Они холдингс ад информация по приложение 11Дата07.04.2017
Размер72.86 Kb.
#18690


ОНИ ХОЛДИНГС АД
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11

НА НАРЕДБА 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Капиталът на Дружеството е 250,000 лв. разпределен в 250,000 броя акции. Всичките 250,000 броя поименни безналични акции с право на глас на Дружеството са регистрирани за търговия на на Българска фондова борса - София АД. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрениеот дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство. Няма необходимост от одобрение на дружеството или друг акционер за придобиване или прехвърляне на акциите.


3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
Капиталът на Они Холдингс АД към 31.12.2014 г. е 250,000 лв.
Акционерна структура към 31.12.2014 г.


Акционери

Брой акции

% от капитала

Йоаннис Коттарис

125,000

50%

Леонидас Димитрулиас

125,000

50%

Общо

250,000

100%
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Няма акционери със специални контролни права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
Няма ограничения върху правата на глас върху акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.

Мандатът на Съвета на директорите е пет години, като мандатът на първия Съвет на директорите е три години.

Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

А. Изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;

Б. Неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание

В. Подаване от директор на писмено уведомление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.
Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.


9. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията посилата на закона.
Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.
10. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.
Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.
ONI HOLDINGS AD
INFORMATION ON APPENDIX 11

TO ORDINANCE NO.2 OF ON THE PROSPECTUSES TO BE PUBLISHED WHEN SECURITIES ARE OFFERED TO THE PUBLIC OR ADMITTED TO TRADING ON A REGULATED MARKET AND ON DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE PUBLIC COMPANIES AND THE OTHER ISSUERS

OF SECURITIES

1. Structure of the company’s capital including the securities that have not been admitted to trading on a regulated market in the Republic of Bulgaria or another Member State, with indication of the different classes of shares, the rights and liabilities attaching to any of the classes of shares and the portion of the total capital which each individual class constitutes

The capital of the Company amounts to BGN 250,000 divided into 250,000 dematerialized registered voting shares listed for trading on the Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD. Each share gives its owner the right of one vote at the General Meeting of Shareholders, the right to dividend and the right to a liquidation share corresponding to the nominal value of the share.

The right to vote at the General Meeting of Shareholders shall arise upon full payment of the issue price of each share after the entry of the capital increase of the company in the Commercial Register.
2. Limitations over the securities transfer, such as limitations for holding of securities or a requirement to obtain approval of the company or another shareholder.
Transfer of shares shall be concluded ​​in accordance with the law. Shares of the Company may be acquired by all Bulgarian and foreign natural or legal persons subject to the requirements of the Bulgarian legislation. There is no need for approval of the company or another shareholder to acquire or transfer of shares.

3. Information on the direct and indirect holding of 5 or more percent of the voting rights in the company’s general meeting, including data about the shareholders, the amount of their holding and the manner in which the shares are owned.

As of 31.12.2014 the capital of Oni holdings AD is BGN 250,000.


Structure of shareholdings as at 31.12.2014


Shareholders

Number of shares

% of the capital

Ioannis Kottaris

125,000

50%

Leonidas Dimitroulias

125,000

50%

Total

250,000

100%
4. Data about the shareholders with special control rights and description of these rights
There are no shares carrying special control rights.
5. The control system in exercising the voting right in cases when officials of the company are also shareholders in the company and when the control is not exercised directly by them.

There are no mechanisms to exercise voting rights in the case of employee shareholdings, when such voting rights are not exercised directly by the employees concerned.


6. Limitations over the voting rights, such as limitations over the voting rights of the shareholders with a given percent or number of votes, deadline for exercising the voting rights or systems whereby with the company’s assistance, the financial rights attaching to the shares are separated from the holding of shares.

There are no restrictions on voting rights of shares.
7. Agreements between the shareholders known to the company and which may result in restrictions on transfer of shares or voting right

There are no agreements between shareholders known to the company which may result in restrictions on transfer of shares or voting rights.8. The provisions about appointment and dismissal of members of the company’s

management bodies and about introduction of amendments and supplements to the articles of association
Provisions about appointment and dismissal of members of the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders appoints and dismisses members of the Board of Directors and determines their remuneration.

The term of office of the Board of Directors shall be 5 years and the term of office of the first Board of Directors shall be 3 years.

The mandate of each member of the Board of Directors may be terminated in case of:  1. Expiration of the mandate, unless renewed;

  2. His/Her/Its release upon resolution of the General Meeting;

  3. Filling by a Director of a written notice of release from office as a member of the Board of Directors.


Provisions on amendments or supplements to the Statute.

The decisions on amendments or supplements to the Statute shall be made by the General Meeting of Shareholders with a majority of 2/3 /two thirds/ of the voting shares represented at the session.


9. Significant contracts of the company which give rise to action, have been amended or terminated due to change in the control of the company upon carrying out of obligatory tender offer and the consequences thereof, save for the cases when the disclosure of such information may cause serious damages to the company; the exception of the previous sentence shall not apply in the cases when the company must disclose information by virtue of the law.

There are no significant contracts of the company which give rise to action, have been amended or terminated due to change in the control of the company upon carrying out of obligatory tender offer

10. Agreements between the company and its management bodies or officials for payment of compensation upon quitting or dismissal without legal grounds or upon termination of the labour relations due to reasons, related to a tender offer.

There are no agreements between the company and its management bodies or officials for payment of compensation upon quitting or dismissal without legal grounds or upon termination of the labour relations due to reasons, related to a tender offer.
Каталог: download -> 2O4
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
2O4 -> Информация за кандидатите за членове на Съвета на директорите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница