Решение №45/06. 11. 2013 г. Общо мерките по плана са 33 със 129 дейности. До 07. 03. 2014 Г. Са изпълнени 91% от дейноститестраница1/4
Дата06.02.2018
Размер0.63 Mb.
#55509
ТипРешение
  1   2   3   4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
О Т Ч Е Т

за изпълнението на конкретните мерки по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България (приет от Министерския съвет с протоколно решение № 45/06.11.2013 г.)

ОБЩО МЕРКИТЕ ПО ПЛАНА СА 33 СЪС 129 ДЕЙНОСТИ.

ДО 07.03.2014 Г. СА ИЗПЪЛНЕНИ 91% ОТ ДЕЙНОСТИТЕ.

ИЗПЪЛНЕНИ СА 112 ДЕЙНОСТИ;

С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ СА 5 ДЕЙНОСТИ:

- 17.3 – Изграждане на нов център в с. Телиш;

- 17.4 – Изграждане на палатков лагер в с. Телиш;

- 20.5 – Преминаване на ДАБ на 24/7 режим на работа;

- 20.8 – Назначаване на служители на граждански договори в центровете на ДАБ;

- 33.1 – Провеждане на изнесени заседания на МС.

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СА 10 ДЕЙНОСТИ;- 1.8 – Изграждане на инженерно съоръжение по границата с Турция;

- 3.4 – Назначаване на служители по трудово правоотношение в ГДГП;

- 6.1 – Извършване на ремонт и поддръжка на гранично-полицейски кораби;

- 6.2 – Извършване на ремонт и модернизация на помещения за задържани в Бургас;

- 7.2 – Подписване на междуправителствено споразумение между България и Турция;

- 9.3 – Създаване на междуведомствена работна група за обмяна на опит;

- 14.4 – Закупуване на убита полиомелитна ваксина;

- 14.5 – Закупуване на жива полиомелитна ваксина;

- 21.3 – Изграждане на центрове за настаняване от затворен тип;

- 27.1 – Разработване на инициатива пред ЕС за общоевропейска интеграционна програма.

НЕИЗПЪЛНЕНИ КЪМ МОМЕНТА СА 2 ДЕЙНОСТИ, ЧИИТО ХОРИЗОНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Е 31.03.2014 г.:- 1.9 – Въвеждане в експлоатация на инженерното съоръжение по границата с Турция;

- 8.3 – Изграждане на тристранен център в гр. Хасково.

С постановление на МС № 268/22.10.2013 г. са одобрени бюджетни средства в размер на 10 632 800 лв. Средствата са предоставени за изпълнение на дейностите по Плана за 2013 г..
Отговорни институции за изпълнението на Плана са: МС, МВР, МО, МВнР, МТСП, МИЕ, МЗ, МФ, МЗХ, МОСВ, МОН, ДАБ-МС, СВИ-МО, ДАНС, НРС, Областна администрация Хасково и БЧК.

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ С ДЪЛЖИНА ОТ 30 КМ НА НАЙ-ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ ПО ЛИНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА В ЗОНАТА ЗА ОТГОВОРНОСТ НА ГПУ – ЕЛХОВО И ГПУ- БОЛЯРОВО ПРИ РДГП ЕЛХОВО
1.1. Изготвяне на пътна карта с основните задачи, срокове и приоритизиране на усилията.

От МО е изготвената пътна карта със срокове и приоритизирани усилия.


1.2. Изготвяне изходни данни за проектиране на инженерното съоръжение.

Изготвени са изходни данни за проектиране на инженерното съоръжение.


1.3. Разработване и утвърждаване на задание за проектиране.

Главна дирекция „Гранична полиция“ е разработила задание за проектиране на инженерното съоръжение.


1.4. Изготвяне и съгласуване на проектна документация за инженерното съоръжение – възлагане и изпълнение от лицензирана проектантска фирма.

Изготвена е и е съгласувана проектна документация за инженерното съоръжение, съгласно обществена поръчка.


1.5. Издаване на виза за проектиране.

Издадена е виза за проектиране на инженерното съоръжение.


1.6. Осъществяване на съгласувателни процедури с МОСВ и община Елхово.

МВР проведе съгласувателна процедура за изграждане на инженерното съоръжение с МОСВ и община Елхово.


1.7. Издаване на разрешение за строеж.

Издадено е разрешение за строеж на инженерното съоръжение.


1.8. Изграждане на инженерното съоръжение от военни формирования на Сухопътните войски.

Считано от 20.01.2014 г. започна втория етап от операция „Съвместни усилия“ - група от Сухопътните войски в състав 80 - 90 военнослужещи и 20 - 40 единици техника са съсредоточени в района държавната граница за изграждане на инженерното съоръжение.

Започна монтирането на фундаменти за инженерното съоръжение, поставянето, нивелирането на колони, както и бетонирането им при добри климатични условия. Изпълнява се изготвения линеен график за подаване на заявки до изпълнителите. Материалните средства се извозват към района на операцията съгласно утвърдения график.

Работи се по подобряване на маршрут № 2 – отводняване, водостоци и насипване на разрушени участъци.
1.9. Въвеждане на изпълненото инженерно съоръжение в експлоатация.

Предстои въвеждане в експлоатация на инженерното съоръжение при окончателното му изграждане.


1.10. Уведомяване на Турция за намерението на България да изгради възпрепятстващо съоръжение по границата.

МВР е уведомило Р Турция за намерението на България да изгради възпрепятстващо съоръжение по границата.


1.11. Комуникация с Турция във връзка с изграждането съоръжението.

МВнР осъществява комуникация с турската страна по въпросите на изграждането на преградното съоръжение.


2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЧЕРНИ ПЪТИЩА В ЗОНАТА ЗА ОТГОВОРНОСТ НА ГПУ – ЕЛХОВО И ГПУ- БОЛЯРОВО ПРИ РДГП ЕЛХОВО.
2.1. Прокарване на рокадни и фронтални черни пътища.

Считано от 24.10.1013 г. до 29.11.2013 г. се изпълни първия етап от операция „Съвместни усилия“ - подобряване на проходимостта на черни пътища и осигуряване на достъп и обслужване на инженерното съоръжение в участъка на района на гр.Елхово, от с. Лесово до с. Крайново. Профилирани, почистени и готови са 107 км почвени пътища. Подготвено е и трасето на възпрепятстващото съоръжението на държавната граница.


3. УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ГРАНИЧНИТЕ ПАТРУЛИ ПО БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА.
3.1. Провеждане на Специализирана полицейска операция (СПО) от МВР за реализиране на 100% физическа охрана на най-чувствителните участъци в зоните за отговорност на ГПУ-Свиленград, ГПУ-Елхово и ГПУ-Болярово от РДГП-Елхово чрез развръщане на допълнителни сили и средства от ГДГП, ГДНП и ОДМВР.

За овладяване на незаконната миграция в края на м. декември 2013 г. в оперативната зона на РДГП Елхово бяха командировани общо 1564 служители и 139 МПС. През м. януари с оглед на намаления миграционен натиск броят на командированите служители е намален със 105.

Към 28.02.2014 г. в оперативната зона на РДГП Елхово (ГПУ Свиленград, Елхово, Болярово, Средец и Малко Търново) за охрана на държавната граница са командировани 1 399 полицаи и 139 патрулни автомобили, от тях 1 005 служители и 93 МПС са придадени от състава на ОД на МВР и 394 служители и 46 МПС от състава на ГДГП.
3.2. Развръщане на допълнителни сили от други РДГП в зоната на РДГП-Елхово за подпомагане административната дейност със задържаните лица.

Предвид значително намаления брой задържани на границата чужди граждани са изтеглени части от допълнително командировани служители от състава на ГДГП.


3.3 Организиране провеждането на съвместна операция “Посейдон – сухоземни граници” (координирана от Агенция “Фронтекс“) в оперативната зона по българо-турската граница, чрез развръщането на гост-служители от държавите-членки.

От започването на действието на плана до момента общо в зоната за отговорност на РДГП-Елхово са развърнати общо 106 експерта.

Към 28.02.2014 г. по СО “Посейдон 2013 – сухоземни граници” в зоната за отговорност на РДГП Елхово са развърнати: общо 29 експерта.
3.4. Назначаване на служители по трудово правоотношение в ГПУ–Елхово при РДГП–Елхово за извършване на охранителна дейност на складове и обекти.

Изготвена и изпратена е докладна записка до Министъра на вътрешните работи за назначаване по допълнително щатно разписание на РДГП Елхово на 821 лица работещи по трудово правоотношение.

Изготвени са писма до РДГП, ОДМВР и Пресцентъра на МВР за уведомяване на бивши служители на МВР за започване на процедура по подбор, проучване и назначаване на служители ЛРТП на длъжност „пазач” в РДГП - Елхово.
4. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ.
4.1. Разкриване и започване на дейност на Международен координационен център в ГДГП по линия на агенция „Фронтекс“ за по-висока ефективност при управлението на операция „Посейдон – сухоземни граници”.

На 06.11.2013 г. в ГДГП започна работа Международният координационен център за управление на операцията.

От започването на функциониране на центъра до момента са развърнати 7 служители.
4.2. Осигуряване на персонални компютри, принтери и др. офис техника и консумативи.

По ПМС 268/2013 г. са проведени три обществени поръчки. Техниката и консумативите са доставени.

Допълнително средства са осигурени от Фонд за външните граници - „Спешни мерки”. Документацията е изготвена и предоставена на ДМП. В момента тече открита обществена поръчка.

По ПМС 37/2014 г. са осигурени допълнително 168 000 лева. Към момента се подготвят документите за възлагане на обществени поръчки.


5.  ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА.
5.1. Закупуване на допълнителни резервни части, гориво–смазочни материали, консумативи и извършване на ремонти на служебните автомобили на ГДГП.

От МВР са придадени допълнително автобуси в района на ГПУ Елхово, с които се осигурява дейността на ГДГП и дирекция “Миграция”-МВР по овладяване на кризисната ситуация. Логистичното осигуряване на техниката е за сметка на бюджета на МВР.

По ПМС 268/2013 г. са проведени четири обществени поръчки. Консумативите и материалите са доставени.

Допълнително средства са осигурени от Фонд за външните граници - „Спешни мерки”. Документацията е изготвена и предоставена на ДМП. В момента тече открита обществена поръчка.

По ПМС 37/2014 г. са осигурени допълнително 80 000 лева. Към момента се подготвят документите за възлагане на обществени поръчки.
5.2. Осигуряване на допълнително гориво за служебните автомобили на ГДГП използвани за охрана на българо-турската граница.

Средствата са осигурени от Фонд за външните граници - „Спешни мерки”. Документацията е изготвена и предоставена на ДМП.

По ПМС 37/2014 г. са осигурени допълнително 860 000 лева.

Горивото се осигурява чрез УССД.


5.3. Допълнителна поддръжка и ремонт на налични технически средства, използвани в граничния контрол по българо-турската граница.

Изготвени са технически спецификации за възлагане на обществена поръчка ,,Поддръжка и поправка на техническо оборудване и осигуряване на резервни части” по проект ,,Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница” по Фонд за външните граници - ,,Спешни мерки”. Закупени са два броя акумулаторни батерии за МТСН ,,ТЕРМА”. Фактурирани са и предстои доставка на 10 броя акумулаторни батерии за ръчни термовизионни камери / РТК/ X3 Surveillance. Отпуснати са допълнително на РДГП-Елхово 4 100 лв. по подподпараграф 10-153 “Материали, консумативи и резервни части за свързочна, оперативна, организационна, противопожарна, медицинска и друга техника” за закупуване на резервни части и консумативи ма ПНВ, МТСН ,,ТЕРМА” и компютърна техника. Стартирало е изготвянето на технически спецификации по проект „Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница” по Фонда за външните граници – „Спешни мерки”, като след одобрението им, същите ще бъдат използвани за разработване на документации и обявяване на открити процедури по ЗОП с възложител ДМП - МВР.

Средствата са осигурени от Фонд за външните граници - „Спешни мерки”. Документацията е изготвена и предоставена на ДМП. Предстой обявяване на процедура.

По ПМС 37/2014 г. са осигурени допълнително 50 000 лева. Към момента се подготвят документите за възлагане на обществени поръчки.


5.4. Доставка на авиационно гориво за нуждите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГДГП.

Горивото за нуждите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГДГП е осигурено. По ПМС 37/2014 г. са осигурени допълнително 73 500 лева.


6.   АКТИВИЗИРАНЕ НА ГРАНИЧНОТО НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ.
6.1. Извършване на ремонт и поддръжка на гранично-полицейските кораби в РДГП Бургас.

По ПМС 37/2014 г. на ГДГП са осигурени 80 000 лева. Към момента се подготвят документите за възлагане на обществени поръчки.


6.2. Извършване на ремонт, модернизация и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в РДГП Бургас.

По ПМС 37/2014 г. на ГДГП са осигурени 80 000 лева. Към момента се подготвят документите за възлагане на обществени поръчки.


7.   ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ С Р ТУРЦИЯ И Р ГЪРЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОТОКА ОТ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ.
7.1. Иницииране свикването на Централната смесена българо-турска гранична комисия съгласно действащата между България и Турция двустранна Спогодба за предотвратяване на граничните инциденти и поддържане на граничните знаци от 1967г.

МВнР и МВР организираха и проведоха на 16-17 януари 2014 г. първото заседание на Централната смесена българо-турска гранична комисия, създадена съгласно двустранното Споразумение между България и Турция от 1967 г.


7.2. Съгласуване и подписване на междуправителствено Споразумение между България и Р Турция за съвместно гранично наблюдение на общата граница.

МВнР, в рамките на своите компетенции, оказва необходимото съдействие на МВР в хода на преговорите с МВР на Турция.


7.3. Реализиране на отправената покана за посещение в България на външния министър Ахмет Давутоглу с цел продължаване на активния диалог, започнат при посещението на министър Вигенин в Турция.

На 27-28 февруари 2014 г. е осъществено официалното посещение на министъра на външните работи на Република Турция г-н Ахмет Давутоглу в Република България.


7.4. Активни действия на политическо и експертно ниво за ускоряване процеса на подписване на договор за реадмисия между ЕС и Турция.

На 16 декември 2013 г. е подписано Споразумението за реадмисия между ЕС и Турция. Предстои процес на ратификация.


7.5. Изготвяне на единна позиция на държавите-членки на ЕС, подложени на най-голям миграционен натиск (България, Гърция, Италия, Малта) за единна политика на Съюза по бежанския проблем.

В рамките на дискусиите по въпросите на засиления миграционен натиск към страните-членки по външните граници на Съюза на ниво Корепер и Съвет „Общи въпроси” България поддържа контакт с цел съгласуване на позициите си с държавите-членки, подложени на сериозен миграционен поток и най-вече Гърция и Кипър като страни по югоизточните граници на ЕС. Политиките на миграция и убежище на ЕС са приоритетна тема за гръцкото председателство на Съвета на ЕС. Засиленият диалог и редовно сътрудничество по темата с държавите по южните граници на Съюза и най-вече с Гърция ще продължи и през първата половина на 2014 г.

На 27 и 28 февруари 2014 г. се проведоха първите неформални консултации в Брюксел, където беше представена българската позиция по Плана за изпълнение към Стратегията на ЕС по Афганистан след 2014 г.
8. АКТИВИЗИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ.
8.1. Съгласуване и подписване на междуправителствено споразумение за създаване на тристранен (България, Турция и Гърция) Контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП-Капитан Андреево.

Датите на посещението на министъра на вътрешните работи на Република Турция г-н Ефкан Ала в България са в процес на договаряне. Предложената от българска страна дата 28 февруари т. г. отпадна, тъй като съвпадна с втория ден на посещението на министър Ахмет Давутоглу в България.


8.2. Създаване на точки за контакт по границата за обмен на информация за случаи, касаещи подготовка и опити за незаконно преминавана на границата.

На 6 декември 2013 г. МВнР и МВР връчиха на Румъния последният български проект на Споразумение за изграждане на тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Сърбия и Румъния във Видин. Към момента действащите точки за контакт са:

1. Определените служители от състава на СБТГК за двата сектора и петте участъка – общо 7 на брой. Това са преводачите от двете делегации (българска и турска).

2. За ГКПП-Капитан Андреево-Капъкуле и ГКПП-Лесово-Хамзабейли лицата за контакт са дежурните началници на смени.

Въведен механизъм за уведомяване.
8.3. Изграждане сградата на тристранния център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция.

Сградата е изградена на груб строеж без покривна част. Фирмата-изпълнител има финансови затруднения и няма да има възможност да завърши обекта в срок. Очаква се фирмата-изпълнител в най-кратък срок да получи кредит, за да довърши строителството, ако това не се осъществи, Областна управа-Хасково ще прекрати договора си с тях.


9. АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ ВЪРХУ СТРАНИТЕ, КОИТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ГЕНЕРИРАТ МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК ВЪРХУ ЕС.
9.1. Сътрудничество с предстоящото гръцко председателство на ЕС по въпроси от общ интерес във връзка с мерки и инициативи за ограничаване на притока на нелегални имигранти и разпределяне в рамките на ЕС на тежестта, свързана с притока на бежанци.

Политиките на миграция и убежище на ЕС са приоритетна тема за гръцкото председателство на Съвета на ЕС. Засиленият диалог и редовно сътрудничество по темата с Гърция ще продължи и през първата половина на 2014 г.

На 27 и 28 февруари 2014 г. се проведоха първите неформални консултации в Брюксел, където беше представена българската позиция по Плана за изпълнение към Стратегията на ЕС по Афганистан след 2014 г.
9.2. Провеждане на консултации с държави партньори (САЩ, ФР Германия, Малта, Италия, Гърция) по темата за пресичане на нелегалния трафик на хора.

В последните 3 месеца при контакти на съответното равнище с Гърция (МО) беше споделена информация относно гръцкия опит за строежа на преградно съоръжение на границата и патрулирането в пограничните райони.


9.3. Създаване на Работна група между отделните български ведомства за набелязването на действия по отношение на обмяната на опит, евентуално финансиране на мерки, в рамките на Будапещенския процес.

Предстои в края на юли 2014 г. Министерство на вътрешните работи да свика работна междуведомствена среща с цел обсъждане на въпроса дали е необходимо формирането на междуведомствена група по Будапещенския процес.

Водеща институция за Будапещенския процес в България е Министерство на вътрешните работи (МВР). Въпросите по Будапещенския процес се координират ad hoc от МВР и действията по тях са с неформален характер.
10. ДИАЛОГ С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА СТРАНИ ПО ПРОИЗХОД ЗА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЧУЖДЕНЦИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.
10.1. Активен диалог и предприемане на действия пред дипломатическите представителства на Афганистан, Тунис, Алжир, Мароко, Судан, Иран, Ирак, Пакистан, Еритрея и др. за установяване на самоличността, издаване на документи за пътуване и организиране на връщане на техни граждани.

Проведени срещи с посланика на Алжир и временно управляващия посолството на Сирийската арабска република в София.  • 6.11.2013 г. директор „Консулски отношения” на среща с посланика на Алжир Ахмед Буташ – отправена настоятелна молба за продължаване срока на валидност на издаваните от алжирските власти на нелегално пребиваващите в България алжирски граждани временни документи за пътуване (пасавани) до един месец и съдействие пред компетентните власти в Алжир за издаване на разрешение за приемане на чартърни полети от България до Алжир, с цел приемане на алжирските граждани, нелегално пребиваващи в България.

  • 21.11.2013 г. – изпратена вербална нота до посолството на Алжир. Напомнено е за разпоредбите на чл. 84, ал.1 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, според които Алжир се е съгласил да приема обратно всеки свой гражданин, който пребивава незаконно на територията на ЕС, след изпълнение на необходимите формалности за идентификация, като Алжир се е задължил да издава на своите граждани подходящ документ за самоличност.

  • 9.12.2013 г. – среща с посланика на Алжир, по време на която са дадени уверения, че алжирското посолство съдейства на дирекция „Миграция” – МВР за своевременно издаване на пасавани на алжирски граждани. Посолството е издало общо 140 пасавана на алжирски граждани от началото на 2013 г. Във връзка с поставеното от българската страна искане за организиране на чартърни полети до Алжир за транспортиране на нелегално пребиваващите в България алжирски имигранти, алжирският посланик е подчертал, че „това е доктринален въпрос за правителството на Алжир”.

  • 21.11.2013 г. среща на директор „КО” с г-н Зияуллах Махмуд, посланик на Афганистан в София, по въпроса за превоз на 263 граждани на Афганистан, които се намират в Домовете за временно настаняване на чужденци. За целта Консулската служба на посолството на Афганистан следва да издаде съответните документи за пътуване с валидност от един месец. Поставен е въпросът за постъпки от страна на посолството пред властите в Кабул за получаване на разрешение за осъществяване на директни чартърни полети.

  • 4.12.2013 г. среща на началник на отдел в дирекция „КО” с дипломат от посолството на Ливан в София, пред който е поставен въпросът за съдействие от правителството на Ливан за приемане в Бейрут и за придвижване до ливанско-сирийската граница на сирийски граждани, които желаят доброволно да се завърнат от България в тяхната страна.

  • През периода са предприети конкретни действия по възстановяване на възможностите за работа на български дипломатически представители в страни с висок миграционен риск – Сирия и Ирак.

В допълнение към отчетените дейности за периода 6.11 – 13.12:

  • По проблема с афганистанските бежанци:

- със съдействието на МВнР и посолството ни в Кабул е подготвено и реализирано посещение по покана на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев на афганистанския министър на бежанците и репатрирането, 29-30 януари 2014;

- дадено е становище за съгласуването на тристранно споразумение по бежанците между България, Афганистан и ВКБООН, като по въпроса в МВнР е проведено междуведомствено заседание за съгласуване на българската позиция. Проведена е среща с представителствата у нас на ВКБООН и Международната организация по миграцията.  • Проведена е среща в МВнР на Алжир (по искане на българския посланик) с г-н Мегар Хусин, генерален директор на ГД „Национална общност в чужбина”. Основна тема - значително увеличеният брой на алжирски граждани на територията на РБ, както и криминални прояви и инциденти, свързани с тях; възможности за регулиране на миграционните процеси. Подготвени становища и материали по преговорите с алжирската страна по сключването на „Споразумение за реадмисия”. Инициирано е подновяването на преговорите с алжирската страна по сключване на „Споразумение за безвизов режим за притежателите на дипломатически и служебни паспорти”, за което се води съгласувателна процедура с компетентните институции.

  • На 29 и 30 януари 2014 г. министърът на бежанците и репатрирането на Афганистан – д-р Джамахер Анвари, посети България. По време на визитата му в София той се срещна с министъра на вътрешните работи г-н Цветлин Йовчев, със зам.министър на МВР г-н Васил Маринов, със зам.министъра на МВнР г-н Ангел Величков и със заместник-председателя на ДАБ г-н Васил Върбанов. Министърът на вътрешните работи на България, връчи на г-н Анвари проект на Меморандум за разбирателство между Р България, ИР Афганистан, ВКБООН и МОМ относно доброволното завръщане на бежанци. През месец февруари 2014 г. МВР отправи покана към г-н Анвари за изпращане на Работна група от Министерство на бежанците и репатрирането на Афганистан в София, с която да се обсъди текста на Меморандума.

Предвид тенденциите за увеличаване на броя на незаконно пребиваващите в Република България чужденци, в периода от 06.11.2013 г. до 28.01.2014 г. дирекция „Миграция“-МВР е инициирала провеждането на срещи с консулските и дипломатически отдели на Алжир, Афганистан, Мароко, Пакистан, Ирак, Иран, Уганда и др.

Във връзка с изпълнението на процедурите по връщането, през посочения период е проведена активна кореспонденция с консулските и дипломатически отдели на Алжир, Афганистан, Сирия, Нигерия, Доминиканската Република, Виетнам, Тунис, Мароко, Ирак, Шри Ланка, Турция и др


Каталог: docs -> default-source -> planiraneotchetnost
planiraneotchetnost -> Д о к л а д за предприетите действия от органите на държавната власт по управление на кризата, породена от засиления миграционен натиск
planiraneotchetnost -> Министерство на вътрешните работи главна дирекция „гранична полиция”
planiraneotchetnost -> Република българия министерство на вътрешните работи I 12083 05. 02. 2014 г. Приложение 1 о т ч е т
planiraneotchetnost -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница