Програма на Европейския съюзДата20.07.2017
Размер128.28 Kb.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИзследователски програми

IСедма рамкова програма на Европейския съюз

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 1. Специфична програма Сътрудничество – съвместни научни изследвания в следните области:

  • Информационни и комуникационни технологии – 3 юли 2009

  • Транспорт – 22 юли 2009

2. Специфична програма Хора – човешки потенциал и дейности Мари Кюри:

 • Мари Кюри европейски реинтеграционни грантове (IRG) - подкрепа за обучение и кариерно развитие на изследователи - могат да кандидатстват опитни изследователи, които са участвали в обучения или в мобилност в рамките на Седма рамкова програма или някоя от предхождащите я Рамкови програми за минимум 18 - месечен период – 8 октомври 2009

 • Европейски специализации за кариерно развитие – 18 август 2009

 • Международни външни специализации за кариерно развитие - 18 август 2009

 • Международни специализации за пристигащи учени от трети страни - 18 август 2009

 • Вътрешноевропейски мрежи за кариерно развитие – 18 август 2009

 • Партньорства и пътеки между промишлеността и академичната общност – 27 юли 2009

3. Специфична програма Идеи

4. Специфична програма Капацитети

5. Fission-2009 - Euratom – Ядрено делене и защита от радиация - 21 август 2009
Списък на всички отворени конкурси по 7РП: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs

II
Фонд “Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката


http://www.nsfb.net • Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области – 6 юли 2009

Целта на конкурса е да насърчи провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в следните приоритетни области:

1. Възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;

2. Биотехнологии, храни и здраве;

3. Материалознание и нанотехнологии;

4. Информационни и комуникационни технологии;

5. Екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси;

6. Културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда;

7. Научни изследвания в подкрепа на силна и работеща българска индустрия. • Млади учени – 29 юни 2009

Целта на конкурса е да подпомогне научното развитие на младите учени и техни изследователски инициативи във всички научни области.


 • Идеи – 3 юли 2009

Целта на конкурса е да насърчи:

 1. провеждането на значими, нетрадиционни и актуални научноизследователски проекти с високо качество във всички научни области;

 2. междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други;

 3. интензифициране на връзката „наука – бизнес”. • Развитие на научната инфраструктура – 2 юли 2009

Целта на конкурса е да насърчи изграждането и развитието на специализирана научна инфраструктура за съвместно използване от обединение от минимум три научни организации, гарантираща провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания, учебна и диагностична дейност в следните приоритетни области:
1. Възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;

2. Биотехнологии, храни и здраве;

3. Материалознание и нанотехнологии;

4. Информационни и комуникационни технологии;

5. Екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси;

6. Културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда;

7. Научни изследвания в подкрепа на силна и работеща българска индустрия.

- Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура – 8 юли 2009

Целта на конкурса е да насърчи:

• обновяването на научния потенциал чрез привличане на млади хора, които да се занимават с научноизследователска работа;

• изграждане на ефективна връзка наука-индустрия чрез активното участие на предприятия при разработване на докторска дисертация;

Ще се подкрепят дейности, насочени към отваряне на пазара на труда и създаване на мостови структури между научните организации и предприятията.
- Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации – 8 юли 2009

Целта на конкурса е да подпомогне научноизследователската дейност и професионалното развитие на младите учени в България и да стимулира провеждането на съвместни научни изследвания в модерни научни центрове в европейските страни.


- Сабатична година за изявени български учени – 8 юли 2009

Целта на конкурса е да подпомогне научноизследователската дейност на учените в България, да повиши техните умения, компетенции и знания и да стимулира тяхното професионално развитие, чрез провеждане на самостоятелни изследвания в модерни научни центрове и лаборатории в други страни.


- Завръщане на утвърдени български учени, работещи в чужбина – 8 юли 2009

Целта на конкурса е да се създадат условия за провеждане на съвременни научни изследвания в България, като се стимулира завръщането на утвърдени български учени, работещи в чужбина, за работа в национални научни институции.
 • Конкурс по Програма За сътрудничество между България и Германия - постоянен срок

 • Конкурс за предоставяне на национално съфинансиране за научни проекти по 7 РП на ЕС постоянен срок

 • Национален конкурс за подготовка на научни проекти, предназначени за участие в конкурсите на програма COST постоянен срокНаименованиe на конкурсa

Срок за обявяване

Срок за кандидатстване

Срок за изпълнение

Минимална и максимална стойност на проект

Обща сума за конкурса за 2009 г.


Минимална

максимална

„Млади учени”

11.05.2009

29.06.2009

3 години

20 000 лв.

60 000 лв.

700 000 лв.

„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”

11.05.2009

6.07.2009

3 години

60 000 лв.

600 000 лв.

14 000 000 лв.

„Идеи”

11.05.2009

3.07.2009

3 години

20 000 лв.

400 000 лв.

5 000 000 лв.

„Развитие на научната инфраструктура”

11.05.2009

2.07.2009

2 години

100 000 лв.

1 000 000 лв.

13 500 000 лв.

„Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура”

18.05.2009

8.07.2009

До 3 години

20 000 лв.

50 000 лв.

200 000 лв.

„Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации”

18.05.2009

8.07.2009

2 години

10 000 лв.

50 000 лв.

400 000 лв.

„Сабатична година за изявени български учени”

18.05.2009

8.07.2009

8 месеца

20 000 лв.

40 000 лв.

500 000 лв.

„Завръщане на утвърдени български учени, работещи в чужбина”

18.05.2009

8.07.2009

До 3 години

70 000 лв.

400 000 лв.

1 000 000 лв.

„Стимулиране на иновациите в малки и средни предприятия”

25.05.2009

15.07.2009

18 месеца
8 000 лв.

240 000 лв.

„Изграждане на университетски научноизследователски комлекси”

25.05.2009

20.07.2009

3-5 години

500 000 лв.

300 000 лв.

8 000 000 лв.

„Развитие на центрове за върхови постижения”

25.05.2009

20.07.2009

3 години

1 000 000 лв.

6 000 000 лв.

8 000 000 лв.

„Научна периодика”

15.09.2009

31.10.2009

1 година

500 лв.

5000 лв.

200 000 лв.

„Двустранно сътрудничество”

Текущо

10 000 лв.

35 000 лв.

1 500 000 лв.

„Подготовка на проекти по 7 РП”

Текущо
6 000 лв.

100 000 лв.

Съфинансиране на проекти по 7 РП

Текущо2 800 000 лв.

Съфинансиране на международна оценка на научните институции

Текущо

50 000

200 000

500 000 лв.


III
Програма за сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания COST


http://www.cost.esf.org
COST финансира дейности за работа в мрежа като конференции, срещи, краткосрочни научни обмени и информационни прояви. Предложенията трябва да са в рамките на деветте области на COST – биомедицина и молекулярни бионауки; химия, молекулярни науки и технологии; науки за системата на Земята и управление на околната среда; храни и земеделие; гори и продукти и услуги, свързани с тях; хора, общество, култура и здраве; ИКТ; физични и нанонауки; транспорт.

Програма COST набира кратки проектни предложения два пъти годишно – през март и през септември. Подаването им се извършва само по електронен път. След провеждане на оценка, класираните кратки предложения получават покана за разработка и подаване на разширено проектно предложение.
За повече информация: http://www.cost.esf.org/index.php?id=1528

Пълна информация за конкурсите: http://www.cost.esf.org/index.php?id=opencall


IVБритански съвет

www.britishcouncil.org

1. SISTER (Support For International Science, Technology and Engineering Research)

Програма SISTER предоставя финансиране на млади изследователи в следните четири области: 1. Пътни грантове

 2. Стипендии за научна работа

 3. Организиране на научни срещи

 4. Дългосрочни сътрудничества


За повече информация: http://www.britishcouncil.org/science-sister.htm


V
Немска служба за академичен обмен (DAAD) и Фонд “Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката


http://www.nsfb.net

Конкурс за финансиране на проекти по програмата за обмен на кадри. Той е отворен за всички специалности и е насочен към по-нататъшната квалификация и специализация на младите учени (магистри и докторанти) в рамките на научното сътрудничество.


Програмата е открита за всички специалности. Тя е насочена към хабилитирани лица и научни работници, от български и германски висши училища и научни организации.

Предпоставка за подаване на предложение за участие е конкретен научноизследователски проект, който се разработва съвместно от научни колективи от двете страни. В предложението трябва да се представи подробно научната цел на проекта – новост на научния проблем, конкретни цели, очаквани резултати.
Финансират се само специфичните допълнителни разходи, свързани с обмена на участващите учени в проекта. В рамките на тази програма се поемат пътните разходи, както и разходите за престоя в съответната приемаща страна на българските и германските учени. Страната домакин поема разходите за евентуалните пътувания из страната, свързани с реализацията на проекта.

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2009
За повече информация: http://www.nsfb.net/?id=1225

VI

Global Development Network – САЩ чрез Фондация CERGE-EI – Чехия


http://www.cerge-ei.cz/default.asp

Конкурс за проекти в областта на социалните науки, като приоритетни ще бъдат следните области: • Развитие на предприемчивост и поведение, вкл. корпоративно управление и преструктуриране

 • Трудови пазари, вкл. пенсиониране, социално подпомагане и здравна икономика

 • Глобализация, вкл. регионална и международна координация на икономическата политика

 • Процесът на реформи, вкл. публични финанси, фискална тежест и облагане с данъци

 • Образование, вкл. образователна политика, реформа, финансиране и резултати

Кандидатите трябва да бъдат университети, изследователски организации и неправителствени организации и от една следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Косово (UNMIK), Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.


Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2009
Повече информация и условия за кандидатстване може да намерите на следния интернет адрес:

http://www.cerge-ei.cz/gdn/regional_research_competition/

VII
Европейска научна фондация

www.esf.org

- Изследователски конференции – 15 септември 2009За повече информация: http://www.esf.org/activities/calls-and-funding.html


VIII
Европейски институт за иновации и технологии


http://eit.europa.eu/home.html
- Покана за предложения за създаване на общности на знание и иновации (KICS) в областите смекчаване на ефекта от климатичните промени; устойчива енергия и бъдещо развитие на ИКТ обществото.
Краен срок за кандидатстване: 27 август 2009 г.

Допълнителна информация може да намерите на: http://eit.europa.eu/kics-call.html
Процедура за проектната дейност в НБУ: http://www.nbu.bg/index.php?l=1393

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница