Попълва се лично от кандидата Този формуляр е безплатен и може да бъде копиранДата02.12.2017
Размер56.9 Kb.
#35867

RHSP, Формуляр за кандидатстване, 2010-2011 академична година

Попълва се лично от кандидата

Този формуляр е безплатен и може да бъде копиран

Краен срок за изпращане на формуляра: 30 май 2010 година
Попълва се служебно.


Country Code


Recommendation Letter

□ GPA certificate

□ ID / passport copy

□ Contractual Obligations

Bank Account Note


□ Enrollment certificate 2010-2011

□ Tuition Fee certificate


Comments:_____________________
_______________________________

□ FR □ New

Cycle
Grant History
□ RHSP-V

□ RHSP-U/GName:
School Name:
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ
Формуляр за кандидатстване

2010-2011 академична година


Моля прочетете внимателно формуляра и попълнете всички полета.
Моля изпратете ВСИЧКИ необходими документи в четири екземпляра: 1 комплект документи в оригинал и 3 комплекта от фотокопия на всички документи
Декларирате ли, че сте от ромски произход? □ Да □ Не

Получавали ли сте стипендията РМУСП или др. стипендия от Ромския образователен фонд? Ако да, посочете кога:

□2009-2010 □2008-2009 □2007-2008 □2006-2007 □2005-2006 □2004-2005 □2003-2004 □2002-2003

□2001-2002Ако желаете да кандидатствате за стипендия за учебната 2010-2011 година, моля приложете към този формуляр: препоръка/и, официална академична справка за всички завършени учебни години, вкл. първи семестър на 2009-2010 уч. година/*, фотокопие на лична карта или паспорт, документ, издаден от банката с пълна банкова информация за вашата сметка и документ за Договорни задължения, както е посочено в Указанията на Програмата.

*В случай, че не сте били записани в университет/колеж през учебната година 2009-2010, моля приложете академична справка с оценките ви за последната завършена учебна година (средно училище, университет, магистърска или докторска програма).

Моля, преди да попълните формуляра, прочетете внимателно указанията за кандидатите

ЛИЧНИ ДАННИ

Фамилия:Собствено име(на):

Дата на раждане:


Ден:

Месец:

Година:


Пол:

□ M □ Ж

Домашен адрес (валиден за лятото на 2010 и 2010-2011 учебна година):


Държава на местожителство:Град/село (включително местен код)


Информация за връзка:Телефон (включително национален и местен код):


E-mail:


ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТА/КОЛЕЖА, в който учите в момента или в който имате намерение да кандидатствате

Университет/Колеж:Факултет/Департамент:
Специалност:
Година на обучение през 2010-2011:

□1-ва; □2-ра; □ 3-та; □ 4-та; □ 5-таПредполагаема година на завършване:

Форма на обучение: □ Редовно □ Задочно

Степен при завършване на образованието:

□ бакалавър □ магистър □ придобита специалност □ доктор


Подпис на кандидата:


Мотивационно писмо:

Мотивационното писмо е най-важната част от Вашата кандидатура за стипендия. То ще бъде проучено най-внимателно от членовете на Националната комисия за избор на стипендианти и от Комитета за стратегическо развитие към Ромския образователен фонд. Вашият отговор ще даде възможност на комисията да разбере вашите академични и професионални цели и мотиви да изберете медицината за ваша бъдеща профессия.Отговорът трябва да бъде добре обмислен и развит.Няма да бъдат разглеждани нечетливо написании отговори.
Моля отговорете на следните въпроси с не повече от 5000 думи Като използвате следващите 2 страници:
  1. Защо решихте да станете лекар/медицински работник? Какви са краткосрочните и дългосрочните ви професионални цели? Как стипендията ще ви помогне за постигане на образователните и професионалните ви цели? Споделете досегашния си опит /ако имате такъв/, който ви мотивира да получите медицинско образование.  1. Какви са най-острите проблеми на ромската общност по отношение на здравеопазването? Как, според вас, тези проблеми могат да бъдат решении? По какъв начин смятате да подпомогнете ромските общности да получат по-добър достъп до здравеопазване?
Внимание: Мотивационното писмо е единствената възможност в рамките на конкурса да представите себе си извън простото изброяване на досегашен опит, образование, постижения и цели. Поради тази причина ние Ви съветваме да обмислите много добре Вашия отговор.

Подпис на кандидата:
Внимание: Крайният срок за изпращане на документите по конкурса Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи е 30 май 2010 (пощенско клеймо)! Няма да бъдат разглеждани докуминти, получени след този срок.

Документи с пощенско клеймо с по-късна дата няма да бъдат разглеждани.

С подписа си по-долу, давам съгласието си името ми и други лични данни да се използват за целите на обмена на информация в рамките на програмната мрежа.


ЕГН, номер на паспорт или лична карта, дата и място на издаване:

Моминско име на майката на кандидата: ………………….(име) …………………………………(фамилия)Подпис на кандидата: Дата:
…………………………………….. ……………………………………

Моля изпратете пълен комплект документи по пощата с известие за доставяне/обратна разписка/ на следния адрес
Веска Карастоянова

Институт “Отворено общество”-София

ул.: “Солунска” 56 1000София

тел: 02 930 66 19

vkarastoyanova@osi.bgПодпис на кандидата:

Каталог: downloads -> File
File -> Втора Разбирания на съпругата за Бога Божията закриляща власт 
File -> Const sizen = 25
File -> Формуляр за кандидатстване за обучение за създаване на интернет блогове
File -> Актуализирано на 19. 12. 2011г
File -> Roma memorial univeristy scholarship program
File -> Roma Education Fund ref scholarship Programs rmusp документ за договорни задължения
File -> Българското участие в процеса на вземане на решения в ес след присъединяването
File -> Медици за по-добро бъдеще
File -> Конкурс за избор на 30 кандидат студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница