Отчет за дейността си пред Централната комисия за бппмн, пред кмета и пред Общинския съветстраница1/3
Дата21.03.2017
Размер443.02 Kb.
#17468
ТипОтчет
  1   2   3


О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

В ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2016 ГОДИНА
Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), на основание чл. 7, ал. 2, Местната комисия за БППМН всяка година представя отчет за дейността си пред Централната комисия за БППМН, пред кмета и пред Общинския съвет.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ:


 1. Съставът на Комисията е определен със Заповед № 547/29.02.2016 г. на кмета Димитър Николов, съобразно чл. 2, ал. 6 от Закона за БППМН.
 1. Секретарят на комисията е щатен, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН. Назначението отговаря на ПМС № 51/2006 г., съобразно което секретарят на Комисията е преминал от трудови на служебни правоотношения по Закона за държавния служител през 2008 г.ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА


 1. Реализирани дейности и инициативи, във връзка с изпълнение на приоритетните области на дейност, определени от ЦКБППМН.

  1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния.

   1. Работа в училищата

    1. Работа с директорите и педагогическото ръководство:

Местната комисия целогодишно приема заявки от директорите на училищата за организиране на срещи и беседи по различни проблеми, свързани с противообществените прояви при подрастващите. Тези дейности са свързани с превантивната програма на МКБППМН. От страна на Комисията се осъществяват и методически консултации по отношение на работата на Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


    1. Работа с педагогическите съветници и класните ръководители:

Работата с педагогическите съветници се осъществява по два начина: директно и чрез Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози (РАУПП). РАУПП организира регулярни ежемесечни срещи с педагогическите съветници и с училищните психолози, които членуват в организацията. Предвид текучеството на тези кадри в училищата, в началото на всяка учебна година, МКБППМН изнася лекция за новоназначените педагогически съветници и психолози, свързана с дейността и функциите на комисията. Те биват запознати със ЗБППМН и взаимодействието между институциите, което се осъществява при всеки конкретен случай. Предоставяме им презентация на тема: „Децата с противообществени прояви и ние“, която обхваща бърз преглед на законовата рамка и взаимодействието между институциите, която да им бъде налична за справка. Всяка година на тази среща се предоставят контактите на МКБППМН, чрез които може да се осъществява директна връзка с комисията за методическа помощ при решаването на конкретни казуси. Секретарят на Комисията присъства на всички тематични срещи, които се организират от РАУПП и участва във възникналите дискусии.


    1. Работа с родителските съвети и училищните настоятелства:

В началото на всяка учебна година педагогическите съветници информират родителските съвети и училищните настоятелства на родителските срещи за възможността за съвместни инициативи с МКБППМН. Такива инициативи се случват по заявка от страна на училищните настоятелства или родителските съвети. От 2016 г. е отворено часово пространство в консултативния център на комисията за безплатни консултации на учители, родители, ученици и други желаещи по въпросите на детската девиация и за решаване на конкретни проблеми.


  1. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.

   1. Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите групи и особено от ромската общност, здравно и сексуално образование, превенция на ранните бракове, дейности по подготовка за отговорно родителство и т.н.

Дейностите в тази област се развиват съвместно с Фондация „Областен ромски съюз“. Наш обществен възпитател, преминал обучение за здравна медиация, влиза в групите, които са създадени от Фондацията. Децата са сформирани в различни целеви групи.

Децата от начален курс са обхванати в група, която получава помощ при подготовка за учебни занятия – подготовка на домашни работи и по-задълбочено усвояване на учебния материал за следващия учебен ден.

Сформирана е група от момичета за изучаване на характерни танци. Съвместно с обученията по танци в групата се осъществяват и дейностите по превенция на ранните бракове. В групата влизат обучени лектори, които са подготвени да говорят по различни теми, свързани с брака, отглеждането на деца, вредите за здравето от ранна бременност и евентуално увреждане на плода, поради неподготвения организъм на младото момиче.

По сходен начин е организирана и група от момичета, изнасяща беседи по въпроси, свързани с контрацепция и полово-предавани болести, съвместно с Фондация „Областен ромски съюз“, ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Победа“ и медицинската сестра, която работи в училището.


   1. Работа с ромски лидери и семейства.

Фондация „Областен ромски съюз“ е организация, с която МКБППМН си партнира от години. Фондацията е предоставила помещение на Местната комисия, което се използва за разглеждане на възпитателни дела на деца от ромската общност, живеещи на територията на кв. „Победа“ и на кв. „Акациите“. Съобразно социалния доклад по чл. 16 от ЗБППМН и изводите от проведеното възпитателно дело се преценя капацитета на семейството и неговите нужди. На тези дела присъства и възпитателят, който е обучен здравен медиатор и представител на Фондация „Областен ромски съюз“. Негова задача е да мотивира още на място родителите да посещават сбирки за обмен между родители и повишаване на родителския капацитет. На тези срещи за обмен присъстват майки, които са записали децата си по общинска програма в детски заведения в град Бургас, извън затворената общност на квартала. Децата на някои от тях са продължили своето образование в начален курс в основни училища извън квартала. За всички деца от тази възраст Община Бургас е подсигурила училищен автобус. Майките на тези деца са мотивирани да разказват за ползите от това децата им да получават адекватно образование извън квартала и извън влиянието на маргиналните групи.
  1. Превантивна работа с родителите – конкретни дейности и резултати.

Превантивната работа с родители обхваща всички родители на деца, на които е наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 – работа с обществен възпитател. Обществените възпитатели имат задължение минимум два пъти месечно да консултират и родителите на децата, с които работят, тъй като за да се постигне качествена промяна в поведението на детето, е необходимо да се подпомогне родителския капацитет. На ежемесечните оперативки, които се организират от секретаря на комисията се обсъждат причините за възникване на проблема довел да извършване на противообществената проява. Секретарят е обучен от ЦКБППМН да осъществява групова супервизия на възпитателите, което се прави на тези сбирки. Освен това секретаря организира супер визия върху работата на конкретни възпитатели, когато те имат проблеми в осъществяването на възпитателния надзор. Често пъти тези проблеми са продиктувани от отношението на родителите към наложената възпитателна мярка. Той се осъществява от психолозите – членове на комисията, или от обществени възпитатели – психолози. Част от родителите продължават да търсят консултации и след приключване на задължителния надзор, който се реализира в консултативния център на МКБППМН. Въведено е време за свободни консултации в консултативния център на комисията от началото на 2016 г. Вторник от 10:30 ч. до 12:30 ч. и четвъртък от 15:30 ч. до 17:30 ч. вратите на консултативния център са отворени за всеки гражданин на общината – родители, учители, педагогически съветници, социални работници, работещи с деца в риск, както и самите деца. Всички могат да се възползват от безплатни и конфиденциални консултации с обучени специалисти по проблемите на детската девиация.
  1. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми.

   1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на МКБППМН – брой и конкретни дейности.

Разработена е общинска стратегия за намаляване на агресията в училище, която дава възможност на училищата да разработват малки училищни проекти и да кандидатстват за финансиране пред Община Бургас (още през 2009 г.)

Провежда се арт-терапия в групи за деца като възпитателна мярка, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението“ и в групи като превантивна мярка на деца в риск (ежеседмично).

От началото на 2015 г. са включени дейностите – музикотерапия и превенция чрез спорт.

Музикотерапията е организирана изцяло за децата живеещи в центровете за настаняване от семеен тип, които са пет на брой в Община Бургас, като превантивна мярка за деца в риск (ежеседмично).

Превенцията чрез спорт е за младежи между 14 и 18 г., на които е наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението“. Те подпомагат спортен клуб „Параспорт“ на басейна в общински спортен комплекс в двора на ППМГ през зимата и на спортен комплекс „Флора“ през лятото. Младежите помагат на хора с увреждания да влизат и излизат в басейна и да изпълняват различни комплекси от упражнения във вода. В същото време младежите ползват басейна безвъзмездно за индивидуални тренировки под наблюдението на обществен възпитател, както и фитнес залата, оборудвана със средства на МКБППМН. Право да ползват спортния комплекс имат и всички деца на които е наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 „поставяне под надзор на обществен възпитател“, като са определени дни от седмицата, в които да могат да посещават спортния комплекс под надзора на обществен възпитател.

Организира се кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно консултиране) – като задължителна мярка, отново съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3, в ученически групи и индивидуално като превантивна мярка. Сключено е споразумение за сътрудничество между Община Бургас и ЦКО.

МКБППМН поддържа три кабинета – в централна градска част (консултативен център), в ж.к. „Меден рудник” (кметството) и в Здравен център на „Областен ромски съюз“ – кв. „Победа“ (целогодишно), където се извършват консултации на родители и деца – безвъзмездно.

Провеждат се различни дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в училищата (диалог по проблеми, свързани с рекета, употребата на наркотици, побой, страх, чувства, взаимоотношения в семейството, взаимоотношения в групата и т.н. – много от срещите, съвместно с инспектор ДПС).
През 2015 г. МКБППМН реализира пилотна за страната кампания за сигурността на децата в интернет. „Кой е срещу мен в мрежата?“. Проектът е насочен към най-уязвимата според интернет експертите група – тази на учениците от 5-ти до 7-ми клас. Информационната инициатива започна от ОУ „Братя Миладинови“. Беше представен филма „Непростимо“ с реални случаи на деца, станали жертва на сексуален тормоз и посегателство, след който се проведе дискусия с експерт по интернет престъпления от ГД „БОП“. Какво представлява „дигиталното АЗ“ беше тема дискутирана с Доброслав Димитров – създателят на най-известната компютърна стратегическа игра в България „Империя онлайн“. Учениците бяха запознати със съдържанието на сайта www.cibercrime.bg, където могат да подават сигнали за заплаха в интернет. Сайтът се поддържа от МВР. Кампанията „Кой е срещу мен в мрежата?“ беше съвместна инициатива на Община Бургас – МКБППМН, ОД на МВР – сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт“ при ГД“БОП“, с медийната подкрепа на в-к „Компас“, радио „Мая“ и телевизия „Канал 0“, като събитието беше отразено и по БНТ. През 2016 г. обхванахме две училища от най-големия квартал в Бургас – „Меден рудник“. По отделно влязохме в ОУ „Найден Геров“ и СУ „Константин Петканов“. Кампанията приключи в трети ден в интерактивни отборни игри между двете училища. Ден посветен на спорта без компютри и смартфони.

През лятото на 2016 г. беше проведена междуинституционална среща между Апелативна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на МВР – Бургас и Община Бургас в лицето на МКБППМН, на която се изготви превантивна програма, касаеща киберпрестъпленията и по-специално дискусия за това как децата стават жертви на педофилията. Беше уточнена таргет групата – 15 – 16-годишна възраст. Още в началото на 2017 г. започва планово посещение на най-големите гимназии, като ще се влиза в часа на класния ръководител за дискусии по темата във всички девети класове, като ще има по един лектор от всяка една институция.В края на 2016 г. се проведе голяма информационна кампания в Експозиционен център „Флора“ под надслов: „В моя свят няма място за насилие“. Беше организиран голям концерт, който се подготви от доброволци на МКБППМН. Към доброволческите работни групи бяха включени и младежи с противообществени прояви, които работиха на всички нива. Изготвяне на сценарий, набиране на участници за концерта, изработка на сценични костюми, изработка на дизайн за календар, набиране на още доброволци и популяризиране на събитието. На самия концерт бяха разкрити няколко горещи точки, в които доброволци предоставяха информация и разясняваха механизмите за попадане в ситуация на насилие. Присъстваха около 120 Като резултат от тази ангажираност, двама от младежите се включиха към театрална школа и продължиха сценичните си изяви, като през целия период нямат допуснати нови противообществени прояви. Кампанията беше широко подкрепена от Местната комисия за борба с трафика на хора, Общински младежки клуб „J.J. Cool A“ и Младежка театрална студия към общинския Център за подкрепа на личностното развитие.


   1. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
Година

Брой реализирани програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата

Брой консултирани деца и родители чрез МКБППМН

2013

3

Около 1700

267

2014

3

Около 2000

302

2015

4

Около 1600

362

2016

4

Около 3000

315


1.4.3. Задачите по Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.)

Обучения на специалисти и доброволци по превенция на наркоманиите (брой, теми, брой обхванати лица

Програми и проекти за превенцията на рисковото поведение за употреба на наркотици (брой, теми, брой обхванати лица)

Програми за работа със семейства в риск и рискови групи деца (брой програми и проекти; теми; брой обхванати лица)

Брой консултирани деца и родители във връзка с употребата на наркотици

Издаване и разпространение на информационни материали (вид, теми и тираж)

Брой информационни кампании и програми по превенция на наркоманиите

Брой лица, обхванати в информационните кампании и превантивните програми

Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на наркотични вещества (теми и брой)

Брой лица, обхванати в проучванията

Брой: 2

Теми: Обучение на обществените възпитатели за „Видове наркотични зависимости. Какво представлява дизейнерската дрога. Работа със зависими лица.“

(надграждащо обучение)

Обучение на младежи с противообществени прояви, свързани с притежание и разпространение на наркотици в групи по метода „ВОВ“


Бр.обхв. лица: 65

Нямаме одобрени програми или проекти през 2016 г.

Брой програми: 1

Програма за ранна превенция в гимназиите


Теми: „Видове психоактивни вещества и последствия от употребата им“.
Бр.обхв. лица:2000

31


Нямаме издания за 2016 г.

Ползваме предоставени от Националния център по наркомании, издадени за национални кампании.3 кампании

31 май,


26 юни,

20 ноемвриОколо 4000

По принцип се правят през две години. Такова проучване е правено в края на 2015 г., поради което през 2016 г. са ползвани данните и заклю-ченията напра-вени в това проучване.
* ЗАБЕЛЕЖКА: Организатор на информационните кампании е Общинския съвет по наркотични вещества. Превантивно-информационният център при Община Бургас и Местната комисия се включват с доброволци и младежи с рисково поведение.

Броят на консултираните деца включва само децата, консултирани по линия на МКБППМН.
1.4.4. Дейности по националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора:

1.4.4.1. Разпространение на информационни материали по превенция на трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация (предоставени от НКБТХ, Асоциация Анимус и Сдружение А21 - България):

- теми:

Брошура: „По-добре информиран, отколкото експоатиран“ – 100 бр.

Брошура: „Достойна работа в Чехия“ – 100 бр.

Картички: „Работа в чужбина може да изглежда различно място“ – 50 бр.

Брошура: „Националнателефонна линия срещу трафик на хора – тел 080020100 -50 бр.

Плакати: „Работа в чужбина може да се окаже капан“, изд. от Асоциация Анимус – 10 бр.

Плакати: „Национална телефонна линия“, изд. от А21- България – 20 бр.

Балони: „В моя свят няма място за насилие“, издадени от МКБППМН – 100 бр.

Балони: „Не на трафика на хора“, издадени от МКБТХ – 100 бр.

Фанелки: „В моя свят няма място за насилие“ – 100 бр., издадени от МКБППМН

1.4.4.2. Информационни кампании:

Брой: 4


Теми:

 • Дискусионен форум на тема: „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – как се случва?“;

 • Лятна информационна кампания с концерт на младежки рок-групи от Бургас и Пловдив на сцена „Охлюва“ в Морската градина;

 • Рисуване на графити на крайбрежната алея в морската градина на Бургас – доброволци с противообществени прояви се включиха в популяризиране на събитието и участие в рисуването;

 • Информационна кампания „В моя свят няма място за насилие!“

* ЗАБЕЛЕЖКА: По-голяма част материали са издадени от Националната комисия за борба с трафика на хора. Упоменатият брой е предоставен на МКБППМН чрез МКБТХ. Организатор на първите три кампании за трафик на хора е Местната комисия за борба с трафика на хора. МКБППМН се включва с доброволци, младежи в риск и младежи с регистрирани противообществени прояви. Последната кампания е организирана изцяло от МКБППМН, като МКБТХ взе участие с информационни материали и доброволци.


1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН:
На територията на Община Бургас няма регистрирани противообществени прояви през 2016 г. свързани с жп транспорта. Всяка година обаче представители на МКБППМН, съвместно с инспектор от Сектор „Охрана на обществения ред на железопътния транспорт“ към Жандармерията, осъществяват визити във всички центрове за настаняване от семеен тип на територията на общината, където се отглеждат деца. Две дискусии, в различни възрастови групи, са осъществени и в ОУ „Хр. Ботев“ - кв. „Долно Езерово“, което е в близост до жп гара и се налага учениците да пресичат прелеза. Проведена е дискусия, съпроводена с информационни видео материали, интерактивни игри и дискутиране на казуси, както и разясняване на последиците – опасност за живота, щети и наказания, свързани с противообществени прояви в ЖП транспорта.

Брой и видове мерки: посетени са 4 ЦНСТ-та и 1 училище.

Брой осъществени срещи със служители от Сектор „Охрана на обществения ред на железопътния транспорт“ към Жандармерията: В рамките на „Ден на отворените врати на Полицията“, 5 групи децата се срещнаха с полицаи от различни звена – видеонаблюдение, охрана на релсовия път и на вагоните, комуникация между полицаите, като на практика успяха да проследят работата на различни служби за един работен ден.

Брой разпространени материали, публикации в медиите, беседи в училищата: Осъществено едно радиопредаване, посветено на темата в Общинското радио-Бургас.


Не са проведени съвместни мероприятия с НПО по този проблем.


 1. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер:
  1. НЕ СА установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи, съответно не са разкрити престъпления по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.
  1. НЕ СА установени малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи или членство в радикални групи и организации.
  1. НЕ СА установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и извършители на такива.
  1. На този етап не предприемаме превантивни мерки, за да не обострим вниманието към проблем, който не съществува в рамките на нашата община.

*Бургас е град с население от различни етнически общности, с различно религиозно вероизповедание. В града живеят хора, които се самоопределят като роми, турци, арменци, араби и други по-малки общности. В Бургас е и най-голямата руска общност в страната. По-голямата част от тези наши съграждани посещават масовите български училища. Възпитанието в училище е насочено към толерантност още от началния курс и детската градина. Можем да се похвалим, че до момента нямаме регистрирани престъпления, мотивирани от расова, верска или етническа омраза сред малолетните и непълнолетните.
 1. Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница