Образец за почасово заплащане на възнаграждениетоДата08.10.2017
Размер74.15 Kb.
Образец за почасово заплащане

на възнаграждението


ДОГОВОР

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Днес, ...................201....... г. в град ................................ между страните:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............................................................................................................с адрес : ........................................................................................................., ЕИК по БУЛСТАТ - ........................................, представлявано от ......................................................... в качеството на .................................... /Пълн.№.........................../

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................................................................................................,с адрес : ........................................................................................................, ЕИК по БУЛСТАТ - ........................................, представлявано от ......................................................... в качеството на .................................... /Пълн.№.........................../,

се сключи настоящия договор за следното:

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да упражнява авторски надзор за обект: .......................................................................................... ....................................................., който ще се осъществява от посочените в Приложение 1 автори на проекта, или упълномощени от тях лица, по части:

-архитектура

- конструкции

- електро

- вода и канал

- отопление, вентилация и климатизация

- ...................................................................
ІІ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „АВТОРСКИ НАДЗОР“

2.1. Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:2.1.1. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

2.1.2. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

2.1.3. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

2.1.4. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

2.1.5. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

2.1.6. Изработване на допълнителни чертежи на детайли

2.1.7. Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството.

2.1.8. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

2.1.9. .....................................................................................................................................ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава действието си до окончателното завършване на строежа - с подписването на необходимите и установени от закона документи за неговото приключване.

3.2. Срокът на действие не тече през периоди, когато строителството на обекта е спряно по надлежния ред.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Възложителят има право:

4.1.1. Да изисква от Изпълнителя упражняването на ефективен авторски надзор.

4.1.2. Да поръчва изработването на допълнителни чертежи на детайли в процеса на строителството на обекта.

4.1.3. Да възлага по допълнително договаряне с Изпълнителя извършването на промени в проекта. Когато поради несъществени различия с одобрения проект е допустимо промените да се отразят само в екзекутивните чертежи, допълнително договаряне не се извършва.

4.1.4 Да прекрати едностранно договора с писмено прадизвестие в четиринадесет дневен срок, при настъпване на достатъчни обстоятелства, отразени в т. 8.1 на договора.

4.1.5 ................................................................................................................

4.2. Възложителят е длъжен:

4.2.1. Да осигури свободен достъп в обекта на проектантите, упражняващи авторски надзор.

4.2.2. Да уведомява Изпълнителя за възникнала необходимост от извършване на дейностите по т.5.2 минимум .... /......./ часа предварително.

4.2.3. Да не допуска извършването на промени по проекта в процеса на строителството без предварително писмено съгласуване с Изпълнителя.

4.2.4. Да заплаща хонорарите за авторски надзор на Изпълнителя в договорените размери и срокове.

4.2.5. ...................................................................................................................
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. Да изисква спазване и точно изпълнение на проекта;

5.1.2. Да извършва контролни посещения на обекта;

5.1.3. Да дава предписания и разпореждания, свързани със строителния процес, чрез вписване в заповедната книга на обекта;

5.1.4. Да информира Възложителя за констатирани отклонения от проекта;

5.1.5. Да прекрати едностранно договора с писмено прадизвестие в четиринадесет дневен срок, при настъпване на достатъчни обстоятелства, отразени в т. 8.3 на договора.5.1.6. ..........................................................................................................

5.2. Изпълнителят е длъжен:

5.2.1. В седемдневен срок от подписване на договора да представи на Възложителя списък на проектантите – архитекти и инженери /Приложение 1/, които имат право да осъществяват авторски надзор.

5.2.2. Да извършва посещение на обекта при покана от Възложителя, като следи за точното спазване на проекта, или преценява допустимостта и целесъобразността от извършване на промени в процеса на работата.

5.2.3. По искане на Възложителя да оказва съдействие на Строителя при избор на материали.

5.2.4. При нужда да изработва допълнителни чертежи за детайли, като представя на Възложителя по 2 бр. копия.

5.2.5. Да дава консултации на Възложителя и Строителя по проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта.

5.2.6. Да уведомява писмено Възложителя за допуснати от Строителя отклонения от одобрения проект.

5.2.7. Да участва в комисии по етапното приемане на извършените строителни работи и подписва строителни книжа в рамките на своята компетентност, права и отговорности.

5.2.8.......................................................................................................................VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

6.1. Възнаграждението за извършване на авторски надзор се изчислява на база вложеното време по часове за всеки участвал проектант, при разценка ........./................/ лв. на час, но не по-малко от 2 /два/ часа при посещение на обекта и 1 /един/ час при извършване на друга от посочените в гл.ІІ дейности. Времето за упражняване на авторски надзор включва и времето за пътуване от мястото на постоянна работа на Изпълнителя до обекта и обратно.

/Забележка: Когато обектът на авторски надзор се намира извън населеното място на Изпълнителя, може да се договори допълнително заплащане на командировъчни/.

6.2. Часовата разценка по предходната алинея е без включен ДДС.

6.3. За установяване на вложеното време, упражняващият авторски надзор попълва формуляри – Приложение 2 и 3. Формулярите се съставят в 2 еднакви екземпляра и се подписват от Възложителя или упълномощено от него лице.

6.4. Сумата за заплащане се установява с представена от Изпълнителя хонорар-сметка – Приложение 4, изготвена в 2 еднакви екземпляра, подписана от Възложителя или упълномощено от него лице и придружена от формулярите за вложеното при авторския надзор време.

6. 5. Плащането на възнагражденията се извършва в срок до ...... /......................./число на всеки месец, следващ периода на упражняване на авторски надзор.

6.6. Плащанията се извършват чрез превод по посочената от Изпълнителя сметка.

/Забележка: Може да бъде уговорено плащане в брой, ако не са налице законови ограничения за това /6.7......................................... ......................................................................................
VІІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

7.1. Уведомлението на Възложителя за необходимост от осъществяване на някоя от дейностите по гл.ІІ трябва да съдържа достатъчно информация за извършване на преценка от Изпълнителя относно участието на проектант по съответната специалност.

7.2. При посещения на обекта участват необходимите, по преценка на Изпълнителя, представители на съответната част на проекта, извършващи надзора.

7.3. ...............................................................................................................................

/Забележка: В този раздел могат да бъдат включвани условия, които е целесъобразно да бъдат договорени с оглед специфични изисквания към обекта и неговото изпълнение./


VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

8.1 Ако някой от проектантите системно не изпълнява или изпълнява с груба небрежност задълженията си по упражняване на авторски надзор, Възложителят има право

да изиска от Изпълнителя отстраняването му и евентуално – включване на друг специалист, при спазване на условията и изискванията на Закона за авторското право.8.2. Искането на Възложителя по предходната точка трябва да бъде аргументирано.

8.3. Когато Възложителят или негови представители извършват промени на проектната разработка, без да уведомяват и вземат предварително съгласието на Изпълнителя, последният не носи отговорност за санкции, наложени от контролните органи, както и за всички неблагоприятна последици, които могат да настъпят.

8.4. При забавено плащане на възнаграждението за авторски надзор, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на .......% върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

8.5. Забавеното плащане, или необоснован отказ от подписване на представената хонорар-сметка с повече от .... /.................../ дни, е основание за временно прекратяване на упражняването на авторски надзор от Изпълнителя до издължаване на съответната сума от Възложителя.

8.6. Страните се освобождават от отговорност при „форс мажорни“ обстоятелства, като в този случай страната, която се позовава на тях, уведомява писмено другата страна.

8.7. ........................................................................................................................................

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1.1. При евентуално възникване на спорове, страните са длъжни да положат усилия за доброволното им уреждане чрез преговори.

9.1.2. При спорни въпроси, изискващи експертни становища , всяка от страните може да посочи по един независим експерт, член на КАБ и/или КИИП. Експертите оказват съдействие на страните за постигане на споразумение.

9.1.3. Когато не бъде постигната спогодба, спорът се отнася за решаване до компетентния съд.

9.2. Договорът може да бъде изменян от страните с допълнителни писмени споразумения.

9.3. Банковите сметки на страните са, както следва:
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:...........................................................................................

.................................................................................................................................

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .............................................................................................

..................................................................................................................................

Договорът се състави в 2 еднакви екземпляра – по един за всяка от страните. Неразделна част от същия са .... бр. Приложения.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................................... ..........................................Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница