Предложение за договорДата14.03.2018
Размер52.17 Kb.
Предложение за договор
за предоставяне на право на ползване на програмен продукт

Днес ________ год. в гр. Варна между:


ЛОДЖИН ТЕХОЛОДЖИ ООД, със седалище …….., представлявано от …… – Управител, наричан за краткост СОБСТВЕНИК от една страна
и
______________________________ - Управител, наричан за краткост ПОЛЗВАТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1.(1) СОБСТВЕНИКЪТ отсъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ неизключителното право на ползване на програмния продукт Login PawnshopManager v_._._._, включващ следните модули:

Login PawnshopManager v6._._._

като ПОЛЗВАТЕЛЯ може да използва модул Login PawnshopManager на една ЕИМ(компютър) или в една локална мрежа и като има едно единствено работно копие.

(2) СОБСТВЕНИКЪТ оказва системна помощ и консултации във връзка с инсталацията и експлоатацията на модул Login PawnshopManager безплатно през гаранционния период, както и всички други предлагани от него услуги, съгласно текущата си ценова листа.

(3) СОБСТВЕНИКЪТ има правото да разработвa нови версии на програмния продукт Login PawnshopManager, като ги предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ безплатно по време на гаранционния период. За ‘нова ‘се счита всяка версия официално обявена от СОБСТВЕНИКА, която съдържа в себе си технологични и функционални промени и подобрения. Ползването на нови версии на програмния продукт Login PawnshopManager от ПОЛЗВАТЕЛЯ след този период не е обект на този договор и подлежи на допълнително споразумение между страните.

I I. ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ


Чл.2.(1) Цената за неизключителното право на ползване, съгласно чл.1, ал.1 е в размер на ….. лв.(…….. лева)

(2)Плащането по предходната алинея се извършва по банкова сметка посочена от СОБСТВЕНИКА след издаване на фактура.


III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3 СОБСТВЕНИКЪТ отстъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ неизключителното право на ползване на програмния продукт Login PawnshopManager v_._._._ за срок от 10 години. В случай, че до една година преди изтичането на този срок страните по договора за ползване не договорят друго, то се счита, че правото за ползване на ПОЛЗВАТЕЛЯ се подновява за нов десетгодишен срок.

IV. ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.4(1) СОБСТВЕНИКЪТ се задължава :

1 Да активира на една посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ ЕИМ(компютър или сървър и компютри от локалната му мрежа) модул: Login PawnshopManager v_._._._. до 3 работни дни след плащането по чл. 2


2 Да предостави потребителско ръководство за работа с програмния продукт на електронен носител и/или на друг, съгласно избраната си политика.

2 Да оптимизира работата на модула в рамките на общата му функционалност и настрои изходните справки, съгласно методиката на ПОЛЗВАТЕЛЯ безплатно през ектра-гаранционния период. След изтичането на този период, или по-рано, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ е прецени, че системата е оптимизирана според нуждите му, да предостави на магнитен носител окончателния вариант на версията като резервно копие.

3 Да спазва строга конфиденциалност по отношение данните на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако в процеса на обслужване има достъп до тях.

4 Да извършва подръжка и допълнителни разработки на инсталираните модули от пакета Login PawnshopManager след гаранционния период по заявка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно текущата ценова листа на СОБСТВЕНИКА.


V. ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл.5(1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава :


1 Да приеме предоставеният с право на ползване програмен продукт.

3 Да не предоставя на други лица и фирми програмият продукт под каквато и да е форма, да не го преотстъпва или продава, да не го модифицира..


(2)ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право :


1 В рамките на екстра-гаранционния период да дефинира, заявява и получава допълнителни справки / или да иска промяна в съществуващите / с цел оптимизиране на системата.

3.Да дава предложения за оптимизиране на функциите на системата в рамките на общата и функционалност.

2 В рамките на гаранционния период да получава безплатно новите версии на системата.

3 Да прави резервно копие на програмния продукт Login PawnshopManager.

4 Да дава предложения за оптимизиране на функциите на системата
VI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл.6(1) Базата от данни (БД), създадена с програмния продукт е собственост на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ притежава всички права върху БД и носи цялата отговорност относно съхранението и архивирането на БД, както и администрирането на БД.

(2)СОБСТВЕНИКЪТ или други лица участващи в създаването, производството или доставката на програмният продукт не носят отговорност за каквито и да било повреди, включващи без ограничение щети от пропуснати ползи, прекъсване на бизнес, загуба на бизнес информация или други парични загуби, възникващи в резултат на употребата или неспособността за употреба на програмния продукт Login PawnshopManager.

(3) СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за работата на програмния продукт и в следните случаи:


1 Еексплоатация в разрез с правилата, описани в документацията на продукта;
2. Неподходящи технически параметри на използваната техника (компютри, връзки, комуникационни средства и други);
3. Повреди в компютърната конфигурация или откази на операционната система и системния софтуер;
4. Използване на друг (с изключение на софтуера продаден от СОБСТВЕНИКА) системен и/или приложен софтуер, който възпрепятства работата на програмния продукт;
5. Липса на системен софтуер, който СОБСТВЕНИКА не е упълномощен да продава, но който е задължителен за правилната работа на програмния продукт;
6. Липса на умения от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ за работа с продукта, системния или друг необходим софтуер;
7. Използване на нелицензен системен софтуер;
8. Внасяне на изменения в програмния продукт от страна на клиента;
9. Възникване на форсмажорни обстоятелства.
(4) СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е било щети, настъпили вследствие на употребата (правилна или неправилна) на програмния продукт.
(5) СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност относно лицензната чистота на друг (невключен в този договор за продажба) софтуер, инсталиран върху компютрите на потребителя, включително и на такъв, който е необходим за работата на ПП.  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.7(1) Екстра-гаранционния срок е 3 / три / месеца, а гаранционния 1 /една/ година и започва да тече от деня на активирането на системата съгласно Чл.4(1)

(2) Измененията и допълненията на настоящият договор се правят с допълнителни писмени споразумения и стават неразделна част от договора от момента на подписването им.


(3) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите по ЗЗД, ТЗ и действащото в Република България законодателство. Спорните въпроси се уреждат по взаимно споразумение между страните, а при невъзможност – по общият исков ред.
НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ СЪСТАВЯ В ДВА ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА СТРАНА.

ПОЛЗВАТЕЛ: СОБСТВЕНИК:


...................................... ....................................

Приложение 1

  1. Плащането по договорът по Чл.2 е извършено на ____________ г.  1. Активирането на системата по Чл.4(1) е извършено на ___________ г.

ПОЛЗВАТЕЛ: СОБСТВЕНИК:


...................................... ....................................
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница