Доклад №0100023012 за извършен одит на годишния финансов отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. София, 2012 гДата08.06.2018
Размер325.86 Kb.
#72438
ТипДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0100023012


за извършен одит на годишния финансов отчет на

Министерството на транспорта, информационните

технологии и съобщенията за 2011 г.

София, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 3

Част първа 4

ВЪВЕДЕНИЕ 4

1. Основание за извършване на одита 4

2. Предмет на одита 4

3. Одитиран период 4

4. Цели на одита 4

5. Критерии за оценка 4

6. Обхват 5

7. Същественост 5

Част втора 5

КОНСТАТАЦИИ 5

I. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания 6

II. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6

ІІІ. Одит на оборотната ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г. 10

2. Съответствие с действащото счетоводно законодателство на отразените в оборотната ведомост стопански операции 10

3. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в годишния баланс 12

ІV. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите 15

Част трета 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 17

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 17

С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ 17

17
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ГФО

Годишен финансов отчет

ОКИБ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ДМА

Дълготрайни материални активи

НМДА

Нематериални дълготрайни активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджета

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗСч

Закона за счетоводството

ЗОП

Закон за обществените поръчки

НВМОП

Наредба за възлагането на малки обществени поръчки

БНБ

Българска народна банка

МФ

Министерство на финансите

МЗ

Министерство на здравеопазването

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

МТИТС-ЦУ


Министерство на транспорта, информационите технологии и съобщенията-Централно управление

ВРБК

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

ИА „АА”

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

ИА „МА”

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

ИА „ЖА”

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

ИА „ЕСМИС”

Изпълнителна агенция „Електронно съобщителни мрежи и информационни системи”

ГД „ ГВА”

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация

МТБ

Многопрофилна транспортна болница

НМТБ

Национална многопрофилна транспортна болница

ИА „ППРД”

Изпълнителна агенция „Подържане и проучване на река Дунав”

НФ

Национален фонд

НАП

Национална агенция по приходите

ОКИБ

Отчета за касовото изпълнение на бюджета

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ДМС

Допълнително материално стимулиране

ДИЗ

Държавен инвестиционен заем

МОЛ

Материално отговорно лице

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита


На основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 480 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на заповед № ОД-1-230 от 11.06.2012 г. на заместник председателя на Сметната палата Цветан Цветков се извърши финансов одит на годишния финансов отчет (ГФО) за 2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

2. Предмет на одита


Предмет на финансовия одит е ГФО за 2011 г. на МТИТС.

3. Одитиран период


Одитираният период е от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

4. Цели на одита


1. Да се формира становище по финансовия отчет въз основа оценките и изводите до които е достигнато в резултат на получените одитни доказателства.

2. Да се изрази ясно становище посредством писмен доклад, който съдържа базата за изразяване на конкретното становище.


5. Критерии за оценка


Критериите за оценка при одита са:

1. Адекватност и ефективност на системите за вътрешен контрол, гарантиращи: спазване на законодателството и вътрешните актове на бюджетното предприятие; надеждност и всеобхватност на финансовата и нефинансовата информация във финансовия отчет; опазване на активите и информацията.

2. Вярно и честно отразяване на имущественото и финансовото състояние на одитирания обект.

2.1. Достоверност на отразяването на приходите и разходите по съответните параграфи съгласно изискванията на действащата Единна бюджетна класификация.

2.2. Недопускане на превишение над утвърдените разходи по параграфи и подпараграфи.

2.3. Осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия;

2.4. Съответствие на осчетоводяването на стопанските операции и факти с основните счетоводни принципи.

3. Обективно и непреднамерено представяне на сделки и събития във финансовия отчет.

4. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване съгласно действащото счетоводно законодателство.

5. Общ размер на грешките и нередностите във финансовия отчет, оценени от гледна точка на определения праг на същественост и ниво на одитния риск.


6. Обхват


При извършването на финансовия одит на ГФО за 2011 г. на МТИТС одитната задача обхвана:

1. Проверка за съответствие на формата, съдържанието и представянето на ГФО с нормативните изисквания.

2. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета (ОКИБ).

3. Проверка на оборотната ведомост, баланса и приложенията към него относно:

3.1. Прилаганата счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и вътрешни правила за отчитане на стопанските операции.

3.2. Съответствие с действащото счетоводно законодателство на отразените в оборотната ведомост стопански операции.

3.3. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в годишния баланс.

4. Съответствие на извършените годишни инвентаризации на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от тях с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитирания обект.


7. Същественост


При изпълнение на финансовия одит на ГФО за 2011 г. на МТИТС се приложи праг на същественост 2 % от общите приходи, съответно от общите разходи, 2 % от общия размер на трансферите, 1 % от общия размер на операциите с финансови активи и пасиви, 1 % от стойността на актива, включително и задбалансовите активи, съответно на пасива на баланса включително и задбалансовите пасиви. Това се обуславя от следните фактори:

а) значителния обем финансов ресурс, който одитираният обект управлява;

б) много второстепенни разпоредители, всеки със специфична дейност;

в) засилен обществен интерес към дейността на одитирания обект;

г) значимост на финансовия отчет на одитирания обект за вземане на важни управленски решения;

д) необходимост от проверка на законосъобразността на отразени във финансовия отчет операции/сделки.

За постигане на целите на одита се анализира и информация от особена важност за потребителите, която е съществена по естество (характер) или по смисъл (контекст), независимо от стойността й.

Част втора

КОНСТАТАЦИИ


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно управление, като централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в тези области.

Дадените препоръки при извършения финансов одит – текущ контрол към 30.09.2011 г. на МТИТС за: актуализиране на прилаганата счетоводна политика, да не се допуска съществуването на противоречиви текстове; актуализиране на „Вътрешните правила за инвентаризация на активи и пасиви”, да се регламентира ред за бракуването им; извършване на инвентаризация на всички придобити и налични към 31.12.2011 г. активи и оформяне на първичната счетоводна документация в ИА „АА” в съответствие с изискванията на ЗСч не са изпълнени.

Ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

I. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания


Годишният финансов отчет(ГФО) на МТИТС е обобщение на отчетите на осем второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.1 За 2011 г. същият е представен в Сметната палата с писма вх. №№ 04-04-1 и 04-04-2 от 02.03.2012 г., седем дни след определения в т. 25 от ДДС № 11/2011 г. срок.2

С Протокол от 20.03.2012 г. между МТИТС и Министерството на финансите (МФ) е извършена подмяна на представената оборотна ведомост и баланс, поради извършена преоценка на задълженията по държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) с бенефициенти търговски дружества в чужда валута (японски йени и кувейтски динари) по курса към 31.12.2011 г. За извършената подмяна Сметната палата е уведомена с писмо.3

Годишният финансов отчет за 2011 г. на МТИТС съдържа елементите, определени със заповед № ЗМФ – 60 от 20.01.2005 г . на министъра на финансите и е комплектован, съгласно дадените от МФ указания.4 Формуляр НАЛ-3 (обобщен) за салдата по сметките, включени в системата на единната сметка е заверен от управление „Фискални услуги” при БНБ на 19.01.2012 г., в съответствие с указания срок.5 Заверените от БНБ наличности на парични средства към 31.12.2011 г. са вярно и точно отразени в Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. Установена е разлика от 202 лв. на заверените от БНБ наличности на парични средства (НАЛ-3 обобщен) на 01.01.2011 г. и отчетените в баланса, дължаща се на взета корекция за погрешно осчетоводена внесена гаранция (ГД „ГВА). 6
Допуснато е отклонение по стойност.
По време на одита се отстрани неизпълнението на разпоредбата на т. 24 от ДДС 20/2004 г. за оповестяване в ГФО на свързаните лица – търговски дружества и държавни предприятия. Информацията се представи на екипа на Сметната палата и с писмо7 беше уведомено МФ.
Формата, съдържанието и представянето на ОКИБ и на баланса към 31.12.2011 г. на МТИТС, както и приложенията към тях, съответстват на нормативните изисквания.

II. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове


За 2011 г. по приетия със ЗДБРБ бюджет на МТИТС са извършени 78 корекции8 в увеличение или намаление на средствата по разходните и трансферните параграфи. В резултат на извършените корекции, уточненият годишен план на разходите по бюджета на МТИТС е увеличен с 341 на сто спрямо приетия със ЗДБРБ и е:

лв.

ЗДБРБ за 2011 г./ лв.


Уточнен план

31.12.2011 г.

Отчет

31.12.2011г

ОКИБ

Отчет

31.12.2011 г.

ОКИ на

ИБСФ

Приходи

41 074 000

50 503 025

62 017 860

0

Разходи

60 976 212

207 893 678

206 524 200

2 908 308

Трансфери

29 902 212

29 034 307

6 836 751

2 918 836

Дефицит/Излишък

10 000 000

-128 356 346

-137 669 589

10 528

Операции с финансови активи и пасиви128 356 346137 669 589

-10 528

При извършената аритметична проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г. се установи спазване на изискването за балансирано равенство между разделите на ОКИБ и ОКИ на ИБСФ.


1. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на МТИТС

1.1. Приходи

Отчетените приходи 9 по ОКИБ на МТИТС към 31.12.2011 г. са в размер на 62 017 860 лв. при уточнен годишен план 50 503 025 лв. Приходите са формирани от държавни такси, получени на основание „Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерството на транспорта” и „Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България”, от концесии, доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпили от издадени наказателни постановления от ИА „АА”, ИА „МА” и ГД „ГВА“.

При извършените директни съществени проверки се установи:

1.1.1. по § 46-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени 760 478 лв. със знак минус, поради възстановени средства от НК „Железопътна инфраструктура” (1 271 289 лв.) по прекратен проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе”;

1.1.2. правилно по § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” със знак минус са отчетени 3 970 612 лв.;

1.1.3. неправилно са отчетени по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи”:

а) възстановени разходи общо за 1 777 лв., вместо по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности”(1 697 лв.) и по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” (80 лв.) от ИА „АА“;

б) възстановени деловодни разноски в размер 30 760 лв., вместо по


§§ 10-20 „Разходи за външни услуги” (ИА „ЕСМИС“);

в) възстановена щета в размер на 715 лв., вместо по §§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” (ИА „ЕСМИС“);


Допуснати са отклонения по стойност за 33 252 лв., които оказват влияние върху приходната и разходната част на касовия отчет .Не са спазени изискванията на ЕБК.

1.1.4. Извършената проверка за взаимовръзки и зависимости между приходните параграфи и съответните счетоводни сметки за приходи не установи необосновани различия между посочените суми в отчета за касовото изпълнение на бюджета и отразените в оборотната ведомост на МТИТС.10


Спазена е ЕБК при отчитането на приходите в ОКИБ на МТИТС към 31.12.2011 г. с изключение на отклоненията посочени в раздел II, т.1.1.3.  Същите са достоверни и отразяват пълно и точно постъпилите средства.
1.2. Разходи

Отчетените разходи11 в ОКИБ на МТИТС към 31.12.2011 г. са в размер 206 524 200 лв., при уточнен годишен план 207 893 678 лв.

При проверката на разходите се установи:

1.2.1. Спазена е ЕБК при отчитането на: 

1.2.1.1 Изплатените възнаграждения на персонала и осигурителни вноски, представляващи 16 % от всички разходи -
33 664 824 лв.(§ 01-00); допълнителното материално стимулиране - 4 430 609 лв.
(§§ 01-09);

1.2.1.2. Погасителните вноски по лизинговия договор за самолет ЕЪРБЪС 319 -11 504 619 лв. (§§ 93-17);

1.2.1.3. Лихвите по държавно гарантираните инвестиционни заеми (ДИЗ) - 18 025 233 лв. (§ 27-00) и по лизинговата вноска за самолета -3 399 658 лв. (§ 29-00);

1.2.1.4. Платеният членски внос от МТИТС на международни транспортни организаци в размер на 2 199 204 лв. (§ 46-00); 

1.2.1.5. Предоставените средства на основание чл. 10 от ПМС № 334 от 29.12. 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. на НК „Железопътна инфраструктура” - 1 815 179 лв.

1.2.2. По § 10-00 „Издръжка” са отчетени 25 028 935 лв., като с най-голям дял са извършените разходи за външни услуги – 12 312 017 лв., следвани от разходите за вода, горива и енергия – 3 846 236 лв. и за материали - 2 519 769 лв.

1.2.3. Неправилно отчетени по §§ 10-98 “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” разходи за противопожарна и аварийна безопасност в летищата за обществено ползване в размер на 690 502 лв., вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” (ГД „ГВА”).12
Допуснато е отклонение по стойност.

1.2.4. Утвърдените13 със ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България капиталови разходи са 6 701 000 лв. На основание чл. 82, ал. 1 от Постановлението14 от министъра на финансите е утвърдено поименното им разпределение по обекти за строителство, основен ремонт и дълготрайни активи с единична стойност над 200 хил. лв. През 2011 г. са извършени 32 корекции, след които уточненият план на капиталовите разходи става 123 516 179 лв. Усвоените средства са в размер на 122 391 167 лв. От тях с най-голям дял са отчетените по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” – 118 597 889 лв. Разходите за инфраструктурни обекти са предимно усвоените средства от ДИЗ по проекти „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив – Свиленград-Турска/Гръцка граница”(67 838 629 лв.) и „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура” (46 686 855 лв.). Капиталовите разходи правилно са отчетени по съответните параграфи/подпараграфи от ЕБК.


Отчетените в ОКИБ на МТИТС към 31.12.2011 г. разходи са достоверни. Извършените капиталови разходи са в рамките на планираните и съответстват на утвърдените разчети. Размерът на констатираните отклонения при отчитането на разходите е под прага на същественост, определен от одитния екип и не оказва влияние върху потребителите на информацията от отчета.
1.3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на бюджета на МТИТС 15

Получената субсидия от Централния бюджет в размер на 46 937 665 лв. лв. е отчетена по §§ 31-10 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)”.

Правилно са отчетени трансферите между бюджетни сметки в размер на 18 185 560 лв. (§61-00) и между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на
(-)58 286 474 лв.(§ 62-00) в т. ч. 7 867 281 лв. за поети осигурителни вноски за ДОО (§§69-05), за здравно осигуряване (§§69-06) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (§§ 69-07).

Основната част от операциите с финансови активи и пасиви са дългосрочните заеми от чужбина в размер на 58 316 703 лв. Сумата е формирана от получените (98 444 064 лв.) и погасени (-40 127 361 лв.) дългосрочни заеми от банки и финансови институции в чужбина. Съществено перо са и предоставените заеми (26 268 899 лв.) към крайните бенефициенти-търговски дружества.

По § 95-00 „Депозити и средства по сметки-нето (+/-)” са отчетени преоценката на валутните наличности, както и касовите и банкови наличности в размер на 64 948 971 лв.

Отчетените трансфери и операции с финансови активи и пасиви към 31.12.2011 г. са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на ЕБК в отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2011 г.
2. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на МТИТС

Дейностите по Приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” и ОП „Административен капацитет” с бенефициенти Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ИА „Автомобилна администрация” са отчетени в „Отчета за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд” (ИБСФ-3-КСФ).2.1. Приходи

В Отчета за касово изпълнение на ИБСФ-3-КСФ не са отчетени приходи.2.2. Разходи

В „ИБСФ-3-КСФ” е отразена сумата на изразходваните средства в размер на 2 908 308 лв., от които 2 425 544 лв. са разходи за възнаграждения на персонал по трудови, служебни и извънтрудови правоотношения, приспадащите се осигурителни вноски върху тях, материали, вода, горива, разходи за външни услуги и командировки в страната извършени от Централно управление по ОП „Транспорт”. Останалите 482 764 лв. са разходите по ОП „Административен капацитет”, включващи разходите на ЦУ на министерството – 89 473 лв. и на ИА „Автомобилна администрация” - 393 291 лв. Сумите са отчетени в съответствие с ДДС № 6 от 04.04.2008 г.2.3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на МТИТС

В Отчета за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към НФ (ИБСФ-3-КСФ) са отразени получените трансфери, в размер на 2 918 836 лв., по оперативна програма „Транспорт” и по ОП „Административен капацитет” и излишък в размер на 10 528 лв. Сумата е отчетена правилно по подпараграф 63-00 “Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)”.

При извършената проверка за взаимовръзки между разходните счетоводни сметки и тези за трансфери от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП) и разходните параграфи и параграфите за трансфери на Единната бюджетна класификация (ЕБК) за област „ИБСФ” не се установиха необосновани разлики между посочените суми в отчета за касовото изпълнение на бюджета – ИБСФ-3-КСФ и отразените в оборотната ведомост – отчетна група ИБСФ на МТИТС..16
Отчетените разходи и трансфери към 31.12.2010 г. са отразени правилно по съответните параграфи и подпараграфи на ЕБК в отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд.

ІІІ. Одит на оборотната ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г.


1. Прилагана счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и вътрешни правила за отчитането на стопанските операции

Прилаганата счетоводна политика,17 утвърдена от министъра през


м. януари 2011 г. е съобразена с изискванията на ЗСч. Тя създава предпоставки за вярно и точно осчетоводяване на стопанските операции и тяхното представяне с изключение на регламентираните срокове за извършване на инвентаризацията. Текущото счетоводно отчитане на стопанските операции е осъществено въз основа на индивидуален сметкоплан, разработен на основата на СБП. Аналитичното отчитане е организирано с оглед специфичните потребности и изисквания на МТИТС. В изпълнение на чл. 44 от ЗСч са изготвени Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота за 2011 г., с които са регламентирани реда и начина на движение на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне или постъпване до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив. Изготвени са подробни методически указания за касовото и счетоводно отчитане на стопанските операции, които се прилагат от всички разпоредители в системата на МТИТС. 18

Прилаганата счетоводна политика на МТИТС с несъществени отклонения е разработена в съответствие със Закона за счетоводството и указанията, дадени от министъра на финансите. Индивидуалният сметкоплан е в съответствие със Сметкоплана на бюджетните и предприятия. Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота на финансово-счетоводните документи са предпоставка за осъществяване на правилно отчитане на стопанските операции. 

2. Съответствие с действащото счетоводно законодателство на отразените в оборотната ведомост стопански операции


При проверката на счетоводните документи, изготвената обобщена оборотна ведомост към 31.12.2011 г. и съответствието на отразените стопански операции с действащото законодателство се установи:

2.1. С обобщената оборотна ведомост на МТИТС са отчетени активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с дейността на МТИТС, в отчетни групи „Бюджет”, „Извънбюджетни сметки и фондове“ и „Други сметки и дейности“. Салдата на сметките отразяващи наличностите на парични средства във валута и в лева са вярно и точно отразени в оборотните ведомости по съответните отчетни групи и отговарят на наличностите на парични средства, отразени във форма


НАЛ-3, заверена от БНБ. Преоценката на задълженията по държавните инвестиционни заеми в чужда валута е отразена по сметки 5314 „Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия” и 1664 „Дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина”. 19

2.2. Администрираните от МТИТС към 31.12.2011 г. приходи и извършени разходи, като цяло правилно са начислени по съответните сметки от СБП. От проверката за достоверност и изчерпателност на отразената информация се установи:а) неправилно са отразени задбалансово по сметка 9939”Приходи от стопанска дейност” 35 466 лв, представляващи : капиталови трансфери и дарения в натура от страната“ (21 900  лв.); текущи трансфери и дарения в натура от страната“ (7 343 лв.); други приходи“ (такса за закупуване на конкурсна документация и продажба на вторични суровини-5 783 лв.); приходи от глоби и санкции и приходи от лихви за 440 лв. (НМТБ „Цар Борис III”); 20
Допуснато е отклонение по стойност.
б) начисленият и внесен данък, съгласно чл. 252 от ЗКПО в размер на 57 637 лв. е правилно отразен по кредита на сметка 4512 „Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност”, но е с 1 064 лв. в повече от нормативно определения (НМТБ „Цар Борис III”);21


в) изплатените 993 084 лв. по извънтрудови правоотношения през 2011 г. са осчетоводени директно през сметките за издръжка и парични средства без да са ползвани разчетните сметки от група 42 „Разчети с персонал, студенти, пенсии, социални помощи, обезщетения и субсидии“ и от гр. 45 „Разчети за данъци, социално осигуряване и други операции и доставки между бюджетни предприятия“, с което не са спазени изискваниятана чл. 4 и чл. 25 от ЗСч (МТИТС-ЦУ) 22;
Допуснато е отклонение по стойност.
г) Заплатите на персонала (чиста сума за получаване, превеждана по дебитни карти) в размер на 409 103 лв. са осчетоводени по кредита на сметка 4897 „Задължения към други кредитори – местни лица“ вместо по сметка 4211 „Задължения към работници, служители и друг персонал-местни лица“,(ИА „ЖА”);23
Допуснато е отклонение по стойност.
д) при осчетоводяване на разходи за материали, вода, топлоенергия, принтери и заплати на персонала са ползвани сметки, извън регламентираните в индивидуалния сметкоплан и СБП. (ИА „ЖА“).24
Допуснато е отклонение по характер.
2.3. Придобитите, продадени и отписани дълготрайни материални активи, в системата на МТИТС, правилно са осчетоводени по съответните сметки от СБП, с изключение на придобито хардуерно устройство за анти-спам защита за 5 292 лв, осчетоводено по сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване“, вместо по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“ и закупен лиценз за 3 000 лв. осчетоводен по сметка 2101 „Програмни продукти”, вместо по сметка 2102 „Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.”(МТИТС-ЦУ, ИА „АА”).25
Допуснати са отклонения по стойност.
2.4. Начислените провизии за неизползван отпуск правилно са отразени по сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала“. В седем второстепенни разпоредители (ИА „АА“, ИА „МА“, ИА „ЖА“, ИА „ЕСМИС“, НМТБ „Цар Борис III“, МТБ „Пловдив“ и ИА „ППРД“), както и в ЦУ на МТИТС са провизирани пълния брой дни на натрупващите се отпуски (независимо за коя година се отнасят), като не е спазено изискването на ДДС 20/2004 г. за провизиране на очаквания брой дни.26
Допуснато е отклонение по характер.
2.5. Спазен е принципът на текущо начисляване на приходите и разходите, за които не са издадени или получени фактури за месец декември на отчетния период, като същите са отразени по съответните корективни сметки, с изключение на ИА „ЖА“, където за разходите не са ползвани корективни сметки. Сторнираните разходи, осчетоводени по корективни сметки за месец декември от предходната година са отразени в годишната оборотна ведомост за 2011 г.27

2.6. За ползваните от ИА „АА“ имоти общинска и държавна собственост е изпълнено изискването на т. 17.15 от ДДС № 20/2004 г. за осчетоводяване на приписани разходи по сметка 7684 Приписани трансфери от/за общински бюджети(3 168 лв.) и по сметка 7682 „Приписани трансфери от/за държавни институции“ ( 5 650 лв.).28

2.7. При извършената проверка на счетоводната база данни отразени в главна книга, оборотна ведомост и ОСИБ на МТИТС-ЦУ, ИА „ЕСМИС” и ГД „ГВА” с одиторски софтуер ACL не се констатираха отклонения.29
Извършените стопански операции са осчетоводени в съответствие със ЗСч, Счетоводната политика и вътрешните правила за финансово-счетоводната дейност. Допуснатите отклонения са под прага на същественост, приет от одитния екип и не биха оказали влияние на потребителите на информацията от отчета.

3. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в годишния баланс


При съпоставянето на началните салда в баланса към 31.12.2011 г. с крайните салда на баланса от предходния отчетен период се установи, че не е налице стойностна връзка между начален и краен баланс. Разликата е в резултат на отписване от баланса на министерството на активите и пасивите на ВРБК-Авиоотряд 28. С ПМС № 261 от 04.11.2010 г. генералният директор на Авиоотряд 28 е определен като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.30

Годишното счетоводно приключване31 е извършено в съответствие с т. 59 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ. Не са извършвани текущо през 2011 г. процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със сметките от групи 11, 12, и 13 на СБП, с което е спазена т.1 от ДДС № 13 от 29.12.2011 г. на МФ относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2011 г.По актива на баланса32

3.1.Нефинансови активи

Общо за група І по шифър 0010 “ДМА“ към 31.12.2011 г. са отчетени 350 304 362 лв. Спрямо същия период на миналата година стойността на активите е увеличена с 30 630 718 лв., от които (-) 56 368 лв. промяна в стойността на сградния фонд от изписани три апартамента в Ботунец (предоставени на НК „ЖИ”) и заприходен един нов апартамент (МТИТС-ЦУ), извършен основен ремонт и обезценка на сгради (ИА”ЕСМИС”); 31 048 866 лв. - новопридобити, бракувани и преоценени активи (ИА „АА”, ИА „ППРД”, ИА „МА”, ИА „ЖА”, ИА „МА”, ИА „ЕСМИС”, ГД „ГВА”)” и
(-) 361 780 лв. дълготрайни материални активи в процес на придобиване (ЦУ, МТБ Пловдив, ИА „МА”, ИА „ЕСМИС”)
3.2. Финансови активи

3.2.1. Дялове акции и други ценни книжа

Дяловото участие на държавата в капитала на търговските дружества в системата на МТИТС към 31.12.2011 г. в размер на 2 729 730 643 лв. е отразено по шифър 0051”Дялове и акции”. От отчетената сума-2 551 658 000 лв. е участието в капитала на търговските дружества и държавни предприятия, в които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик и 177 910 394 лв. като собственик на част от капитала (под 20% и 30% в „Параходство Български морски флот“ ЕАД). В сравнение с предходния отчетен период, активите отразени по статията „Дялове и акции” са намалели общо с 127 349 000 лв., което е резултативна величина от извършената преоценка33 на стойността на дяловете и акциите въз основа на прогнозните баланси за 2011 г. и на заверените за 2010 г. отчети на търговските дружества и предприятията с държавен капитал. Спрямо 2010 г. съгласно прогнозните отчети за 2011 г., собственият капитал в дружествата е намалял с 95 318 000 лв. и с 32 031 000 лв. въз основа на заверените отчети на търговските дружества и предприятията с държавен капитал. Извършените промени в капитала са отразени по съответните счетоводни сметки,

3.2.2. Дългосрочни вземания по заеми

По шифър 0061 „Дългосрочни вземания от дялове” е отразено салдото на сметка 5314 “Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия” - 299 130 025 лв., представляващо невъзстановената част от държавно гарантираните инвестиционни заеми, предоставени на търговските дружества в системата на МТИТС. Спрямо предходната година е отчетено увеличение в размер на 38 918 934 лв. Сумата е в резултат на получен заем (BG P6) за контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас (672 122 лв.), погасяване на заеми от крайни бенефициенти (-27 146 409 лв.) и преоценка на заемите в кувейтски динари и японски йени (65 393 221 лв.)

3.2.3. Други вземания

Стойността на вземанията отчетени по шифър 0070 „Други вземания“ е 29 711 946 лв. и е намаляла с 3 956 936 лв. спрямо предходния отчетен период в резултат на: частично погасени просрочени публични вземания (-) 35 577 лв. в ГД „ГВА”; намаление на вземания от клиенти (-) 94 107 лв. в МТИТС-ЦУ, ИА ”МА”, ИА „ЕСМИС”, МТБ Пловдив; предоставени аванси 3 476 557 лв. от МТИТС-ЦУ, НМТБ „Цар Борис”, ИА „АА”, ИА „МА”, ИА „ЕСМИС”; подотчетни лица 1 809 лв. в МТИТС-ЦУ, ГД „ГВА”, ИА „АА”, ИА „МА”, ИА „ППРД”; други вземания -608 254 лв. в МТИТС-ЦУ, НМТБ, ГД „ГВА”, ИА „АА”, ИА „ЖА”, ИА „ППРД” и ИА „ЕСМИС”.

3.2.4. Парични средства

По шифър 0080 от баланса на МТИТС към 31.12.2011 г. са отчетени паричните средства в банковите сметки във валута и в лева на министерството в общ размер 8 573 497 лв., отговарящи на заверените от банката наличности.
Сумите, отразени по актива на баланса са достоверни и дават вярна информация за стойността на притежаваните от МТИТС активи.
По Пасива на Баланса34

3.3. Капитал в бюджетните предприятия

Към 31.12.2011 г. отчетения разполагаем капитал по шифър 0401 в отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“ е 111 949 577 лв. и стойността му съответства на кредитното салдо на сметка 1001 „Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки”.

Спазено е изискването35 за отразяване по шифър 0403 „Прираст/намаление в нетните активи за периода“ в колона „Начален баланс“ на разликата между салдата на сметките от раздел 6 и 7 към 31.12.2010 г. преди приключвателните операции и съответно в колона „Краен баланс“ към 31.12.2011 г. – 218 121 418 лв.

3.4. Пасиви и приходи за бъдещи периоди

3.4.1. Дългосрочни задължения

Дългосрочните задължения на министерството по получени заеми са отразени правилно по шифър 0512 „Дългосрочни задължения по получени заеми” и по счетоводна сметка 1664 “Дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина”. Спрямо предходния отчетен период стойността им е увеличена със 123 749 040 лв. от получените траншове по ДИЗ Пловдив-Свиленград (98 444 064 лв.), погасените ДИЗ (-40 127 361 лв.), удържаната такса от ЕИБ (39 116 лв.) и преоценката (65 393 221 лв.).

3.4.2. Други дългосрочни задължения    Спрямо предходния отчетен период дългосрочните задължения на министерството са намалели с 16 520 537 лв. Намалението е формирано от платена главница - 11 504 619 лв. по лизингов договор за доставка на самолет ЕЪРБЪС 319 отчетено, съгласно т. 7.4.7 на ДДС 20 от 2004 г., преоценка на главницата (-)158 297 лв., положителна курсова разлика 16 185 лв. и покрити задължения (на ЦУ,  НМТБ, ГД „ГВА“, ИА „МА“, ИА „ЕСМИС“) към доставчици за 5 158 030 лв. чрез Българската банка за развитие в съответствие с разпоредбите на РМС 197 от 2010 г., отчетени по сметка 1997 „Други заеми и дългове към местни лица”.

3.4.3. Краткосрочни задължения

По шифър 0520 „Краткосрочни задължения” са отчетени 67 927 937 лв.. Сумата включва задълженията: към доставчиците в страната и в чужбина; получени аванси; за данъци, мита и такси; към персонал и други краткосрочни задължения, правилно отразени по съответните сметки от СБП. Стойността на задълженията е намалена спрямо предходния отчетен период с 6 545 418 лв. предимно от изплатени задължения от предходен период, възстановени гаранции за участие и изпълнение на договори по процедури за възлагане на обществени поръчки и намаление на задължението към летище София по проект „Развитие, реконструкция и разширение на летище София, съгласно РМС № 838/28.11.2003 г.

3.4.4. Провизии и приходи за бъдещи периоди

Задълженията към персонала за неизползваните отпуски към 31.12.2011 г. в т. ч. с приспадащите се към тях осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 2 352 147 лв. са провизирани по реда на т. 19.7 от ДДС № 20/2004 г. на МФ и са посочени в раздел ІІІ „Провизии и приходи за бъдещи периоди” по баланса.


Сумите, отразени по пасива на баланса на МТИТС са достоверни.
Задбалансови активи и пасиви

3.5. По задбалансова сметка 9200 „Поети задължения по договори” са осчетоводени 21 991 842 лв. За област „Бюджети” и 3 197 737 лв. за област „ИБСФ” в изпълнение на указания на т. 46 от ДДС № 04 от 2010 г., относно отчитането на сумите, във връзка с поети ангажименти по сключени договори.

3.6. По сметките от подгрупа 991 „Статистика за просрочени вземания“ и 992 „Статистика за просрочени задължения“ правилно са отчетени 26 445 640 лв. просрочени вземания и съответно 329 686 лв. просрочени задължения.

3.7. При проверката на задбалансовите активи се установи, че правилно по задбалансовите сметки са отчетени чужди активи, активи в употреба изписани на разход, книги в библиотеки, земи, инфраструктурни обекти, получени гаранции и поръчителства.

Отчетените задбалансови активи и пасиви са отразени в съответствие със Закона за счетоводството и указанията на МФ.

ІV. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите


При извършената проверка на процеса на провеждане, документиране и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията на активите и пасивите в МТИТС-ЦУ и ВРБК за достоверното представяне на имущественото състояние в ГФО към 31.12.2011 г. и за спазване на действащото счетоводно законодателство се установи: 36

  1. По организацията и провеждането на годишната инвентаризация :

Със заповеди на министъра и директорите на ВРБК е разпоредено извършването на пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите в системата на МТИТС, определени са централни инвентаризационни комисии и подкомисии/регионални комисии, тяхните състави и задачите за изпълнение. Не е извършена инвентаризация на разчетите в ИА „АА“ и на наличните към 31.12.2011 г. дълготрайни материални активи в МТИТС-ЦУ, с което не са спазени изискванията на чл. 22 и чл. 23 от ЗСч и указанията на Министъра на финансите.
Допуснати са отклонения по характер.
Не са изготвени и утвърдени вътрешни правила за бракуването на активи – изискване, регламентирано в чл. 37, ал. 1 от Счетоводната политика на МТИТС. Вътрешните правила, с които са определени организацията, процедурите по провеждането на инвентаризациите на активите и пасивите, отразяването на резултатите и счетоводното им отчитане не са актуализирани относно регламентиране на ред за бракуването им.

2. Документиране на годишната инвентаризация:

Попълнени и подписани са “Въпросни листа” и декларации от МОЛ, че извършените операции с поверените им активи са отразени в счетоводните регистри. Съставени са инвентаризационни описи със сравнителни ведомости и са изготвени протоколи и доклади от инвентаризационните комисии с резултатите от инвентаризацията. Негодните за употреба активи са предложени с протоколи за брак и са издадени заповеди за ликвидирането им с изключение на активите в МТИТС-ЦУ, ИА „ЖА“, ГД „ГВА“, в които ликвидацията е отложена за 2012 г. При инвентаризацията не са установени липси и излишъци. Резултатите от инвентаризацията са осчетоводени и отразени в ГФО към 31.12.2011 г. на всички ВРБК с изключение на ГД „ГВА”. В баланса й не са отразени резултатите от инвентаризацията на ДМА, намиращи се в Главната дирекция и летищата Варна и Бургас, което не дава увереност за достоверното им представяне в годишния финансов отчет на МТИТС.

Допуснато е отклонение по характер.
Организирането и провеждането на годишната инвентаризация, като цяло е съобразено със законовите изисквания, с изключение на допуснатите отклонения в ГД „ГВА”.

Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Одитният екип изразява мнение, че Годишният финансов отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. не съдържа съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информация от него и дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на министерството.

Финансовият отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. се заверява без резерви, с обръщане на внимание.

Настоящият одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и един за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка.ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ

С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ
на годишния финансов отчет на

Министердтвото на транспорта, инфомационните

технологии и съобщенията за 2011 г.

София, 2012 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на Националната здравно осигурителна каса за 2011 г.

Ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния финансов отчет въз основа на извършения финансов одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитният екип дава следното мнение по елементите на годишния финансов отчет:

І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2011 г.

Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Министерството на транспорта, информационните технологии икъобщенията за 2011 г. включи проверка, анализ и оценка за вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация.

При извършването на одита не се констатираха отклонения, съществени по стойност, по характер или по смисъл, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Министерството на транспорта, информационните технологии икъобщенията за 2011 г. не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.

Обръщаме внимание на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по отделни позиции от отчета, подробно описани в абзац 3 на Раздел I-ви; т. т. 1.1.3 и 1.2.4. на Раздел ІІ-ри от одитния доклад.

ІІ. По баланса към 31.12.2011 г. и приложенията към него

Одитът на баланса към 31.12. 2011 г. и приложенията към него на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието.

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът не съдържа отклонения, съществени по стойност, по характер или по смисъл, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2011 г. и приложенията към него на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идент ифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.

Обръщаме внимание на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по отделни позиции от отчета, подробно описани в т.т.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.7 на Раздел III-ти, т. 1 и т. 2 на Раздел IV-ти от одитния доклад.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно мнение.Финансовият отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.

Одитното становище за заверка без резерви с обръщане на внимание е неразделна част от финансовия отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г.


1 ИА „АА”; ИА „МА”; ИА „ЖА”; ИА „ЕСМИС”; ИА „ППРД”; ГД „ГВА”; НМТБ „Цар Борис”, София; МТБ „Пловдив”

2 ОД № 1-раб. док. № РД-И-01

3 ОД № 2-писмо № 04-04-01 от 21.03.2012 г.

4 ДДС № 11 от 29.12.2011 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.;

5т. 27. От ДДС № 11 от 29.12.2011 г. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят в БНБ обобщеният формуляр НАЛ-3 за системата си за заверка преди приключване на окончателната обработка на обобщените си отчети, но не по-късно от 30.01.2012 г.;

6 ОД № 3-раб. док. № РД-И-03

7 ОД № 4-писмо № 04-09-416/05.07.2012 г. до МФ

8 ОД № 5-Работен документ № РД-И-02

9 ОД № 6-раб. док. № РД-И-05

10 ОД № 7-раб. док. № РД-И-09

11 ОД № 6

12 ОД №-6

13 ОД № 8-№ РД-И-06

14 ОД № 9-Списък на капитал. р/ди и Разчет за финансиране на капиталовите р-ди, първоначално утвърдени

15 ОД №-6

16 ОД № 10-раб. док. № РД-И-10А и № РД-И-11А

17 СС 1 Представяне на финансови отчети – чл. 3.2. Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Счита се, че вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието: е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

18 ОД № 11-раб. док. № РД-И-04

19 ОД № 12-раб. док. № РД-И-19

20 ОД № 12

21 ОД № 12

22 ОД № 13-раб. док. № РД-И-15

23 ОД № 12

24 ОД № 12

25 ОД № 14-раб. док. № РД-И-10

26 ОД № 15-раб. док. № РД-И-07

27 ОД № 15

28 ОД № 15

29 ОД № 16-раб. док. № РД-И-08

30 ПМС № 261/04.11.2010 г.: чл. 2, ал.1-Авиотряд 28 е авиационен оператор-юридическо лице към Министерския съвет със седалище в София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност; ал. 2 - генералния директор наАвиотрад 28 е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

31 ОД № 17-раб. док. № РД-И-18

32 ОД № 18-раб. док. № РД-И-20

33 т. 28 на ДДС № 20/2004 г.

34 ОД № 18

35 т. 6, раздел I от ДДС № 13 от 29.12.2011 г.

36 ОД № 19-Раб.док. № РД-И-13


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница