Решение в сферата на професионалната заетост Подбор, обучение и квалификация на персоналаДата26.09.2018
Размер92.23 Kb.
Център за регионално развитие ООД София

Цялостното решение в сферата на професионалната заетост

Подбор, обучение и квалификация на персонала


София 1618 ул. Казбек 41А партер

Квартал Павлово Община Витоша

Област София-град
Tel./ fax: (02) 955 93 90

e-mail: rdc@abv.bg

www.crr-bg.com

0886838096 Антоанета Конова

0889078614 Пламен Конов

Център за регионално развитие (ЦРР) ООД София е дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е през месец април 2004 г.

ЦРР извършва професионално обучение и ориентиране, стажове, посредническа дейност при търсене и наемане на работа, социални услуги, консултантска дейност.

ЦРР предлага възможности за обучение на колеги – психологически консултиране при посредническа дейност, мотивационно обучение, разработване на психологически инструментариум за професионално ориентиране.

ЦРР разполага със зали за групово-динамични форми на работа, оборудвана зала за Фокус-групи с аудио, видео и стъкло за обратно виждане, зали за групови изследвания.

ЦРР разполага с 20 оборудвани учебни бази в градовете Червен бряг, Плевен, Сливен, Враца, Благоевград, Шумен, Търговище, Русе, Смолян, Рудозем.

ЦПО към ЦРР ООД София работи с над 100 висококвалифицирани преподаватели по различни дисциплини от страната.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните си дейности ЦРР развива в пет основни области – • Подбор и професионално обучение на лица над 16 години,

 • Посредническа дейност за устройване на работа на български граждани в Република България,

 • Провеждане на маркетингови изследвания,

 • Предоставяне на социални услуги.

ЦРР разработва проекти за финансиране по различни донорски програми.Център за професионално обучение (ЦПО)

ЦПО – ЦРР ООД София е лицензиран с решение (протокол №11/ 21.07.2004 г.) на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България. ЦПО извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Основните задачи на ЦПО са – • Консултиране и информиране за избор на подходяща професионална квалификация съобразно личностните особености и предпочитания,

 • Осъществяване на мотивационно обучение за усъвършенстване пригодността за обучение и труд,

 • Осигуряване на професионална квалификация по актуални за икономиката професии,

 • Повишаване на потенциалната възможност за осигуряване на заетост.

ЦПО – ЦРР ООД осъществява първоначално и непрекъснато професионално обучение на лица, навършили 16 години съобразно потребностите на пазара на труда в Република България и съгласно българското законодателство. ЦПО осъществява придобиването, усъвършенстването и осъвременяването на професионални квалификации по следните ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. Професия “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване” – първа степен на професионална квалификация;

2. Професия “Шивач”, специалност “Шивачество” – първа степен на професионална квалификация;

3. Професия “Озеленител”, специалности “Цветарство” – първа и втора степен на професионална квалификация и “Парково строителство и озеленяване” – първа и втора степен на професионална квалификация;

4. Професия “Работник в горското стопанство”, специалности “Лесокултурни дейности” – първа степен на професионална квалификация, “Дърводобив” – първа степен на професионална квалификация, “Дивечовъдство” – първа степен на професионална квалификация, “Билкарство” – първа степен на професионална квалификация;

5. Професия “Социален работник”, специалности “Социални услуги на деца и семейства в риск” – трета степен на професионална квалификация, “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” – трета степен на професионална квалификация;

6. Професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство” – първа степен на професионална квалификация;

7. Професия “Портиер – пиколо”, специалност “Хотелиерство” – първа степен на професионална квалификация;

8. Професия “Ресторантьор”, специалности “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – трета степен на професионална квалификация, “Кетеринг” – трета степен на професионална квалификация;

9. Професия “Сервитьор – барман”, специалност “Обслужване на заведенията за обществено хранене” – втора степен на професионална квалификация;

10. Професия “Охранител”, специалност “Охрана на обществения ред и личността” – трета степен на професионална квалификация.

Трудова борса

Регистрация 214/ 2004 г. от МТСП

Център за регионално развитие ООД осъществява посредническа дейност по информиране и наемане на работа на територията на Република България, която включва:


 • Професионално ориентиране

 • Информиране за възможностите за продължаване на обучението

 • Информиране за свободни работни места

 • Мотивационно обучение за започване на работа

За работодатели ЦРР осъществява дейности/ обучение в следните области:

1. Подбор на персонал:


 • Работно място – снимка, професиограма, психограма, екип, изисквания към екипната съвместимост;

 • Работа с документите на кандидата, автобиография;

 • Тест Локус на контрола;

 • Компютъризирана батерия;

 • Интервю;

 • Асесмънт тренинг на персонал;

 • Асесмънт тренинг на организацията.

2. Системи за мотивиране на персонала.

3. Обучение на персонал. Водещ на групово-динамични форми на тренинг.

4. Качествени методи на изследване. Модератор на фокус групи.
ЦПО – ЦРР ООД предлага професионално обучение на работното място в зависимост от потребностите на работодателя. Обучените получават документ – Удостоверение за професионална квалификация.

Предоставяне на социални услуги
Съгласно Удостоверение за регистрация №291, издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика на Република България, ЦРР ООД София извършва следните социални услуги:

1. Домашен помощник

2. Личен асистент

3. Домашен социален патронаж

4. Социален асистент

5. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни обучава социални асистенти от цялата странаОргани на управление на ЦПО

Основни органи на управление на Центъра са Административен директор и Експертен съвет. Непосредствената работа на Центъра се организира от Главен методист и Технически секретар. Контролът върху качеството на квалификационния процес се осъществява от вътрешни външен мониторинг на обучението (дневници на курса, експертни наблюдения, присъствен контрол, анкети и разговори с работодатели, анализ на резултатите о професионалната реализация на преминалите професионално обучение, както и на позицията им на пазара на труда, становища на работодатели и социални партньори).

Финансирането на ЦПО се осъществява от таксите за обучение, заплащани от курсистите или от заявителя на обучението, реализиране на образователни проекти в рамките на финансиращи програми на ЕС за България, участие в международни проекти и програми, дарения и завещания.

Организационната форма на обучение в ЦПО е квалификационен курс.

Квалификационни курсове се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, самостоятелна или дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се определя индивидуално за всеки курс в зависимост от неговата специфика. Броят на участниците е между 6 и 18 обучаеми. При ползване на машини или компютърна техника на всеки курсист се осигурява самостоятелно работно място.

Квалификационните курсове се организират при наличие на необходимия минимален брой кандидати за формиране на група, при заявка от възложител (работодател, синдикална или неправителствена организация или социален партньор), пи възложен курс в резултат на спечелена конкурсна процедура за професионално обучение, като част от дейността по български и международни проекти и програми.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:


 • Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията;

 • Чрез полагане на изпит – тест и практическо задание;

Курсистите, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават документ – Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Курсистите имат право да получават от преподавателите консултации, свързани с квалификационния процес, да ползват безплатно учебната база на Центъра за разработката на практическите задания, свързани с квалификационния курс, да получават от Центъра допълнителна информация по въпросите, свързани с тяхната квалификация и възможностите на бъдещата си професионална реализация.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Център за регионално развитие ООД предлага професионално обучение на работното място в зависимост от потребностите на работодателя. Обучените получават документ – Удостоверение за професионална квалификация.

Статистика

110 проведени курсове за професионална квалификация от септември 2004 до ноември 2005 г.

1595 обучени лица

Свидетелства

Удостоверения

Билкарство

30

76

Работник в дърводобива

20
Машинисти в дърводобива

20
Шивачи

35

110

Залесители

10
Лесокултурни дейности

30
Оператори на компютри

22
Охранители

7

187

Камериер

7
Мотивация
305

Социален асистент
709

Личен асистент
10

Сервитьор-барман
5

Програма-минимум МВР
3

Управление на фирма
7
181

1412

Общо 1595


Сътрудничество с бюрата по труда в цялата страна.

Курсовете са проведени в София, Смолян, Луковит, Червен Бряг, Добрич, Долни Чифлик, Котел, Омуртаг, Септември, Харманли, Девин, Панагюрище, Бургас, Сливен,Балчик, Левски, Нови Пазар, Димитровград, Нова Загора, Лом, Каварна, Бяла, Козлодуй, Бяла Слатина, Русе, Силистра, Дулово, Раднево, Кубрат, Казанлък, Тутракан, Благоевград, Велинград, Белоградчик, Тополовград, Ботевград, Сливница, Правец, Монтана, Тетевен, Ветово, Сандански, Шумен, Каолиново и др.


Съвместно обучение на персонала на фирми и организации като „Кадифе” ООД гр. Койнаре, „Албена Стил” , „Лъваси – Ваня Монева” гр. Добрич, ЕТ „Глухарче” с. Триград, 3 S СОТ, СТИНГ гр. София, „Т & Т” гр. София, ЮЛИСТЕРА ЕООД гр. Тополовград, СОД – Шумен ООД и др.

Център за регионално развитие ООД

Централен офис

гр. София 1816 ул. Казбек бл. 41А партер

Тел./ факс: 02/ 955 93 90; 0889 07 86 15

www.crr-bg.com

e-mail: rdc@abv.bg

Център за регионално развитие ООД

Офиси и представителства

в Република България
Офис на ЦРР ООД – гр. Търговище

ул. „Преслав” №2 ет. 3 стая 302

тел. 0601/ 6 26 02

Представителство в гр. Сливен

Офис на Сдружение „Регионален консултантски център”

ул. „Георги С. Раковски” №19 ет. 2

тел. 044/ 66 29 65

Представителство в гр. Пазарджик

Офис на Сдружение ЦИКПЛРГ

бул. „Александър Стамболийски” №8

тел. 034/ 44 23 89

Представителство в гр. Разград

тел. 0886 93 24 73

Представителство в гр. Исперих

0889717001

Представителство в гр. Кубрат

тел. 0886 79 18 29

За контакти:


Антоанета Конова

Управител

Тел./ факс: (02) 955 93 90, 0886838096

rdc@abv.bg


Пламен Конов

Управител

Тел./ факс (02) 955 93 90, 09923334352

plamen_konov@abv.bg;http://www.psyhology-bg.com/projects/lider.htm
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница