Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защитаДата22.10.2018
Размер67 Kb.
#92133


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г.

Глава първа.

ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към:

1. складовата база за търговия и съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ) на лицата по чл. 23 от Закон за защита на растенията (ЗЗР) и на земеделските производители;

2. съхранението на ПРЗ;

3. транспортирането на ПРЗ.

(2) Наредбата има за цел:

1. да осигури опазване на здравето и безопасността на хората и околната среда при съхранение и транспортиране на ПРЗ;

2. да регламентира изискванията за съхранение на ПРЗ.

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 2. (1) Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови, както и реконструкцията и преустройството на съществуващи складови бази за търговия и съхранение на ПРЗ се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с изискванията на наредбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Складовата база за съхранение и търговия с ПРЗ трябва да разполага със:

1. (отм., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) помещение за съхранение на ПРЗ;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) санитарен възел с течаща вода;

3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) система за физическа защита.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Стените и подовете на помещенията по ал. 2, т. 1 и 2 се изграждат с гладко покритие, което позволява влажно почистване и дезинфекция.

(4) Прозорците в помещенията се монтират така, че да не се допусне попадането на пряка слънчева светлина върху съхраняваните ПРЗ.

Чл. 3. Помещенията за съхранение на ПРЗ:

1. се осветяват с изкуствено осветление;

2. се оборудват с палети, стелажи или шкафове, като максималната височина на стелажите, които не се обслужват механизирано, е 2 метра;

3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Работните места в складовите бази, както и дейностите по товаро-разтоварните работи в складовата база трябва да отговарят на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Чл. 5. (1) Лицата, които съхраняват ПРЗ в складови бази, са длъжни да осигурят физическата им защита с цел предотвратяване на нерегламентирано използване на ПРЗ.

(2) Лицата по ал. 1 организират и експлоатират складовите бази по начин, който изключва замърсяването на въздуха, водите и почвите.

Чл. 6. Проверките за съответствие на складовата база и условията за съхранение на ПРЗ с изискванията на наредбата се извършват от:

1. комисия, назначена от директора на съответната регионална служба за растителна защита - при разрешаване на дейностите по чл. 23 ЗЗР;

2. лицата по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.).

Чл. 7. (1) В случай на инцидент и/или авариен разлив на ПРЗ всички лица, които ги съхраняват, предприемат незабавни мерки за преустановяване и/или ограничаване на замърсяването.

(2) За инцидент в размер, надхвърлящ възможностите за индивидуален контрол върху замърсяването от страна на лицето, съхраняващо ПРЗ, то взема мерки за незабавно уведомяване на органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (МВР) и органите по чл. 23, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Мерките по ал. 1 и 2 се определят съгласно указания за детоксикация на ПРЗ, утвърдени от генералния директор на Националната служба за растителна защита.

(4) Отпадъците от ПРЗ, образувани при разлив и разпиляване, както и почви, абсорбенти и други материали, замърсени с ПРЗ, се събират и съхраняват в обозначени, плътно затварящи се съдове, устойчиви на действието на ПРЗ.

(5) Дейностите по транспортиране и третиране на отпадъците от ПРЗ се извършват при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 8. Забранява се изграждане на складови бази за ПРЗ в пояси I и II на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, определени съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

Раздел II.

Специфични изисквания към складовите бази според вида им

Чл. 9. Складови бази за търговия и/или съхранение на ПРЗ в зависимост от предназначението и вместимостта си биват:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) складово помещение към селскостопанска аптека или склад за съхранение на ПРЗ - с вместимост до 5 тона;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) склад за съхранение на ПРЗ от земеделски производители или склад на лица, които извършват фумигация и обеззаразяване - с вместимост до 15 тона;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) склад за търговия на едро - с вместимост от 5 до 500 тона.

Чл. 10. (1) Изграждането на складове за съхранение на ПРЗ с вместимост до 5 тона, както и на складови помещения към селскостопанска аптека се допуска на следните устройствени зони в урбанизираните територии по смисъла на ЗУТ и Закона за административно-териториалното устройство на Република България: за жилищни нужди; за производствени и складови дейности; за обществено и делово обслужване; за движение и транспорт; за земеделска дейност и за смесено предназначение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Складови помещения към селскостопански аптеки или складове с вместимост до 5 тона не може да се изграждат в жилища, детски и учебни заведения, лечебни заведения, спортни обекти, обекти за производство и търговия с храни, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, в хотели, мотели и други места за настаняване и средства за подслон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Складовото помещение към селскостопанска аптека и складът за съхранение на ПРЗ с вместимост до 5 тона трябва да са с минимална площ 5 кв. м и с височина най-малко 2,2 метра.

(4) Лицата, съхраняващи ПРЗ в складово помещение към селскостопанските аптеки или в склад с вместимост до 5 тона, са длъжни да осигурят:

1. достъп до складовото помещение само на персонала и контролните органи;

2. прозорците, капандурите и колекторите, през които може да се проникне в помещенията, да са защитени с метални решетки;

3. подови настилки, непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;

4. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изграждането на складове за ПРЗ с вместимост над 5 тона се допуска само на производствени зони.

(2) Складовете с вместимост над 5 тона трябва да имат:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) минимална площ за съхранение на ПРЗ 30 кв. м и височина най-малко 2,2 метра;

2. подови настилки - непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;

3. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали.

(3) Складовете по ал. 1 трябва да разполагат със:

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) санитарно помещение с течаща вода;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Помещенията за съхранение на ПРЗ в складовете по чл. 11, ал. 1 трябва да са осигурени със:

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) термометър и влагомер, като стойностите за температура и влажност се отчитат двукратно всеки ден и се вписват в дневник;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) температура и влага, непозволяващи промени в характеристиките на ПРЗ през целия период на съхранение.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) В склада по чл. 11, ал. 1 могат да се обособят отделни самостоятелни помещения за съхранение на ПРЗ първа категория на употреба чрез масивни преградни стени или заключващ се метален шкаф.

(2) Отделни клетки за съхранение на ПРЗ могат да се обособят в помещенията за съхранение на ПРЗ чрез леки преградни стени, решетки или мрежи.

Чл. 14. (1) Собственикът на обекта утвърждава указания за:

1. приемане и продажба на ПРЗ;

2. почистване и дезинфекция на помещенията и оборудването.

(2) На видно място в складовата база се поставят:

1. списък на лицата с разрешен достъп до ПРЗ (отговорник на склада и обслужващия персонал);

2. указания за безопасна работа с ПРЗ;

3. списък на ПРЗ, които се съхраняват в складовата база;

4. указания за детоксикация на ПРЗ при инцидент и/или авариен разлив.

Чл. 15. За отговорник (ръководител) на склада се назначава лице със завършено най-малко средно професионално образование с професионална квалификация по професиите "техник - растениевъд" или "растениевъд".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Собствениците на складовата база не разрешават достъп в складовата база на други лица освен на персонала и контролните органи.

Чл. 17. Собствениците, изграждащи и използващи складови бази за съхранение на ПРЗ, са длъжни:

1. да осигурят физическата защита на обекта;

2. да ги оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;

3. да имат разработени планове за действие при пожари и аварии;

4. да обозначат с указателни знаци взривоопасните и пожароопасните места, както и тези, определени за тютюнопушене.

Глава трета.

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) В складовата база се съхраняват ПРЗ, които са разрешени със заповед на министъра на земеделието и храните, при спазване изискванията на ЗЗР.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

Чл. 19. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват само в оригинални опаковки или преопаковани по съответния ред при спазване на правилата за съхранение, посочени в етикета и в информационния лист за безопасност.

(2) В складовото помещение към селскостопанските аптеки се съхраняват:

1. продукти за растителна защита от втора и трета категория за употреба в малки опаковки по смисъла на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 54 от 2003 г.);

2. биоцидни препарати от група 3 "Биоциди за борба с вредителите" по смисъла на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с Постановление № 323 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 110 от 2004 г.);

3. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) семена, инструменти, пособия, приспособления, материали и други, свързани с производството на селскостопанска продукция и с приложението на продукти за растителна защита и торове, предназначени за продажба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) В складовете за съхранение на ПРЗ от земеделските производители се съхраняват само продукти, предназначени за употреба в земеделското стопанство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) В складовете с вместимост над 5 тона се съхраняват и предлагат за продажба ПРЗ от първа, втора и трета категория за употреба в малки и големи опаковки.

Чл. 20. (1) При съхранение ПРЗ се подреждат върху рафтове или скари, изолиращи ги от подовата настилка, и съобразно:

1. тяхното предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди и др.);

2. консистенцията (течни, прахообразни);

3. категориите на опасност по чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати;

4. температурата на замръзване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) В складове с вместимост над 5 тона ПРЗ се подреждат на фигури с форма на куб с височина до 2 метра.

(3) Срещу вратите на складовете с вместимост над 5 тона се оставят проходи (пътеки) с широчина не по-малко от 1 метър.

(4) Проходите в складовете, както и празните пространства между фигурите се обозначават и се поддържат свободни от всякакви материали.

(5) Леснозапалимите и горимите ПРЗ се съхраняват в отделно помещение или в метален шкаф при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Чл. 21. (1) В складовете за търговия и съхранение на ПРЗ на отделно обозначено за целта място се съхраняват продукти:

1. показали несъответствие с показателите, одобрени при разрешаване на ПРЗ, съгласно Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 81 от 2006 г.);

2. с изтекъл срок на годност;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) с повредена опаковка;

4. които са блокирани или спрени от продажба и/или са иззети от контролните органи и подлежат на изтегляне от пазара от производителя или от търговеца по реда на Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита;

5. които подлежат на бракуване и унищожаване.

(2) Негодните продукти за растителна защита се съхраняват на разстояние от годните, което не позволява смесването им.

Чл. 22. (1) Всички лица, извършващи търговия на едро и съхраняващи ПРЗ, водят писмена документация (на хартиен или магнитен носител), осигуряваща пълно проследяване на всеки вид, количество и партида ПРЗ, постъпили и продадени на търговец, дистрибутор или краен потребител.

(2) Документацията по ал. 1 се води в хронологичен ред и се съхранява 3 години от датата на попълването й.

(3) Лицата по ал. 1 изготвят и предоставят в регионалната служба за растителна защита годишни отчети по образец, утвърден от генералния директор на Националната служба за растителна защита, за внесените, произведените, закупените, продадените и наличните ПРЗ по видове и количества към 31 декември на календарната година.

Глава четвърта.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Чл. 23. (1) Продуктите за растителна защита, класифицирани по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), се превозват с пътни превозни средства (ППС) по реда и при спазване изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ., бр. 73 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г.) и Закона за движението по пътищата.

(2) Продуктите за растителна защита се превозват и при спазване изискванията на производителя им и по начин, който не позволява:

1. промяна в характеристиките им;

2. замърсяване на други ПРЗ и/или на околната среда;

3. увреждане или нарушаване целостта на опаковките и изтичане/разсипване на вещество от тях;

4. излагането им на неблагоприятни температурни въздействия, влага и светлина.

(3) Леснозапалимите и горимите ПРЗ се транспортират и при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Чл. 24. При превоз на ПРЗ водачът е длъжен да носи транспортно-съпроводителните документи, определени в Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, и документация с данни за произход, вид, преопаковка, количество и партиден номер на съответните продукти.

Чл. 25. (1) Пътните превозни средства, с които се извършва превоз на ПРЗ, трябва да отговарят освен на определените изисквания в ADR и на следните изисквания:

1. товарният отсек да бъде отделен с непропусклива преграда от мястото на водача;

2. при смяна на товара с друг товарният отсек да се подложи на детоксикация;

3. сигнализирането да се извършва с две пана, закрепени неподвижно или подвижно, с оранжев цвят, светлоотразяващи, с правоъгълна форма 40/30 см, с черен кант с широчина 1,5 см;

4. кабината на водача да е оборудвана с лични предпазни средства, а товарният отсек - със средства за пожарогасене.

(2) Превозът на ПРЗ със земеделска техника и в количество не по-голямо от 1 тон, а опаковките - не по-малки или равни на 20 л(кг), и с ППС и в количество ПРЗ, ненадвишаващо 50 л(кг), извън пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва без спазване изискванията на ADR.

Чл. 26. Транспортирането на ПРЗ по море и по вътрешни водни пътища се извършва по реда и при спазване изискванията на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), Международния кодекс на конструкция и оборудване на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние (IBC Code), Правилата за превоз на ПРЗ по вътрешни водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Икономическата комисия на Европа на ООН, и на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

Чл. 27. Транспортирането на ПРЗ с железопътен превоз се извършва по реда и при спазване на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).

Чл. 28. Продуктите за растителна защита се транспортират по въздух по реда и при спазване на Техническите инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 (ТИ), Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ), специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ) и на Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от 1999 г.).

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Складова база" са обекти за търговия и/или съхранение на ПРЗ, включително складови помещения към селскостопански аптеки, складове за съхранение на ПРЗ от земеделски производители и складове за съхранение и търговия на едро.

2. "Негодни продукти за растителна защита" са продукти с изтекъл срок на годност и/или с променени физични и химични свойства.

3. "Инцидент" е събитие, възникнало при транспортирането, товаро-разтоварните дейности или съхранението на продукти за растителна защита, в резултат на което се нанася повреда на имущество, възниква пожар, разсипване, изтичане на течност или друго явление, от което е видно, че целостта на опаковката на продукта е нарушена, и представляващо опасност за здравето и безопасността на хората и околната среда.

4. "Авариен разлив" е събитие, възникнало в резултат на нежелано изсипване или изтичане на ПРЗ вследствие на нарушаване целостта на опаковката и представляващо опасност за здравето и безопасността на хората и околната среда.

5. "Абсорбенти" са течности или твърди вещества, които имат свойството да поглъщат (всмукват, попиват) и задържат в своя обем газове, разтвори или твърди вещества.

6. "Система за физическа защита" е комплекс от елементи за охрана на даден строеж или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения) съгласно Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 1998 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Складови помещения към селскостопанска аптека или складове с вместимост до 5 тона, изградени в жилища до влизането в сила на наредбата, се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 10 в срок 3 години от влизането й в сила.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23г от Закона за защита на растенията.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на Националната служба за растителна защита.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница