Правила за организацията и дейността на младежко обединение в българската социалистическа партия софия, 2009 г. Глава I. Общи положенияДата04.11.2017
Размер74.73 Kb.
ТипПравила


Приложение 2

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

София, 2009 г.
ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
чл. 1. Младежкото обединение в БСП е организационно обединение на младежи – членове на БСП до 35 години, обединени на основата на своите специфични интереси.

чл. 2. Обединението е израз на необходимостта от общи действия на младежите – членове на БСП с цел отстояването, разпространението и развитието на социалистическата идея в България и чужбина.

чл. 3. (1) В своята дейност Обединението се ръководи от принципите, залегнали в програмните документи и Устава на БСП.

(2) Обединението осъществява дейността си чрез демократични средства за въздействие и взаимодействие със структурите на гражданското общество и държавата и чрез партийните структури на БСП на всички нива.чл. 4. Обединението координира дейността на своите членове при различни партийни и обществени мероприятия, прояви и инициативи.

чл.5. Обединението се създава в съответствие с чл.45 от Устава на БСП.
ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА

МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В БСП.
чл. 6. Младежкото обединение в БСП си поставя за цел да:

(1) обединява усилията на младежите за изработване на политиките на БСП;

(2) работи за приобщаването на младежите към БСП и нейната политика;

(3) установява връзки със сродни структури за задълбочаване на диалога както на национално, така и на международно ниво;

(4) развива пропагандна, информационно-издателска и друга дейност с всички съвременни средства на комуникацията;

(5) организира срещи на своите структури или техните ръководства, семинари и обучения от взаимен интерес.


ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО.
чл. 7. (1) Членството в Младежкото обединение се осъществява чрез индивидуално и доброволно участие на младежи – социалисти в клубове от различни общини на страната и клубове в чужбина, изградени по реда на чл. 31, т.2, чл. 34 и чл. 45 от Устава на БСП.

(2) Участието и напускането на клуб на младежите – социалисти става въз основа на заявление до неговото ръководство.

(3) Членовете на БСП до 35-годишна възраст участват в Клуб на младите-социалисти, който е изграден на територията на общинската организация на БСП, в която членуват.

(4) Приемането на нов клуб в Обединението се извършва след подаване в Съвета на Обединението на Протокол за учредяване на клуба. Списък с поименен състав на членовете и Решение за избор на ръководство. Съветът на Обединението разглежда документите, констатира създаването на Клуба и го регистрира.

(5) Симпатизантите и съратниците могат да участват в работата на клубовете на Обединението със съвещателен глас.
ГЛАВА IV. УСТРОЙСТВО.
чл. 8. Устройството на Обединението се основава на:

(1) сдружаване на клубове, в които членуват младежи – членове на БСП, обединени от общите си интереси;

(2) избор и делегиране;

(3) разграничаване на функциите и правомощията на ръководните и изпълнителните органи;

(4) административно-териториалното деление в Република Българи.

чл. 9. Решенията в Младежкото обединение на всички нива се взимат по реда на чл.15,т.3 от Устава на БСП.
чл.10. Регистрацията в Обединението се извършва в ИБ на НС на БСП.
Раздел I. Общински, градски, областни и международни структури.
Клубове на младите социалисти.

чл.11. На общинско (районно) ниво Обединението изгражда клубове. На територията на една община (район) не може да има повече от един клуб. По решение на общинския (районния) клуб към него могат да се изграждат секции на териториален, тематичен или друг признак.

(1) Клубовете на младите социалисти се създават по инициатива на социалистите до 35-годишна възраст или на общинските (районните) партийни съвети от най-малко петима членове.

(2) Общинският (районният) клуб се регистрира в Общинския (Районния) съвет на БСП по реда на чл.15 от „Правилника за регистрацията в БСП и осъществяване дейността на федерациите”.

(3) Общинският (районният) клуб избира Председател и Оперативно бюро на Клуба на младите социалисти, делегати за Националното събрание на Обединението по норма на представителство, определена от Съвета на Обединението, делегирани членове на Областния съвет на Обединението.чл.12. Обединението изгражда Клубове на младите социалисти в чужбина по реда на чл.31, т. 2 от Устава на БСП, като на територията на една държава не може да има повече от един клуб.

(1) Клубовете в чужбина се регистрират в Съвета на Обединението и избират делегати за Националното събрание на Обединението по норма на представителство, определена от Съвета.


Градски съвети.

чл.13. В столицата и в градовете с районно деление се създават Градски съвети. Градският съвет в гр.София има статут на Областен съвет.

чл.14. Градските съвети на Обединението:

(1) координират дейността на районните клубове на Обединението на територията на съответния град;

(2) към ГС на Обединението могат по преценка да се създават различни работни, експертни и консултантски групи, които да подпомагат дейността на районните клубове при взимането на решения или провеждането на различни инициативи и мероприятия;

(3) избира градски координатор.чл.15. Градските съвети на Обединението се състоят от:

(1) председателите на районните клубове на Обединението и по един делегиран представител от всеки клуб;

(2) Членовете на Обединението, заемащи изборни партийни или публични длъжности по реда на „Правилата за реда и начина на изграждане на Областните съвети на БСП” от града.

чл.16. При необходимост Градския съвет може да свиква Градското събрание, което е Общо събрание на членовете на районните клубове на младите социалисти за решаване на въпроси от общоградско значение.
Областни съвети.

чл.17. Областните съвети:

(1) координират дейността на общинските клубове на Обединението на територията на съответната област;

(2) към ОблС на Обединението могат по преценка да се създават различни работни, експертни и консултантски групи, които да подпомагат дейността на общинските клубове при взимането на решения или провеждането на различни инициативи и мероприятия;

(3) избира областен координатор.чл.18. Членове на Областните съвети на Обединението са:

(1) Председателите на общинските клубове и по един делегиран представител от всеки клуб. В градовете с районно деление (Пловдив и Варна) делегираните представители в Областния съвет се определят в зависимост от броя на районните клубове на младите социалисти, изградени на територията на съответния град и се излъчват от тях.

(2) Членовете на Обединението, заемащи изборни партийни или публични длъжности по реда на „Правилата за реда и начина на изграждане на Областните съвети на БСП” от областта.

Чл.19. Областните съвети на Обединението в градовете с районно деление спазват принципите на териториална организация на Областните съвети на БСП, определени от Устава на БСП.
Раздел II. Национални органи.
чл.20. Националното събрание:

(1) се свиква по решение на Съвета на Обединението или по искане на не по-малко от половината от клубовете не по-рядко от веднъж на 2 години;

(2) в него участват членовете на Съвета на Обединението, областните координатори и делегати, избрани от събранията на общинските (районните) клубове и клубовете в чужбина по норма на представителство, определена от Съвета на Обединението.

чл.21. Националното събрание:

(1) обсъжда и приема отчета на Съвета на Обединението и приема решения по него;

(2) приема, изменя и допълва насоките за дейността и „Правилата за организацията и дейността на Младежкото обединение на БСП”;

(3) решава въпросите за прекратяване дейността на Обединението;

(4) избира Съвет, спазвайки принципа на регионалния баланс, и Председател на Обединението;

(5) за Председател на Обединението не може да бъде избирано едно и също лице за повече от два последователни мандата.чл.22. Съветът на Обединението:

(1) отстоява принципите и интересите на Обединението пред ръководството на партията;

(2) координира и подпомага дейността на клубовете и съветите;

(3) утвърждава финансовите разходи;

(4) обсъжда молбите за членство в Обединението и взима съответните решения;

(5) поддържа връзки с други органи и организации;

(6) към Съвета на Обединението могат да се изграждат експертни и работни групи, които изработват становища, декларации и анализи и подпомагат дейността на Обединението при взимането на решения по различни проблеми;

(7) избира от своя състав Оперативно бюро, което координира текущата работа на Обединението, обсъжда и внася в Съвета различни документи, позиции, предложения, проекти и други;

(8) заседава не по малко от един път на три месеца.

чл.23. Председателят на Съвета на Обединението:

(1) представлява Обединението в отношенията и връзките му с други сродни структури, както в партийните среди, така и извън тях;

(2) свиква и ръководи заседанията на Съвета на Обединението;

(3) свиква и ръководи дейността на Оперативното бюро.


ГЛАВА V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА.
чл.24. Обединението разполага със средства, набрани от доброволни вноски на клубовете, дарения на социалисти и симпатизанти, собствени прояви и дейности в рамките на бюджетите на общинските (районните), областните (градските) съвети и на Националния съвет на БСП.

Набраните средства се изразходват съгласно „Правилника за финансовата и деловодната дейност и трудовите взаимоотношения в БСП”.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
чл.25. Членовете на изборни органи (общински, районни, градски, областни, национален съвети) на Обединението, които навършат 35-години продължават своята работа в съответните органи до изтичане на мандата им.

чл.26. Въпросите, нерегламентирани от тези правила, се решават от Съвета на Обединението за периода до следващото Национално събрание.

чл.27. Настоящите Правила се прилагат неразделно с Устава на БСП и правилниците за неговото приложение.


Каталог: dobrev k.mbox -> att-0268
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”
att-0268 -> Приложение 4 Областни координатори на нок за Младежкото обединение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница