Гр. Пловдив у в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение От «Профиагро България» оодДата31.03.2018
Размер65.11 Kb.
До

Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите

гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение
От «Профиагро България» ООД

ЕИК: 202745863, ИН по ЗДДС: BG202745863, гр.София 1606, бул. Македония 40, ет. 4, ап.12
тел.: 0889 751 729, е-mail: petko.iliev@profiagro.bg
Пълен пощенски адрес: област Пловдив, община Хисаря, с.Беловица,
Телефон, факс и е-mail: тел.: 0889 751 729, е-mail: petko.iliev@profiagro.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Петко Илиев – управител, тел.: 0889 751 729

Лице за контакти: инж. Мариана Митова, тел. 0889 504 875Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че: «Профиагро България» ООД

ЕИК: 202745863, ИН по ЗДДС: BG202745863, има следното инвестиционно предложение:

Реконструкция на съществуващата масивна сграда „МАНДРА” със застроена площ от 860.00 (осемстотин и шестдесет) кв. м. с цел изменение на предназначението в       «Склад за съхранение и дистрибуция на ПРЗ (продукти за растителна защита), семена и течни торове (водни разтвори)».Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението: Поземлен имот с площ от 1200.00 (хиляда и двеста) кв. м., находящ се в с. Беловица, община Хисаря, обл. Пловдив, съставляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІ (единадесети) от квартал 8 (осем) по плана на същото село, заедно с построената в този поземлен имот „МАНДРА” със застроена площ от 860.00 (осемстотин и шестдесет) кв. м. реализирана в същия имот е собственост на възложителя по силата на Нотариален акт № 37, том ІІ, общ рег. № 1730, нот. Дело № 237/10.07.2015г.

Към момента в имота има едноетажна масивна сграда със застроена площ от 860.00 (осемстотин и шестдесет) кв. м.

Ще се извърши реконструкция на съществуващата масивна сграда „МАНДРА” със застроена площ от 860.00 (осемстотин и шестдесет) кв. м. с цел изменение на предназначението в

«Склад за съхранение и дистрибуция на ПРЗ (продукти за растителна защита), семена и течни торове (водни разтвори)».

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

Обслужващата техническа инфраструктура – водопроводна и електропроводна мрежа е съществуваща и на този етап не се предвижда изграждане на нова. Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура


/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /


 1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

         Склад за съхранение и дистрибуция на ПРЗ (продукти за растителна защита), семена и течни торове (водни разтвори).

         Основни процеси: Получаване от доставчици, временно съхранение и изпращане на клиентите на продукти в оригиналните им опаковки. Няма да се извършва разфасовка на продуктите.

         Общ очакван стокооборот около 100 тона/година.

         Обща използвана площ на обекта 860 м2.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Няма...За района на имота няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното предложение.

Намеренията на инвеститора не засягат и не противоречат на други утвърдени устройствени проекти или програми.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /
Поземлен имот с площ от 1200.00 (хиляда и двеста) кв. м., находящ се в с. Беловица, община Хисаря, обл. Пловдив, съставляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІ (единадесети) от квартал 8 (осем) по плана на същото село, Заедно с построената в този поземлен имот „МАНДРА” със застроена площ от 860.00 (осемстотин и шестдесет) кв. м. реализирана в същия на основание разрешение за строеж № 4 от 07.04.1993г. , допълнено на 16.09.1993г. , протокол за определяне на строителна линия и ниво от 07.04.1993г. и актове за узаконяване № 94-00-К-150 от 21.10.1993г. и № 94-00-К-137 от 17.09.1993г., която „МАНДРА” е въведена в експлоатация с разрешение за ползване на строеж № 40 от 06.12.1993г. РИТСК-Пловдив, при граници на този недвижим имот: от северозапад- УПИ ХІІ; от североизток – УПИ Х; от югоизток –улица и от югозапад – улица.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане

Изпълнението на инвестиционното намерение е свързано с използването на минимални количества природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл, вода, и дървени материали. Материалите за строителството ще бъдат доставени от специализирани фирми. Бетона ще се доставя и полага в точно определени количества. По време на строителството и експлоатацията ще се използва ел.енергия и вода, които ще се осигурят съгласно становищата на експлоатационните дружества, в които се гарантира ресурсното обезпечаване на имота. Отоплението на сграда ще е с електрическа енергия.

По време на експлоатацията на обекта природните ресурси, които ще се използват единствено само в административните помещения, са вода за питейно-битови нужди и електрическа енергия за отопление и осветление.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците които ще се генерират са нормалните за този тип строителство.

Отпадъците, които ще се генерират при изграждането на обекта се разделят на две групи според времето на образуване: строителни отпадъци и отпадъци от дейността.
Отпадъци по време на строителството


 • 17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

 • 17 01 01 бетон

 • 17 01 02 тухли

 • 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

 • 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни упоменатите в 17 01 06

 • 17 02 дървесен материал, стъкло и пластмаса

 • 17 06 04 Изолационни материали различни от 17 06 01 и 17 06 03

 • 17 08 Строителни материали на основата на гипс

 • 17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне

Строителните отпадъци ще се събират на определена площадка в рамките на имота и ще се депонират на специализирано депо от фирма, притежаваща разрешително за този вид дейност;

Количествата на генерираните по време на строителството отпадъчни материали ще се докажат с количествено-стойностните сметки на обекта.
Отпадъци по време на експлоатация


 • 20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

 • 20 01 01 хартия и картон

 • 20 03 Други битови отпадъци

 • 20 03 01 смесени битови отпадъци

 • 20 03 99 битови отпадъци, неупоменати другаде

Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и извозват от фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на с. Беловица.


Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:

Тъй като в поземления имот няма изградена канализационна мрежа, която да поеме отпадъчните битово-фекални води, формирани от дейността, същите ще се заустват в водоплътна изгребна яма.

За формираните отпадъчни битово-фекални води се предвижда сключване на договор с „ВиК” ООД гр. Хисаря за по нататъшното им третиране, с което не се очаква въздействие на фактора „отпадъци” върху компонентите на околната среда.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Прилагам:

1 2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител .

2.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./.

3.Актуални скици на имотите с координати на граничните точки , в които ще се реализира инвестиционното предложение.

4.Документ за собственост или договор за наем.

Други документи, по преценка на уведомителя:

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

Дата 09.11.2015 г Уведомител:...................................../подпис/


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница