Асарел медетДата24.10.2018
Размер102 Kb.
#96229РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – П А Н А Г Ю Р И Щ Е
Вх.№ 93-00-13234 / 28.10.2013г.
УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/инж. Ек. Станчева-Ковачева/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


(изисквания) за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Избор на изпълнител за извършване на услуга: СРР за подмяна на „Предпазно съоръжение на горния отвор на трошачката на ЦПТ-2“.


 1. Съществуващо положение

Приемния бункер над конусната трошачка е въведен в експлоатация с пуска на ЦПТ-2 и към настоящия момент челните стени са силно деформирани и със скъсани заваръчни шевове. Плочите на челната стена в зоната срещу подаващия пластинчат питател са изпадали поради скъсване на болтовете от ударите на материала. Извършвани са различни по вид частични и укрепващи ремонти.

По договор с „МИНПРОЕКТ”ЕАД, гр.София е изработен Работен проект за изпълнението на Строително-ремонтните работи на обекта и имаме налична следната

проектна обезпеченост обхваната в по-долу цитираната част:

I.1. Част: „МК” – ПСД 9980

Забележка: 1.Така описаната проектна документация се съдържа в ПРИЛОЖЕНИЕ №7 / на електронен носител - CD/.ІІ. Цел на задачата.

Избор на Изпълнител за подмяна на предпазното съоръжение, чрез изработване на нови челни стени на бункера съгласно приложения проект, повдигане и изнасянето на челната горна стена на 520 мм. напред, удължаване на обслужващата площадка на кота +12,070. С изпълнението на задачата ще се постигне намаляване възможностите за изхвърляне на скални късове от трошачката, отпадане на необходимостта от демонтаж на предната стена на капсуловката при всеки ремонт на трошачката, осигуряване на облекчен достъп за ремонт на облицовката на бункера и обслужване на хидравличния чук, подмяна на деформираната и ремонто-непригодна предна стена на бункера.


ІІІ.Обем и обхват на задачата

ІІІ.1. Обем на задачата

Обема на задачата обхваща демонтаж на съществуващите предни долна и горна стени, монтаж на предварително изработените от листова и профилна стомана нови основни възли 1. Стена долна

 2. Стена горна

 3. Обслужваща площадка

 4. Облицовъчни плочи от ХАРДОКС 500

 5. Гумени буфери

ІІІ.2. Обхват на задачата:

За качествено и пълноценно изпълнение на задачата,Оферентът е длъжен да предвиди:

1.Осигуряване на транспортна техника с цел доставка на новото оборудване, транспорт на демонтираните елементи до склада за вторични суровини на „Асарел Медет“ и подемна техника за товарни и разтоварни работи. Изпълнението на монтажните и демонтажни работи ще става с крановото съоръжение на ЦПТ - 2.

2. Организиране на работна група от специалисти монтажници и заварчици, както и специализирани инструменти и временни приспособления за комплексно изпълнение на поставената задача.

3. Осигуряване от изпълнителите необходимите защитни средства за безопасна работа при дадените условия и да се гарантира спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България.

4. При изпълнението на АКЗ да се спазват изискванията на :

А. БДС 9075-89 – „Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди; Основни понятия; Класификация на агресивните среди”;

Б. „Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения”.- зап.№ РД-12-475 /10.12.1981г. на МСА.

В. „БДС ISO 12944-1-8: 1998г. – Бои и лакове – Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаково-бояджийски системи”.

Г. Техническите характеристики /начин и условия на полагане/, придружаващи материалите от фирмата- доставчик на материали за антикорозионна защита.

Облицовъчните плочи от Хардокс 500 и гумените буфери са в обхвата на доставка от Възложителя, а монтажа им - в обхвата на дейността на Строителя.

5.За реализиране целите на проекта (в настоящата разработка) е необходимо да се изпълнят етапно следните дейности:I-ви етап:

- Закупуване и доставка на необходимите материали съгласно техническите спесификации към проектната документация.

- Изработване и доставка на място на готовите конструкции,

II-ри етап:

- Изпълнение на същинските СРР /демонтаж на старото и монтаж на новото оборудване/, като цялостната дейност трябва да се извърши за максимум 5 календарни дни по време на планирания ремонт на трошачката, който е с приоритет.
ІV. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.

1. Финансова част - към офертата трябва да се приложи:.

а/ Предложения за крайни единични твърди цени по таблицата- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, които да останат такива за целия период на строителството отчитайки инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им.

б/ Цени на основни видове материали – ПРИЛОЖЕНИЕ №2

в/ Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (попълват се най- отдолу в това приложение) .

г/ Условия за разплащане и начин на разплащане/аванс и др./.Начин за гарантиране на аванса.

д/ Вътрешно фирмен ценоразпис на използваната механизация, като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни разходи и печалба.2. Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

а/ Регистрация по ЕИК.

б/ Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail.

в/ Съдебна регистрация на изпълнителя.

г/ Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.Финансов отчет одитиран от експерт-счетоводител за изминалата 2012 финансова година.

д/ Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата/ако няма се декларира/.e/ ПРОЕКТО-ДОГОВОР / ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 /

Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

ж/ Декларация за конфиденциалност. /ПРИЛОЖЕНИЕ №4/

з/Декларация за извършен оглед на обекта/съвместно подписана с Възложителя. / ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/.

и/ Декларация за третиране на отпадъците./ ПРИЛОЖЕНИЕ №6/

й /Проектна документация за обекта /ПРИЛОЖЕНИЕ №7/

к/ Автореференция, включително наличен квалифициран персонал и строителна техника, доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

л/ Представяне референции от други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер.

м/ Офертен срок за изпълнение на I-ви етап в календарни дни.За II-ри етап срока е ограничен в рамките на не-повече от 5 дни. Сумата от двата срока ще образува общия офертен срок за изпълнение на задачата.

н/ Гаранционен срок за качествено извършена работа.

о/ Готовност за отпочване на работа в календарни дни.

п/ Срок на валидност на офертата, не по-малък от 90 дни

р/Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ.
V. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

1. Възложителя има право да посещава площадката на строително - ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение;

-Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на антикорозионнотопокритие на металните конструкции чрез електронен дебеломер.

-Възложителя ще упражнява контрол върху дебелината на стените на металнитеконструкции чрез електронен дебеломер.

- Специалисти на Възложителя ще упражняват визуален контрол в процеса на изработката и след доставка на металните конструкции за качеството на изпълнение/материали, заваръчни шевове, технологични отвори, антикорозионно покритие и др./

-Изпълнителя е длъжен да представи дневник на заваръчните работи

изпълнявани в производствената база за отделните типове елементи, придружен с

протоколи за контрол на заваръчните шевове и сертификати за вложените материали/профили, листова ламарина, електроди, скрепителни елементи и др./

- Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат от работилница

съгласно ПИПСМР, сертификати на всички вложени материали, сертификати и декларации на заварчиците, протоколи от безразрушителен контрол на заваръчните съединения, протокол от визуален оглед и механично измерване дебелината на заваръчните шевове, протокол за обезмасляване, протокол с постигната степен на блясък на метала вследствие на песъкоструене/дребоструене, протокол за положено запечатващо първично покритие, протокол от измерване на дебелината на грунда, протокол от измерване обща дебелина включително финишното покритие, номер на изделието и др..

2. Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора; Искане за плащане (Сметка обр.22); При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

3. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

4. Разплащането на изпълнените работи ще се извършва периодично по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до 30 /тридесет/ дни, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.

5. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СРР .

6. Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР, не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

7.Успешна 72 часова проба при експлоатационни условия

8. Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи утвърден от Изпълнителния директор
VІ. Други условия

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

2. Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.4.1./финансова част/ и т.4.2./техническа част/, води до декласиране на оферента.

3. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

4. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

5. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

6. При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

7. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

8. Бъдещият изпълнител организира охрана на обекта и временно селище за периода на изпълнение на СРР.

9. Освен на хартиен, офертните предложения да се представят и на електронен носител /CD диск/.
Оферентите могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от дата 20.11.2013 г. до дата 03.12.2013 г. включително.

Офертата да се представи до 15,30 часа на 09.12.2013 г. по един от следните начини :

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в непрозрачен плик, адресиран до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: „Оферта за Избор на изпълнител за извършване на услуга: СРР за подмяна на „Предпазно съоръжение на горния отвор на трошачката на ЦПТ-2“.и забележка “Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!!!” и с обозначен на плика подател.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия, като се оценяват съгласно вътрешно фирмена методика..

Резултатите от класирането се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти ще се извършва в един кръг.

След него ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.
Създаденият в Дружеството ред за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІ. За контакти:

“Асарел – Медет” АД, тел. + 359 357 /60 491, GSM 0885310705 – инж. А. Тасмов e-mail atasmov@asarel.com, и

инж. Н. Попов- тел. 0357/60 632.
VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Количествената сметка - Офертно предложение за цена.

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2- Цени на основни видове материали


 • ПРИЛОЖЕНИЕ №3- ПРОЕКТО-ДОГОВОР

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №4- Декларация за конфиденциалност.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №5- Декларация за оглед на обекта.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №6- Декларация за третиране на отпадъците.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №7- „Инвестиционен проект за обекта.” Предоставя се на кандидатите на електронен носител /CD/.Изготвили: Съгласували:

Р-л отдел “Строителство”: Директор „ПТД”:

/инж. А. Тасмов/ /инж. Ив. Чолаков/
Инженер, Инв. контрол: Н-к Рудник „АСАРЕЛ“:

/ инж.Ил. Ранчев/ /инж.Б. Гиздов/


Инженер, Инв. контрол: Р-л отдел: „РР и ЦРБ“:

/ инж.Н.Попов/ /инж. П. Дерменджиев/

Р-л отдел „Екология”:

/ инж. М.Джиджинкова /

Р-л отдел „БЗР”:

/инж. Н.Узунов/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница