ..................................................................................................

Е-mail адрес за кореспонденция: .....................................................

Друго: .................................................................................................

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/_________/________

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________Приложение № 4
Наименование на поръчката: “Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”.
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният:____________________________________________________,

притежаващ лична карта № ______________________, издадена на ________________________от ________________________, ЕГН ___________________,

живущ в гр.(с) _________________________________, община _____________________________, ж.к._______________________, ул.(бул.) _________________________ №_____, бл.____________, ет____, ап._____ в качеството си на _____________________________________________________

(управител, съдружник, член на УС, член на съвета на директорите)

на __________________________________(наименование на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник, e изпълнил услуги с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката през последните три години, както следва:


Година

Описание на предмета на услугата

Възложител, адрес и тел.

Срок на изпълнение на услугата

от ….........

до ….........

Място на изпълнение

%- но участие на участника

Стойност на участието на дружеството

/лева/

20.... г.1.


Всичко за 20.... г.
20....г.2.


Всичко за 20.... г.
20.... г.3.


Всичко за 20... г.


Общо за периода

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс

................................ г. Декларатор: .......................................(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
От ........................................................................... /участник/

Долуподписаният/ата: __________________________________________________,(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес гр. __________________________________________________________

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: _____________________________, в ____________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________


Относно: покана за преговори за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

  2. Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................................ г. Декларатор: ­.......................................(дата на подписване) (подпис и печат)


Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
От ........................................................................... /участник/
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ___________________ от __________________________________, с постоянен адрес гр. __________________________________________________________,

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: _____________________________, в ____________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________


Относно: покана за преговори за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .................................

  2. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................................ г. Декларатор: ­.......................................(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка:

* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация приложение № 5.Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ата............................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН......................................, лична карта №..............................., издадена на ...................................

от МВР гр.................................., с постоянен адрес:.........................., в качеството си на....................... със седалище и адрес на управление гр............................., вписано в Търговския регистър с ЕИК .................................., тел.: ............................., факс: .......................и адрес за кореспонденция:..................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатична техника в обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”.
Дата:………………………………….
Подпис:………………………………..

(лице/лица, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

Приложение № 8
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, .................... 2015 г. в гр. София, на основание чл.101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. ”Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ: 129008829, представлявана от изпълнителния директор Валентин Гагашев и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС –..............................................................................., наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

......................................................, със седалище и адрес на управление гр. ................., ул. ........................... № ....................., ет. .........., ап...................., ЕИК ............................, представлявано от ........................................, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия Договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури абонаментна поддръжка и при необходимост ремонт на климатичната техника в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: 1. Хотел “Флагман” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 2. Ресторант “Терасата” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 3. Ресторант “Романтик” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 4. Хотел “Адмирал” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 5. Хотел “Фрегата” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 6. Хотел “Маяк” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена”; 7. “Военноморски клуб” – гр. Варна; 8. “Военен клуб” – гр. Шумен; 9. “Военен клуб” – гр. Свищов; 10. “Военен клуб” – гр. Велико Търново, съгласно Приложение № 1 – „Техническо задание”, Приложение № 2 – „Ценово предложение” и Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, представляващи неразделна част от настоящия договор.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница