Решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на Диагностично консултативен център IДата31.03.2018
Размер69.88 Kb.
ТипРешение
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Росица Йорданова

Зам. кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”
Относно: Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на Диагностично консултативен център- IДобрич“ ООД и определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на съдружниците в “Диагностично консултативен център- IДобрич“ ООД , ЕИК 124140855, на основание Решение № 4-28 / 28 Януари 2016 г., на ОбС град Добрич, във връзка със свикано ОС на съдружниците на 18.12.2017 година от 13,00 часа в сградата на „ДКЦ I-Добрич” ООД гр. Добрич, ул.”Д.Петков” № 3 – Покана Вх. N: 70-31-20 / 10.11.2017г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Докладна записка Изх. N:РК–06-576/02.11.2017г. Управителят на „ДКЦ-I-Добрич“ ООД, ни информира за необходимостта за свикване на извънредно общо събрание на съдружниците на дружеството, налагащо се поради подаденото на 14.08.2017г. от съдружника Димо Йорданов Белчев предизвестие по чл.125, ал.2 от ТЗ до ДКЦ-I-Добрич“ ООД за прекратяване на участието си в дружеството, като в него се съдържа и искане за уреждането на имуществените последици във връзка с прекратяването.С оглед интересите на дружеството и правната сигурност, както и съдбата на „освободените” от напускащия  дружествени дялове, управителят ни информира, че следва да се предприемат действия относно освободените дялове, както и че заличаването на съдружника в Търговския регистър е свързано и с Решение на Общото събрание на дружеството относно освободените дялове.

На 10.11.2017г. получихме и Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на ДКЦ-I-Добрич“ ООД, с която управителят на дружеството свиква Общо събрание на дружеството на 18.12.2017г. от 13.00 часа при следния дневен ред:

1. Уреждане на имуществените последици с напусналия съдружник Димо Йорданов Белчев.Проект за решение: ОС взема решение имуществените отношения с напусналия съдружник Димо Йорданов Белчев да бъдат уредени като му се изплати паричния еквивалент на притежавания от него дружествен дял съобразно изискванията на чл.125 ал.3 от ТЗ.

2. Поемане на освободените дружествени дялове от капитала на ДКЦ -I - Добрич ООД. Проект за решение: ОС взема решение освободените дялове от Димо Йорданов Белчев да бъдат поети от Община Добрич, както следва: Община Добрич поема 1 447 дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 лева, като тази сума бъде внесена по банковата сметка на „ДКЦ І-Добрич” ООД в срок до 31.01.2018г., както и поема ½ ид.ч. от 1 (един) дял по 10 (десет) лева в съсобственост с наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева.

3. Изменение на дружествения договор на дружеството, което да отразява настъпилите промени в обстоятелствата в дружеството. Проект за решение: ОС изменя дружествения договор на дружеството по следния начин:

§1.В преамбюла на дружествения договор отпада като съдружник, посочен под №5 Димо Йорданов Белчев , адрес: гр. Добрич, ул. Алеко Константинов №1, вх. А, ап.4, ет.7.

§2. Чл.6. се изменя по следния начин:

„Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Община град Добрич – 14 153 (четиринадесет хиляди сто петдесет и три) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 141 530 (сто четиридесет и една хиляди петстотин и тридесет) лева, представляващи 90,71% от капитала, от които 127 060 (сто двадесет и седем хиляди и шестдесет) лева са внесени от Община Добрич, а разликата от 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева ще бъдат внесени от Община Добрич в срок до 31.01.2017г.

2. Наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9.275% от капитала.

3. Община Добрич и наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева – 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващи 0.007% от капитала.”

Писмените материали съгласно дневния ред на Общото събрание на съдружниците са на разположение в секретариата на Общински съвет град Добрич на хартиен и електронен носител.


Димо Йорданов Белчев притежаваше 1 447 дяла, по BGN 10,00 всеки поотделно или общо в размер на BGN 14 470,00, представляващи 9.275 % от капитала и ½ ид.ч. от 1 дял по 10 лева, представляващи 0.007 % от капитала.След 30.11.2017г. (датата, на която следва да бъде изготвен счетоводния баланс съгласно чл.125, ал.3 от ТЗ ), „ Диагностично-консултативен център I-Добрич ” ООД, ще трябва да изплати на Димо Белчев паричната равностойност на дела му, която сума ще надхвърля номиналната стойност на дела ( BGN 14 475,00 ). Ако сумата не бъде изплатена доброволно, той може да предяви съдебни претенции срещу дружеството за заплащането на равностойността на дела му, което допълнително ще обремени дружеството с разноски и евентуално начислени лихви за забава.Предвид обстоятелството, че изплащането на дела ще е разход, който не е планиран от страна на дружеството, това ще се отрази на финансовото му състояние. Затова следва да се осигурят източници на финансиране, така че да не бъде затруднявана текущата дейност на дружеството.

Съществува възможност Община Добрич като мажоритарен съдружник в капитала на дружеството да поеме освободените дружествени дялове, като с това от една страна ще се даде възможност дружеството да покрие част от този непредвиден разход, а от друга страна по този начин ще се увеличи дяловото участие на Община Добрич. След поемането тя ще притежава 14 153 дяла, по 10,00 лева всеки поотделно или общо в размер на 141 530 лева, представляващи 90,71% от капитала ( към момента Общината притежава 81,443 % от Капитала на Дружеството). Ако бъдат поети освободените дялове, Дружественият договор на дружеството следва да бъде изменен, като бъде отразено разпределението на дяловете след поемането на освободените дялове.

На основание чл.11 и чл.15, ал.1, от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел( „НАРЕДБА”), Общински съвет на Град Добрич упражнява правата на собственост в дружествата с общинско участие пряко или чрез Кмета на Общината, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата „Наредба”.

Съгласно чл.24 от Наредбата В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до изменение на дружествения договор и до увеличение на капитала.

В тази връзка, съгласно изискванията на ТЗ и „НАРЕДБАТА”, Общински съвет следва да определи правомощията на Представителя на общината в Общото събрание на съдружниците. В случай на отсъствие на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на съдружниците на “Диагностично консултативен център- IДобрич“ООД , ЕИК 124140855 , Общински съвет град Добрич дава съгласие Кмета да упълномощи друго лице.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет да вземе следните,ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл. 24 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел взема решение Община град Добрич да поеме освободените 1 447 дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 лева, като тази сума бъде внесена по банковата сметка на „ДКЦ І-Добрич” ООД в срок до 31.01.2018г., както и да поеме освободената ½ ид.ч. от 1 (един) дял по 10 (десет) лева в съсобственост с наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева.
2.Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 125 от ТЗ и чл.11, чл.13 и чл.15, ал.1 чл. 24 т.1 и т.3, чл.27 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел упълномощава Кмета на Община град Добрич в качеството му представител в Общото събрание на акционерите на “Диагностично консултативен център- I –Добрич“ ООД, на основание Решение № 4-28/ 28 Януари 2016 г. на ОбС град Добрич, да гласува на предстоящото общо събрание по следният начин:  1. По т.1 от дневния ред– да гласува „за” по предложения проект за решение в дневния ред.

  2. По т.2 от дневния ред - да гласува „за” по предложеното проект за решение в дневния ред.

  3. По т.3 от дневния ред – да гласува „за” приемане на Решение за изменение на чл. 6 от дружествения договор на “Диагностично консултативен център- I –Добрич“ ООД, като бъде отразено разпределението на дяловете след поемането на освободените дялове от Община Добрич.

  4. Възлага на Кмета и Управителя на дружеството последващите съгласно Закона.


Вносител,

Росица Йорданова

Зам. Кмет на Община град Добрич

Каталог: files -> upload -> obshtinski-savet -> zasedanie 28 28112017
obshtinski-savet -> Докладна записка от инж. Надежда Петкова Зам кмет „Икономическо развитие и европейски фондове Относно
obshtinski-savet -> До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
obshtinski-savet -> Д о к л ад н а з а п и с к а от Надежда Петкова Зам кмет „иреф община град Добрич Относно: даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма
obshtinski-savet -> До общински съвет град добрич докладна записка
zasedanie 28 28112017 -> До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
zasedanie 28 28112017 -> Доклад по проекта и в рамките на този период тя ще се използва за целите на проекта


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница