Примерен образец договор за заплащане на компенсация за обучениеДата15.08.2018
Размер43.5 Kb.
#79627
Примерен образец
ДОГОВОР

ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Днес, ……………………………………. г., в гр. ……………………………… между

1. ПФК/ФК „………………………………..……………………………………………." гр. ………………..……………, със седалище и адрес на управление: гр. ………………………….., ул. „…………….……………………………………………" № ..…., БУЛСТАТ: ………………………..…………, представляван от ……………………………………………………………………………………………………..………., наричан за краткост ОБУЧАВАЩ КЛУБ

и

2. ПФК/ФК „………….………………..……………………………………………." гр. ……………………..………, със седалище и адрес на управление: гр. ………………………….., ул. „……………….…………………………………………" № ..…., БУЛСТАТ: ………………..……………………, представляван от ………………………………………………………………………………………………………..……., наричан за краткост ПРИЕМАЩ КЛУБсе сключи настоящият договор за уреждане на взаимоотношенията по заплащане на Компенсация за обучение.
Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

(1) Договорът има за предмет уреждане на взаимоотношенията между ОБУЧАВАЩИЯ и ПРИЕМАЩИЯ КЛУБ относно заплащане на Компенсация за обучението на състезателя по футбол ………………………………………………………………………………………………… ЕГН ……………………………………., л. к. № ………………………………….., изд, на ………………………………… г, от МВР ……………………………………….., с адрес: ………………………………………….., ул, „………………………………………………………." № ……………………………….. .

(2) За целите на договора ОБУЧАВАЩИЯ и ПРИЕМАЩИЯ КЛУБ констатират, че състезателя по футбол …………………………………………………………………………………………………..……………:

1. е започнал обучение по футбол в ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ на ……………………………………………………………………………….. ;

2. се е обучавал в ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ до ……………………………… ;

3. е участвал/не е участвал в най-малко 50% от срещите на националния отбор по футбол ………………………………………., през сезона, преди сключването на първи професионален договор;

4. е сключил първи професионален договор като състезател по футбол с ПРИЕМАЩИЯ КЛУБ на …………………………………………… .
Чл. 2. РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

(1) Стойността на Компенсацията за обучение за целия период на обучение в ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ е в размер на ………………………. (……………………………………………………………) лв.

(2) Размерът на Компенсацията за обучение е определен по взаимно съгласие/по правилата на Правилника за статута и трансферите на футболистите на БФС.
Чл. 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИЕМАЩИЯ КЛУБ

(1) ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ се задължава да заплати на ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ уговорената в чл. 2 цена както следва:

1. На траншове, с размер и дата на плащане както следва:

Първи транш ……………………. лв, платими до …………………г.

Втори транш ……………………лв. платими до …………………… г.

Трети транш ……………………. лв. платими до ………………… г,

………………………………………………………………………………………………

2. ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ ще заплати на ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ парична сума, представляваща ….. % (……………………. процента) от размера на трансферната сума при продажба на състезателните права на футболиста на друг клуб в страната или чужбина.


(3) Сумата по т. 2 на ал. 1 се изплаща от ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ на ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ в едномесечен срок от получаване на трансферната сума.

Чл. 4. ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ е длъжен да заплати уговорената с ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ цена в размер, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.
Чл. 5. ПРАВА НА ПРИЕМАЩИЯ КЛУБ

(1) ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ има право да получи от ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ писмен документ, удостоверяващ уреждането на взаимоотношенията между двата клуба относно изплащането на Компенсация за обучение за състезателя по футбол……………………………..………………………………………………………… .

(2) ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ има право да картотекира състезателя по футбол като собствен състезател, да го преотстъпва или трансферира в страната и чужбина, както намери за добре, освен ако не е уговорено друго в настоящия договор.
Чл. 6. ПРАВА НА ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ

ОБУЧАВАЩИЯТ КЛУБ има право да получи уговорената с ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.


Чл. 7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ

ОБУЧАВАЩИЯ КЛУБ е длъжен да издаде на ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ писмен документ, удостоверяващ уреждането на взаимоотношенията между двата клуба относно изплащането на Компенсация за обучение за състезателя по футбол………………………………………………………………………………………… .


Чл. 8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

При постъпила оферта от български футболен клуб в размер на ……………………………………., а при постъпила оферта от чуждестранен футболен клуб в размер на ………………………………........... ПРИЕМАЩИЯТ КЛУБ се задължава да продаде състезателните права на футболиста.Чл. 7. ОБУЧАВАЩИЯТ КЛУБ декларира и гарантира, че състезателя по футбол …………………………………………………………............... е постъпил и се е обучавал на датата и за периода, посочен в този договор.

Чл. 8. Споровете по изпълнението на настоящия договор се решават от Арбитражния съд при БФС, съгласно приетите от БФС разпоредби. Решението на Арбитражния съд е окончателно.

Чл. 9. За неуредените по този договор въпроси се прилагат нормативните документи на БФС, УЕФА и ФИФА.


ОБУЧАВАЩ КЛУБ ПРИЕМАЩ КЛУБ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница