Отчет за дейността междинен консолидиран финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2007 ГДата31.07.2017
Размер92.44 Kb.
ТипОтчет

Балканкар ЗАРЯ АД

Тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността


МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г.


ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

съгласно чл. 33, ал. 2, по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 ЗА ППЦКРИПДДЕЦК

относно обстоятелства, съгласно приложение № 9, настъпили през

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 ГОДИНА
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. През това тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството-майка. Основният акционер ”КВК Инвест”АД, гр.Хасково, в качеството си на лице, притежаващо общо (пряко и непряко) 85,52% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Балканкар Заря”АД към 30.09.2007 г., упражнява контрол върху Дружеството по смисъла на § 1, т.13, б.”а” от ДР на ЗППЦК.

Балканкар ЗАРЯ АД упражнява контрол върху оперативната и финансова политика на Балканкар РУЕН АД Асеновград. Дружеството-майка има мажоритарен дял от 51% в капитала на Балканкар РУЕН АД.

Балканкар ЗАРЯ АД упражнява съвмесен контрол върху оперативната и финансовата политика на Уотс ЗАРЯ Лимитид АД (Watts ZARYA Limited). Балканкар Заря АД има участие от 50% в капитала на Уотс Заря Лимитид АД (Watts ZARYA Limited). Съвместното дружество е българо-английски джойнт-венчър между Балканкар ЗАРЯ АД и Уотс Индъстриал Тайърс (Watts Industrial Tyres Plc).
2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.През това тримесечие има промяна в управителните органи на Балканкар РУЕН АД. Съгласно решение №7917/25.09.2007 г. на Пловдивския окръжен съд по описа на фирмено дело № 3987/1996 г. като членове на Съвета на директорите на Балканкар РУЕН АД са вписани Стоян Стойчев Стоев и Венцислав Кирилов Стойнев. Същите лица са и членове на съвета на директорите на Балканкар ЗАРЯ АД.

Няма промяна в състава на управителните органи на Балканкар ЗАРЯ АД.Не е извършено назначаване или освобождаване на прокурист. Членове на Съвета на директорите на Дружеството са: Стоян Стойчев Стоев – Председател на Съвета на директорите на “Балканкар Заря”АД; Венцислав Кирилов Стойнев – Член на Съвета на директорите на Балканкар ЗАРЯ АД; Евгени Димитров Стоев – Изпълнителен Член на Съвета на директорите на “Балканкар Заря”АД; Димитър Владимиров Иванчов – Прокурист на “Балканкар Заря”АД.


3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството. През това тримесечие няма извършени изменения или допълнения в Устава на Дружествата от групата на Балканкар ЗАРЯ АД.
4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството. Няма решения за преобразуване на дружествата от групата на Балканкар ЗАРЯ АД.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма открити производства по ликвидация на дружествата от групата на Балканкар ЗАРЯ АД.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма открити производства по несъстоятелност за дружествата от групата на Балканкар ЗАРЯ АД.


7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. През това тримесечие няма придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на голяма стойност съгл. Чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. През това тримесечие няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие в икономическата група на Балканкар ЗАРЯ АД.
9. Решение на Комисията за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона на Комисията за финансов надзор. Няма решение на Комисията за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона на Комисията за финансов надзор.
10. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната. Няма промяна на одиторите на дружествата от групата.

Одитори на трите дружества, участващи в консолидацията, са Лиляна Петрова Ангелова и Мария Димитрова Станчева.


11. Обявяване на печалбата на Дружеството. Към 31.12.2007 год. Балканкар ЗАРЯ АД отчита консолидирана печалба в размер на 79 хил.лв.

Балканкар РУЕН АД отчита положителен финансов резултат за периода, като делът от печалбата, участваща в консолидирания финансов резултат,е в размер на 24 хил.лв. Уотс ЗАРЯ Лимитид АД отчита отрицателен финансов резултат в размер на 4 хил.лв. и съответно дела от загубата участва в консолидационната процедура.


12. Съществени загуби и причини за тях. Финансовият резултат в консолидираните отчети на групата Балканкар ЗАРЯ АД към 31.12.2007 г. е печалба. През отчетният период дъщерното дружество – Балканакр РУЕН АД, реализира положителен финансов резултат в размер на 24 хил.лв., а съвместно контролираното дружество – Уотс ЗАРЯ Лимитид АД, реализира отрицателен финансов резултат, загуба, в размер на 4 хил.лв.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружествата са претърпяли щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружествата.
14. Публикуване на модифициран одиторски доклад. Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. Няма решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.


16. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, ключително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. През това тримесечие няма възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

17. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството, с посочване на неговия падеж. Няма взникване на вземане, което е съществено за Дружеството.


18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. “Балканкар-Заря” АД и дружествата от групата не са получавали средства за финансово подпомагане на дейността.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. През това тримесечие няма увеличение на акционерния капитал.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството. Няма потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност а Дружеството. Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. През това тримесечие няма отправяно търгово предложение и съотвентно становище на управителните органи.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години/. Няма големи поръчки. Тъй като съвместно контролираното дружество ,Уотс ЗАРЯ Лимитид АД, стартира своята основна производствена дейност от м. Юни 2007 г. не може да се направи сравнение към предходни отчетни периоди. Възможно е сравнение на получените поръчки за текущото спрямо предходното тримесечие.Уотс ЗАРЯ Лимитид АД е получило през четвърто тримесечие на 2007 г. поръчки в размер на 275 664.15 лева, спрямо 115 947,60 лева през трето тримесечие на 2007 г., като ръста в обема на получените поръчки е в размер на 137,8 %

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.През това тримесечие няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. Спрямо нарасналият обем на поръчките към Уотс ЗАРЯ Лимитид АД, съответно се увеличава и използването на основните производствени мощности на дружеството след стартиране на неговата основна дейност. Това нарастване води до по-пълно натоварване на мощностите, а не до увеличаване на обема на мощностите.


27. Преустановяване на продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. През това тримесечие нямаме преустановяване на продажби на колела за износ, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.
28. Покупка на патент. Няма покупка на патент.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност лиценз/. През отчетният период в групата на Балканкар ЗАРЯ АД има придобити права върху ползването на марката на Балканкар РУЕН АД. С Удостоверение от 07.12.2007 г., издадено от патентното ведомство в Държавния регистър на марките е вписано прехвърляне на правото върху марка рег.№ 59153 от Руенкар АД на Балканкар РУЕН АД. Стойността на нематериалният актив е 197 700 лева.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.

През отчетния период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Дружествата от групата на Балканкар ЗАРЯ АД, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството. Балканкар ЗАРЯ АД е жалбоподател по адм.дело №608/24.06.2005 г. по описа на Великотърновския окръжен съд. Предмет на делото е законосъобразността на данъчен ревизионе акт №405/24.06.2005 г., с който на дружеството са определени данъчни задължения и лихви в общ размер на около 500 000 лева. Публичините задължения на дружеството по ДРА са напълно погасени. Очаква се Великотърновския окръжен съд да се произнесе с решеие до края на първото тримесечие на 2008 г., което подлежи на обжалване пред върховния административен съд.

Уважаването на жалбата против ДРА (изцяло или частично) ще окаже положителен ефект върху финансовото състояние на дружеството, тъй като ще бъде основание за възстановяване от бюджета на недължимо платени суми. Няма други висящи административни съдебни или арбитражни произвадства със съществено влияние върху финансовото състояние на Дружеството или неговата рентабилност. Другите дружества, включени в консолидационната процедура на групата Балканкар ЗАРЯ АД – Балканкар РУЕН АД и Уотс ЗАРЯ Лимитид АД нямат образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на Дружеството.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. През това тримесечие няма покупка на дялови участия в търговски дружества.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. През това тримесечие няма решение на Съвета на директорите да бъде разкрита публично прогнозата за финансовите резултати на Дружеството.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. През това тримесечие няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Дружеството счита, че има обстоятелства, настъпили след края на отчетния период, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 10 януари 2008 г. Балканкар ЗАРЯ АД авалира запис на заповед в размер на 350 хил.евро, издадена от Уотс ЗАРЯ Лимитид АД, в полза на Юробанк И Еф Джи България АД, като обезпечение по банков кредит.


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:……………… ИЗП. ДИРЕКТОР:………………..

/М.Пътова/ /Е.Стоев/


Балканкар ЗАРЯ АД Павликени ул. Тошо Кътев 1

Тел. +359 610 / 52 501; +359 885 / 700 792; факс +359 610 / 52 603;

www.balkancarzarya.com; e-mail:p.penchev@balkancarzarya.com

ИК по БУЛСТАТ 814191256; ДДС № BG814191256;
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница