Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0088страница1/6
Дата16.12.2016
Размер1.55 Mb.
#11350
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2011 - 2012


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
сряда

9 март 2011 г.P7_TA-PROV(2011)03-09 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 460.336


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2011)0088

Приоритети за бюджета за 2012 г. - Други раздели

(A7-0049/2011 - Докладчик: José Manuel Fernandes) 1

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел Х - Европейска служба за външна дейност (2017/2011(BUD)) 1

P7_TA-PROV(2011)0089

Стратегията на ЕС за Атлантическия регион

(B7-0165/2011) 9

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за Атлантическия регион 9

P7_TA-PROV(2011)0090

Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г.

(B7-0156/2011) 13

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2010 г. 13

P7_TA-PROV(2011)0091

Процесът на европейска интеграция на Черна гора

(B7-0157/2011) 26

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно процеса на европейска интеграция на Черна гора 26

P7_TA-PROV(2011)0092

Стратегия на ЕС за интеграция на ромите

(A7-0043/2011 - Докладчик: Lívia Járóka) 35

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите (2010/2276(INI)) 35

P7_TA-PROV(2011)0093

Промишлената политика в ерата на глобализацията

(A7-0022/2011 - Докладчик: Bernd Lange) 61

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на глобализацията (2010/2095(INI)) 61


P7_TA-PROV(2011)0088

Приоритети за бюджета за 2012 г. - Други раздели

Комисия по бюджети

PE456.882

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел Х - Европейска служба за външна дейност (2017/2011(BUD))
Европейският парламент,

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1,

– като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности2,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности3,

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на проверените институции4,

– като взе предвид член 23, параграф 7 и член 79 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0049/2011),

А. като има предвид, че настоящото финансово, икономическо и социално състояние на ЕС задължава институциите да отговорят с необходимото качество и ефективност и да прилагат строги процедури за управление, за да могат да се реализират икономии,

Б. като има предвид, че институциите следва да разполагат с достатъчно ресурси, въпреки че в настоящата икономическа обстановка тези ресурси следва да бъдат управлявани строго и ефективно,

В. като има предвид, че на този етап от годишната процедура Парламентът очаква бюджетните прогнози на другите институции и предложенията на своето Бюро за бюджета за 2012 г.,

Г. като има предвид, че е особено желателно комисията по бюджети и Бюрото да продължат засиленото сътрудничество помежду си през 2012 г., за четвърта поредна година по време на цялата бюджетна процедура,

Д. като има предвид, че съгласно член 23 от Правилника за дейността на Парламента Бюрото отговаря за вземането на финансови, организационни и административни решения относно вътрешната организация на Парламента, а комисията по бюджети отговаря за изготвянето на проекта на бюджетна прогноза на Парламента в контекста на годишната процедура,

Е. като има предвид, че отражението от влизането в сила на Договора от Лисабон върху функция 5 би трябвало да се стабилизира през 2012 г., въпреки че например ЕСВД ще окаже въздействие, чието количествено измерение все още е трудно да се определи в момента,

Ж. като има предвид, че с планираното за 2013 г. присъединяване на Хърватия разширяването ще окаже въздействие върху бюджета за 2012 г., особено по отношение на ресурсите за новите членове на ЕП и набирането на персонал,

З. като има предвид, че през последните години бюджетният орган се съгласи да възприеме разумен подход към административните разходи, като по този начин остави съществени резерви под тавана на функция 5,

И. като има предвид, че таванът по функция 5 от многогодишната финансова рамка (МФР) за бюджета на ЕС през 2012 г. е 8 754 милиона евро (което представлява увеличение от 340 милиона евро или 4% в сравнение с 2010 г., включително 2% за инфлация),

Й. като има предвид, че в качеството си на съзаконодател Парламентът реши да намери разумно съответствие между своите човешки ресурси и новите си правомощия вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон (19,67% от общия размер на функция 5 през 2009 г., 19,99% през 2010 г. и 20,03% през 2011 г.),

К. като има предвид, че е изключително важно да се следи движението на разходите по функция 5 през цялата 2011 г., за да се разработи подходяща прогноза за предстоящите бюджети,

Л. като има предвид, че с решение от 24 март 2010 г. Бюрото прие средносрочна стратегия на Парламента за сградите, която определя някои основни параметри за неговата бъдеща политика в областта на недвижимото имущество; като има предвид, че като част от тази стратегия Парламентът реши да продължи да отдава приоритет на закупуването на сгради (когато това е разумно), като насочи вниманието си към географската концентрация на своите работни места; като има предвид, че предсрочното изплащане, с оглед намаляване на финансовите разходи, остава един от ключовите приоритети за бъдещето,Обща рамка и приоритети за бюджета за 2012 г.

1. Подчертава трудната ситуация по отношение на тавана на разходите по функция 5 за 2012 г. и напълно осъзнава факта, че за институциите може да представлява проблем да отговорят на всички финансови нужди и същевременно да поддържат бюджетна дисциплина и самоограничение, с цел изпълнение на многогодишната финансова рамка;

2. Определя като приоритет принципа на отлична законодателна работа, с цел да се осигури подходящ отговор на настоящите политически предизвикателства, което изисква консолидиране на ресурсите, необходими за справяне с новата институционална рамка в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон; счита, че бюджетът на Парламента и на другите институции за 2012 г. следва да бъде бюджет на консолидация, не на последно място, защото може да послужи като отправна точка за следващата многогодишна финансова рамка;

3. Посочва, че това усилие за консолидация не следва да възпрепятства инвестициите (например в технологиите), които в бъдеще биха могли да доведат до икономии в дългосрочен план;

4. Разглежда като приоритет също така и принципите на добро управление (член 27 от Финансовия регламент), и по-конкретно принципите на икономичност, ефикасност и ефективност; счита, че тези принципи следва да бъдат ясно отразени, в духа на отчетност, в бюджета на Парламента и на другите институции, както и в тяхната организационна култура; поради тази причина счита, че при прилагането на различните политики постигнатите резултати трябва да бъдат взети предвид и че променливите разходи следва, когато това е възможно и когато мащабът им го изисква, да подлежат на редовна оценка на съотношението между разходите и ползите;

5. Счита, че в резултат от прилагането на тези принципи институциите следва да представят планове за съкращаване на разходите; в тази връзка счита, че следва да се помисли за предимствата на централизацията с цел да се реализират икономии от мащаба (например централизирано възлагане на обществени поръчки, съвместни служби между институциите), както и за това, което трябва да остане или да бъде децентрализирано;

6. Счита, че в резултат от прилагането на принципите на добро управление трябва да се постигне точност, простота, яснота и прозрачност; в тази връзка отправя искане за представяне на щатно разписание за всяка институция, придружено от съответните разходи за всяко съставно звено; освен това отправя искане всеки разход да бъде ясно определен и обоснован, с ясно разграничение между постоянните и променливите разходи, за да бъдат спазени принципите за бюджетиране на нулева база;

7. Счита, че най-късно от следващата многогодишна финансова рамка изготвянето на бюджета на Парламента и на бюджетите на другите институции следва да става в резултат на многогодишно планиране, което да обхваща срока на действие на тази рамка;

8. Посочва, че на междуинституционално равнище следва да се извърши необходимата подготовка, за да могат да бъдат посрещнати служителите от Хърватия, с оглед на евентуалното разширяване на ЕС;

9. Счита, че Парламентът и другите институции следва да представят два пъти годишно доклади за изпълнението на своите бюджети, като дават подробна информация за изпълнението на всеки бюджетен ред;

10. Счита, че политиката в областта на околната среда и СОУОСО1 следва да бъдат част от културата на Парламента и на другите институции и че за тази цел следва да бъдат представени мерки за намаляване на потреблението на хартия, енергия и вода, както и на емисиите;

11. Отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество, когато е възможно и целесъобразно, е от съществено значение за обмена на най-добри практики, които благоприятстват ефективността и дават възможност за икономии; счита, че междуинституционалното сътрудничество следва да се подобри по отношение на писмения и устния превод, набирането на персонал (EPSO) и СОУОСО и да се разшири към други области; отправя искане за извършване на цялостен преглед на външните писмени преводи и на ролята на Центъра за преводи;

12. Припомня необходимостта от напълно интегрирана система за управление на знанията; приветства информацията, предоставена от администрацията, относно системата за управление на знанията; призовава за изготвянето на доклад за напредъка относно различните източници/системи на информация, които са на разположение на членовете на ЕП; призовава за определяне на ясен график за разработването на прототип; подчертава необходимостта от бързо прилагане на политика за класификация и индексиране; изисква информация за начина, по който европейските граждани могат да получат лесен достъп до тази система;

13. Подчертава, че е важно Европейския парламент и другите институции да приемат амбициозна и широкообхватна стратегия за цифровите технологии по отношение на инструментите на Web 2.0, и по-конкретно социалните мрежи, за да се укрепи връзката между Европа и нейните граждани; освен това счита, че Парламентът и другите институции следва да разработят стратегия за електронно управление; призовава да се прибягва до дистанционна работа, когато това е целесъобразно; призовава Бюрото да обмисли възможността за въвеждане на система за изчислителни облаци, за да се намалят оперативните разходи за компютърната система, да се подобри ефективността на оборудването и да се осигури по-голяма мобилност в работата на Парламента;

14. Подчертава, че финансовите отчети и други подобни анализи на разходите са от много голямо значение за процеса на вземане на решения в рамките на Парламента; настоява, че тези отчети трябва да бъдат редовни и да посочват периодичните и еднократни разходи (т.е. постоянни и променливи разходи), които произтичат директно от всяка конкретна мярка;

15. Призовава да се прибягва до преразпределение и преквалификация на персонала, за да се подобри мобилността; препоръчва да се назначават нови служители единствено при неуспех на вътрешните процедури за преразпределение и преквалификация на персонала и в случай, че вариантът за закупуване на външни услуги е неподходящ;

16. Счита, че би трябвало да се договори съвместна и координирана стратегия за изпълнение на бюджета между всички институции, засегнати от присъединяването на Хърватия; отправя искане за изготвяне на прогноза за отражението върху функция 5;

17. Счита, че всички институции следва да водят активни политики на недискриминация и да адаптират своите сгради и политиката в областта на човешките ресурси, за да осигурят по-лесен достъп за лицата с увреждания;

18. Подчертава, че в условията на икономическа криза, тежко бреме на държавния дълг и ограничения в момент, когато продължават да се полагат усилия за бюджетна консолидация на национално равнище, Европейският парламент и другите институции следва да демонстрират бюджетна отговорност и самоограничение;

Парламент

19. Счита, че целта на Парламента следва да бъде постигането на отлична законодателна работа и че всички необходими ресурси следва да бъдат на разположение за тази цел, като същевременно се спазват бюджетните ограничения;

20. Счита, че Парламентът следва да демонстрира бюджетна отговорност и самоограничение, като се задържи около равнището на инфлацията; съгласно междуинституционалната позиция потребностите във връзка с разширяването ще бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет; потребностите във връзка с 18-те нови членове на ЕП вследствие на Договора от Лисабон също ще бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет;

21. Счита, че допълнителният персонал, осигурен за администрацията на Парламента, за да се справи с новите предизвикателства, произтичащи от Договора от Лисабон, сега би трябвало да навлезе във фаза на консолидация; настоява организационните структури да насърчават взаимодействието чрез използване на съответния опит на съществуващите специализирани звена;

22. Посочва, че бюджетът на Парламента за 2011 г. възлиза на 1 685 милиона евро, което представлява 20,03 % от функция 5;

23. Очаква от Бюрото да внесе реалистични искания при представянето на бюджетните прогнози; изразява готовност да разгледа неговите предложения благоразумно и от гледна точка единствено на потребностите, с цел гарантиране на правилното и ефективно функциониране на Парламента; изтъква, че целта на писмото за внасяне на корекции, представено от бюрото на комисията по бюджети през септември, е да се вземат предвид непредвидените нужди при изготвянето на бюджетните прогнози, и подчертава, че това не трябва да се разглежда като възможност за връщане на съгласуваните преди това бюджетни прогнози; съгласно междуинституционалната позиция потребностите във връзка с разширяването ще бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет; потребностите във връзка с 18-те нови членове на ЕП вследствие на Договора от Лисабон също ще бъдат включени посредством писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет;

24. Изисква подробен и ясен преглед на бюджетните редове, по които степента на изпълнение не е била достатъчна през 2010 г., и очаква анализ на причините за това; също така желае да получи отчет за всички преноси на суми и тяхното използване през 2010 г., както и актуализирани данни относно окончателните целеви приходи в сравнение с предвидените в бюджета суми;

25. Счита, че членовете на ЕП трябва да получат достъп до качествени услуги, за да могат да изпълняват задълженията си в условията на равнопоставеност; поради това подчертава, че е важно членовете на ЕП от всички националности и езици да бъдат третирани еднакво по отношение на възможността им да изпълняват необходимите задължения и политическа дейност на собствения си език, ако изберат това; счита например, че липсата на устен превод на заседанията на комисиите е неприемлива; счита, че принципът на добро финансово управление трябва да се прилага и за устния и писмения превод;

26. Също така изразява становище, че трябва да се търсят всякакви средства за подобряване на гъвкавостта на устния превод като решаваща стъпка за осигуряване на добри работни практики, и отбелязва, че в много случаи проблемите и разхищението на финансови средства биха могли да се избегнат, ако съществуваше възможност за замяна на езиците в кратък срок, в зависимост от действителното присъствие по време на заседанията, вместо въз основа на планираното;

27. Настоятелно приканва за осъществяването на цялостен преглед на това дали правото на свободен достъп на европейските граждани да се срещат със своите европейски представители би могло да бъде по-ефективно съчетано с неотложната необходимост от осигуряване на сигурност за работещите в рамките на институциите; приканва генералния секретар да представи доклад по този въпрос до 30 юни 2011 г.;

28. Счита, че, както вече беше решено, трябва да се въведе напълно функционираща WiFi услуга, за да може целта за намаляване на потреблението на хартия да бъде изпълнена; счита, че използването на видеоконферентна връзка за заседанията следва да бъде насърчавано, както и използването на нови екологосъобразни технологии; изисква анализ на разходите и ползите от такива мерки;

29. Изтъква по отношение на политиката в областта на сградния фонд, че Парламентът се стреми да рационализира разпределението на съществуващото пространство и да реализира икономии на разходи и икономии от мащаба; посочва, че текущият проект за разширяване на сградата KAD, чиято стойност се изчислява на около 549,6 милиона евро (по цени за 2016 г.), ще позволи географската концентрация на администрацията на Парламента в Люксембург и че всички други сгради, които понастоящем се ползват под наем в Люксембург, ще бъдат постепенно освободени, като по този начин ще се осигури възможност за реализирането на значителни икономии след приключването на проекта; обръща внимание на факта, че финансирането на този строителен проект може да наложи създаването на специализирани правни структури (предприятие със специално предназначение), тъй като Финансовият регламент забранява преките заеми, и че биха могли да се постигнат икономии на разходи, ако този проект се финансира директно от бюджета или чрез пряк заем, което ясно показва необходимостта от внасяне на корекции във Финансовия регламент, за да се гарантира по-прозрачно и пряко изпълнение на бъдещите строителни проекти;30. Приветства решенията, взети от Бюрото на 24 март 2010 г.; отново призовава за разработване на стратегия за сградния фонд в средносрочен и дългосрочен план; счита, че тази стратегия следва да се стреми към намиране на най-доброто решение, като се вземат предвид принципите на доброто управление и необходимостта от оценка на различните варианти и алтернативни възможности за финансиране; обръща внимание на предложението, представено в горепосоченото решение, за използването на целеви приходи от белгийското правителство за инвестиции в инфраструктура за нови офис помещения за сътрудниците на членовете на ЕП;отправя искане за допълнителна информация относно използването на тези целеви приходи за такава цел и подробна информация относно алтернативните варианти, преди да се вземе каквото и да било решение;

31. Изтъква необходимостта от допълнителна информация относно Дома на европейската история; в частност призовава за обстоен бизнес план, който да се представи на комисията по бюджети; отново изразява необходимостта от получаване на информация относно общите разходи по този проект, както и бъдещите финансови и правни последици за ЕП, и изисква допълнителна информация относно конкурса за архитектурен проект, който тече от 2009 г. насам; изтъква, че всички решения, свързани с проекта, подлежат на стандартна парламентарна процедура;

32. Счита, че както при всички големи организации, понякога е необходимо да се поиска независимо външно становище за начина на оползотворяване на ресурсите и на организация на работата и че то може да бъде полезно, само ако се разгледа правилно; като подчертава, че една политическа европейска институция като Парламента е единствена по рода си, счита, че в дългосрочен план следва да се обмисли провеждането на подобен външен анализ на организацията и управлението на ЕП; счита, че през 2012 г. някои специфични сектори (или сектор) биха могли да бъдат определени и разгледани по този начин;

33. Посочва, че информационната и комуникационна политика на Парламента е важна и би трябвало да достига до всички европейски граждани и да подобрява възможността на гражданите да взаимодействат пряко с Парламента, и поради тази причина изисква да бъде извършена оценка на резултатите, постигнати с тази политика;

34. Подкрепя всички усилия за модернизиране на системите за финансови софтуерни приложения на Парламента;

35. Подкрепя напълно всички усилия за провеждането на по-ефективна и професионална политика по отношение на персонала, което включва преразпределение на персонала в рамките на генералните дирекции и между тях;

36. Счита, че последващите действия са важни във връзка с редица политики с финансови последици, като например СОУОСО, обществените поръчки и предприемането на действия в отговор на препоръките относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава необходимостта от продължително наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на Парламента като цяло;

37. Изразява загриженост относно предложението за създаване на отдел за оценка на европейската добавена стойност, който да измерва цената на несъществуващата Европа; задава въпроса дали такава служба е необходима; изисква по-подробна информация относно създаването на тази служба;Други институции

38. Призовава за реалистични и основани на разходите бюджетни искания от другите институции, отчитащи изцяло необходимостта от оптимално управление на оскъдните средства; приветства създаването на нов раздел Х в бюджета на ЕС за Европейската служба за външна дейност, за която са разпределени средства в размер на 464 милиона евро, и изразява готовност да проучи нуждите на ЕСВД по отношение на недвижимото имущество и персонала, както и решителност да следи отблизо нейното въздействие върху функция 5, тъй като беше предвидено нейното създаване да няма отражение върху бюджета; не е готов да жертва нуждите на съществуващите институции;

39. Счита, че създаването на нов раздел Х в бюджета на ЕС за Европейската служба за външна дейност отговаря на необходимостта от осигуряване за Европейския съюз на институционална рамка, която заедно с новите разпоредби за ОВППС/ОПСО може да подкрепи амбициите на ЕС в областта на външната политика;

о о


о

40. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните и ЕСВД.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница