Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница4/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
3. Десетични дроби

71

15

49. Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби

Познава десетичните дроби.
Умее да чете и записва десетични дроби.

Последователност и системност в употребата на дробно число, записано по различен начин, се постигат чрез използване на практическа ситуация – записът на линейно измерение с обикновена дроб се заменя със запис с десетична дроб. Приложените таблици и решения подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.
72

73


15

15


50. Сравняване на десетични дроби
Упражнение

Умее да сравнява десетични дроби.

Осигуряват се логическа последователност и приемственост при въвеждането на новите знания и при развиването на уменията.

Двучасов урок74

15

51. Изобразяване на десетични дроби

Умее да изобразява десетични дроби (записани с точност до десетите) върху даден числов лъч.

Електронните ресурси подпомагат възприемането чрез онагледяване с анимация.
75

15

52. Закръгляване.
Оценка на резултат

Умее да закръглява десетични дроби.
Умее да оценява резултат.

Използва се аналогия между алгоритмите за закръгляване на естествени числа с дадена точност и тези за закръгляване на десетични дроби с дадена точност. Разнообразието на практически задачи и илюстрации подпомага обучителния процес и изграждането на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и ключови компетентности.
76

16

53. Събиране на десетични дроби. Разместително и съдружително свойство на действието събиране

Знае алгоритъма за събиране на десетични дроби и умее да го прилага, както и да използва свойствата на операцията за рационално смятане.

Извеждането на правилото за събиране на десетични дроби и свойствата на това действие се осъществява чрез съпоставяне на аналогични на тези знания и умения в множеството на естествени числа. Примерните решения и упътвания, както и електронната реализация на тестовите задачи подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.
77

16

54. Изваждане на десетични дроби

Знае и прилага правилно алгоритъма за изваждане на десетични дроби.

Усвояването на новото знание и придобиването на умения се постигат чрез решаване на аналогични задачи и използване на аналогични методически подходи на използваните в урок 53.
78

16

55. Събиране и изваждане на десетични дроби. Упражнение

Умее да пресмята числови изрази с десетични дроби, съдържащи до четири действия.
Умее да открива зависимостите на сбора и на разликата от компонентите им в конкретни ситуации.

Чрез колективно и индивидуално решаване на задачите от урока се поддържат знанията и уменията на учениците да събират и изваждат десетични дроби. Паралелът между правилата, определящи реда на действията при десетичните дроби и тези при естествените числа, подпомага усвояването на новите знания и изграждането на практически умения в новото числово множество.

Препоръчително е 15-минутно писмено изпитване, което може да се замени и с устно изпитване, като оценката се оформи на базата на участието на учениците.

79

16

56. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител

Умее да намира неизвестна компонента при действията събиране и изваждане на десетични дроби.

Намирането на неизвестна компонента при действията събиране и изваждане се онагледява чрез подходящо подбрани числови примери.
Разнообразните приложни задачи подпомагат изграждането на ключови компетентности за решаване на житейски проблеми със средствата на математиката и на функционална грамотност.
80

16

57. Умножение на десетични дроби с естествено число

Умее да умножава десетична дроб с естествено число.

Извеждането на алгоритъма става на основата на решаване на практическа задача. Правилото е формулирано ясно и достъпно, с придружаващи примери и с цветово отличаване. Всичко това улеснява възприемането, като ангажира различните видове възприятия. Наличието на електронни ресурси активизира самостоятелното учене чрез практика.
81

17

58. Умножение на десетични дроби. Разместително и съдружително свойство на действието умножение

Умее да използва свойствата на действията с десетични дроби за рационално смятане.

Актуализацията на знанията и уменията за умножение на естествени числа и ясното подчертаване на връзката им с умножението на десетични дроби са основните използвани похвати в урока. Решените примери и електронните ресурси подпомагат процеса на усвояване и затвърдяват уменията за прилагане на свойствата на умножението за рационално пресмятане.
82

17

59. Деление на десетична дроб с естествено число

Умее да решава текстови задачи, в които се използват дробни числа.

Прилага се откривателски подход. Разкриването на алгоритъма за деление на десетична дроб с естествено число е постигнато с решените примери, илюстрирани таблично и доизяснени с множество изводи и коментари, които подпомагат самостоятелното учене, критичното мислене и творческата дейност на ученика.
83

17

60. Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н.

Умее да умножава и дели десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н.

Прилага се откривателски подход. Алгоритмите за умножение и деление на десетична дроб със степени на числото 10 подпомагат учениците да разберат и осмислят преминаването от една мерна единица към нейните кратни и подразделения.
84

17

61. Преминаване от една мерна единица в друга

Знае връзките между кратни и производни на мерните единици. Умее да преминава от една мерна единица за дължина, маса, пари и скорост към нейна съседна.

Извършват се практически дейности, свързани с преминаване от една мерна единица за дължина, маса и време към нейна съседна. Множеството таблични систематизации, примерни решения, пояснителни текстове и електронни ресурси предлагат възможности, които съответстват на различни стилове на учене.
85

17

62. Деление на десетична дроб с десетична дроб

Знае алгоритмите за извършване на деление на десетични дроби.

Използват се плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания и развиването на уменията за деление на десетични дроби, като ясно се подчертава връзката с делението на естествени числа.
86

18

63. Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането

Умее да използва свойствата на действията с десетични дроби за рационално смятане.

Последователност и приемственост при реализирането на учебното съдържание се постигат чрез актуализиране на знанията за свойствата на умножението на естествени числа и тяхното приложение за рационално пресмятане на числови изрази с десетични дроби.
87

18

64. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител

Умее да намира неизвестна компонента при действията умножение и деление на десетични дроби.

Правилата се извеждат на основата на намирането на неизвестен множител и така се подпомага усвояването на новото знание на основата на старото. Наборът от практически задачи подпомага доизграждането на математическата грамотност и разкрива нейното приложение в решаването на житейски проблеми.
88

18

65. Използване на калкулатор. Приложение

Изграждане на математическа компетентност и основни компетентности в областта на технологиите.

Извършват се практически дейности, свързани с използването на калкулатор за пресмятане на изрази с десетични дроби. Специално внимание се обръща на прилагането на реда на действие, ако той не е вграден в калкулатора.
89

90


18

18


66. Общи задачи

УпражнениеУмее да пресмята стойността на числови изрази с десетични дроби, съдържащи до четири действия.
Умее да намира неизвестна компонента при четирите аритметични действия с десетични дроби.
Умее да прилага свойствата на действията с десетични дроби за рационално смятане.
Умее да решава текстови задачи, в които се използват дробни числа.

Използват се дискусия и проблемна ситуация за провокиране на откривателска и творческа дейност на учениците. С предложените задачи се поддържат основните умения за работа с десетични дроби и тяхното приложение при решаването на житейски проблеми. Електронните ресурси създават условия за използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

Двучасов урок

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница