О б л а с т Х а с к о в о община тополовград гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1страница1/3
Дата25.07.2016
Размер404.19 Kb.
#5895
  1   2   3

О Б Л А С Т Х А С К О В О

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1, тел.: 0470/5 22 80, факс: 0470/5 41 57,

www.topolovgrad.net, e-mail: oba_top.grad@abv.bg


УТВЪРДИЛ:

………………………

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград


В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,

ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А“ ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ЧИТАЛИЩЕ – ТОПОЛОВГРАД(ПОДМЯНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ)


Оповестена с Публична покана № ................. от ............2015 година

на Кмета на Община Тополовград
РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка, провеждана по реда, условията и процедурните правила на Глава 8 „А“ от ЗОП, за избор на Изпълнител на строително-ремонтните и строително-монтажните работи е ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, с административен адрес в гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1, тел.: 0470/5 22 80; факс 0470/5 41 57.Интернет адрес: www.topolovgrad.net, e-mail: oba_top.grad@abv.bgБ) Правно основание за възлагане на обществената поръчка

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 и глава 8 „А“ от Закона за обществените поръчки.

За условията по провеждане на обществената поръчка, нерегламентирани в настоящите Указания, техническата спецификация и останалите документи, приложени към Публичната покана, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно със спецификите на отделните строителните интервенции, включени в обхвата на възлагане в настоящата поръчка, както и в зависимост от хипотезите на участие на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, спрямо административно – правната уредба и правосубектността на които са от значение приложимите и относими нормативни разпоредби.

Възлагането на обществената поръчка е основано на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички юридически, физически лица и техни обединения, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в обществената поръчка.В) Предмет на обществената поръчка. Място и срок за изпълнение на дейностите от обхвата на възлаганетоПредметът на обществената поръчка е „Основен ремонт покрив Читалище -Тополовград (Подмяна хидроизолация и вътрешен ремонт)“, пълното описание на който е подробно разписано в настоящите Указания и техническата спецификация по отношение на условията и изискванията за изпълнението на строително-ремонтните работи, обективирани в комплекса гореизброени документи.
Мястото за изпълнение на поръчката, включена в обхвата на възлагането, съобразно планираните дейности и интервенции е Сградата на Читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1894", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2, град Тополовград.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи от обхвата на настоящата обществена поръчка започва да тече от датата на сключване на договора и ще бъде окончателно определен съгласно предложението на Участника/Участниците, определен/и за изпълнител/и който срок не може да бъде по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

!!! Участник, който предложи по-дълъг срок за изпълнение от максимално допустимия, определен от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.Г) Мотиви за избора на конкретния ред за възлагане

на обществената поръчка.

Съобразно направените предварителни разчети на бюджета, необходим за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, одобрен от ОбС-Тополовград за 2015 г., общият допустим максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на възлагане е 95833.33 лв. (деветдесет и пет хиляди осевстотин тридесет и три и 0.33) лева без вкл. ДДС или 115 000.00 (сто и петнадесет хиляди) лева с вкл. ДДС.

В конкретният случай, видно от индивидуализирания по-горе максимално допустим, разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, приложимия ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл.14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за строителство е в стойностните граници от 60 000 лв. (шестдесет хиляди) лева до 264 000 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди ) лева без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда някоя от предвидените в Закона строго формални процедури, но при спазване на вменената му нормативна обвързаност за прилагане на условията и реда за възлагане на обществени поръчки, регламентирани в глава 8 „А“ (осма „а”) от ЗОП.

Едновременно с посоченото, както и с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда предвиден в Глава 8 „А“ от ЗОП, посредством публична покана, основно с цел да се защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на детското заведение и едновременно с това да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при участие в обществената поръчка.

В допълнение на горепосоченото, провеждането на поръчката по предвидения относително публичен ред на възлагане в глава 8 „А“ от ЗОП гарантира в голяма степен публичността на определянето на Изпълнител на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, предоставени с целево предназначение от общинския бюджет, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Тополовград, в качеството му на Възложител на обществената поръчка и разпоредител с бюджетни кредити.

Д) Финансиране и начин на плащане

Строителните дейности, включени в обхвата на възлагане в настоящата обществена поръчка ще се финансира изцяло със средства от бюджета на Община Тополовград, предвид което и договорите за възлагане на строителството ще бъде сключен между Общината и съответно определения Изпълнител.

В цената, която ще бъде заплатена за изпълнението на поръчката трябва да са включени всички разходи за извършването на посочените в количествената сметка дейности, в това число разходите за изпълнение на строителството, изготвяне на съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на договорираните дейности от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително и разходите на изпълнителя по отстраняване на строителните отпадъци от обекта, транспортни и складови разходи и други.

Цената на поръчката се формира на база стойността на отделните видове работи от обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, която участниците следва да представят в Ценовото си предложение

Окончателната стойност на поръчката се определя на база максималните стойности за изпълнението на отделните дейности на поръчката, посочени в Ценовото предложение.

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница