Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017/2018 годинаДата02.02.2018
Размер63.9 Kb.
#53932
ТипПрограма
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” – ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. “Парашкев Цветков” № 35, тел: 064/823679

e-mail: hristobotevpl@mail.bg


УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ
ПРОГРАМА

ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10/13.09.2017 година.1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО
НУ „Христо Ботев” е най- голямото училище начално училище на територията на гр. Плевен. В началото на учебната 2016/2017 година броят на децата и учениците, обучаващи се в училището е 455 ученици, от І - IV клас. В училището учат ученици от гр. Плевен
Етническият състав е еднороден. Учениците са от български произход.
Проблемът с

Проблем с отпадане на ученици от училището не съществува. Но няколко са причините, водещи до движение на учениците през учебната година. Най-често срещани причини са:


- икономически - затруднен достъп до образование, поради ниски социални доходи, водещи до заминаване на семействата в чужбина;
- семейни – смяна на местоживеене

- здравословни – нужда от лечение

През изминалите години се наблюдава увеличаване процента на учениците, заминали в чужбина. Тази тенденция се наблюдава и през предходната учебна година, като броят на заминалите ученици е 2. Причините за това са социални - заминаване на цялото семейство поради ниски доходи и безработица. Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от заминалите в чужбина ученици продължават обучението си.

По-голяма е групата на учениците, сменили своето местоживеене- в същия град или друг град – 3 за 2016-2017г.

Няма ученици напуснали поради нежелание за учене. В училището няма ученици с неизвинени отсъствия.

Човешкият ресурс е факторът, който има най-силно влияние върху проблема за преждевременното напускане от училище. Предлагане на качествено образование и повишаване мотивацията на учениците за учене с цел въздействие върху намаляване на отсъствията и превръщане на училището в желана територия.


В НУ „Христо Ботев” Плевен през предходната година всички учители са участвали в поне една форма на обучение за повишаване на квалификацията си.
Училището прилага и други мерки за превенция на ранното напускане на системата, като сред тях са:


  • Работа по проекти;
  • Извънкласни дейности- работа по проект „Твоят час“
  • Осигуряване на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас и поевтиняване на обедното хранене.
  • Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети
  • Системни разговори с родители и ученици
  • Ден на самоуправлението
  • Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност
  • Отбелязване на различни празници и организиране на благотворителни базари.

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на НУ „Христо Ботев“” за превенция на ранното напускане на образователната система:

-       ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-       НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-       ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

-       СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВЯНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  / 2013 – 2020 г. /

-       НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА / 2014 – 2020г. /

-       КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА


    1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици.
   1. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик.


Mерки и дейности, залегнали в програмата на НУ „Христо Ботев“ за намаляване броя на безпричинните отсъствия и превенция на ранното напускане на училище:

 

1.1         Разработване  и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците:- Изготвяне на база данни от класните ръководители, ако в класовете има ученици от рискови групи.

- Обобщаване всяка седмица на информацията за отсъствията на учениците от класните ръководители. При натрупване на неизвинени отсъствия на ученик - информиране на родителите  от класния ръководител за изясняване причините за отсъствията.

1.2         Координиране на действията  на класните ръководители с тези на училищното ръководство.

1.3         Запознаване на учениците с правилника на училището от класните ръководители още в първия учебен час.

1.4          Разглеждане в ЧК на теми свързани :

-              с превенция на насилието;

-              с неправомерните действия, характерни за малолетните и непълнолетните ученици;

-               опасностите от сърфиране в интернет както и други рискови прояви, които могат да застрашат децата и да доведат до отпадането им от училище;

-              теми свързани с гражданското образование /здравно образование и възпитание/.

1.5          Системно подпомагане на ученическия колектив за създаване на екипност - провеждане на тренинги за създаване на екипност, доверие, подобряване на модела на общуване и изграждане на толеранс.

1.6    Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

1.7         Развитие на училищната общност – превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.

1.8     Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

1.9      Екипна работа между класните ръководители и другите педагогически специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността на педагогическите подходи.

1.10      По – голяма атрактивност на преподавания материал чрез интерактивни методи, електронни уроци, онагледяване, практическа насоченост.

1.13      Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти на консултации по съответните предмети по утвърден график , както и допълнителна работа с тези ученици през ваканциите.

1.11      Занимания по интереси / в групите за ЦДО/ – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство.

1.12     Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: училищни турнири, спортни състезания, еднодневни екскурзии, зелени училища, образователен театър, посещение на изложби и концерти и др.

1.13      Поощряване с морални и материални награди.

1.14      Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава /наставничество /.

1.15      Подобряване възможностите на обучение на деца със СОП. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностново развитие. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности на ученика от екипа за подкрепа за личностно развитие.

1.16     Включване на родителската общност за повишаване на активността и сътрудничеството с училищното ръководство.

1.17      Сътрудничество с различни организации – Дирекция „Социално подпомагане”, отдел за закрила на детето, ДПС, „Фондация Асоциация Анимус” и др.

1.18     Отчет на дейностите и мерките по програмата.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница