Правила за извършване на справки и получаване на книжа и преписи по делата І. Извършване на справки справки по делата се дават наДата28.10.2017
Размер56.63 Kb.
#33371
ТипПравила


Правила за извършване на справки и получаване на книжа и преписи по делата

І. ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ


Справки по делата се дават на:

- страните по делото и техните законни представители /родители, настойници, попечители/;

- наследници по закон на страните по делото – легитимират се с удостоверения за наследници, за които е без значение датата на издаването им;

- пълномощниците на страните- адвокати, юрисконсулти, както и родители, деца и съпрузи на физическите лица- страни по граждански дела /чл.32, т.2 ГПК/, респ. низходящи, възходящи и съпрузи на физическите лица- страни по наказателни дела /чл.91, ал.2 НПК/.


Не е необходима нотариална заверка на пълномощните в полза на лица, които не са адвокати или юрисконсулти, но съдебният служител трябва да се увери, че пълномощникът е лице, което може да бъде такова, т.е. от кръга на посочените по-горе лица- съпруг, възходящ или низходящ на страната по делото.
Адвокатите се легитимират с адвокатско пълномощно /на бланка или свободен текст/, което не е нужно да бъде нотариално заверено. Същото се отнася и до пълномощното на юрисконсулт.

Дори когато няма пълномощно по конкретното дело, адвокатът има право на свободен достъп и може да прави справки, както и да получава копия от книжа и сведения само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на адвокатска карта /чл.31 ЗАдв./.

Когато изрично не е посочено друго, адвокатското пълномощно има сила до окончателното приключване на делото във всички инстанции /вкл. за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила съдебно решение/ или до оттеглянето му от страната с писмена молба.

Адвокатът може да преупълномощава с правата си по пълномощното от клиента само друг адвокат или съпруг, възходящ или низходящ на клиента, но не и други лица.

Адвокати, на които не са заверени адвокатските карти за текущата година поради невнесени вноски към адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет, не трябва да се считат за такива, които са преустановили упражняването на адвокатска професия. Тези адвокати имат право на свободен достъп до делата на общо основание /чл.31 ЗАдв./.

Адвокатският сътрудник има право на достъп до делата, по които неговия работодател– адвокат е упълномощен да представлява някоя от страните. Адвокатският сътрудник може да води бележки по делата и да иска да му бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства. За да получи достъп до делото, адвокатският сътрудник трябва да представи служебна карта, издадена от адвокатския съвет, и копие от пълномощното на своя работодател, ако такова липсва по делото. До снабдяване с карти по образец адвокатските сътрудници се легитимират с временни удостоверения, издадени от адвокатския съвет.

Представянето само на пълномощно от страна на лице, което твърди, че е адвокатски сътрудник, не е достатъчно за предоставяне на достъп до делото.

Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с горепосочените права.


Пострадалите от престъпления, посочени като такива в обвинителния акт /постановлението с предложение за освобождаване от наказателна отговорност/, имат право на справки и на получаване на преписи, без да е необходимо да подават мотивирана писмена молба за достъп до делото. Също така не е необходимо пострадалият вече да е конституиран като частен обвинител или граждански ищец по делото.
Нотариусите имат право на свободен достъп и могат да правят справки по делата, да искат копия, преписи и документи, да получават сведения и удостоверения с предимство /чл.19, ал.1 ЗННД/. Нотариусите се легитимират или със специална карта, в която са отразени имената им и регистрационния им номер, под който са вписани в Нотариалната камара, или с лична карта, тъй като регистърът на Нотариалната камара е публичен и съдебният служител може да извърши проверка дали явилото се пред него лице има качеството на нотариус.

Не е необходимо нотариусът да депозира мотивирана писмена молба, в която да обосновава наличието на интерес от достъп до делото. Такава молба е необходима само за получаване на копия от приложени по делото документи.


Съдебните изпълнители имат право на достъп до информация в съдебните служби, свързана с имущественото състояние на длъжници по изпълнителни производства. Те могат да правят справки и да получават сведения за длъжниците, както и да искат копия и извлечения от документи /чл.431, ал.3 ГПК/.

Частните съдебни изпълнители се легитимират или със специална карта, в която са отразени имената им и регистрационния им номер, под който са вписани в регистъра, който се води в Камарата на частните съдебни изпълнители, или с лична карта, тъй като регистъра на частните съдебни изпълнители е публичен и съдебният служител може да извърши проверка дали явилото се пред него лице има качеството на частен съдебен изпълнител.

Не е необходимо съдебният изпълнител да депозира мотивирана писмена молба, в която да обосновава наличието на интерес от достъп до делото. Такава молба е необходима само за получаване на копия от приложени по делото документи.
Всички останали лица, които не са страни по конкретното дело, имат достъп до последното при наличието на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба, която се докладва на съдията-докладчик по делото за произнасяне /чл.86, ал.4 ПАРОАВАС/.
ІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И ПРЕПИСИ ПО ДЕЛАТА
Заверени преписи от съдебни актове се предоставят въз основа на писмена молба, която трябва да се докладва на съответния съдия-докладчик. Завереният препис от съдебния акт предполага поставянето на мокър печат, отбелязване кога съдебният акт е влязъл в сила, подпис на съдията-докладчик и подпис на съдебен служител. Може да се иска получаване на препис и от невлязъл в сила съдебен акт, за което не е необходимо разпореждане и подпис на съдията-докладчик, а само заверка от съответния съдебен служител с отбелязване, че актът не е влязъл в законна сила.

По писмена молба служба „Деловодство” или служба „Архив” издава преписи и извлечения от приложените към делата книжа, след разрешение на съдията-докладчик. Заверени преписи се издават от документите, приложени в оригинал по делото– искова молба, жалба, обвинителен акт, частна тъжба, съдебен протокол, призовка, съобщение и пр. Документите, които са приложени в копия /заверени от страните, от нотариус или от адвокат/ не могат да бъдат заверявани за вярност, а от тях се предоставят само фотокопия, които не се таксуват като преписи /т.19, б.”в” от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието, респ. чл.23, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК/.
Представените по делото писмени доказателства и оригинални документи се връщат на страната по нейна писмена молба въз основа на разпореждане на съдията-докладчик и след представяне на заверени от страната копия от съответните документи срещу разписка, съдържаща опис на върнатите документи /чл.130 ПАРОАВАС/.
ІІІ. ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ПО АРХИВИРАНИ ДЕЛА
Молби за получаване на преписи, връщане на оригинални документи, издаване на изпълнителни листове и др. по архивирани дела могат да се подават както в деловодството, така и в служба „Архив”. Съдебният деловодител няма право да отказва приемането на молба под предлог, че делото е предадено за съхранение в архива.

В случай, че молбата е подадена в служба „Архив”, приелият я служител е длъжен най-късно следващия работен ден да организира докладването й на съдията-докладчик заедно с делото чрез секретаря на състава, който следва да върне делото в архива след произнасянето. Лицето, подало молбата, получава поисканият от него документ в служба „Архив”.

В случай, че молбата е подадена в деловодството на съответния състав, завеждащият служба „Деловодство” е длъжен да организира прилагането й към архивираното дело и докладването й на съдията-докладчик най-късно следващия работен ден. Лицето, подало молбата, получава поисканият от него документ в служба „Деловодство”.

ПРАВИЛАТА СА УТВЪРДЕНИ със Заповед № 284/30.11.2010 година на Председателя на Софийски районен съд


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница