Описание на логопедична работа-представяне на случайДата14.05.2024
Размер22.44 Kb.
#121222
kursova rabota-RADOSTINA

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
ПЕДАГОГЕЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина :
Организация на учебно-познавателните и развиващите дейности в процеса на ресурсното обучение

На тема: Описание на логопедична работа-представяне на случай

Изготвила: Радостина Радославова Проверил:
Специалност: ДККН Проф. Д-р :Снежана Николова
Задочно обучение
Факултетен №:1942231034
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.
Раздел II Длъжности и функции на педагогическите специалисти
Чл. 19. Длъжността "логопед" в институциите в системата на предучилищното и училищното образование включва следните функции:
1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата и учениците;
2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие;
4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне естеството на комуникативните нарушения;
5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване;
6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа;
7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни нарушения;
8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни нарушения при физически увреждания;
9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата и учениците, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях и при необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни услуги;
10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешно институционалната квалификация и споделяне на добри практики;
12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ
В началото на учебната година , осъществих пряк контакт с всяко едно от децата в 4-те групи на детската градина, с цел да придобия обща представа за наличието на езиково-говорни нарушения и дефицити. След като установих процента деца с нарушения, бе свален логопедичен статус на всяко едно от децата, използвайки карта за определяне на логопедичен статус. Изготвена бе логопедична карта за всяко дете с езиково-говорно нарушение и план-график за работа .

Представям случая на детето А.К.-5 год., при чието първоначално обследване установих наличие на ротацизъм, ламбдацизъм, сигматизъм и ограничен речников запас на битово-разговорно ниво.


Логопедичната работа при този случай е насочена към:
• развитие на познавателната сфера;
• обогатяване на зрителните и слуховите възприятия;
• преодоляване на недостатъците в сферата на артикулационната моторика;
• развитие на фонематичен слух;
• развитие на общата моторика;
• развитие на фината моторика;
• работа с мозайка, низане, подреждане на кубчета по определена инструкция, цветове и форми;
• изграждане на графични умения и ориентация в рамките на листа.
Работата бе насочена към активизиране и стимулиране на речевото общуване.
Провеждат се упражнения за развитие на езика като цяло и в детайли към фонология, граматика и семантика.
При провежданата работа се използва богат нагледен материал, както и лаптоп със съответен обучителен софтуер за максимално обогатяване на слуховото и зрително възприемане на съответното учебно съдържание.

Основни акценти в логопедичната работа са:


• Постановка на звукове и автоматизация в срички, думи, изречения, текст;
• Диференциране на звуковете;
• Дихателни и фонационни упражнения за формиране на правилно речево дишане;
• Двигателна терапия – артикулационна гимнастика (за устни и език) и упражнения за усъвършенстване на фината моторика;
• Езикова терапия – обогатяване на активния и пасивния речник;
• Провокиране на речева активност и комуникация :формиране и усъвършенстване на уменията за устно изказване;
В корекционната си работа използвам и прилагам различни терапии, методики и прийоми като:
*логоритмика;
* картинкова система за комуникация;
* Монтесори педагогика;
* лаптоп -същественото в използването на компютъра е комбинацията между визуална и звукова информация, която въздейства върху детето и стимулира неговите зрително-пространствени представи.

В процеса на работа с детето, провеждам и консултативната дейност, като консултирам учителите за особеностите и потребностите на детето А.К. и предоставям методическа подкрепа при работата с него, консултирам, подкрепям и мотивирам родителите за активно участие в логопедичния процес.


Работата с представеното дете продължава и в момента.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница