Отчетен доклад на деканското ръководство за периода октомври 2011 октомври 2015страница1/7
Дата02.03.2017
Размер0.86 Mb.
#16091
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7
Докладът е утвърден на 27.10.2015

от ОС на ФЖМК-СУ

Факултет по журналистика и масова комуникация –

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Отчетен доклад

на деканското ръководство за периода октомври 2011 – октомври 2015

Основните функции на университета като образователна и изследователска институция са:

- обучението на студенти

- и провеждането на научна и изследователска дейност

от страна на преподавателската общност с активното участие на студенти и докторанти.
Образователният процес e насочен към:

- овладяване на професионални умения /предимно в бакалавърската степен на обучение/

- и усвояване от страна на студентите на фундаментални знания в областта на медиите, обществените науки и книгоиздаването, както и на други специализирани области на знанието, свързани с журналистиката, обществените комуникации и книгоиздаването.

ФЖМК обучава студенти в специалностите: • Журналистика,

 • Връзки с обществеността,

 • Книгоиздаване.

Обучението в ОКС „магистър” е насочено към усвояване на знания в областта на теорията на журналистиката, ПР и комуникацията и книгоиздаването. Предлаганите във ФЖМК магистърски програми са в задочна форма на обучение.
Обучението на студентите днес се осъществява в условията на засилена конкуренция в областта на образователния пазар, намаляващ брой студенти, недофинансиране от страна на държавата на образованието и на научните изследвания, провеждани от университетите. Затова усилията на преподавателския състав на ФЖМК-СУ са насочени към отстояване на рейтингите на специалностите, изучавани във факултета и към осигуряване на съвременно качествено обучение на студентите от трите специалности в трите степени на обучение.
При обучението на бакалаври и магистри още от създаването на ФЖМК-СУ стремежът на преподавателите винаги е бил да се интегрират теорията с практиката в учебния процес и така да се отговори на европейските изисквания за ярко присъствие на практиката, особено в нашите специалности, както и на изискванията на индустрията и променените условия на работната среда, в която трябва да се реализират нашите студенти. Застъпена е идеята в практическите занимания да се интегрират факултетските и университетските медии. Отделни преподаватели правят опити за въвеждане на нови методи на преподаване и тестване на студентите, както и на оценяване на ефективността на преподавания курс.
Веднага казвам, че е необходима съвременна технологична база, на която да бъдат обучавани студентите, това е и едно от изискванията на рейтинговата система на висшите училища. Резултатите са видни и от представените рейтинги за 2013 г., при измерването на технологичната база на ФЖМК и другите университети в страната, особено АУБ – Благоевград. Това е въпрос, който постоянно е поставян от катедрите. Деканското ръководство го е поставяло /надавам се да бъде поставян до неговото решаване/ на годишните обсъждания на бюджета на СУ, както и на академичните съвети. Смятам, че трябва да продължим да работим в тази насока, като едно от исканията, предявено към сегашното и бъдещото ръководство на СУ от деканското ръководство, е диференциране на бюджетите на факултетите и отделяне на финансирането на обучението на студентите, както и ефективното финансиране на обучението на студентите, в това число осигуряване на технологично оборудване, достойното заплащане на труда на преподавателите, отделянето на средствата за научна, стопанска и друга творческа дейност на университета.

Обучението на студенти е и остава най-важната задача пред академичната общност на ФЖМК-СУ. Обучението на ОКС „бакалавър” е част от общия отчетен доклад, чрез отчетния доклад на професор дфн Христо Кафтанджиев – зам. декан по учебната част на Факултета по журналистика и масови комуникации, Софийски университет : • Отчетният доклад е за периода за последните две години, тъй като тогава бях избран за зам. декан за ОКС „ бакалавър”.

 • Той е в следните направления:

 • информация за броя на студентите в бакалавърската степен – редовно и задочно обучение;

 • успеха на студентите;

 • кандидатстудентският изпит и качеството на студентите;

 • профилите в катедрите по журналистика;

 • оценка на качеството на преподаване;

 • преподаване на английски;

 • дигиталните аспекти на обучението;

 • учебниците;

 • работата с администрацията;

 • оплаквания на студенти от качеството на преподаване;

 • работата със Студентския съвет по отношение качеството на преподаването;

 • мултимедийното образование;

 • предизвикателствата

Информация за броя на студентите в бакалавърската степен – редовно и задочно обучение

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Брой на записаните студенти по специалности за 2014/2015 и за 2015/2016 учебна година:

Редовно обучение – 2014/2015:Специалност

Курс

Журналистика

ВО

Книгоиздаване
2014

2015

2014

2015

2014

2015

І

80

70

71

71

40

44

ІІ

72

63*

67

57*

46

31*

ІІІ

68

49*

67

58*

36

35*

ІV

68

42*

69

55*

34

28*

Общо

288

224*

274

241*

156

138*

Общо за 2014/2015 – 718 студента, редовно обучение

Общо за 2015/2016 – 603 студента, редовно обучение*

* Цифрата е неокончателна, поради текущото записване на студентите в съответния курс за учебната 2015/2016 г.

За момента студентите са със сто и петнайсет сто по-малко от предишната година. Данните обаче са неокончателни, тъй като студенти продължават да се записват.

Задочно обучение – 2014 - 2015:

Специалност

Курс

Журналистика

Връзки с обществеността
2014

2015

2014

2015

І

46

44*

37

46

ІІ

49

35*

40

27*

ІІІ

44

34*

50

38*

ІV

38

32*

31

36*

Общо

177

143*

158

147*

Общо за 2014 – 2015 – 335 студента, задочно обучение

Общо за 2015 – 2016 – 290 студента, задочно обучение*

* Цифрата е неокончателна, поради текущото записване на студентите в съответния курс за учебната 2015/2016 г.

Студентите са с 45 по-малко. Но данните са неокончателни, тъй като студенти продължават да се записват.

Общо брой студенти за 2014/2015: 1053 студента

Общо брой студенти за 2015/2016: 893 студента*

В момента студентите са с сто и шейсет по-малко от предишната година. Тази бройка ще намалее, тъй като студенти продължават да се записват.

Сравнителен анализ на студентите по профили в специалност „Журналистика“

Редовна форма на обучение:Медиа профили – телевизия

2012 - 2013

Медиа профили – телевизия

2013 – 2014

Медиа профили – телевизия

2014 – 2015

II к. 35

II к. 26

II к. 29

III к. 35

III к. 36

III к. 27

IV к. 33

IV к. 34

IV к. 36Медиа профили – радио

2012 - 2013

Медиа профили – радио

2013 - 2014

Медиа профили – радио

2014 - 2015

II к. 22

II к. 16

II к. 10

III к. 17

III к. 19

III к. 11

IV к. 14

IV к. 16

IV к. 18Медиа профили – печат

2012 - 2013

Медиа профили – печат

2013 - 2014

Медиа профили – печат

2014 - 2015

II к. 12

II к. 25

II к. 29

III к. 22

III к. 9

III к. 25

IV к. 21

IV к. 20

IV к. 8Тематични профили ИВП 2012 - 2013

Тематични профили ИВП 2013 - 2014

Тематични профили ИВП 2014 - 2015

III к. 25

III к. 17

III к. 16

IV к. 11

IV к. 25

IV к. 15Тематични профили МЖ 2012 - 2013

Тематични профили МЖ 2013 - 2014

Тематични профили МЖ 2014 - 2015

III к. 24

III к. 16

III к. 21

IV к. 23

IV к. 23

IV к. 14Тематични профили Култура

2012 - 2013

Тематични профили Култура

2013 - 2014

Тематични профили Култура

2014 - 2015

III к. 21

III к. 32

III к. 29

IV к. 33

IV к. 21

IV к. 32

Задочна форма на обучение: Студентите са разделени по медийни и тематични профили и почти реципрочно повтарят поделянето на студентите от редовно обучение.

Студенти, подлежащи на изключване по специалности:

Журналистика – редовно обучение – 22 студента

Журналистика – задочно обучение - 27 студентаУспехът на студентите

СУСИ системата не обработва общия успех на всички студенти.

Но като цяло няма особени разлики в успеха на студентите през последните няколко години.

Поради тази причина смятам, че последното външно оценяване на Отворено общество е абсолютно сгрешено и доста преднамерено и некоректно по отношение на Факултета.

Основната причина е, че нито през последните години са влезли по-некачествени студенти, нито преподавателите обучават по-некачествено, нито материалната база се е влошила.

Освен това завършилите бакалавърските степени на Факултета продължават масово в магистърските степени на западноевропейски университети. Това е повече от сигурен показател за качеството на обучението във Факултета.Кандидатстудентският изпит и качеството на студентите

Качеството на бъдещите студенти се обуславя в голяма степен от кандидатстудентския изпит.

Нещата в случая са в няколко насоки:


 • броя на кандидатстудентските изпити

 • вида на кандидатстудентските изпити

 • кандидатстудентския курс, който се организира от Факултета

1. Броят на кандидатстудентските изпити

В това отношение Факултетът е въвел строги критерии – няколко кандидатстудентски изпита. В тях тежестта на успеха от матурите не е голяма. Основно успехът се формира от двата кандидатстудентски изпита.

Смятам за грешка в известно отношение и, че отпадна кандидат студентският изпит по български език и литература.

Поради тази причина според мен в бъдеще не трябва да отпадне устният кандидатстудентски изпит.

2. Типът на кандидатстудентските изпити

Не е лошо да се помисли и за тестов формат на част от писмения изпит. Преимуществата в случая са, че се намалява субективността на оценката.

Такава форма на проверка обаче би трябвало да се въведе при сериозни оплаквания от кандидат-студентите по отношение на начина, на оценяването им.

Такива оплаквания до момента не е имало.

3. Кандидатстудентският курс, който се организира от Факултета

През последната учебна година преподавателите от кандидатстудентския курс уеднаквиха в голяма степен критериите си по отношение на изискванията за писмения и за устния кандидатстудентски курс.Профилите в катедрите по журналистика

Редовно стават малки драми в двете катедри, тъй като студентите искат определени профили.

За да не се превръщат профилите в Прокрустово ложе, двете катедри по журналистика заедно с всичките си студенти трябва да обсъдят сериозно този проблем и да излязат с работещо решение.

Оценка на качеството на преподаване

Реално в Софийския университет няма работеща система за оценка на качеството на преподавателския труд.

В това отношение може да вземем пример от Нов български университет. Там ръководството е разработило отчетен доклад в електронен вариант, който преподавателите попълват всеки месец. Той е по отношение на броя на взетите часове, на броя на обучаваните студенти, на качеството на обучение и др.

Въз основа на това получават заплатите си, които в никакъв случай не са постоянна (социалистическа) величина както в Софийския университет.

В тази връзка – императивно задължение на новото ректорско ръководство да създаде и да внедри качествено разработена анкета, която да се дава при завършване на всеки семестър на всички бакалаври и на всички магистри от всички факултети на СУ.

Второто, което трябва новото ректорско ръководство да въведе, е отчетен месечен доклад по подобие на този в НБУ.

Разбира се, ако резултатите от тези анкети и месечните отчетни доклади не повлияят върху същественото диференциране на заплатите и съответните награди и наказания, няма никаква причина изобщо тази система да се въвежда.

Преподаване на английски език

Проблемът е, че нормативната база на Университета не е доразработена в това отношение.

Университетът в момента не предлага решение по отношение на преподаването на отделни предмети на английски. Правилата са само за цели програми.

Това ни поставя в неконкурентна позиция в сравнение с университетите от Западна Европа. За сравнение може да спомене факта, че например във Факултета по журналистика на финландския университет в Юваскюла (отговарящ горе-долу на Шуменския университет) има по около стотина чуждестранни студента по ЕРАЗМУС всяка учебна година.

При работещо решение от страна на университетското ръководство обучението на английски може да стане факт за няколко месеца.

Дигиталните аспекти на обучението

Софийският университет (респективно Факултетът) изостава сериозно в това отношение. Една от най-сериозните причини е, че нормативната база за заплащането не е разработена. Трудно мога да си представя, че някой преподавател може да бъде накаран насила да разработи електронен курс, без да му се плати за това.

Много положителното в случая е, че студентите, докторантите и преподавателите в СУ имат неограничен достъп до електронната база данни EBSCO.

Друг е въпросът колко активно студентите и докторантите използват тази база данни.

Аз лично не успях да накарам един от докторантите ми да използва тази база данни. Затова не го допуснах до предварителна защита.

При добро желание за четене от страна студентите и докторантите има грамадни масиви научни статии и научни книги в Google Books и Google Science.

Осем преподавателя от Факултета изявиха желание да посетят семинар по дигитално образование. За тях този семинар беше организиран и проведен. Не е никакъв проблем такива семинари да бъдат организирани и в бъдеще.

Учебниците

Едно от основните изисквания към всеки уважаващ се преподавател е да има собствени качествени учебници по основните дисциплини, които преподава.

Има обаче известен проблем с прехвърлянето на парите за учебниците на колегите от Факултета до Издателството на Софийския университет. Главният редактор на Издателството ми се оплака, че трудно си получават парите от факултетите.

Този проблем трябва да бъде решен от новото ръководство на Университета. В противен случай трябва да може да плащаме на външни издатели.Работата с администрацията

Като преподавател, зав. катедра и зам. декан по учебната част, работя активно с цялата администрация.

Според мен всичките колежки се справят отлично с работата си и ще се радвам да работя по същия начин с тях и в бъдеще.

Отлично е, че в отдел бакалаври работят две колежки. Натоварването за една е почти непосилно. Би било добре госпожа Ичева да помага и в бъдеще на колежките от този отдел.Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница