Пълно описаниe на обекта на поръчката


Материали по част Електро- ремотни работистраница6/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Материали по част Електро- ремотни работи

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълниетля трябва да бъде придружено със сертифкат за качество в съотвествие с определените технически стандарти, спецификации или додбрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Всички произведени продукт или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари придружени с наръчници за екслпоатация и подружка, където да могат да се приложат такива. При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които да доказват тяхната годност за употреба.

Всички инсталации и съоръжения трябва да се осигурят максимална защита срещу електрически удар. Това изиксване трябва да стои като първо и най-важно съображение при вземането на решение относно избора на материали и работни методи както и при окомплектоването с детайли. Стриктно трябва да се спазват всички мерки за безопасност, уточнени в прилаганите стандарти и разпоредби. Изпълнителят е задължен да достави всички необходими фиксиращи елементи в материали за инсталацията, части и интрументи за завършване на инсталацията в съотвествие с настоящата спецификация и проектната докуемнтация. Всички материали и аксесоари, използвани за прокарването на кабели, трябва да бъдат фабрично направени и избрани от фабричния стандартен асортиемнт на продуктите.

Материали по част ОВК

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълниетля трябва да бъде придружено със сертифкат за качество в съотвествие с определените технически стандарти, спецификации или додбрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Всички съоръжения, арматури и контролно-измервателни уреди трябва предварително да бъдат одобрени от Възложителя след представяне на технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, гарантиращи постигането на заложените проектни параметри. При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които да доказват тяхната годност за употреба.Материали за част „Медицински газове”

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълниетля трябва да бъде придружено със сертифкат за качество в съотвествие с определените технически стандарти, спецификации или додбрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Всички съоръжения, арматури и контролно-измервателни уреди трябва предварително да бъдат одобрени от Възложителя след представяне на технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, гарантиращи постигането на заложените проектни параметри. При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които да доказват тяхната годност за употреба.Начини на образуване на цената

Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.

Единичните цени в количествено-стойностните сметки следва да се формират на база Анализ на цените по ресурси по № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) и включва следните елементи на ценообразуване:

Часова ставка ……………….. лв/ч.

Допълнителни разходи …………………%

- върху труд …………………%

- върху механизация …………………%

- върху материали ………………….%

Печалба* ……………….. %

Материали по текущи пазарни цени

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печлбата като процент върху себестойността на СМР и СРР;

Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „Доставка и монтаж”, при услови, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, нобходими за окончателното изпълнеие на този вид работа.Начин на плащане – Съгласно проекта на договор

Начин, срок и място на изпълнение

Начин на изпълнение – след подпсиване на протокол за откриване на строителна площадка;

Място на изпълнение:

Гр. Самоков, ул. „Македония” 49 ?

МБАЛ Самоков ЕООД

Операционен блок – находящ се в блок А 9 етаж;

ОАИЛ – находящ се в блок Б 9 етаж

Родилни зали - находящи се в Блок Б - 3 етаж;

Кабинет образна диагностика и

остеодензитометричен кабинет – находящ се в „Поликлиника” , II етаж

Срок за изпъление - ………..

Изискване за качество –

-Качеството за извършените СМР/СРР трябва да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.

- Минималните гранационни срокове да отделните видове СМР, които участникът да изпълни, не може да бъде по-картък от посоченият от НАРЕДБА №2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗОП)

Строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени съгласно одобрени инвестиционни проекти, всеки от които съдържа следните основни части:  1. Архитектурна;

  2. Електро – вътрешна инсталация

  3. Електро- пожароизвестителна инсталация’

  4. ВиК –

  5. ОВК

  6. План за безопасност и здраве;

  7. Други – в зависимост от спецификата на проекта;

  8. Количествени сметки по всички части

Инвестиционния проект ще бъде предоствен на участника, определен за изпълнител;

Заинтересованите лица могат да се запозанят с инвестиционните прокети всеки работен ден от 8.30 до 17.30, ет. 4 ст. 435 сградата на ОА- Самоков;

Оглед на място – всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ Самоков” гр. Самоков, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница