С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Иванка лечеваДата10.09.2016
Размер119.58 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на проф. дсн Иванка лечева

за периода 2007-201212 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

10

8

2

5

1

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

1

3

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

2

3

-

1


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
Рецензирани в български списания:
Лечева И., А. Карова. 2007. Мониторинг на вредната и полезна ентомофауна в агроценоза череша при условията на биологично земеделие. Acta Entomologica Bulgarica, Vol.13, N 1,2, 112 - 119.

●Д. Димитров., И. Лечева, Х. Контев, 2007. Amathes (Xestia) c-nigrum L. (Noctuidae:Lepidoptera) – неприятел по някои зърнено-бобови култури и слънчоглед в Добруджа., Acta Entomologica Bulgarica, Vol.13, № 1,2, : 98-110.

●Д. Димитров., Х. Контев, И. Лечева, 2008. Проучвания върху вредната и полезна ентомофауна по обикновен пролетен фий в условията на Добруджа., Растениевъдни науки, Година 45, № 1, 11-15.

Лечева И., А. Карова. 2009. Основни елементи на растителната защита при биологичното производство на череши.Селскостопанска наука. Год. XLII, № 6, 2009, 31–36.

Лечева И., А. Карова. 2009. Биологичен контрол на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) (Обзор). Аграрни науки, година I, брой 2, 2009, 5–12.

● Манева В., И. Семерджиева, И. Лечева. 2010. Анатомо-морфологични изменения при два сорта ечемик – Обзор и Ахелой 2, вследствие нападение от листни въшки. Field Crops Studies, vol. VI, No.1, Dobrudja Agricultural Institute, 171 – 176.

● А. Карова, И. Лечева. 2010. Популационна динамика на Schinia cognate Fr. (Lepidoptera:Noctuidae) като естествени неприятели на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) в района на Пловдив. Сборник научни трудове - Юбилейна научна конференция с международно участие, 65 години АУ-Пловдив, 45-48.

●А. Карова, И. Лечева. 2011. Състояние и перспективи за развитието на биологичното производство на череши в България. Растениевъдни науки. Год. XLVIII, 3, София, 264 – 267


В международни рецензирани списания:
Lecheva I., A. Karova. 2008. Additional investigation of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential bioagent for control of Chondrilla juncea L. (Asteraceae). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, iss. 2, pp. 191-194

Lecheva I., A. Karova, G. Markin. 2008. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds (eds Julien M. H., Sforza R., Bon M.C., Evans H. C., Hatcher , P.E., Hinz, H. L. and Rector B. G.), pp. 301 – 305, CAB International Wallingford, UK.


В материали от конференции:
Lecheva I., A. Karova, G. Markin. 2007. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds, Monpelie, France.

● Карова А., И. Лечева, Н. Салим*. 2011. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни , СНЦ ТО на НТС с ДНТ – Пловдив, 107 – 110.

Лечева И., А. Карова. 2006. Мониторинг на вредната и полезна ентомофауна в агроценоза череша при условията на биологично земеделие. Научна конференция на българско ентомологично дружество – София.

● Манева В., И. Лечева. 2011. Листни въшки (Hemiptera:Aphididae) при някои зърнено-житни култури в района на Югозападна България. Юбилейна конференция 100 г българско ентомологично дружество, София.

Лечева И., А. Карова. 2008. Основни елементи на растителната защита при биологичното производство на череши. Юбилейна научна сесия, Кюстендил.

● Карова А., И. Лечева, Н. Салим*. 2010. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

●Николова И., И. Лечева. 2010. Проучване върху вредните видове от разред Coleoptera в биоценозата на люцерната за фураж (Medicago sativa L.) Юбилейна научна конференция с международно участие, 65 години АУ-Пловдив.
II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

Ръководство по специална ентомология - 2009 г;
сборници от международни научни форуми:
● Карова А., И. Лечева, Н. Салим*. 2011. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – 2011, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив, 107 – 110.
Книги:

●Йорданка Станчева, Иванка Лечева, Щелияна Калинова. 2007.Болести, неприятели и плевели по земеделските култури. Пенсофт. 263 стр.


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

A. Постерни доклади - 2

Lecheva I., A. Karova, G. Markin. 2007. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognata Fr. (Lepidoptera: Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds, Monpelie, France.

● Карова А., И. Лечева, Н. Салим*. 2011. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Сборник доклади от четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни , СНЦ ТО на НТС с ДНТ – Пловдив, 107 – 110.
IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

Лечева И., А. Карова. 2006. Мониторинг на вредната и полезна ентомофауна в агроценоза череша при условията на биологично земеделие. Научна конференция на българско ентомологично дружество – София.

● Манева В., И. Лечева. 2011. Листни въшки (Hemiptera:Aphididae) при някои зърнено-житни култури в района на Югозападна България. Юбилейна конференция 100 г българско ентомологично дружество, София.

Б. Постерни доклади

Лечева И., А. Карова. 2008. Основни елементи на растителната защита при биологичното производство на череши. Юбилейна научна сесия, Кюстендил.

● Карова А., И. Лечева, Н. Салим*. 2010. Полски наблюдения върху вредната и полезната ентомофауна при маслодайната роза в условията на биологично земеделие. Четвърти международен симпозиум Екологични подходи при производството на безопасни храни – СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив.

●Николова И., И. Лечева. 2010. Проучване върху вредните видове от разред Coleoptera в биоценозата на люцерната за фураж (Medicago sativa L.) Юбилейна научна конференция с международно участие, 65 години АУ-Пловдив.С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на проф. дсн Иванка Лечева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

20

16

4

-
На работата:
Лечева, И. А. Маргина 1995 а. Проучване върху вредната ентомофауна по етеричномаслените и лекарствени култури. В: Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Сб. на доклади и рез. от Юбил. науч. сес., Пловдив, 3 октомври, 1995, 1:47-51.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата
Lecheva I., Draganova, S. 1995. Virulence of strain 257 of Beauveria bassiana of different host in plant. Научни трудове, том. ІІІр кн. 1р с. 41-45.

1

(1)

Luaay Kalani 2011. Biological control with Polyphagotarsonemus latus (Banks) by Beauveria bassiana(Bals) vuill, 50-46 (1) 14.
На работата:
Лечева, И. и А. Маргина, 1997. Podagrica fuscicornis (Coleoptera, Chrysomelidae) – нов неприятел по медицинската ружа (Althea officinalis). Acta Ent. Bulg. 3, 1-2:1013.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата:
А. Маргина, Лечева, И. 1998 б. Белият трън – шлагерът на световния пазар също има фитосанитарни проблеми. Растителна защита, 7:8-9.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата:
А. Маргина, Лечева, И. и К. Сейкова. 1999. Болести, неприятели и плевели по маслодайната роза, мента, валериана и жълт мак. Издателство Форум, 52 стр.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата
Harizanova V., Lecheva I. 1999. Feeding behaviour, prey preference and consumption abilities of Deraeocoris species (Heteroptera: Miridae). Plant Science 36: 358-361.

1

(1)

Wojciechowicz-Zytko E., 2004. Predators ocuurring in Myzocallis coryli Goetze (Homoptera, Aphidiidae) colonies on hazel (Corylus L.), Journal of Plant Protection research, vol. 44, No. 3:181-188.
На работата
Lecheva I. 1999. Possibilities of implementation of synthetic sex pheromones for the geometrid Franuis bajaria (Lepidoptera:Geometridae) plant Science v. 36(7-8), p.397-400.

1

(1)

Gary J. Blomquist., Anne-Genevieve Bagneres. 2010. – Insect Hydrocarbons – Biology, Biochemistry, аnd Chemical Ecology, Cambridge University Press, 504 pg.
На работата
Лечева, И. А.Станчева, В. Харизанова, А. Кунчева, Й. Карталска. 2002. Chondrilla juncea – разпространение, вредна дейност и естествени врагове. Растителна защита, бр. 2.

1.

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата:
Лечева, И. 2003а. Етерично-маслените и лекарствени култури – алтернатива за земеделските производители, Растителна защита, 44, 6:4-5.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, Г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата:
Лечева, И. 2003б. Неприятели по валерианата и жълтия мак., Растителна защита, 6:12-13.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата:
Лечева, И. А.Станчева, Д. Маркин 2003. Възможности за биологичен контрол на Chondrilla juncea (Asteraceae). Acta Entomologica Bulgarica, бр. 9 (3-4):35-40.

1.

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата:
Лечева, И. А. Карова. 2005. Schinia cognate Fr. (Lepidoptera:Noctuidae) Разпространение и вредна дейност в популациите на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) в България. Растениевъдни науки, 42, 562-566.

1.

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата:
Лечева, И. А. Карова., Д. Кирин. 2005. Schinia cognate Fr. (Lepidoptera:Noctuidae) Разпространение и вредна дейност в популациите на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) в България. Юбилейна научна конференция „Състояние и проблеми на аграрната наука и образование. Научни трудове, АУ-Пловдив, 50, 2005, №6, с. 67-72.

1.

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата:
Лечева, И. А. Карова. 2009. Биологичен контрол на Chondrilla juncea L. (Asteraceae) (Обзор). Аграрни науки, Година І, брой 2, 2009, 5-12.

1.

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата:
Лечева, И. 2010. Неприятели по мента и валериана., Растителна защита, 5:5-9.

1.

(1)

Румен И. Томов, Тренчева К., Тренчев, г. 2010 - Насекоми по лечебните растения в България. София, 399.
На работата
Lecheva I.., A. Karova, D. Kirin. 2004. Chondrilla juncea L. (Asteraceae) and Biodiversity of its Natural Enemies in central Bulgaria. Journal of Balkan Ecology, vol. 7, № 4, 2004, 394-400.

1

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата
Lecheva I.., A. Stantcheva, 2006. Integrations on Schinia cognate Fr.(Lepidoptera&Noctuidae) as a possible biological control agent of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria. Acta Entomologica Bulgarica, vol.12, № 1,2, pp.34-40.

1

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата
Lecheva I.., A. Karova, 2008. Additional investigation of Schinia cognate Fr.(Lepidoptera:Noctuidae) as a potential bioagent for control of Chondrilla juncea L. (Asteraceae). Acta biologica iugoslavica, Perija G:Acta herbologica 2008, vol.17, iss.2, pp.191 P194

1

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.
На работата
Lecheva I.., A. Karova, G. Markin. 2008. The insect fauna of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in Bulgaria and preliminary studies of Schinia cognate Fr. (Lepidoptera:Noctuidae) as a potential biological control agent. In Proceedings of the XII International Symposium on Biological Control of Weeds (eds Julien M.H., Sforza R., Bon M.C., Hatcher, P.E., Hinz, H.L. and Rector B.G.),301-305, CAB International Wallingford, UK.

1

(1)

Вили Харизанова, Атанаска Стоева. 2011. – Биологичен контрол на интензивни видове растения. Академично издателство на Аграрния университет , Пловдив, 161.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница