Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 03. 1999 г за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, издадена от министъра на транспорта, обн., Дв, бр. 25 от 19. 03. 1999 г., в сила от 18. 04. 1999 гДата27.10.2018
Размер57.5 Kb.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г.


§ 1. В чл. 2 след думата „собствеността“ се добавя „или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).“
§ 2. Член 3 се изменя:

  1. В т. 1 съкращенията и скобите „(ИКАО)“ и „(ТИ)“ се заличават.

  2. В т. 2 съкращенията и скобите „(ИАТА)“ и „(ПИ)“ се заличават.§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „на транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията, или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:

  1. 1. В основния текст думите „със списъка“ се заменят с „с дефинициите“, думите „глави 1 до 10“ – с „глави 1 до 9“, а „глава 2“ – с „глава 3“.

  2. В т. 9 след думата „вещества“ се поставя запетая и се добавя „невключени в предишните класове и вещества, опасни за околната среда.“


§ 5. В чл. 10 думите „в чл. 8“ се заменят „в списъка в част 3, глава 2 на ТИ и 4.2 на ПИ“.
§ 6. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. Забранени за превоз по въздуха при всякакви обстоятелства са опасни товари, които:  1. са склонни към експлозия;

  2. са лесно възпламеними твърди предмети и/или вещества;

  3. произвеждат опасно нарастване на топлина, токсичен или корозивен газ;

  4. са летливи при нормални условия на превоз по въздух.“


§ 7. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. Забранява се превозът по въздуха на опасните товари, описани в част 1, глава 1, т. 1.1.3 на ТИ и т. 2.1.2 на ПИ, освен ако не е налице изрично освобождаване от забрана за конкретен превоз по реда на тази наредба.“


§ 8. В чл. 13 след думите „въздухоплавателно средство“ се добавя „и държавата на регистрация на въздухоплавателното средство“.
§ 9. В чл.15, ал. 2 думите „описани и в част 1, глава 2, т. 2.2 на ТИ и т. 2.1.2 на ПИ“ се заменят с „посочени в част 6, глава 7 на ТИ и глава 10. 6 на ПИ“.
§ 10. В чл. 20 думите „уплътнители или адсорбиращи материали“ се заменят с „уплътняващи или абсорбиращи материали“, а „част 3“ – с „част 4“.
§11. В чл. 22 думите „част 7, глава 2 и част 4, глава 2 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“ се заменят с „част 7, глава 1 и част 4, глава 3 на ТИ и глави 7 и 10.7 на ПИ“.
§ 12. В чл. 23 думите „част 4, глава 2 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“ се заменят с „част 5, глава 2 на ТИ и глави 7.1 и 10.7.1 на ПИ“.
§ 13 В чл. 26 думите „ част 4, глава 3 на ТИ и глави 7 и 8 на ПИ“ се заменят с „част 5, глава 3 на ТИ и глави 7.2 и 10.7.2 на ПИ“.
§ 14. В чл. 27 думите „част 4, глава 3 на ТИ и глава 2 на ПИ“ се заменят с „част 5, глава 3 на ТИ и глава 7.2 на ПИ“.
§ 15. В чл. 28 думите „част 4, глави 2 и 3 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ“ се заменят с „част 5, глави 2 и 3 на ТИ и глави 7 и 10.7 на ПИ“.
§16. В чл. 29 след думата „маркиране“, се добавя „прилагане на придружаващи документи“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Декларация на изпращача" се заменят „Декларация за опасен товар“, „необходимите изисквания“ – с „необходимата информация“, „част 4, глава 4 на ТИ“ – с „част 5, глава 4 на ТИ и глава 8 на ПИ“.

2. В ал. 2 думите „Декларацията на изпращача“ се заменят „Декларацията за опасен товар“.

3. В ал. 3 думите „декларация на изпращача“ се заменят „декларация за опасен товар“, а „част 4“ – с „част 5“.§ 18. В чл. 32, ал. 3 думите „част 5, глава 1 на ТИ“ се заменят с думите „част 6, глава 3 на ТИ, част 7 глава 1 от ТИ и глава 9 на ПИ“.


§ 19. В чл. 37 думите „ част 2, глава 7 на ТИ и т. 2.5 на ПИ“ се заменят с „част 1, глава 1 на ТИ и т. 2.5 на ПИ“.

§ 20. В чл. 40 думите „част 5, глава 1 и 2 на ТИ и глава 9.4 на ПИ“ се заменят с „част 7, глава 1 и 2 на ТИ и глава 9.3 и 10.3 на ПИ“.

§ 21 . В чл. 42 думите „част 5, глава 3 на ТИ и точка 9.4.3 на ПИ“ се заменят с „част 7, глава 2 на ТИ и точка 10.9.4 на ПИ“.
§ 22. В чл. 43 думите „част 5, глава 2 на ТИ или т. 9.3.17 и табл. 9.3.F на ПИ“ се заменят с „част 7, глава 2 на ТИ или т. 10.9.3. и табл. 10.9. C, D и Е на ПИ“.

§ 23. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. (1) Когато предстои да се возят опасни товари, превозвачът своевременно и преди излитането на ВС снабдява командира с писмена информация.

(2) Писмената информация до командира следва да съдържа като минимум:

1. номер на товарителницата;

2. идентификационен номер, определен от ООН;

3. точно наименование за транспортиране;

4. клас на опасност и допълнителен риск, отговарящ на етикетите на пратката;

5. групата на съвместимост, при транспортиране на опасни товари от клас 1 – експлозиви;

6. опаковъчна група, съгласно декларацията за опасен товар;

7. броят на опаковките и нетно количество или брутно тегло, при транспортиране на нерадиоактивни пратки;

8. броят на опаковките, външни опаковки или товарни контейнери, тяхната категория, транспортен индекс и точното местонахождение в багажника, при транспортиране на радиоактивни пратки;

9. индикация, че пратката следва да се превозва само в товарни въздухоплавателни средства;

10. летището на което ще бъде разтоварена пратката;

11. индикация, че пратката се превозва с издадено изключение от съответната държава, в случаите, когато това е приложимо.“


§ 24. В чл. 49 след думите „кабинен състав на ВС“ се добавя „или се транспортират в ограничени количества и по определен от ПИ начин“.
§ 25. В чл. 50 думите „аварийната ситуация“ се заменят със „ситуацията“.
§ 26. Член 52 се отменя.
§ 27. Член 53 се изменя така:

„Чл. 53. Лицата, извършващи дейност при условията и по реда на тази наредба, са длъжни да осигуряват и поддържат квалификацията на персонала, посочена в част 1 глава 4 на ТИ и глава 1.5 на ПИ“.


§ 28. Приложение № 3 се отменя.

§29. Навсякъде в текста думите „министъра/ът на транспорта“ се заменят с „министъра/ът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.


Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии

и съобщенията
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница