Поправки и добавкиДата22.01.2019
Размер122.33 Kb.
ПОПРАВКИ И ДОБАВКИ:

--------------------------------------


06.08.2005

----------------

1. Развита е групата функции за афинна трансформация, като е включена и поддръжка на 1 битмап, който може да се раздели

на зони с различни коефициенти на трансформация. Битмапа трябва да се вмъкне в точката (0 0) с такъв мащабен коефициент,

че 1 мм от хартиения носител да е равен на 1 деление в AutoCAD. Това означава, че за чертежи в М 1:1000, коефициента е

"1.0". Въведени са командите:

AFFLOAD - за зареждане на "REF" файл;

AFFSAVE - за запис на "REF" файл;

AFFPNTDRAW - за изчертаване на референтните точки;

AFFADD - за добавяне на нова зона;

АFFDEL - за премахване на зона;

AFFSHOW - за показване на зоните, параметрите, точките включени в зоните и т.н.

AFFTRANS - за извършване на самата трансформация - трансформира цялото съдържание на проекта, включително и

единствения битмап, като за всички елементи попадащи в дадена зона се използват коефициентите за зоната. Зоните трябва да

се допират една до друга, по възможност без да се припокриват или да има празни места между тях. Ако графичен обект

попадне в 2 зони, с приоритет е първата по ред. Ако графичен обект попадне извън всички зони, за неговото трансформиране

се използват коефициентите за най-близката зона (това не се препоръчна, защото сваля точността).

2. Въведени са класове за слоевете, отговарящи на допустимите слоеве за формат "CAD4": без клас, CADASTER, LESO,

POCHKATEG, REGPLAN, SHEMI. В слоевете от клас CADASTER могат да се формират: землище, кад. райони, имоти и сгради; в

слоевете от клас LESO - отдели и подотдели, в слоевете от клас POCHKATEG - почвени категории; в слоевете от клас REGPLAN

- регулационни квартали и парцели; в слоевете от клас SHEMI - самостоятелни обекти. Границата на всеки площен обект може

да е образувана от линии в различни слоеве, но задължително всички те трябва да са от съответния клас. Изключение правят

слоевете от клас SHEMI, за които границата на самостоятелния обект трабва да е изцяло в един слой - този за дадения етаж.

3. Въведена е поддръжка за слоевете от клас REGPLAN, където могат да се формират регулационни квартали и парцели.

Номерата на кварталите се изписват с арабски цифри, заградени с кръгче, а номерата на парцелите - с римски цифри. За

всеки парцел могат да се въведат отреждания в табличните данни, като списък от идентификатори, разделени с интервал. Все

още не се поддържа надписване на отреданията и оцветяване на номерата в червено, в зависимост от това дали парцела е за

обществено мероприятие.

5. Въведена е възможност за задаване на броя на цифрите след десетичната точка при генериране на котите на точките.

6. Щриховките по вид територия вече се изчертават с различен наклон за всеки цвят, така че да става смесване на цветовете

при припокриване на щриховки. Това е особено полезно за формиране на контактна зона - вкаврат се земеделските и

урбанизираните територии в два плана и всеки от тях се щрихова по вид територия. В контактните зони се получава смесване

на цветовете (както е по нaредбите).

17.11.2005

----------------

1. Отстранена грешка при формиране на самостоятелни обекти в слевете от клас "SHEMI".

2. Отстранена грешка при търсене на контур в слоевете от клас "SHEMI".

3. Отстранена грешка при промяна на идентификаторите на вложени контури от по-нисък клас и прехвърляне на табличните

данни към новия ID.

4. Добавени някои липсващи икони.

5. Добавена проверка за некоректни координати на възли в командата "SETTOPOLOGY".

6. Добавена команда и бутон: "OTREJDANE" или "OTR", която изписва отрежданията за селектираните парцели, долу вдясно от

номера на парцела.

7. Команда "CNT2CAD" се заменя с команда "CNTOUT" и вече извежда селектирания контур в "TCP" файл.

8. Въведен е флаг за обществен парцел, който ако е включен генерира червен надпис за номер на парцела и отрежданията.

9. Команда "CADSELOUT" вече извежда селектираните обекти в "TCP" файл.

10. Изхода в "CAD" или "ZEM" файл вече става по следния начин: графичните обекти от всички слоеве с клас "CADASTER" се

извеждат в един слой "CADASTER", от слоевете с клас "LESO" се извеждат в един слой с име "LESO", от слоевете с клас

"POCHKATEG" се извеждат в слой "POCHKATEG" и от слоевете с клас "REGPLAN" се извеждат в слой "REGPLAN". Слоевете с клас

"SHEMI" трябва да имат имена: "SHEMI_1", "SHEMI_2" и т.н. за етажи 1, 2 и т.н. За приземен етаж се използва слой

"SHEMI_0", а за подземни етажи (мазета) "SHEMI_-1", "SHEMI_-2" и т.н. Самостоятелен обект може да се формира само от

линии в дадения слой за дадения етаж. AutoCAD имената на тези слоеве се загубват при запис в "CAD" файл. Слоевете без

кадастрален клас се записват с оригиналните си имена, ако изрично бъде указано, че искаме техния запис. Иначе не се

записват в "CAD" файла.

11. При четене на "ZEM" файл, историческите линии и контури се разпознават и не се включват в проекта. Оставят се само

актуалните и така се избягва недопустимо припокриване на имоти.

12. Отстранена грешка при отваряне на таблични данни за контур (издателите на заповед за одобрение на рег. план не

излизат и програмата блокира).

13. Въведено е попълване на празни записи в таблицата "REGCONTURI" за всички налични парцели в командата "CLEANTABLES".

07.12.2005

----------------

1. Въвеждане на нова команда "TABLECASE" за преминаване към малки и големи букви на текста в дадено поле от дадена

таблица. В менюто командата се намира в: "Кадастър->Таблици->Малки/големи букви".

2. Фиксиране на проблема с двойната кавичка в текстовите данни. Вече при вход от <\"> се изчиства <\> и в програмата се

записва само двойната кавичка, а при изход пред всяка двойна кавичка се слага <\>. По принцип дори да се въведе <\">, се

интерпретира винаги като двойна кавичка.

3. Въвежда се нова команда "SAMOBJEXPORT" за изчетаване на самостоятелни обекти. Генерира се скрипт, който след пускане

изчертава самостоятелните обекти за всяка сграда от плана в отделен файл. В менюто командата се намира в:

"Кадастър->Инструменти->Експорт на сам. обекти".

4. Отстранена е грешка при изхода на таблица "SGRADI", поле "GOD" в "CAD4" формата, където се извеждаше пълна дата на

посторяване на сградата от 10 цифри. Вече излизат 4 цифри - само годината на построяване, както е по инструкция.

5. Отстранена е грешка в интерпретацията на номерата на парцелите при вход/изход на регулационни планове от "CAD2"

формат.

6. Въведен е избор на план за командата "CLEANNODES": "Кадастър->Инструменти->Почистване->на възлите". освен това едобавена проверка за наличиен а обграждаща сграда за всеки самостоятелен обект и обграждащ имот за всяка сграда.

7. Въведен е избор на план за командата "CLEANTABLES": "Кадастър->Инструменти->Почистване->на таблиците". Освен това е

осигурена възможност да се избира кои таблици да се почистват и кои таблици само да се проверяват за записи, за които

няма графичен обект. В частност показва всички записи за имоти, сгради и самостоятелни обекти, за които няма формирани

контури.

8. Отстранена е грешка при заместването на стандартните команди на AutoCAD: DTEXT, MTEXT, SHAPE, LAYER, CHANGE, PEDIT,

LINETYPE и STYLE. Вече са прихванати както трябва и вместо тях се изпълняват "CAD" командите на програмата.

9. Отстранена е грешка при преформиране на сграда или самостоятелен обект, когато идентификатора на намерения свободен

контур, за който се закача новия контур е с грешна част от някое от по-високите нива.

10. Отстранена е грашка при генериране на реперни карнети. Вече името на файловете за отделните листи включва като

префикс оригиналното име на файла с графичното изображение на карнетите + RK_nnn_kkk.dwg, където "nnn" и "kkk" са

номерата на две точки от ГО. Също така вече последния лист се записва, независимо от това дали има 1 или 2 точки в него.

11. Отстранен е пропуск -> кадастрално ниво по подразбиране на някои типове линии, които може да са граници е оставено

"0".


12. Въвежда се нова команда "CADSHEETS", която прави автоматично извънрамово оформление на картните листи. Предварително

трябва да се изчертаят границите на картните листи като правоъгълници, съставени от една линия с тип на линията (175 или

963). След това следвайте инструкциите. Ако се избере свободна разграфка, листите могат да са с произволен размер, като

не е задължително едновременно да са еднакви. Ако разграфката е по ЗКИР, и няма очертани листи, те се очертават

автоматично, в зависимост от зададения мащаб. Попълването на ЕКАТТЕ и мащаб в заглавния блок е задължително, за може

листа да се надпише както трябва.

Тъй като все още модула е в работен вариант, фирмата и управителя се поправят на ръка.
07.03.2006

----------------

1. Отстранени са грешки при запис на TCP файла.

2. Отстранени са грешки при извеждане на идентификаторите на контурите от слоеве "LESO" и "POCHKATEG". Заедно с това е

поправен и изхода на тези слоеве в "CAD" формат.

3. Освен щриховка по вид територия е въведена команда за щриховане по други видове данни с командата "TABLEHATCH". За

сега се поддържа щриховка по стойностите за всяко едно от полетата за таблици "POZEML_IMOTI", "ZEMIMOTI", "PRAVA",

"OGRPIMO" и "SERVITUTI".

3. Въведен е мащабен коефициент за щриховките. По-малкия от 1 коефициент сгъстява щриховката, а по-големия я разрежда.
30.03.2006

----------------

1. Отсранена е грешка при пресмятане на процените +/- отклонения по "Y" в блока "Контролни точки".

2. Въведена е нова команда (бутон) за прехвърляне на табличните данни за от едни имот на друг в диаплога за редактиране

на таблични данни за имот.

3. Веведена е нова команда (бутон) за прехвърляне на таблични данни от една сграда на друга в диалога за редактиране на

таблични данни за сграда.

4. Въведена е нова команда "SETVIDT", с която се променя вида територия на посочените имоти от "0" на друг зададен вид

територия, различен от "0".

5. Въведена е нова команда "SETNTP", с която се променя начина на трайно ползване на посочените имоти от "0" на друг

зададен НТП, различен от "0".

6. Въведена е нова команда "SETCONST", с която се променя конструкцията на посочените сгради от "0" на друга зададена

конструкция, различна от "0".

7. Въведена е нова команда "SETVFUNC", с която се променя фунционалното предназначение на посочените сгради от "0" на

друго зададен предназначение, различно от "0".

8. Отстранена грешка в командата "TABLEHATCH". Стойностите с дължина по-малка от фиксираната по таблични данни вече се

щриховат.

9. Направена е корекция на фунцията за задаване на частите от имота по документ, при въвеждане на право. Вече е възможно

да се задава дроб "0/0" (или празно/празно), когато не е известна частта по документ. Това задаване не противоречи на

"Cad4Test" и не води до грешка при теста.


28.06.2006

----------------

1. Програмата вече работи и с AutoCAD 2007.

2. Отсранена е грешка при изчистване на историческите контури: унищожени исторически контури, които с друга операция след

това са възстановени отново (т.е. е използван стария идентификатор), вече не се изтриват.

3. Подновени и прецизирани са номенклатурите, съгласно последните изисквания за формат CAD4.

4. В кадастралния регистър, полето за площ на самостоятелен обект се попълва само ако е зададена площ по документ > 1.0

м, иначе остава празно.


26.10.2006

----------------

1. Редукцията по подразбиране е сменена на (0.0 0.0).

2. Въведени са нови команди за извеждане на регистри от подробните точки:

- RPTEXPORT: вече известната команда за извеждане на регистри от подробни точки, както е според изискванията на

ЗКИР. За подробни точки се смятат възлите на линиите и се извеждат по кадастрални райони, сортирани по номера;

- RPTSELEXPORT: извежда регистър само на маркираните подробни точки (тип 28) във формат (N X Y H);

- RPTLINEEXPORT: извежда регистър на подробните точки (тип 28) по дължината и в реда на посочени линии.

- RPTCNTEXPORT: извежда регистър на подробните точки (тип 28) по периферията и в реда на посочени контури.

2. Изобразяването на графичните обекти е синхронизирано с това в "Cad4Test" ?

3. Командата CADREGEN вече може да регенерира графиката по два начина:

- с повдигане на точките и хоризонталите на зададените в CAD данните коти;

- без повдигане: всички обекти се чертаят на кота 0.0.
19.06.2008

---------------

1. Вмъкнати са в менюто командите за афинна трансформация (AFFLOAD, AFFSAVE, AFFPNTDRAW, AFFADD, AFFDEL, AFFSHOW,

AFFTRANS).

2. Същите команди са вмъкнати и в лентата с инструменти "Планове".

3. Бутона за генериране на доклад - "Файл" в диалога за афинна трансформация, вече се казва - "Доклад".

4. Зоните на вмъкнат битмап при афинна трансформация вече се орязват по нетрасформирания правоъгълник, ограничаващ

зоната.


5. Вмъкнатa е в менюто командата за оформяне на картни листи: CADSHEETS.

6. За конада "CADSHEETS" - при разграфка по зКИР, ако се генерират нови листи, могат да се надписват в самия цифров

модел.

28.07.2008

---------------

1. Забелявана е груба грешка в AutoCAD 2008 и 2009: при афинна трансформация на растерно изображение се получава

недопустимо голямо изместване на писелите във вътрешността на растерното изображение. Грешката е в кода на новите версии

на AutoCAD (2008 и 2009) и докато не бъде отстранена от AutoDesk, не трабва да се използва афинна трансформация на

растерно изображение с тези версии. Трансформацията на векторната графика е без проблеми. За трансформация на растерни

изображения ползвайте версии 2007 и надолу.

2. Поправени са номенклатурите за графичните обекти по ЗКИР, така че да отговарят на последната Наредба 5.

3. При изобразяване на линии с дебелина се изчертава по-голямата дебелина от тези по номенклатура и по кадастрален клас

на линията.
20.10.2008

---------------

1. Коригирана е грешка в командите "EG" и "EN". Вече се извежда пълния списък от параметри на графичния обект.

2. Командата "AFFTRANS" вече може да трансформира и графични обекти без "CAD" данни (произволен "DWG" файл).


11.02.2009

---------------

1. Коригирана е грешка при афинната трансформация на растерно изображение, възникнала след последния ъпдейт от 20.10.2008

г.

2. Афинната трансформация вече се извършва върху целия чертеж (всички планове едновременно), върху единично вмъкнаторастерно изображение и върху останалите графични обекти, които нямат кадастрални данни. Вече може да се прави афинна

трасформация и върху чист AutoCAD файл, изработен с друго приложение.


24.02.2009

---------------

1. Коригирана е грешка при генериране на надпис за административния номер на обекта.

2. Добавено е разпознаване на историята от стар "ZEM" файл, кодирана в числото на кадастралния клас: +10 - линията

участва в действащ и исторически контур; +20 - линията участва само в исторически контур; +100 - линията участва в

действащ и проектен контур; +200 - линията участва само в проектен контур. Историческите линии и контури се преместват в

слой със суфикс "-HISTORY", а проектните контури - в слой със суфикс "-PROJECT".

3. Въведена нова идентификация на програмата в титулния ред на AutoCAD, чрез надпис и икона.

4. Коригирано е появаването на прозорците със съобщения - вече са подчинени на главния прозорец на AutoCAD и не се

скриват зад него.

01.04.2009

---------------

1. Премахнато е вътрешното добявяне на префикс (тип*1000000) към номера на точката. Редукцията до 1000000 е запазена.

2. Коригирана е грешка при обединяване на файлове, при която се губи връзката между номера на точката и самата точка.

3. Завъртане на знак S150 (Край на релсов път), така че да е според CAD4 тестера.
05.11.2009

---------------

1. Съгласуване на изхода в CAD4 формат с изискванията на новия CAD4 тестер.
03.02.2010

---------------

1. Възможност да се въвежда самостоятелен обект на няколко етажа. Един и същи идентификатор за самостоятелен обект да

може да се използва на няколко етажа.

2. Да може да се въвежда сграда в рамките на кадастралния район, т.е. да се задава имот с ID="0".

3. Излиза за ползване TGCad самоучител - Лекция 1.


23.02.2010

---------------

1. Излиза за ползване TGCad самоучител - Лекция 2.
17.05.2010

---------------

1. Отстранена е грешка при генериране на реперни карнети.
11.06.2010

---------------

1. Отстранена е грешка при печат на номера на картен лист в М 1:1000

2. Отстранена е грешка при транслиране на исторически имоти от CAD4 формат.


15.06.2010

---------------

1. Съгласуване на вида на шрифтовете с тези, зададени в таблата на наредба 3/5.

2. Постигане на идентичност на CAD4 формата при вход и изход. Ако се импортне CAD4 файл и след това веднага се експортне,

без да се правят никакви промени по него, да са идентични.
25.10.2010

---------------

1. Забелязана грешка при първоначалното задаване на параметри за печат на скица.

2. Създаване на възможност за активация на програмата в акаунт без администраторски права.

3. Отстранена е грашка при съвместяване на интегриран модел сAD4.

4. Отстраняване на несъответствия при работа в среда на AutoCAD 2011. Поправки и прекомпилиране.


24.11.2010

---------------

1. Въвеждане на нова номенклатура EKATTE.

2. Поправки за съгласуване с IcadTest.


01.06.2011

--------------

1. Забелязана грешка в интерпретацията на DXF кодовете.

2. Фиксиране на проблема с активацията в Windows 7. Вече трябва да се активира поотделно за всеки акаунт.

3. Допълване на алгоритъма за афинна трансформация на примитиви без кадастрални данни.

4. Забелязана грешка при отказ да се сменят параметрите на плана, когато няма създаден такъв.


01.07.2011

--------------

1. Въвеждане на възможност за два и повече контура на схеми с един и същи идентификатор, но на различни етажи.

2. Актуализиране на номенклатурите: EKATTE, PROVINCE и MUNICIPL.

3. Коригиране на проблем при активация на програмата под Windows 7.

4. Адаптиране на програмата за работа с AutoCAD 2012.

5. Коригиране на грешка при афинна трансформация на некадастрални данни.
01.08.2011

--------------

1. Модул „Пресичане на планове и контактна зона”
21.05.2012

---------------

1. Отстраняване на някои грешки в модул „Пресичане на планове и контактна зона“

06.10.2012

--------------

1. Отстраняване на грешка в модул „CNTEXPORT”.

2. Отстраняване на грешка в модул „PLANRENAME“.

25.11.2012

--------------

1. Осигуряване на съвместимост с AutoCAD 2013 – прекомпилиране с библиотеката на AutoCAD 2013 и поправка на модули за съвместимост.


14.10.2013

--------------

1. Осигуряване на съвместимост с AutoCAD 2014 – прекомпилиране с библиотеката на AutoCAD 2014 и поправка на модули за съвместимост.
15.09.2014

--------------

1. Осигуряване на съвместимост с AutoCAD 2015 – прекомпилиране с библиотеката на AutoCAD 2015 и поправка на модули за съвместимост.
06.03.2015

--------------

1. Доклада от сечение на имоти да съдържа следните допълнителни колони: Категория на земята и Вид собственост. Данните са за основния план.
22.10.2015


  1. Отстраняване на грешка при експорт на таблица: неправилно извеждане на флаговете на полетата, които са идентификатори (+10). Флага трябва да се извежда по модул от „10“.

  2. Не могат да се редактират таблиците: HISTORY, GORIMOTI, PODOTDELI, PRIMESTA, OTREGDANE, KATEGORIA, IMOTKATEG. Въведена е редакция за таблицата OTREGDANE.

27.01.2016  1. Въвежда се поддръжка на формат „CAD 4.02“. Импорта е автоматично осигурен, а експорта в CAD4 става само в CAD 4.02


Стр. /Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница