Продукти произвеждани или внасяни от фирматаДата27.09.2016
Размер47.79 Kb.
#10772
AC БОИ (01.10.2002)

Име на фирмата:
Обект: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО БОИТЕ


 1. ПРОДУКТИ ПРОИЗВЕЖДАНИ ИЛИ ВНАСЯНИ ОТ ФИРМАТА

Бои и лакове.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА И ЕТИКИРОВКАТАII.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
УПОТРЕБА НА ОПАСНИ СУБСТАНЦИИ ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ БОЯТА ИЛИ ЛАКА
Директива от 27 юли 1976 относно уеднаквяването на законите, правилата и административните мерки на страните членки касаещи ограничения върху маркетинга и употребата на определени опасни субстанции или добавки (76/769/EEC).
Тази Директива съдържа рестрикции или забрани върху опасните субстанции в боите и лаковете. Например азбест, оловни сулфати, кадмий, хризотил.

II.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА И ЕТИКИРОВКАТА


II.2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ, ПАКЕТИРАНЕ И ЕТИКИРАНЕ НА ОПАСНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ДОБАВКИ
1) Директива 67/548/EEC от 27 юни 1967 относно апрoксимацията на законите, правилата и законовите мерки свързани с класификацията, пакетирането и етикирането на опасните субстанции.
Тази Директива изяснява в детайли условията по които опасните субстанции се етикират и пакетират.

Анекс I на тази Директива съдържа каталог на опасните субстанции. Те са подредени съгласно атомния номер на елемента, който е най-характерен за тази субстанция. За субстанции, които са включени в Европейският списък на съществуващите търговски химически субстанции (EINECS), е обозначен и EINECS номера. За субстанции за които е уведомена Комисията в рамките на тази Директива, номера и също е отразен в ELINCS. Трети номер, този на Службата за абстрактна химия (CAS) също е включен, за да улесни идентификацията на субстанцията.


EINECS, ELINCS и CAS номерата обикновено не са записани за съединения включващи повече от три различни субстанции.
В Анекса всяка една страница описва една от 4500 опасни субстанции със следните данни: • Номер (CAS номер и EEC номер)

 • Структурна формула

 • Име на субстанцията (на всички официални езици на ЕС)

 • Класификация

 • Етикировка (символи за опасност + информация върху етикета)

 • Граници на концентрация (ако е възможно)

Възможно е да откриете CAS номера на субстанцията чрез CN (Кобинирана номенклатура) кода. Информационен източник = базата данни на ECICS

(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds).

2) Директива 1999/45/EC от 31 май 1999 относно апрoксимацията на законите, правилата и законовите мерки свързани с класификацията, пакетирането и етикирането на опасните добавки.
Тази Директива е тясно свързана с предишната. Тя засяга добавктие, които съдържат две или повече субстанции с минимум една опасна субстанция. Например: бои и лакове – задължително информация върху етикета за употребата на олово в боите
II.2.2. ЕКО – ЕТИКЕТИ ДАВАНИ НА БОИ И ЛАКОВЕ
2002/739/EC: Решение на комисията от 3 септември 2002 определящ екологичният критерий за получаване на еко-етикет на общността за бои и лакове и поправка на решението от 1999/10/EC (Текст с отношение към EEA) (заведен под номер C(2002) 3202)
Решението съдържа екологичен критерий съдържащ рестрикции ограницаващи до минимум съдържанието на субстанции и добавки класифицирани като опасни в боите и лаковете, което може да бъде възнаградено с еко-етикет. Това решение касае боите и лаковете за употреба на закрито. Съдържанието съдържа критерий за удобство при употреба и задължителна информация за консуматора.
Допълнителна информация за еко-етикета може да откриете на:


 • http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Този сайт съдържа информация относно необходимите стъпки, които трябва да предприеме производителя, който вече притежава еко-етикет и имената и адресите на компетентните власти на територията на страните членки на ЕС.


II.2.3. ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКАТА
Директива 94/62/EC от 20 декември 1994 относно опаковката и отпадъците при опаковка.
Тази Директива съдържа задължения към производителя или вносителя в ЕС по отношение на опаковката и отпадъците при опаковката.
Препоръчително е фирмите желаещи да експортират в ЕС да проверяват дали опаковката която те биха искали да използват е в съответствие с тази определена в Директивата, какви стъпки трябва да изпълни вносителя и т.н.

III. ВНОС И ИЗНОС НА НЯКОИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ
Регулация (EEC) No 2455/92 касаещ вноса и износа на някои опасни химикали
Тази Директива установява обща система на отбелязване и информация за вноса и износа към и от трети страни на някои опасни химикали. Регулацияа разширява действието на Директива 67/548/EEC когато те се изнасят от страните членки към трети страни.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРАВНИ ТЕКСТОВЕ И ИНФОРМАЦИОННИ БЕЛЕЖКИ)
За получаване на по – подробна информация за гореспоменатото законодателство, фирмите могат да се консултират:


 1. информационните бележки (тук с удебелен шрифт) относно всеки един от тези актове, които могат да бъдат открити на сайта “Диалог с бизнес” (http://europa.eu.int/business) през “вътрешни пазарни правила – резюмета” последвани от:
 • H

- Хармонизация (нов подход)

- Хармонизирани сектори – Предходен подход

- Химически продукти

- Опасни субстанции и добавкиМаркетинг и употреба на субстанциите и добавките (Дир. 76/769/EEC)

- Класификация, опаковка и етикировкаОпасни субстанции (Дир. 67/548/EC)

Опасни добавки (Дир. 1999/45/EC)

- Внос и износВнос и износ на някои опасни химически субстанции

(Рег. 2455/92)

- E


- Околна среда – Градска защита

- Инструменти на околната средаЕко-етикет (Рег. 1980/2000 и Решение 2002/739/EC)

- Управление на отпадъцитеОпаковка и отпадъци от опаковката (Дир. 94/62/EC) 1. пълният текст на гореспоменатите Директиви (вкл. техните поправки) са достъпни и на:

http://europa.eu.int/eur-lex/.
3) допълнителна информация и доклади за законодателството на ЕС върху еко-етикетите:


 • http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

 • http://europa.eu.int/comm/enterprise/policy_en.htm

 • http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_en.htm

IV. ЗАБЕЛЕЖКИФирмите могат да предоставят състава на техните бои и лакове с цел да удостоверят, че ще спазват гореразгледаните европейски директиви при продажби на пазара на ЕС.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница