Внос на зърно и зърнени продукти, Лицензия за вносДата16.10.2018
Размер7.86 Mb.Внос на зърно и зърнени продукти,

Лицензия за внос Вносът в Европейската общност на зърнени култури и продуктите от тях, изисква представяне на лицензия за внос AGRIM само в рамките на тарифни квоти управлявани по „метода на едновременно разглеждане” или по метода „пръв пристигнал, пръв обслужен” и в рамките та на преференциален режим.

Гаранция за изпълнение Ако кандидатствате за лицензия за внос на

на лицензията за внос зърнени култури в рамките на тарифни квоти или преференциален режим, Вие трябва да депозирате гаранция както следва:


 • при внос в рамките на тарифни квоти:

  • пореден номер на тарифната квота 09.4123 за внос на мека пшеница, с качество, различно от високо качество, с произход САЩ - 30 евро за тон;

  • пореден номер на тарифната квота 09.4124 за внос на мека пшеница, с качество, различно от високо качество, с произход Канада - 30 евро за тон;

  • пореден номер на тарифната квота 09.4125 за внос на мека пшеница, с качество, различно от високо качество, с произход от други трети страни - 30 евро за тон;

  • пореден номер на тарифната квота 09.4133 за внос на мека пшеница, с качество, различно от високо качество, с произход от всички трети страни - 30 евро за тон;

  • пореден номер на тарифната квота 09.4126 за внос на ечемик с код по КН 1003 00, с произход от трети страни - 30 евро на тон.

  • пореден номер на тарифната квота 09.4131 за внос на царевица, с код по КН 1005 10 90 и 1005 90 00, с произход от трети страни - 30 евро за тон.Уважаеми вносители, поради честите промени в европейското законодателство, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) си запазва правото да извършва промени и своевременно да актуализира публикуваните указания.

І. Лицензии за внос


Кандидатстване за лицензия за внос
Вие трябва да подадете заявлението си за лицензия за внос в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, по някои от следните начини:


 • Лично или чрез упълномощено лице, в МЗХГ, бул. „Христо Ботев” № 55, дирекция „Държавни помощи и регулации”;

 • По факс или електронна поща публикувани на интернет страницата на МЗХГ. Вие можете да изтеглите образеца на заявление за лицензия за внос от интернет страницата на МЗХГ, да го попълните, подпечатате и изпратите по факс или електронна поща. В този случай, допълнително при получаване на лицензията за внос, трябва да представите в МЗХГ на хартия оригиналното заявление за лицензия и всички придружаващи го документи.Изисквания към заявителите
Вносителите на земеделски продукти, за които се издава лицензия за внос, се вписват служебно в регистъра на вносителите в МЗХГ, при първото подаване на заявление за издаване на лицензия за внос в дирекция „Държавни помощи и регулации”. За целта, следва да представите следните документи:
1. Заявление за регистрация на юридическо лице/едноличен търговец по образец, публикувано на интернет страницата на МЗХГ;
2. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез търговски пълномощник или друг търговски представител или упълномощено лице;
3. Документ за издаден EORI номер.

Забележка:

При всяка промяна в правния статут или банковата сметка, вносителят трябва в 7-дневен срок от настъпването й да уведоми МЗХГ, като представят Заявление за актуализиране на данни по регистрационен номер на юридическо лице/едноличен търговец по образец.Изисквания към заявлението за лицензия за внос
Преди да подадете заявление за издаване на лицензия за внос на зърнени продукти, Вие трябва да учредите гаранция за изпълнение на лицензията, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута. При подаване на заявлението за издаване на лицензия за внос, Вие представяте в МЗХГ, дирекция „Държавни помощи и регулации”, оригинален документ за учредената гаранция.

Вие трябва да попълните заявлението за лицензия изцяло, като се съобразявате със следните особености:


а) в клетка № 1 - попълва името и адреса на органа, издаващ лицензията;

б) в клетка № 4 - попълва името, адреса, държавата-членка и EORI номер;

в) в клетки № 7 и № 8 - вписват се страната на износ и страната на произход. Ако е указано изрично в продуктов регламент, се попълва с „Х” - „да” или „не”;

г) в клетка № 11 - размера на гаранцията в лева, съответстваща на количеството, за което е издадена лицензията, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута;

д) в клетка № 14 – търговско наименование на продукта;

е) в клетка № 15 - описанието на продукта, съгласно Комбинираната номенклатура (КН);

ж) в клетка № 16 - кода по КН код. Ако няма достатъчно място за вписване на повече от един КН код в клетка №16, всички кодове могат да бъдат вписани в клетка №15, предшествани от звездичка (*), кореспондираща със звездичка в клетка №15.

з) в клетки №17 и №18 - количеството на продукта с цифри и с думи. Ако заявлението е за внос по тарифна квота, заявените количества трябва да са съобразени с определените в съответния регламент. Количествата продукт се записват по следния начин:

- за килограм - кг;

- за хектолитър - хл.

- глава животни - бр.

и) в клетка № 20 - специфични особености, ако съответният продуктов регламент го изисква;Дата на подаване на заявлението
Заявления за издаване на лицензия за внос се подават в зависимост от периода определен в съответния продуктов регламент в рамките на тарифните квоти. Датата на депозиране на заявлението се приема за дата на подаването, ако то е постъпило в МЗХГ до 14:00 часа (българско време) на съответния ден. Ако заявлението е постъпило след 14:00 часа, за дата на депозиране се счита следващия работен ден.
Ако изпращате Вашето заявление по факс или електронна поща, времето на получаване на факса или електронна поща ще се приеме за време на подаване на заявлението.

Анулиране на заявление за издаване на лицензия за внос
Заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти може да бъде анулирано само след представяне на писмена молба, писмено съобщение, изпратено по телекомуникационен път, или електронно съобщение от вносителя, получени в МЗХГ до 14.00 часа в деня на подаване на заявлението.

Гаранция за изпълнение на лицензията за внос
Когато кандидатствате за лицензия за внос, Вие трябва да депозирате парична гаранция или да учредите банкова гаранция в размер на:


1. При внос в рамките на тарифни квоти


 • под-квота І пореден номер 09.4123 за внос на мека пшеница с код по КН 1001 99 00, с качество, различно от високо качество, с произход САЩ - 30 евро за тон;

 • под-квота ІІ пореден номер 09.4124 за внос на мека пшеница с код по КН 1001 99 00, с качество, различно от високо качество, с произход Канада - 30 евро за тон;

 • под-квота ІІІ пореден номер 09.4125 за внос на мека пшеница с код по КН 1001 99 00, с качество, различно от високо качество, с произход от други трети страни - 30 евро за тон;

 • под-квота ІV пореден номер 09.4133 за внос на мека пшеница с код по КН 1001 99 00, с качество, различно от високо качество, с произход от всички трети страни - 30 евро за тон;

 • квота с пореден номер 09.4126 за внос на ечемик с код по КН 1003, с произход от трети страни - 30 евро на тон.

 • квота с пореден номер 09.4131 за внос на царевица, с код по КН 1005 10 90 и 1005 90 00, с произход от трети страни - 30 евро за тон.Забележка: Когато размерът на гаранцията, съответстваща на заявеното количество продукт е 100 евро или по-малка, тя не се дължи.
По Ваша молба, МЗХГ ще освободи депозираната от Вас гаранция, в съответствие с осъществения внос - изцяло или частично, при условие, че предоставите доказателство за внос на поне 5% от количеството по лицензията.
Като доказателство за осъществен внос, трябва да представите в МЗХГ, дирекция „Държавни помощи и регулации” копие №1 на лицензията, заедно с всички копия № 1 на издадените извлечения, заместваща лицензия и заместващи извлечения, ако има такива, заверени на гърба от митническите органи. Представят се и митническите декларации за внос (оригинали и заверени копия).


 • Ако внесеното количество е равно или по-голямо от 95% от количеството по лицензията, се счита, че тя е изпълнена изцяло. В такъв случай, ще Ви бъде възстановена цялата гаранция;

 • В случай, че вносът е осъществен частично (но не по-малко от 5% от количеството по лицензията), ще Ви бъде възстановена съответстващата гаранция, като неизпълнението представлява разликата между 95% от количеството по лицензията и действително внесеното количество. Когато общата стойност на гаранцията, която трябва да се задържи, възлиза на 100 евро или по-малко за дадената лицензия, МЗХГ ще освободи цялата гаранция;

 • За да Ви бъде възстановена гаранцията в горните случаи, доказателствата за осъществен внос следва да бъдат представени в МЗХГ в срок от два месеца от изтичането на срока на валидност на лицензията, освен ако това е невъзможно поради непреодолима сила.


Издаване на извлечение, заместваща лицензия, дубликат от лицензия и допълнителни листа
Редът за издаване на извлечение, заместваща лицензия, дубликат от лицензия и допълнителни листа е описан в общите правила за издаване на лицензии за внос, изготвени в съответствие с разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1239 и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията
ІІ. Мита при внос от трети страни
При внасяне на продукти от сектора на зърнени култури на територията на ЕС, за които се изисква лицензия за внос, на митническия пункт на вноса в България, Вие ще платите вносни мита, съгласно Митническата тарифа на Общността.
Въпреки това, вносното мито за продуктите, обхванати в кодове на КН 1001 10 10, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена обикновена пшеница), 1002, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, с изключение на хибриди за посев, е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена СИФ, приложима за въпросната доставка. Определеното мито не може да бъде по-голямо от размера на митото в Общата митническа тарифа.
Вносът на един или повече от зърнените продукти по Приложение № 1, при размер на митото, определен по изложения по-горе начин, може да подлежи на плащане на допълнително вносно мито, когато:

 • вносът е извършен на цена под равнището, за което Комисията е информирала Световната търговска организация („прагова цена”);

 • обемът на вноса в някоя година превишава определено равнище („прагов обем”).


Намалени ставки на митата
Споразуменията на ЕС с някои държави за откриване на тарифни квоти за внос, Ви дават възможност да внасяте някои продукти с намалени ставки на митата. Тези възможности са описани в Раздел ІІІ.
Ако при кандидатстването Ви за лицензия за внос бъде установено, че сте декларирали неверни данни, или сте представили документ с невярно съдържание, Вие подлежите на санкции, предвидени в българското и европейското законодателство.
Внос на висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица
Специфични изисквания при издаване на лицензии за внос на висококачествена обикновена пшеница
Заявленията за внос на лицензии за висококачествена обикновена пшеница са допустими при спазване на следните условия:

  • В клетка № 20 се вписва качеството на пшеницата;

  • При подаване на заявлението за издаване на лицензия за вносителят се ангажира писмено, че в деня на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение ще учреди в полза на МЗХГ допълнителна гаранция в размер на 95 евро/тон. Допълнителната гаранция може да бъде учредена в полза на МЗХГ предварително (преди подаване на митническата декларация);

  • Допълнителна гаранция не се изисква при условие, че при кандидатстване за лицензия, вносителят е представил в МЗХГ заверено копие и оригинал на сертификат за съответствие, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) САЩ и от Канадската комисия по зърнените култури (CGC), в съответствие с посочените по-долу образци. Оригиналът на сертификата се връща на вносителя, които го представя пред Агенция „Митници” при подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение.

В този случай, в клетка 20 на заявлението за вносна лицензия и в клетка 24 на лицензията се посочва видът и номерът на сертификата за съответствие.

Специфични изисквания при издаване на лицензии за внос за висококачествена твърда пшеница
Заявленията за внос на лицензии за твърда пшеница са допустими при спазване на следните условия:

  • В клетка № 20 се вписва качеството на пшеницата;

  • При подаване на заявлението за издаване на лицензия за вносителят се ангажира писмено, че в деня на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение ще учреди в полза на МЗХГ допълнителна гаранция, случай че вносното мито за качеството, посочено в клетка 20 на лицензията за внос, не е най-високото мито за съответната категория. Размерът на допълнителната гаранция представлява разликата в деня на приемане на декларацията за допускане в свободно обращение между най-високото и митото, приложимо за посоченото качество, плюс добавка в размер на 5 евро/тон. Когато вносното мито, приложимо за различните качества твърда пшеница е „0”, не се изисква допълнителна гаранция.

  • Допълнителна гаранция не се изисква при условие, че при кандидатстване за лицензия, вносителят е представил в МЗХГ заверено копие и оригинал на сертификат за съответствие, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) и от Канадската комисия по зърнените култури (CGC), в съответствие с посочените по-долу образци. Оригиналът на сертификата се връща на вносителя, които го представя пред Агенция „Митници” при подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение.

В този случай, в клетка 20 на заявлението за вносна лицензия и в клетка 24 на лицензията се посочва видът и номерът на сертификата за съответствие.

Специфични изисквания при издаване на лицензии за внос на твърда царевица
При внос на твърда царевица, отговаряща на качествените критерии, посочени по-долу, вносителят може да използва намаление на митото с 24 евро/тон, при спазване на следните условия:

 • внесената твърда царевица трябва да бъде преработена в продукти, включен в код по КН 1904 10 10,1103 13 или 1104 23, в срок от шест месеца, считано от датата на допускане за свободно обращение;

 • вносителят предоставя на компетентния орган – Агенция „Митници” допълнителна гаранция в размер на 24 евро/тон за твърдата царевица, с изключение на случаите когато вносната лицензия е придружена от сертификат за съответствие, издаден от Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) на Аржентина, съгласно посочения по-долу образец.

В този случай, в клетка 20 на заявлението за вносна лицензия и в клетка 24 на лицензията се посочва видът и номерът на сертификата за съответствие.

В случай че митото, приложимо в деня на приемане на декларацията за допускане в свободно обращение, е по-малко от 24 евро/тон за царевицата, гаранцията е равна на размера на митото.


Критерий за класиране на вносните продукти

(на база тегловно съдържание на влага 12 % или еквивалентно)
ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦАОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ТВЪРДА ПШЕНИЦА


ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ЗА СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СТЕПЕНИТЕ ЗА ИЗНОС НА ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА
ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ SENASA, РАЗРЕШЕН ОТ АРЖЕНТИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВОІІІ. Внос с намалени ставки на митата
Внос на зърнени култури с намалени ставки на митата се осъществява в рамките на тарифни квоти. Посочените по-долу тарифни квоти се администрират от МЗХГ.
Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 г. на Комисията за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които са управляват чрез система на лицензии за внос, за да участвате в разпределението на тарифна квота, при подаване на първото заявление за даден период, е необходимо да представите в МЗХГ документи (митнически декларации), удостоверяващи, че сте участвали в търговията с трети страни със зърно и зърнени продукти:

  • през 12-месечния период непосредствено преди времето на заявлението, и

  • през 12-месечния период непосредствено преди 12-месечния период, упоменат в първото тире.

Ред за издаване на лицензии при внос на пшеница,

в рамките на тарифната квота, съгласно изискванията на

Регламент на Комисията (ЕО) № 1067/2008

Ежегодно, за периода 1 януари - 31 декември се открива тарифна квота за внос на мека пшеница, с качество, различно от високо качество, с код по КН 1001 99 00, в размер на 3 112 030 тона, с мито в размер на 12 евро на тон.


Тарифната квота е разпределена по произход както следва:

 • под-квота І пореден номер 09.4123 - 572 000 тона за произход от САЩ;

 • под-квота ІІ пореден номер 09.4124 - 38 853 тона за произход от Канада;

 • под-квота ІІІ пореден номер 09.4125 - 2 378 387 тона за произход от други трети страни;

 • под-квота ІV пореден номер 09.4133 - 122 790 тона за произход от всички трети страни.

Ако през дадена година се установи значително неизпълнение на под-квоти І или ІІ, Комисията, след като има съгласието на засегнатите трети страни, може да приеме разпоредби за прехвърляне на неизпълнените количества към другите под-квоти.


Под-квота ІІІ се разделя на четири тримесечни транша:

- транш № 1: 1 януари – 31 март - 594 597 тона;

- транш № 2: 1 април – 30 юни - 594 597 тона;

- транш № 3: 1 юли – 30 септември - 594 597 тона;

- транш № 4: 1 октомври – 31 декември - 594 596 тона;
Неизползваните количества за даден транш се прехвърлят автоматично към следващия транш. Ако даден транш се изчерпи, Комисията може да въведе следващия по-рано.


Кандидатстване за лицензия за внос


 • Заявленията за издаване на лицензии за внос се подават до МЗХГ всяка седмица не по-късно от петък, до 14:00 часа (българско време), до изчерпване на количествата за съответния транш.

 • Със заявлението за издаване на лицензия за внос, вносителят представя документ за учредена гаранция в полза на МЗХГ.

 • Количеството, за което се подава заявление за издаване на лицензия, се посочва в килограми.

 • Заявеното количество не може да превишава неизползваното количество на под-квотата за внос на дадения продукт за съответния период.

 • В заявлението за издаване на лицензия за внос се посочва само една страна на произход.

 • Заявителите не могат да подават повече от едно заявление за лицензия по сериен номер на седмица. Когато заявител подаде повече от едно заявление, нито едно от тези заявления няма да се приема, а гаранциите, внесени при подаване на заявленията, се задържат.

 • Към заявлението вносителят прилага декларация, че не е подал и няма да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос в рамките тарифната квота, както в България, така и в други държави-членки.

Заявлението за лицензия се попълва изцяло, като се имат предвид следните особености:
 • В клетка № 8 - с “Х” се отбелязва “Да” и името на държавата по произход.

Лицензията за внос е валидна само за продуктите с произход от страната, която е записана в клетка № 8;

 • В клетка № 20 - вписва се „Регламент (ЕО) № 1067/2008” и поредния номер на тарифната квота за внос.


Гаранция
Преди подаване на заявление за издаване на лицензия за внос на пшеница в рамките на тези тарифните квоти, Вие трябва да депозирате гаранцията в размер на 30 евро за тон, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.

Разпределение на квотата
След приключването на приема на заявления за лицензии за внос за съответният период, МЗХГ уведомява ЕК за подадените заявления.
ЕК ще реши в най-кратки срокове до каква степен може да удовлетвори подадените заявления. Ако заявените количества са по-големи от размера на квотата за съответния период, ЕК ще определи коефициент на пропорционалност, с който ще бъдат редуцирани индивидуалните заявки.
Забележка:

Вие не можете да оттеглите своето заявление, дори ако след прилагането на редукционния коефициент получите количество, което не удовлетворява Вашите нужди.


Издаване на лицензия
Лицензията се издават на четвъртия работен ден, след крайния срок за изпращане на съобщението до ЕК за подадените заявления.
В лицензията за внос се вписва :

- в клетка № 8 - с “Х” се отбелязва “Да” и името на държавата по произход;

- в клетка № 20 - вписва се „Регламент (ЕО) № 1067/2008” и поредния номер на тарифната квота за внос;

- в клетка № 24 - вписва се “12 евро на тон”.


Валидност на лицензиите
Лицензиите за внос са валидни до края на втория месец следващ месеца на действителното им издаване.
Ред за издаване на лицензии при внос на ечемик,

в рамките на тарифната квота, съгласно изискванията на

Регламент на Комисията (ЕО) № 2305/2003

Ежегодно, за периода 1 януари - 31 декември се открива тарифна квота за внос на ечемик от трети страни, с код по КН 1003, в размер на 307 105 тона, със сериен № 09.4126, с мито в размер на 16 евро на тон.Заявления за лицензия за внос на ечемик


 • Заявленията за издаване на вносните лицензии се подават до МЗХГ всяка седмица не по-късно от петък, до 14:00 часа (българско време), до изчерпване на количествата по квотата.

 • Всяко заявление за издаване на лицензия е за количество, което не може да надвишава останалата част от квотата.

 • Количеството, за което се подава заявление за издаване на лицензия, се посочва в килограми.

 • Заявителят може да подаде само едно заявление за издаване на лицензия за внос за съответната седмица.

 • Със заявлението за издаване на лицензия за внос, вносителят представя документ за учредена гаранция в полза на МЗХГ.

 • В заявлението за издаване на лицензия за внос се вписва :

- в клетка № 8 – посочва се името на страната на произход и „Да” се отбелязва с „Х”. Лицензиите са валидни само за продуктите, които произхождат от страната, посочена в клетка № 8;

- в клетка № 20 – вписва се „Регламент № 2305/2003” и поредния номер на тарифната квота за внос;


Гаранция
Гаранцията за вносните лицензии за внос на ечемик в рамките на тарифната квота е 30 евро на тон, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.

Разпределение на квотата
След приключването на приема на заявления за лицензии за внос за съответният период, МЗХГ ще уведоми ЕК за подадените заявления.
Ако заявените количества са по-големи от размера на квотата за съответния период, не по-късно от три работни след крайната дата за подаване на заявления, ЕК фиксира коефициент на разпределение, с който ще бъдат редуцирани индивидуалните заявки.
Забележка: Вие не можете да оттеглите своето заявление, дори ако след прилагането на редукционния коефициент получите количество, което не удовлетворява Вашите нужди.
Издаване на лицензии за внос


 • Лицензията се издават на четвъртия работен ден, след крайния срок за подаване на заявления.

 • В лицензията за внос се вписва:

- в клетка № 8 - посочва се името на страната на произход и „Да” се отбелязва с „Х”;

- в клетка № 20 - вписва се „Регламент (ЕО) № 2305/2003” и поредния номер на тарифната квота за внос;

- в клетка № 24 - вписва се “16 евро на тон”.

Валидност на лицензиите за внос

Лицензиите за внос на ечемик по тази тарифна квота са с период на валидност 45 (четиридесет и пет) дни от датата на действителното й издаване, но не по-късно от 31 декември.


Толеранс

Количеството, пуснато в свободно обръщение, не може да надвишава указаното в клетки 17 и 18 на вносната лицензия. За целта се вписва цифрата 0 в клетка 19 на лицензията.


Ред за издаване на лицензии при внос на царевица,

в рамките на тарифната квота, съгласно изискванията на

Регламент на Комисията (ЕО) № 969/2006

Ежегодно, за периода 1 януари - 31 декември се открива тарифна квота за внос на царевица, с код по КН 1005 10 90 и 1005 90 00, със сериен № 09.4131, с произход от трети страни, в размер на 277 988 тона, с нулева ставка на митото.


Тарифната квота е разпределена на два шестмесечни транша: Р 969/2006, чл. 2

а) транш 1: от 1 януари до 30 юни - 138 994 тона;

б) транш 2: от 1 юли до 31 декември – 138 994 тона.
Неизползваните количества от 1 транш се прехвърлят автоматично към транш 2. Ако даден транш се изчерпи, Комисията може да придвижи откриването на транш 2 по-рано.
Изисквания към вносителя
За участие в разпределението на тарифната квота за внос на царевица (със сериен номер 09.4131) могат да участват само оператори, които се регистрирани по ДДС в България.
При всяко първо (за съответната година) кандидатстване за участие в разпределението на тарифната квота представят в МЗХГ, дирекция „Държавни помощи и регулации”, документи (митнически декларации), удостоверяващи, че сте участвали в търговията с трети страни със зърно и зърнени продукти:


  • през 12-месечния период непосредствено преди времето на заявлението, и

  • през 12-месечния период непосредствено преди 12-месечния период, упоменат в първото тире.


Кандидатстване за лицензия за внос


 • Заявленията за издаване на лицензии за внос се подават до МЗХГ всяка седмица най-късно до петък, до 14:00 часа (българско време), до изчерпване на количествата за съответния транш.

 • Количеството, посочено в заявлението за лицензия не може да надвишава предоставеното количество за съответния транш.

 • В заявлението за лицензия за внос количеството се посочва в килограми.

 • В заявлението за лицензия за внос се посочва една страна на произход.

 • Заявителят не може да внесе повече от едно заявление за лицензия за внос за едноседмичен период. Ако вносител представи повече от едно заявление, всички заявления се отхвърлят и гаранциите, които са били предоставени при подаване на заявленията, се конфискуват в полза на държавата.

 • Със заявлението за издаване на лицензия за внос, вносителят представя документ за учредена гаранция в полза на МЗХГ.

 • Заявлението за лицензия за внос съдържа:

- в клетка № 8 - с “Х” се отбелязва “Да” и името на държавата по произход.

- в клетка № 20 - Регламент (ЕО) № 969/2006 и поредния номер на тарифната квота за внос;


Забележка: Заявления за участие в разпределението на количествата по тарифната квота могат да подават само вносители, които са регистрирани по ДДС в страната.
Гаранция
Гаранцията за лицензия за внос на царевица в рамките на тарифната квота със сериен № 09.4131 е в размер на 30 евро за тон, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.

Разпределение на квотата
След приключването на приема на заявления за лицензии за внос за съответният период, МЗХГ ще уведоми ЕК за подадените заявления.
ЕК ще реши в най-кратки срокове до каква степен може да удовлетвори подадените заявления. Ако заявените количества са по-големи от размера на квотата за съответния период, ЕК ще определи коефициент на пропорционалност, с който ще бъдат редуцирани индивидуалните заявки.
Издаване на лицензии за внос


  • Лицензията се издават на четвъртия работен ден, след крайния срок за изпращане на съобщението до ЕК за подадените заявления.

 • В лицензията за внос се вписва :

а) в клетка № 8 - страната на произход и се отбелязва с “Х” в кутийка “Да”

б) в клетка № 20 - Регламент (ЕО) № 969/2006 и поредния номер на тарифната квота за внос;

в) в клетка № 24 - думите “нулево вносно мито”.
Валидност на лицензиите
1. Лицензиите за внос са валидни за срок от 45 дни от деня на издаването им. Срокът на валидност на лицензията се изчислява от деня на нейното действително издаване.

2. Лицензиите са валидни само за продуктите с произход страната, указана в клетка № 8.Прехвърляне на права
Правата, произтичащи от лицензията за внос, не могат да се прехвърлят.

Условие за внос на територията на ЕС
За всяко освобождаване за свободно обръщение на внесената царевица, в рамките на тази тарифна квота, се изисква представяне на лицензия за внос и сертификат за произход, издаден от националните компетентни органи на страната на произход.


Ред за издаване на лицензии при внос на зърно и зърнени продукти с произход от Украйна, в рамките на тарифни квоти, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2081

Тарифните квоти за внос на зърно и зърнени продукти с произход от Украйна, посочени в Приложение 1, се откриват на годишна основа, считано от 2016 г., за периода от 1 януари до 31 декември.


Управление на тарифните квоти:

Ставката на вносното мито в рамките на тарифните квоти, посочени в Приложение 1, се определя на 0 EUR за тон.

Прилагат се Регламенти (ЕО) № 376/2008, (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 1342/2003, освен ако не е предвидено друго.
Изисквания към заявителите:

Заявителят може да подава за всеки пореден номер от квотите в Приложение 1 само по едно заявление за лицензия за внос седмично. В случай на подаване на повече от едно заявление от един и същ заявител, всички подадени заявления са недопустими, а гаранциите, предоставени при подаването на заявленията, се конфискуват в полза на съответната държава членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават в МЗХГ, дирекция „Държавни помощи и регулации”, всяка седмица не по-късно от петък, 14 часа (българско време).

Във всяко заявление за лицензия за внос заявителя посочва количество в килограми (цели числа), което не може да надвишава общото количество на съответната квота.

В заявлението за лицензия за внос и в лицензията за внос в клетка 8 се посочва името „Украйна“ и клетката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензиите са валидни само за продуктите с произход от Украйна.

Гаранция:
Преди подаване на заявление за издаване на лицензия за внос в рамките на тези тарифните квоти, Вие трябва да депозирате гаранцията в размер на 30 евро за тон, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.

Издаване на лицензия:
Лицензията се издават на четвъртия работен ден, след крайния срок за изпращане на съобщението до ЕК за подадените заявления.

Лицензиите за внос са валидни до края на втория месец следващ месеца на действителното им издаване. Във всички случаи този срок на валидност изтича най-късно на 31 декември.Приложение 1

Пореден номер

Код по КН

Описание на продуктите

Период

Количество tonnes

09.4306

1001 99 (00)

1101 00 (15-90)


1102 90(90)

1103 11(90)

1103 20 (60)лимец, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от тези за посев

брашно пшенично от лимец и от мека пшеница, брашно пшенично от смес от пшеница и ръж

брашна от житни растения, различни от пшенично брашно, брашно от смес от пшеница и ръж, ръжено брашно, царевично брашно, ечемичено брашно, овесено брашно, оризово брашно

едрозърнест и дребнозърнест грис от лимец и от мека пшеница

агломерати под формата на гранули от пшеница

2016


2017

2018


2019

2020


2021 и всяка следваща

950 000


960 000

970 000


980 000

990 000


1 000 000

09.4307

1003 90 (00)


1102 90 (10)

ex 1103 20(25)ечемик, различен от този за посев

ечемичено брашно


агломерати под формата на гранули от ечемик


2016


2017

2018


2019

2020


2021 и всяка следваща

250 000


270 000

290 000


310 000

330 000


350 000

09.4308

1005 90 (00)

1102 20 (10-90)

1103 13 (10-90)
1103 20 (40)

1104.23.(40-98)царевица, различна от тази за посев
царевично брашно
едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

агломерати под формата на гранули от царевица


обработени зърна от царевица

2016


2017

2018


2019

2020


2021 и всяка следваща

400 000


450 000

500 000


550 000

600 000


650 000

Ред за издаване на лицензии при внос на зърно и зърнени продукти с произход от Украйна, в рамките на тарифни квоти, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/2200
Тарифните квоти за внос на някои продукти с произход от Украйна, посочени в приложението, се откриват на годишна основа в периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.
Управление на тарифните квоти:
Ставката на вносното мито в рамките на тарифните квоти, посочени в Приложение 1, се определя на 0 EUR за тон.
Прилагат се Регламенти (ЕО) № 376/2008, (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 1342/2003, освен ако не е предвидено друго.
Изисквания към заявителите:

Заявителят може да подава за всеки пореден номер от квотите в Приложение 1 само по едно заявление за лицензия за внос седмично. В случай на подаване на повече от едно заявление от един и същ заявител, всички подадени заявления са недопустими, а гаранциите, предоставени при подаването на заявленията, се конфискуват в полза на съответната държава членка.

Заявленията за лицензии за внос се подават в МЗХГ, дирекция „Държавни помощи и регулации”, всяка седмица не по-късно от петък, 14 часа (българско време).

Във всяко заявление за лицензия за внос заявителя посочва количество в килограми (цели числа), което не може да надвишава общото количество на съответната квота.

В заявлението за лицензия за внос и в лицензията за внос в клетка 8 се посочва името „Украйна“ и клетката „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензиите са валидни само за продуктите с произход от Украйна.
Гаранция:
Преди подаване на заявление за издаване на лицензия за внос в рамките на тези тарифните квоти, Вие трябва да депозирате гаранцията в размер на 30 евро за тон, като обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.
Издаване на лицензия:
Лицензията се издават на четвъртия работен ден, след крайния срок за изпращане на съобщението до ЕК за подадените заявления.

Лицензиите за внос са валидни до края на втория месец, следващ въпросният месец.ПРИЛОЖЕНИЕ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура следва да се счита, че текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, като в рамките на настоящото приложение обхватът на преференциалния режим се определя от валидните към 1 януари 2017 г. кодове по КН. Когато кодът по КН се предшества от „ex“, приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и описанието на продукта.
Пореден №

Продукт

Код по КН

Количество в тонове

09.4277

Лимец, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, различни от тези за посев

1001 99 00

65 000

Брашно от мека пшеница и брашно от лимец

1101 00 15

Брашно от смес от пшеница и ръж

1101 00 90

Брашно от житни растения, различно от пшеничното, от брашното от смес от пшеница и ръж, от ръженото, царевичното, ечемиченото, овесеното, оризовото

1102 90 90

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и от лимец

1103 11 90

Агломерати под формата на гранули от пшеница

1103 20 60

09.4278

Царевица, различна от тази за посев

1005 90 00

625 000

Царевично брашно

1102 20

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

1103 13

Агломерати под формата на гранули от царевица

1103 20 40

Обработени зърна от царевица

1104 23

09.4279

Ечемик, различен от този за посев

1003 90 00

325 000

Ечемичено брашно

1102 90 10

Агломерати под формата на гранули от ечемик

ex 1103 20 25

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница