Приложение №2 Методика за оценяване на офертите за изпълнение на поръчка с предмет “Дата16.07.2017
Размер20.29 Kb.
#25845
Приложение № 2

Методика за оценяване на офертите за изпълнение на поръчка с предмет “ Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" ”

Офертите ще бъдат оценявани по следната методика на посочените от оферента показатели:Т - Техническо предложение;

Ф - Предлагана цена;

S - Срок за изпълнение.

Относителната тежест на посочените показатели в общата комплексна оценка е:

E - Крайната оценка на предложенията се получава от сбора на:

Оценка на техническото предложение техническата оценка – 20%;

финансовата оценка – 60%;

оценката на срока за изпълнение - 20%

за всяко предложение по следната формула:

 

Еi = 0.2 Тi + 0.6 Фi+ 0.2 Si

 

където:


Еi – е Крайна оценка на i-тото предложение

Тi – е оценка на техническото предложение на i-тото предложение

Фi - е оценка на предложената цена на офертата на i-тото предложение

Si - е оценката на срока за изпълнение на i-тото предложение

Максималната оценка Е може да бъде 100 точки.

 

Оценката на техническото предложение се формира както следва:

Ti=Tci+Tri+Thi+Tgi

където

Tc е техническо предложение за процесорна честота. Предложението с най-бърз процесор над минималните изисквания получава 20 точки, а всяко следващо с 3 точки по-малко, не не по-малко от 2.

Tr е техническо предложение за оперативна памет. Предложението с най-голям обем над минималните изисквания получава 30 точки, а всяко следващо предложение получава с 5 точки по-малко, но не по-малко от 5.

Th е техническо предложение за твърдият диск. Предложението с най-голям обем над минималните изисквания получава 30 точки, а всяко следващо предложение получава с 5 точки по-малко, но не по-малко от 5.

Tg е предложение за гаранционният срок на конфигурацията. Предложението с най-продължителен гаранционен срок получава 20 точки, а всяко следващо предложение получава с 3 точки по-малко, но не по-малко от 2.

Гаранционният срок се изчислява в месеци.


Максималният размер на точките за Ti е 100.
 

Оценка на предложената цена на офертата

Финансовата оценка на офертите се изчислява по следната формула:Ф i = (Ф min/ Фк) ∗100

 

къдетоФк е предложената от оценявания участник цена;

Фmin е минималната предложена цена.

Максималната стойност на Фi може да бъде 100 точки.

 

Оценка на срока за изпълнение на поръчката

Оценка за срок на изпълнение на поръчката в офертите се прави по следната формула:S i =( S min/ Sк) ∗100

 

 където:

min е най-ниският предложен срок от участник;

Sк е предложен срок от оценявания участник.

Срока се изчислява в дни и не може да бъде по-малък от един ден.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница