Отчетен доклад са съобразени с изискванията на минималното съдържание на докладитестраница1/6
Дата04.07.2017
Размер0.55 Mb.
#24990
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6
СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД СА СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА

ДОКЛАДИТЕ


НА СЪДИЛИЩАТА , ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС НА17. 01. 2007 ГОД.

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

В одобреното щатно разписание на Районен съд – Дупница в началото на 2006 год. бяха заложени 51 щатни бройки , от които : дванадесет за магистрати , една за съдия по вписванията, две за държавни съдебни -изпълнители и тридесет и шест за съдебни служители, както следва : административен секретар /1 бр./, зав.служба”деловодство” /1бр./ , счетоводител /1 бр./, касиер /1 бр./, мрежов администратор и съдебен статистик /1бр./, секретар СИС /1бр./, деловодител регистратура/1бр./ , секретар-протоколисти /10бр./, деловодители /9 бр./, архивар /1бр./, машинописец/1бр./ чистачи /3бр./, огняр /1бр./ и призовкари /4бр./.


През 2006 год. щатният брой не е променян и към 31.12.2006 год. в щатното разписание на ДРС броя на длъжностите остана 51.
МАГИСТРАТИ
През 2006 година в Районен съд – Дупница работиха магистратите : Сн.Кьосева, Е.Скоклева, Л.Панайотова, Д.Зафирова, М.Алексиева, Н.Георгиева, Св. Пейчева, Д.Петрова, А.Илинска , С.Георгиева, С.Алексова , М.Гиздова и К.Анастасова .
С Решение по протокол № 02 / 18.01.2006 год. ВСС премести съдия Силвия Георгиева на работа от Районен съд – Дупница в Районен съд – София.

С Решение по протокол № 05 / 25.01.2006 год. ВСС премести съдия Саша Алексова на работа от Районен съд – Дупница в Районен съд – Благоевград.

По предложение на Председателя на ДРС с Решение по протокол № 12 / 01.03.2006 год. ВСС назначи на свободните длъжности „съдия” в Районен съд – Дупница Мая Василева Гиздова и Калина Кръстева Анастасова. Гиздова постъпи на работа на 08.03.2006 год. , а Анастасова на 09.03.2006 год.

Към 31.12.2006 година от съществуващите 51 щатни бройки не е заета една щатна бройка - за районен съдия.

От работещите единадесет магистрати към 31.12.2006 год.: десет са с юридически стаж по – голям от осем години ; осем със съдийски стаж по-голям от пет години.

Към 31.12.2006г. :


  • осем магистрати са придобили статут на несменяемост / Сн.Кьосева , Е.Скоклева, Л.Панайотова, Д.Зафирова, М.Алексиева, Н.Георгиева ,Св.Пейчева и Д. Петрова /;

  • в края на 2006 год. във ВСС от Председателя на съда е внесено предложение за атестиране на съдия Ан.Илинска и придобиване статут на несменяемост;

  • останалите двама съдии / М.Гиздова и К.Анастасова / не са придобили статут на несменяемост.


ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
От началото на 2006 год. до 22.05.2006г. в съдебно изпълнителната служба осъществяваха дейност двама държавни съдебни изпълнители – М.Джоргова и В.Начева. На 22.05.2006 год. М.Джоргова напусна. Въз основа на писмено искане на Председателя на съда и след обявяване и провеждане на конкурс по документи с трудов договор № 228 / 06.07.2006 г ./ за срок до провеждане на конкурс по ЗСВ / , Министърът на правосъдието назначи Стефан Николов за втори съдебен изпълнител в службата. Николов встъпи в длъжност на 14.07.2006г.

Със Заповед № 111 / 30.05.2006 год. на районен съдия К.Анастасова беше възложено да изпълнява и функциите на държавен съдебен изпълнител на 30.05.2006 год., поради отсъствието на В.Начева.

От 28.06.2006г. съдебен изпълнител В.Начева не е на работа, поради ползване на отпуск за бременност и раждане на дете.

Към 31.12.2006г. В.Начева е имала юридическият стаж – 1г.,5м.,15дни , а Ст. Николов – 7м.,14дни


СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
От началото на 2006 год. до 07.03.2006 длъжността съдия по вписванията заемаше Мая Гиздова . След назначаването й на длъжността „районен съдия” , със Заповед № 38 / 08.03.2006 год. на Председателя на съда беше възложено на Гиздова да изпълнява до назначаване на титуляр и длъжността „съдия по вписванията”.

С Решение по протокол № 45 / 01.11.2006 год. ВСС определи на Мая Гиздова допълнително месечно възнаграждение за съвместяване на длъжностите „районен съдия” и „съдия по вписванията” при условията на чл.110 от КТ ,считано от датата на възлагане изпълнението на функциите до встъпване в длъжност на назначен титуляр.

С писмо изх. № 130 от 10.03.2006 год. Председателят на съда направи предложение за провеждане на конкурс за съдия по вписванията. Със Заповед № ЛС – И – 757 / 05.12.2006 год. Министърът на правосъдието насрочи конкурс за свободната щатна бройка, който към момента на изготвяне на доклада не е приключил.

Поради ползване на разрешена от Председателя на КОС отпуска , Председателя на ДРС със Заповед № 125 / 03.07.2006 г. за времето от 03.07.2006 г. до 11.08.2006 г. нареди заместване на съдия М.Гиздова за частта от задълженията й , касаещи длъжността съдията по вписванията от съдия К.Анастасова.СЛУЖИТЕЛИ
В съответствие с разпоредбата на чл.188а от ЗСВ за свободните щатни бройки за служители през 2006 г. бяха обявени конкурси. Класираните от назначените комисии , като успешно издържали конкурса кандидати – Роза Цветанова , Иванка Айдарова и Сашка Вукадинова за длъжността” секретар – протоколист ” и Йордан Стоилов за длъжността „ огняр ” бяха назначени на работа за по шест месечен изпитателен срок , който към настоящия момент не е изтекъл.

Останалите щатни бройки за служители в помощните звена и канцеларии бяха заети през цялата 2006 год. Преобладават служителите със средно-специално образование. Седем служители - “адм. секретар” Л.Димитрова , “ зав.сл.деловодство” Д.Димитрова , сист.администратор и съдебен статистик И.Николов и секретар – протоколистите Св.Стефанова , И.Георгиева , С.Вукадинова и Ив.Айдарова имат висше образование , 2 деловодителки – Димитрина Попова и Росица Милева и 1 секретарка – Елза Гюрова имат полувисше образование. Всички секретар- протоколисти имат машинописна правоспособност. С компютърна грамотност са всички секретари и деловодители.

По-голяма част от служителите усъвършенстваха практическите си умения в резултат на участия в семинари .

Въз основа на Експертно решение на ТЕЛК за освидетелстване и оценка на 100 % трайна неработоспособност с чужда помощ бяха прекратени трудово правните отношения между ДРС и „секретар-протоколиста” : Албена Зарева , а поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст : с Верка Чимева – „ секретар протоколист” и с Благовеста Мазнева – „ съдебен деловодител” .

Въз основа на подадена молба Нина Петрова – „секретар протоколист” беше преназначена на длъжността „съдебен деловодител”.

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

Щатът на ДРС - 51 бройки , обемът на работа и начинът на организиране на работния процес не налагат разкриване на нови щатове.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ

В Районен съд – Дупница са обособени две колегии : наказателна колегия и гражданска колегия . Броят на съдебните състави през 2006 година беше единадесет ,

председателствувани от съдиите : С.Кьосева, Е.Скоклева, Л.Панайотова, Д.Зафирова, М.Алексиева, Н.Георгиева, Св.Костова, Д.Петрова, А.Илинска , С.Георгиева и С.Алексова , а след напускането на последните две и от съдиите М.Гиздова и К.Анастасова.


Делата в наказателната колегия в периода 01.01.2006 год. до 18.01.2006 год. се разпределяха на шест състава с председатели : С.Кьосева, Е. Скоклева, Л.Панайотова, Д.Зафирова, Н.Георгиева, С.Георгиева .

След преместването на съдия С.Георгиева в СРС , със Заповед № 09 от 23.01.2006г. Председателят на съда разпредели останалите 47 бр. несвършени дела от С.Георгиева между съдиите от наказателната колегия , както следва : Сн.Кьосева – 10 бр. ; Е.Скоклева – 10 бр. ; Л.Панайотова - 9 бр. ; Д.Зафирова – 9 бр. ; Н.Георгиева – 9 бр.

С Решението за преместването на съдия С.Георгиева в СРС , ВСС възложи на съдията да довърши започнатите от нея наказателни дела , които към момента на напускането й бяха 21 бр. Към 31.12.2006 год. остават несвършени още 3 бр. дела.

Със Заповед № 40 09.03.2006 год. Председателят на съда разпредели наказателни дела на съдия М.Гиздова .

Със Заповед № 97 от 21.04.2006 год. .на Председателя на съда съдия Панайотова премина в гражданска колегия , а съдия Св.Пейчева в наказателна. На съдия Пейчева бяха възложени незапочнатите наказателни дела от съдия Л.Панайотова , а на съдия Панайотова бяха разпределени несвършените дела от съдия Пейчева.

Делата в наказателна колегия до 21.05.2006 год. се разпределяха на случаен принцип от Председателя на съда съобразно броя на постъпленията , фактическата и правна сложност на делата ,различния интензитет на разглеждане на делата от конкретния съдия и предвидените в НПК основания за отводи, предвид участието на съдиите в досъдебното производство. Върнатите за доразследване наказателни дела при подновяването им се разпределяха на първоначалния съдия докладчик.

Със Заповед № 108 / 22.05.2005 год. Председателят на съда нареди разпределението на делата да се извършва ,чрез изготвена от ВСС компютърна програма за разпределение на делата на случаен принцип , съобразно разглежданите от съдиите дела – наказателни или граждански.


Разпределени наказателни дела по докладчици :

- Сн.Кьосева – 257 бр.

- Е.Скоклева – 266 бр.

- Л.Панайотова – 98 бр.

- Д.Зафирова – 234 бр.

- Н.Георгиева – 247 бр.

- М.Гиздова – 250 бр.

- Св.Пейчева – 199 бр.

- С.Георгиева – 4 бр.

Разликата в броя разпределени дела между съдиите е резултат от използваната компютърна програма, при която водещ / определящ / е случайният принцип, а не броят на делата или тежестта им , а за съдиите Гиздова, Панайотова, С.Георгиева и Пейчева и по-малкия период от време ,през който са им разпределяни наказателни дела.


В гражданската колегия през 2006 година делата се разпределяха от Председателя на съда на пет състава с председатели: М.Алексиева, Св.Пейчева , Д.Петрова, Ан.Илинска и С.Алексова , а след напускането на Алексиева на съдия К.Анастасова и след преместването на съдия Пейчева в наказателната колегия и на съдия Л.Панайотова. В обособените пет състава делата се разпределят на случаен принцип съобразно броя на постъпленията и различния интензитет на разглеждане на делата от конкретния съдия, а от 22.05.2006 год. ,чрез компютърната програма.

Разпределени граждански дела по докладчици :

  • М.Алексиева – 377 бр. , от които 180 бр. по чл.237 ГПК.

  • Св.Пейчева – 109 бр. , от които 60 дела по чл.237 ГПК.

  • Д.Петрова – 373 бр. , от които 187 дела по чл.237 ГПК.

  • А.Илинска – 398 бр. , от които 184 дела по чл.237 ГПК.

  • Л.Панайотова – 292бр. , от които 106 дела по чл.237 ГПК.

  • К.Анастасова – 323бр. , от които 164 дела по чл.237 ГПК.

  • С.Алексова – 24 бр. , от които 24 дела по чл.237 ГПК.

Разликата в броя разпределени дела между съдиите е резултат от използваната компютърна програма, при която водещ е случайният принцип, а не броят на делата или тежестта им , а за съдиите Анастасова, Алексова , Панайотова и Пейчева и по-малкия период от време ,през който са им разпределяни граждански дела.

Със Заповед на Председателя на съда образуването, разглеждането и решаването на делата по исканията, свързани с досъдебното производство на наказателното производство – разрешения за действия и разпити по чл.222 и чл.223 от НПК ; делата по УБДХ, за връщане на непълнолетно дете на родителите му, както и подписването на всички удостоверения, разрешения и справки въз основа на постъпили молби и свидетелства за съдимост се осъществява от дежурния съдия, подпомаган от дежурния секретар.

Дежурствата на магистратите се провеждат въз основа на Заповед на Председателя на съда с продължителност една седмица по предварително изготвен график.
При необходимост въз основа на заповед магистратите и служителите полагат извънреден труд в почивните и празнични дни.
Със заповед на Председателя на съда бяха определени правомощията на дежурния съдия през съдебната ваканция. Дежурни съдии през съдебната ваканция бяха К.Анастасова и М.Гиздова.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТАГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПОСТЪПЛЕНИЯ.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.
СРЕДНО МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН
СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛАПОСТЪПЛЕНИЯ , В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА НА ДЕЛОТО


ОБЩ ХАРАКТЕР

През 2006 год. в Районен съд – Дупница постъпиха общо 449 дела от общ характер , в това число 335 новообразувани и 9 бързи производства по чл.356 от НПК ,


при общо 458 дела от общ характер, в т.ч. 374 новообразувани и 174 полицейски производства по чл. 408б от НПК за 2005 година, т.е. налице е намаляване на общия брой с 9 дела ,
при общо 436 дела от общ характер, в т.ч. 350 новообразувани и 177 полицейски производства по чл. 408б от НПК за 2004 година, т.е. налице е увеличаване на общия брой с 22 дела ,
От новообразуваните дела от общ характер през 2006 год. - 9 броя и 19 броя от делата по чл.78 А от НК / общо 28 дела / са по реда на бързото производство.

От новообразуваните дела от общ характер през 2005 год. - 34 броя и 31 броя по чл.78 А от НК / общо 65 дела / са по реда на бързото производство.От новообразуваните дела от общ характер през 2004 год. 42 броя и от делата по чл.78А от НК – 20 бр. / общо 62 дела / са били по реда на бързото производство .
Две дела от новообразуваните общ характер дела през 2006 г. са внесени в секретната архива с гриф”секретно”. Делата са по чл.213а,ал.2 от НК и са възложени на съдия Кьосева.
Най-голям дял от постъпилите наказателни дела от общ характер през 2006 год. заемат делата за престъпленията против собствеността – 286 бр. или 63,69 % от общия брой / в това число 206 бр. кражби, ; 31 бр. присвоявания ; 9 бр. грабежи ; 7 бр. измами ; 5 бр. документни измами ; 2 бр. изнудвания / рекет /,

следвани от : общоопасните престъпления – 78 бр. или 17,37 % / в това число 23 бр. в транспорта ; 3 бр. свързани с наркотици ; 2 бр. отнемане на мпс. / , делата за престъпления против против личността31 бр. или 6,90 % / в това число – 13 бр. за средна телесна повреда ; 4 бр. изнасилвания и 2 бр. блудства ; делата против брака и семейството и младежта17 бр. или 3,78 % ; делата за престъпления против стопанството –13 бр. или 2,89 % / в това число престъпления в отделни стопански отрасли – 5 бр. / ; делата за престъпленията против правата на гражданите – 8 бр. или 1,78 % ; документни престъпления 8 бр. или 1,78 % ; делата за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 6 бр. или 1,33 % ; делата за престъпленията против реда и общественото спокойствие2 бр. / хулиганство / или 0,44 % и делата против финансовата, данъчната и осигурителна система – 0 бр. от общия брой.
Най-голям дял от постъпилите наказателни дела от общ характер през 2005 год. заемат делата за престъпленията против собствеността – 277 бр. или 49,56 % от общия брой, следвани от: общоопасните престъпления – 89 бр. –или 19,43 % , делата за престъпления против против личността35 бр. или 7,64 %, делата за престъпленията против реда и общественото спокойствие14 бр. или 3,05 % , делата за престъпления против стопанството –12 бр. или 2,62 % , делата против брака и семейството и младежта12 бр. или 2,62 % , делата за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 9 бр. или 1,96 % , делата за документни и компютърни престъпления –7 бр. или 1,52 %, делата за престъпленията против правата на гражданите – 2 бр. или 0,43 % и делата против финансовата, данъчната и осигурителна система – 1 бр.или 0,21 % от общия брой.
Най-голям дял от постъпилите наказателни дела от общ характер през 2004 год. заемат делата за престъпленията против собствеността – 267 бр. или 61,23 % от общия брой, следвани от: общоопасните престъпления – 81 бр. –или 18,57 % , делата за престъпления против против личността45 бр. или 10,32 %, делата за престъпленията против реда и общественото спокойствие13 бр. или 2,98 % , делата за документни и компютърни престъпления – 12 бр. или 2,75 %, делата за престъпления против стопанството – 10 бр. или 2,29 % , делата против брака и семейството и младежта3 бр. или 0,68 % , делата за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 2 бр. или 0,45 % , делата за престъпленията против правата на гражданите – 2 бр. или 0,45 % и делата против финансовата, данъчната и осигурителна система – 1 бр.или 0,22 % от общия брой на делата.

След сравнителен анализ на постъпленията по видове за 2006 год. , 2005 год. и 2004 год. се установява, че най-голям е процентът на делата за престъпленията против собствеността ,следван от делата за общоопасните престъпления и тези против личността. Запазва се и тенденцията за увеличаване процента на делата за престъпления против собствеността спрямо останалите дела. Значително е увеличен броят на делата против брака и семейството и това се дължи на изменението на разпоредбата на чл.193а от НК / Дв бр.26 / 04 г. / , според което наказателното преследване за престъпления по чл.183 от НК се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата, а не по реда на наказателно частното производство.

От делата за престъпленията против собствеността през 2006г., както и през 2005г. и 2004г. най-голям е броят на кражбите – 206 .

Наблюдава се незначително увеличаване на делата за престъпленията против стопанството и против правата на гражданите и намаляване на документните и престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителна система.Постъпленията по видове и общо явно следват разкриваемостта на различните престъпления и интензитета на работа на органите на досъдебното производство.

Общият брой на бързите производства през 2006 г. е значително намалял в сравнение с предходните две години . Броят на постъпилите дела – бързи производства и незабавни производства зависи от работата на прокурора и дознателите ; броят на производствата по искане на обвиняемия / 3 бр. / от желанието на обвиняемия делото да приключи по-бързо и броят на съкратените производства / 21 бр. / от събраните на досъдебното производство доказателства, от становището на подсъдимия и организацията на работата на съответния състав.ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

През 2006 год. в Районен съд – Дупница постъпиха 63 бр. наказателни дела от частен характер ,

При 36 бр. наказателни дела от частен характер през 2005 год. и при 65 броя за 2004 г. , т.е. налице е значително увеличаване с 27 бр. в сравнение с 2005 год., и намаляване с 2 бр.спрямо 2004г. , при наличния стабилитет в постъпленията в периода 1999 г. – 2002 г. / средно около 48 дела / на делата от частен характер и за разлика от 1998 год.,когато са постъпили само 25 дела.
АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР
Общият брой на новообразуваните наказателни дела от административен характер през 2006 год., е 655 бр., през 2005 год. е 549 бр. , през 2004 год. е 566 . Налице е значително увеличение на постъпленията на този вид дела – със 106 броя повече спрямо 2005 год. .

От постъпилите през 2006 година най-голям е броят на делата по ЗДвП – 350 бр. ; следвани от делата по УБДХ – 74 бр. ; по ЗГ и ЗЛР – 35 бр. ; по ЗА , ЗДДС и ДПК – 29 бр. , Закон за митниците – 4 бр. и др. По закона за защита срещу дискриминацията не са образувани дела.


От постъпилите през 2005 година най-голям е броят на делата по ЗДвП – 317 бр. ; следвани от делата по ЗБС, ЗА , ЗДДС и ДПК – 65 бр. , ЗГ – 29 бр. , Закон за авторското право – 6 бр.
От постъпилите през 2004 година най-голям е броят на делата по ЗДвП – 368 бр. ; следвани от делата по ЗБС, ЗА , ЗДДС и ДПК – 46 бр.; Закон за авторското право – 5 бр. , Закон за защита на потребителите – 5 бр.; Закон за стандартизацията – 3 бр. , ЗГ – 2 бр.
През посочените години най - голям е броят на постъпленията по ЗДвП . През 2006 год. е намалял броят на делата по ЗА , ЗДДС и ДПК . Броят на този вид дела зависи от интензитета на работата на наказващите органи, несъобразяването на гражданите със задължителните законови разпоредби и размера и характера на налаганите санкции. От значение е и законовата забрана за обжалване на някой от санкциите – напр. някой от глобите по ЗУТ в размер до 5 000 лв. не подлежат на обжалване.

ДЕЛА ПО ЧЛ.78 А ОТ НК
През 2006 год. са образувани 186 бр. дела по чл. 78 А от НК ,
През 2005 год. са образувани 112 бр. дела по чл. 78 А от НК ,

при 91 бр. за 2004 год. .
Налице е увеличение със 74 бр. на делата в сравнение с 2005 год. и с 95 бр. спрямо 2004 год.

Увеличаването на делата по чл.78 А от НК спрямо 2005 год. и 2004 год. се дължи на законодателната промяна – влизане в сила от 29.04.2006 год.на нов НПК / ДВ бр.86 / 05 год./. С разпоредбата на чл.375 от НПК се задължава прокурорът когато установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс , да внесе делото в съответния първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.. А с изменение на разпоредбата на чл.78 а от НК / ДВ бр.75 / 06 год. / се разшири приложното поле на този институт. Така голяма част от подсъдните на районен съд дела следва да се внасят и съответно разглеждат по този ред, вместо като дела от общ характер.
ДРУГИ ДЕЛА

През 2006 год. са образувани и :


- 18 бр. дела за задължително лечение в публично здравно заведение , при 19 бр. за 2005 год. , при 37 бр. за 2004 год.

- 7 бр. дела по чл.85 – 88а от НК , при 3 бр. дела за 2005 год. дела по чл.80 – 88а от НК , при 13 бр. дела за 2004 год.
и 47 бр. дела по чл. 23, 25 и 27 от НК , при 38 бр. за 2005 год. при 27 бр. за 2004 год.


ЧАСТНИ ДЕЛА ОТ ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

През отчетната година са образувани и 250 бр. наказателни частни дела от досъдебното производство. От тях : 103 дела са по чл.222 и чл.223 от НПК ; 40 дела по чл.243,ал.4 от НПК и 48 дела за разрешаване за извършване на определени следствени действия на досъдебното производство , 11 бр. дела по чл.64 от НПК и 3 бр.от дела по чл.65 от НПК и т.н..


През 2005 година са образувани и 256 бр. наказателни частни дела от досъдебното производство.От тях : 67 дела са по чл.210,ал.3 и чл.210а от НПК ; 34 дела по чл.237,ал.3 от НПК и 77 дела за разрешаване за извършване на определени следствени действия на досъдебното производство , 17 бр. дела по чл.152а от НПК и 11 бр.от дела по чл.152б от НПК и т.н..
През 2004 година са образувани и 190 бр. наказателни частни дела от досъдебното производство. От тях : 43 дела са по чл.210,ал.3 и чл.210а от НПК , 39 дела по чл.237,ал.3 от НПК и 66 дела за разрешаване за извършване на определени следствени действия на досъдебното производство , 11 бр. дела по чл.152а от НПК и 7 бр.от дела по чл.152б от НПК и т.н..

След сравнителен анализ на постъпленията по този вид дела се установява, че общият им брой през последните две години запазва стабилитет и значително увеличение спрямо 2004 год. Делата по чл.222 и чл.223 от НПК са се увеличили с 36 дела спрямо 2005 год. , а делата по чл.243,ал.4 от НПК и по чл.64 от НПК, чл.65 от НПК запазват относителен стабилитет. Намаляли са се делата за разрешения за извършване на определени следствени действия на досъдебното производство. Постъпленията зависят от инициативата на органите на досъдебното производство и на гражданите.


ПОСТЪПЛЕНИЯ - ОБЩО


Общият брой на постъпилите наказателни дела / нохд + нчхд + чл.78А + УБДХ + чл.80-88 НК + зад.мед.мерки + нчд + нахд + чл.23,25 и 27 НК / -
през 2006 год. е 1 692 бр. ;

през 2005 год. е 1 524 бр. ;през 2004 год. е 1 464 бр. ;
Налице е увеличаване със 168 дела или 9,92 % в сравнение с 2005 год. и с 228 дела или 13,47 % спрямо 2004 год.

Увеличеният брой на общо постъпилите наказателни дела се дължи на значителното завишаване на делата от частен характер , делата по чл.78 А от НК , делата от наказателно административен характер., вкл. и тези по УБДХ и делата за кумулации .

РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА – ОБЩО

Общият брой на разглежданите наказателни дела
през 2006 год. е 2 262 бр. / 1 692 новопостъпили + 570 останали несвършени / ,

през 2005 год. е 2 150 бр. / 1 524 новопостъпили + 626 останали несвършени / ,

през 2004 год. е 2 081 бр.,


Общият брой на разглежданите дела през 2006 год. е по – голям от този през 2005 год. със 112 дела или 4,95 % и със 181 дела или 8,00 % спрямо 2004 год..
Таблица 1ГОДИНА

ПОСТЪПИЛИ

наказ.дела

ОСТ. НЕСВЪРШЕНИ

Наказ.дела

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ

2006

1 692

570

2 262

2005

1 524

626

2 150

2004

1 464

617

2 081


ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА


ПОСТЪПЛЕНИЯ – ОБЩО - ПО ГОДИНИ

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница