Прецизност,креативностстраница4/5
Дата13.09.2022
Размер25.21 Kb.
#115072
1   2   3   4   5
Контрол и оценка на постиженията на учениците
Свързани:
Контрол и оценка на постиженията на учениците

Начин на оценяване


Всички тестове са разработени със следното разпределение на точките:


Тестове за проверка на езиковите знания


Вид тест

Grammar

Vocabulary

Function

Total

Diagnostic test

25

25

-

50

Unit tests

20

20

10

50

Summative tests

40

30

30

100

End-of-year test

30

30

40

100Тестове за проверка на езиковите умения

Вид тест

Listening

Reading

Writing

Total

Skills tests

15

15

20

50

Speaking tests20

Тестовете са разработени така, че да правят ясно разграничение между по-силните и по- слабите ученици. Упражнeнията включват елементи с нарастващо ниво на трудност.
Оценките се изчисляват като процент от 100. Разпределението на точките е ясно обозначено на всеки тест.


85% или повече: Отличен 75% или повече: Много добър 65% или повече: Добър
55% или повече: Среден под 55%: Слаб


Критерии за оценка на умението „Писане”


  • Точност (Accuracy): правилна граматика, лексика, правопис

  • Диапазон (Range): богатство и подходяща употреба на езикови структури и лексика

  • Постигане на целта (Task achievement): подходящо съдържание

  • Организация на текста (Text organisation): правилно структуриране на текста, правилна употреба на свързващи думи, пунктуацияСхема за разпределяне на точките при оценяването на писмените задачи Всички задачи са за 20 точки. Давам до 4 точки за всеки раздел на схемата за оценяване, съгласно описаните критерии по-долу.Точки

Content брой по- крити под-
точки по задачата

Written production and coherence

Written interaction

Range

Accuracy

1

1

Има ограничена способност да пише цели думи.

Не може да пише разбираем текст.

Липса на речник по темата, освен някои основни фрази, и неспо- собност същите да бъдат възпро-
изведени точно в писмена форма.

Употребява някои прости структури, но поради допус- нати грешки, текстът като цяло е неразбираем.

2

2-3

Употребява изолирани фрази и изречения.

Може да пише прости изречения, но допуска грешки, възпрепятстващи
разбирането на смисъла.

Разполага с ограничен репертоар от думи и прости фрази по темата.

Владее само ограничен брой прости грамати- чески структури и
наизустени моде- ли на изречения

3

4

Комбинация от горните и дол-
ните критерии.

Комбинация от горните и долните
критерии.

Комбинация от горните и дол-
ните критерии.

Комбинация от горните и дол-
ните критерии.

4

5

Употребява ясни формулировки, свързани с темата. Употре- бява правилно фрази, изрече-
ния и свързващи думи.

Може да пише ясни изречения почти без грешка.
Смисълът е ясно разбираем.

Употребява заучени фрази и групи от думи.
Има достатъчен речников запас по темата.

Употребява правилно грама- тическите струк- тури, макар да допуска и някои елементарни грешки.

Критерии за оценка на умението „Говорене”


  • Точност/диапазон (Accuracy/Range): правилно използване на граматика, лексика, произношение

  • Гладкост (Fluency): гладкост на изказа, подходяща бързина на говорене, използване на свързващи думи

  • Взаимодействие/Сътрудничество (Interaction/Collaboration): умение за водене на разговор – иницииране, отговаряне и поддържане на разговора

  • Постигане на целта (Task achievement): постигане на предаването на смисъла на посланието на устното изказванеСхемата за разпределяне на точките при оценяването на устните задачи :
Тестовете за говорене (Speaking tests) се състоят от 2 задачи, като всяка една е за 10 точки (общо 20 точки). За всяка задача давам до 2 точки за всеки раздел от схемата за точкуване съгласно описаните критерии:

Точки

Task achievem
ent

Spoken production and
fluency

Spoken interaction

Range

Accuracy

1

Почти не успява да попита и отговори на въпро- си по темата.

Може да употре- би ограничен брой изолирани думи или фрази.

Може да общува само чрез жестове, като посочва пред- мети и използва изолирани думи или прости фрази. Не може да води никакъв разговор, с изключение на
ограничен брой фрази.

Борави с недос- татъчен репер- тоар от думи и прости фрази по темата.

Употребява ограничен брой наизустени граматически структури и модели на изречения.

1,5

Може задоволи телно да попита и отговори на въпро- си по темата.

Произношението може да създава затруднения в разбирането.

Може да общува елементарно при условие, че другият участник в разгово- ра може да повтори по-бавно или да перифразира каза- ното, за да стане
ясно какво иска да каже.

Борави със задоволителен репертоар от думи и прости фрази по темата.

Има задоволи- телен контрол върху граматич- ните структури, за да изпълни задачата. Допус- каните грешки не се отразяват
значително на комуникацията.

2

Може с леснота да попита и отгово- ри на въпроси по темата.

Може да води гладко разговор като използва свързващи реп- лики и говори с достатъчно ясно произношение, за да бъде разбран.

Може да общува сравнително добре по темата, без особени проблеми.

Използва подхо- дящи структури и групи от думи, за да предаде сми- съла на изказ- ването. Борави с достатъчно бога- та лексика по темата.

Употребява пра- вилно подходящи структури за изпълнение на задачата. Има пълен контрол върху употребя- ваните структури,
така че да бъде напълно разбран.Приложените таблици Scoring Chart могат да се разпечатат и попълват редовно, като по този начин осигуряват проследяването на индивидуалния напредък на всеки ученик


Таблица с резултатите на всеки ученик :

Име, клас:

Class:Unit TestsUnit

Grammar
... / 20

Vocabulary
... / 20

Communication
... / 10

Total
... / 50

Comment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Summative Tests

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница