Отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2 0 1 6 годинаДата02.06.2018
Размер301.46 Kb.
ТипОтчет


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“


Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, София 1000 www.e-gov.bg

тел.: (+359 2) 949 21 15 mail@e-gov.bg

факс:(+359 2) 981 87 87ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА 2 0 1 6 ГОДИНА

ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”Съдържание

1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ” (ДАЕУ) 3
а) Отчет на приходите по бюджета на ДАЕУ 3
б) Отчет на разходите по бюджета на ДАЕУ 3
в) Източници на финансиране и отчет на консолидираните разходи по бюджетни програми в рамките на изпълняваните политики 4
2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 4
3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ” 6
3.1. НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИКИ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“ 6
3.2. НАПРАВЛЕНИЕ „СПОДЕЛЕНИ РЕСУРСИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“ 9
3.3. Направление „АДМИНИСТРАЦИЯ“ 10

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е създадена със Закона за електронното управление на 01.07.2016 г. В периода до 30.11.2016 г. функциите и дейностите по електронното управление са се изпълнявали от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ДАЕУ е правоприемник на активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” - второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Председателят на агенцията провежда държавна политика в областта на електронното управление, електронни удостоверителни услуги, електронна идентификация, мрежова и информационна сигурност, инфраструктура на пространствена информация, информация на обществения сектор в машинно-четим отворен формат.

Считано от 01.12.2016 г. след подписване на разделителен протокол между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, ДАЕУ стартира дейността си като първостепенен разпоредител с бюджет.

Отчетът за изпълнението на програмния бюджет за 2016 г. от Държавна агенция „Електронно управление”, представя финансова информация за събираните приходи и извършените разходи по бюджета на изпълняваната бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”, политика в областта на електронното управление за месец декември на 2016 г.


1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

а) Отчет на приходите по бюджета на ДАЕУ

Приложение № 1

ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

 

 

600

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

 

 

600

Приходи и доходи от собственост

 

 

600

Държавни такси

 

 

 

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 Други

 

 
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

 

За 2016 година по политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии Държавната агенция разходва общо средства в размер на 1 841 907 лв.

б) Отчет на разходите по област на политика и бюджетната програма изпълнявана от ДАЕУ Приложение № 2а


Класификационен код*

РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

3500.00.00

Общо разходи по бюджета на ДА "Електронно управление"
1 850 963

1 841 907

3500.01.00

Политика в областта на електронното управление
1 850 963

1 841 907

3500.01.01

Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”
1 850 963

1 841 907в) Източници на финансиране на консолидираните разходи


Приложение № 3


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо консолидирани разходи:
1 850 963

1 841 907

Общо финансиране:
1 850 963

1 841 907

По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
1 850 963

1 841 907

Собствени приходи

 

 

 

Субсидия от държавния бюджет
1 850 963

1 841 907

По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

 

 

 

Централен бюджет, в т.ч.:

 

 

 

Държавни инвестиционни заеми

 

 

 

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)

 

 

 

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор

 

 

 

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ

 

 

 

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма

 

 

 

Основен източник на финансиране на разходите за 2016 г. на ДАЕУ е субсидия от държавния бюджет.


2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Политиката в областта на електронното управление от 01.12.2016 г. се провежда от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, създадена към Министерския съвет с измененията в Закона за електронното управление (ЗЕУ).

През първия месец от функционирането на агенцията, за постигане на целите в областта на електронното управление, усилията са насочени основно към създаване на административния капацитет, в съответствие със структурата, заложена в правилника за дейността, структурата и организацията на ДАЕУ.


а) Кратко описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
През разглеждания период дирекция „Политики за е-управление“ стартира координационни дейности за осигуряване на участие на експерти от агенцията в комитети, под-комитети, работни групи и други работни формати на институциите на Европейския съюз и Р България във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронното управление.

Чрез ускорено изграждане и развиване на доверителните услуги и електронната идентификация като неотменна част от електронното управление, Държавната агенция „Електронно управление“ се стреми да осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, да подобри ефикасността и ефективността на администрацията, да повиши прозрачността и отчетността, да намали корупцията, да създаде нови възможности за участие на структурите на гражданското общество в управлението.


б) Кратко описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за областта на електронното управление
Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на доверителните услуги и електронната идентификация зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.


 • Източници на информацията 3а данните по показатели за полза/ефект

Годишният доклад за състоянието на администрацията;

Национален статистически институт;

Европейска комисия;

Комисия за регулиране на съобщенията.


в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика
Държавната политика в областта на електронното управление се провежда от председателя на ДАЕУ.

При осъществяването на политиката за електронно управление председателят на ДАЕУ се подпомага от Съвета за електронно управление, който с измененията от 2016 г. в ПМС № 268 от 26.09.2011 г. за създаване на съвета става консултативен орган на ДАЕУ. Директорът на дирекция „Политики за е-управление“ е секретар на съвета, а дирекция „Политики за е-управление”, която изпълнява функциите на секретариат, осъществява административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета.

Управлението в областта на доверителните услуги и електронната идентификация се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, подпомаган от дирекция „Електронна идентификация”. За цялостното изпълнение на дейностите отговаря дирекция „Електронна идентификация” към агенцията. ДАЕУ разчита на сътрудничество с останалите държавни институции и активното участие на местните власти, бизнеса, академичните среди и гражданските организации.

За изпълнение на политиката в областта на електронното управление отговарят и дирекции Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление, Информационни системи и оперативна съвместимост, Мрежова и информационна сигурност.г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период
Измененията в Закона за електронното управление в сила от 01.07.2016 г. налагат промени в съществуващата и създаване на нова подзаконова нормативна уредба.

Министерският съвет на заседание от 14.12.2016 г. прие Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ПМС № 3 от 9 януари 2017 г.). Наредбата възлага на председателя на ДАЕУ да приеме и публикува препоръки, правила и насоки по редица въпроси.

С оглед на необходимостта от промени, свързани с развитието на електронното управление и изпълнението на новите законовоустановени задължения в тази област, с приетото постановление се отменят следните подзаконови нормативни актове:

- Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 2008 г.;

- Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г.;

- Наредбата за регистрите и информационните обекти и на електронните услуги, приета с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2008 г.;и се правят изменения и допълнения на следните подзаконови нормативни актове:

- Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г.;

- Наредбата за вътрешния обмен на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г.;

- Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2008 г.;

- Наредбата за административния регистър, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2016 г.;

- В Правилника за прилагане на закона за електронната идентификация, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2016 г.;

- В Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2012 г.;


 • В Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2016 г.


3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”
Всички дирекции в ДАЕУ участват в изпълнението на бюджетната програма съобразно техните компетентности. По-конкретно, дейностите по Направление „Политики в електронното управление“ ще се изпълняват основно от следните дирекции:

 • Политики за е-управление;

 • Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление;

 • Информационни системи и оперативна съвместимост;

 • Електронна идентификация;

 • Мрежова и информационна сигурност.

Съответно, дейностите по Направление „Споделени ресурси на електронното управление“ ще се изпълняват основно от следните дирекции:

 • Комуникационна и информационна инфраструктура;

 • Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“.

Дирекциите и звената от Обща администрация, съответно ще изпълняват и отговарят за изпълнение на дейностите в Направление „Администрация“.

Всички дирекции ще се подпомагат една друга в изпълнението на програмата като при необходимост могат да подпомагат и поемат функции и на други дирекции.

Цялостната отговорност за изпълнението на бюджетната програма е на Председателя на ДАЕУ.

3.1. НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИКИ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“
а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели


 • Реализация на държавната политика в областта на доверителните услуги и електронната идентификация в съответствие с българските и европейски стратегически документи;

 • Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на доверителните услуги и електронната идентификация;

 • Оказване на активна методическа помощ на всички заинтересовани лица при прилагане на Закона за електронното управление и наредбите към него, Закона за електронната идентификация и правилника към него, Закона за електронния документ и електронния подпис, както и Регламент (ЕС) № 910/2014. Организиране на семинари, срещи, разговори със заинтересовани лица, както административни органи, така и фирми доставящи и разработващи информационни системи. Представяне на информационни материали във вид на презентации, методики, процедури, свързани с дейностите по осъществяване на задачите, произтичащи от Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020) и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.;

 • Подаване на информация за официалната интернет страница на агенцията, на която се публикуват материали и документи за дейности, нормативни актове, свързани с доверителните услуги и електронната идентификация;

 • Осъществяване на контакти на експертно ниво с представители на други централни и местни административни звена, с цел разясняване процедурите и действията на администрациите при използване на доверителните услуги и електронната идентификация;

 • Основната цел, която е постигната в резултат от изпълнение на дейности по информационна сигурност за отчетния период е повишаващото се доверие на конституентите, интернет доставчиците и крайните потребители към дейността, оказаната помощ и предоставените препоръки от дирекция „Мрежова и информационна сигурност“.

През месец декември в срок до 20.12.2016 г. ДАЕУ кандидатства по Оперативна програма „Добро управление“ със следните проектни предложения:

„Реализиране на Централна административна информационна система „Гражданска регистрация“ и Централна административна информационна система „Адресен регистър“;

„Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“;

„Информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития”;

„Реализиране на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)”;„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“.
б) Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
По значимите действия през периода 01.12-31.12.2016 г.

 • Подготовка на предупреждения за актуализация на уязвими продукти и публикуване на портала на CERT България;

 • Продължава изучаването на новоприетата през месец август 2016 г. Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ и изготвяне на документи за реализацията й в касаещият ни обем;

 • Участие в процеса по транспониране на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския

Парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година, относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза;

 • Изготвяне на становища по вътрешни и международни нормативни актове в областта на МИС;

 • Подготовка на отговори, доклади и попълване на въпросници до/от различни национални и международни органи и организации;

 • Подготовка и публикуване на портала на CERT.bg предупреждения за уязвимост в широко използвани продукти;

 • Подновена е регистрацията на домейн Antibot.bg за 2017 г.


в) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) Приложение 5

3500.01.01 Програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”

Направление „Политики в електронното управление

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1. Разработени проекти на нови и актуализиране на съществуващи нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на органите на изпълнителната власт и техните администрации

бр.

0

1

2. Регистрирани и разрешени инциденти;

бр.

0

76

3.Време за разрешаване на инцидент;

часове

0

4 ч. и 30 мин.

4. Регистрацията на домейн Antibot.bg,

бр.

0

1

 • Кратко описание на показателите за изпълнение

Разработен проект на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета на 14.12.2016 г. от Министерския съвет

Регистрирани и разрешени инциденти;

Време за разрешаване на инцидент.


 • Източници на информация за данните по показателите на изпълнение

ПМС № 3 от 9 януари 2017 г., обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Ежедневните „Доклади относно вида и броя на сигнали, обработени от GovCERT.bg за нарушения в и от Българското Интернет пространство“.

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (към Закона за електронното управление);

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите за защита на критичната информационна инфраструктура COM(2009) 149 "Защита на Европа от широкомащабни кибер-атаки и нарушения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта";

Резолюция на Съвета от 18 декември 2009 г. относно Европейски подход на сътрудничество към мрежовата и информационната сигурност;

Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, от Европейската Комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, за приемане на Европейска стратегия за киберсигурност.

Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година, относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза;

Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ приета през месец август 2016 г.д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху постигането на планираните/заявените целеви стойности


 • Необходими са допълнителни човешки и финансови ресурси, които да подсигурят държавната администрация и всички нейни структури с необходимата експертиза, методология и техника за гарантиране на оперативната съвместимост, информационната сигурност, използването на доверителни услуги и електронна идентификация;

 • Негативно въздействие върху изпълнението на целевите стойности може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност, включително ниските нива на заплащане в ДАЕУ и липса на политическа подкрепа.


3.2. НАПРАВЛЕНИЕ „СПОДЕЛЕНИ РЕСУРСИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“
а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
Основната цел, която е постигната в резултат от изпълнение на дейности по предоставяне на високоскоростен, надежден и сигурен пренос на данни, глас и видео за нуждите на държавното управление и националната сигурност за отчетния период е повишаващото се доверие на конституентите, интернет доставчиците и крайните потребители към дейността, оказаната помощ и предоставените препоръки от дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“.
б) Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното изпълнение
По значимите действия през периода 01.12-31.12.2016 г.

- Осигуряване на надеждни и сигурни комуникации за нуждите на държавното управление и националната сигурност в мирно време и в кризисни ситуации;

- Оптимизиране на комуникационна среда за облачни услуги и системи;

- Централизирано обезпечаване на мрежовата и информационна сигурност и устойчивост на облачните комуникации в Единната електронна съобщителна мрежа;

- Оптимизиране на мрежовата топология за сигурен и надежден достъп до интернет услуги и информация за нуждите на държавното управление;

- организиране приемането и координацията на всички сигнали, свързани с денонощните режими и дейности на Агенцията;

- регистрация, диагностика, локализиране и отстраняване на настъпили повреди и прекъсвания по Единната електронна съобщителна мрежа;

- осигуряване на сигурността, надеждността и качеството на електронните съобщения, предоставяни от Единната електронна съобщителна мрежа;- поддържане на актуална информация за мрежовата инфраструктура, системите и потребителите на Единната електронна съобщителна мрежа и водене на експлоатационно-техническа документация на всички елементи от мрежовата инфраструктура.

в) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) Приложение 5

3500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”

Направление „Споделени ресурси на електронното управление“

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1. Приемане на дейности по доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на активно оборудване;

%

0

43

2.Проектиране и изграждане на оптична кабелна линия Ботевград-Етрополе-Бойковец-част проектиране

%

0

6

3. Предоставен капацитет на ползватели на Единната електронна съобщителна мрежа

бр.точки

0

40

4.Разширяване на Единната електронна съобщителна мрежа до нови точки

бр.точки

0

40
 • Кратко описание на показателите за изпълнение
 • Доставено оборудване по договор с Върховен административен съд;

 • Доставено оборудване по договор с Министерство на образованието и науката;

 • Доставени преносими компютри;

 • Проектиране на оптична кабелна линия Ботевград-Етрополе-Бойковец;

 • Сключен договор за независим надзор за проектиране и изграждане на оптични отклонения към Единната електронна съобщителна мрежа;

 • Разработка функционалности на уеб страница на ДА „Електронно управление“.


е) Отговорности за изпълнение на направлението
За изпълнение на дейностите по направление „Споделени ресурси на електронното управление” по Бюджетната програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност” отговарят директора на Дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура” и Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“.
3.3. Направление „АДМИНИСТРАЦИЯ“
а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Изпълнението на дейностите по направление „Администрация“ води до осигуряване на нормалното функциониране на администрацията, обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално използване на ресурсите, адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол в ДАЕУ.

Дейностите по това направление са насочени към създаване условия за изпълнението на всички бюджетни дейности, включени в структурата на програмния бюджет на ДАЕУ. Услугите, които се предоставят по бюджетната програма, имат за цел подпомагане ефективното осъществяване на дейностите на служителите на Агенцията при предоставянето на продукти/услуги за публичния сектор в необходимото количество, качество, срок и при най-ниска цена.
б) Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното изпълнение
Дейностите по управление на човешките ресурси са насочени към създаване на условия за изпълнението на програмния бюджет на Агенцията чрез разработване на политики за набиране, задържане, мотивиране и възнаграждение и чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенцията.

Дейността по правно подпомагане е насочена към създаване на условия за законосъобразно осъществяване на правомощията на Председателя на ДАЕУ и изпълнение на функциите на Агенцията в областта на електронното управление.

В рамките на дейността се осъществява правно подпомагане за законосъобразно и ефективно управление на държавното имущество.

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на структурните звена, ангажирани с изпълнението на програмния бюджет на Агенцията.

Инспекторатът е на пряко подчинение на Председателя на ДАЕУ и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Агенцията.

Административното обслужване включва дейностите по обработване на входяща и изходяща кореспонденция, съхранение и архивиране на кореспонденцията, организиране приемането и регистрирането на предложения и сигнали на граждани и организации, на заявления във връзка с извършване на административни услуги от страна на Агенцията и на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация; координация на движението на документи от ДАЕУ до Министерския съвет и обратно, както и между ДАЕУ и други министерства по проекти на нормативни актове.

Финансово-счетоводната дейност в Агенцията през отчетния период е насочена към постигане на ефективен процес на управление на бюджетните средства, следейки за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина, подпомагане на ръководството за осигуряване законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите ресурси.

През периода дейностите са свързани с планирането и провеждането на информационната и комуникационната политика на ДАЕУ, в т.ч. публичното представяне на Председателя на ДАЕУ и Агенцията, връзките с медиите и други външни публики, с цел осигуряване на прозрачност в работата на ведомството и повишаване на обществената подкрепа за политиките в сферата на финансите.


в) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) Приложение 5

3500.01.01 Програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”

Направление „Администрация

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1. Регистрирани входящи документ

бр.

0

124

2. Регистрирани и разрешени инциденти;

бр.

0

104

г) Отчет на разходите по бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”

Приложение № 63500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност” (лева)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:
1 850 963

1 841 907

 

Персонал
671 623

571 339

 

Издръжка
618 630

610 595

 

Капиталови разходи
560 710

559 973

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
1 850 963

1 841 907

 

Персонал
671 623

571 339

 

Издръжка
618 630

610 595

 

Капиталови разходи
560 710

559 973

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
1 850 963

1 841 907

 

 
 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
1 850 963

1 841 907

 

Численост на щатния персонал
592

461

 

Численост на извънщатния персонал
42

35Справка за извършените разходиКъм 31.12.2016 г. по бюджета


на Държавната агенция „Електронно управление“по области на политики и бюджетни програми


 

 

Разходи в (хил.лв.)


Наименование на областта на политика/

Закон

Уточнен план

Отчет
 

бюджетната програма
1

Политика в областта електронното управление
1 851.0

1 841.9
1

Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност”
1 851.0

1 841.9
 

Общо разходи по бюджета на ДА "Електронно управление"
1 851.0

1 841.9Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница