Събиране (R13 и/или D15) на негодни за употреба батерии и акумулаториДата22.07.2016
Размер56.05 Kb.
Инструкции за попълване на Приложение №13

Предоставя се от лицата извършващи дейности по събиране (R13 и/или D15) на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Нормативните документи необходими за попълване на приложението може да намерите на интернет страницата на ИАОС, раздел „Законодателство“, отдел Мониторинг на отпадъците (http://eea.government.bg/bg/legislation/waste)

В края на годишния отчет задължително се попълват трите имена, длъжност и подпис на лице с представителна власт, както и печат на дружеството

Всички количествени мерни единици за отпадъци са в тонове


 1. Данни за юридическото лице – всички полета от този раздел са задължителни за попълване

 • Юридическо лице/едноличен търговец – попълва се наименованието на юридическото лице/ едноличния търговец съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията

 • ЕИК – попълва се Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията

 • Документ по чл.35 ЗУО – попълва се номера на документа и дата на издаването му

 • Адрес на управлението – попълва се Община, Населено място, ЕКАТТЕ на населеното място (http://www.ekatte.com/) и Адрес на регистрация

Таблица 1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице

Попълват се всички площадки за дейности с отпадъци на юридическото лице. При необходимост се добавят нови редове в таблицата.

Колона 1 - попълва се уникален пореден номер на площадката, даден от юридическото лице, в зависимост от общия брой собствени площадки. Последователността на записване и уникалността на номера на площадката се запазва във всяко приложение за дейности с отпадъци, което юридическото лице попълва.

Колона 2 – попълва се наименованието на общината на чиято територия се намира площадката

Колона 3 – попълва се населеното място на чиято територия се намира площадката

Колона 4 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място от колона 3

Колона 5 – попълва се точния адрес или местност на площадката

Таблица 2 Данни за лицето от името и за сметка, на което са събрани НУБА за изпълнение целите по събиране

Данните за всяка организация/ индивидуалист се записва на отделен ред. При необходимост се добавят нови редове в таблицата.

При събиране на различен вид НУБА за една организация/индивидуалист, всеки вид се записва на отделен ред. При необходимост се добавят нови редове в таблицата.

Колона 1 – попълва се наименование на организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по събиране на НУБА

Колона 2 – попълва се ЕИК на организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице

Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 81 ЗУО

Колона 4 – попълва се само едно от следните : 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални

Колона 5 – попълва се количеството отпадък което е събрано за изпълнение на целите по събиране за съответната организация/ индивидуалист 1. Данни по площадки

Таблица 1. Количествени данни за НУБА

При събиране на отпадъци с еднакъв код на разлини площадки, всяка площадка се записва на отделен ред.

При събиране на отпадъци с различен код на една площадка, всеки код се записва на отделен ред.

При необходимост се добавят нови редове в таблицата.

Колона 1 – попълва се уникалния номер на площадката на която се извършва дейност по събиране съгласно колона 1 на Таблица 1 от Раздел I.

Колона 2 – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците

Колона 3 – попълва се само едно от следните : 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални

Колона 4 - попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.

Колона 5 – попълва се количество НУБА съхранено на площадката от предходната година, което е налично към началото на отчетната година

Колона 6 - попълва се Общото количество на приетите НУБА на съответната площадка през отчетната година, като сума от колони 8, 9, 10, 11 и 12

Колона 7 - попълва се само количествата за автомобилни и индустриални НУБА приети без електролит

Колона 8 – попълва се количеството приети НУБА от физически лица (в т.ч. и приетите количества от юридически лица при чиято дейност се образуват, като задължително в Раздел „Други бележки“ (в края на отчета) се записват съответните количествата за всеки отделен случай – физически лица и приети от юридически лица генератори)

Колона 9 – попълва се количеството приети НУБА с произход от дейноста по разкомплектоване на ИУМПС на други юридически лица

Колона 10 - попълва се количеството приети НУБА с произход от дейноста по предварително третиране на ИУЕЕО на други юридически лица

Колона 11 – попълва се количеството приети НУБА с произход от други собствени площадки за събиране на НУБА

Колона 12 - попълва се количеството приети НУБА с произход от други юридически лица за събиране на НУБА

Колона 13 – попълва се количеството образувани (собствени) НУБА на съответната площадка

Колона 14 - попълва се Общото количество на предадените НУБА през отчетната година като сума от колони 15, 16 и 17

Колона 15 – попълва се количествата НУБА предадени директно за рециклиране на други юридически лица или собствена площадка

Колона 16 - попълва се количеството НУБА предадени на други юридически лица за извършване на дейност различна от рециклиране

Колона 17 - попълва се количеството НУБА предадени на други собствени площадки, на които се извършва дейност различна от рециклиране

Колона 18 – попълва се количество на НУБА, останал на съхранение на площадката към края на отчетната година, в тон


Сумата от количествата от колони 5, 6 и 13 трябва да е равна на сумата от количествата от колони 14 и 18

Таблица 2 Количество приети/ предадени НУБА

При приемане/ предаване на НУБА на от повече от едно юридическо лице/ площадка/ страна, всяко се записва на отделен ред със съответното количество на съответната площадка.

При приемане на отпадъка от различни физически лица, количеството приет отпадъка се записва сумарно на един ред. При необходимост се добавят нови редове в таблицата.

Колона 1 - попълва се уникалния номер на площадката на която се приемат отпадъци съгласно колона 1 на Таблица 1 от Раздел I.

Колона 2 – попълва се едно от следните:


 • наименование на юридическото лице/ едноличния търговец при приемане от друго юридическо лице

 • номера и адреса на площадката от колони 1 и 5 на Таблица 1 от Раздел I, при приемане от друга собствена площадка

 • наименование на страната при приемане на отпадъка от внос/пристигане

 • физически лица – при приемане директно от физически лица

Колона 3 – попълва се ЕИК на юридическото лице/ едноличния търговец само в случай че отпадъка е приет от друго такова. При приемане от физически лица или друга площадка колона 3 не се попълва. При внос/пристигане или износ/извеждане на отпадъка в колона 3 може да се запише наименованието на чуждестранната фирма от/на която се приема/предава отпадъка

Колона 4 – попълва се едно от следните, когато отпадъка е приет от друго юридическо лице: • № на документ съгласно чл. 35 ЗУО

 • № на търговец/ брокер на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци

след което изрично се упоменава произхода на отпадъка 1 от бита (отпадъци от домакинства и подобни) или 2 извън бита (отпадъци от производството, горското и селското стопанство).

При приемане от друга площадка, физически лица или страна колона 4 не се попълва

Колона 5 – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците

Колона 6 – попълва се едно от следните: 1 - портативни; 2 - автомобилни; 3 – индустриални

Колона 7 - попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н

Колона 8 – попълва се приетото/предаденото количество от/на съответното юридическо лице/ площадка/ страна/ физически лица

Сумата от количествата на приетите НУБА в колона 8 на Таблица 2 от Раздел II за дадена площадка и код на отпадък, трябва да е равна на количеството на приетия отпадък в колона 6 на Таблица 1 от Раздел II за съответната площадка и код на отпадък.

Сумата от количествата на предадените НУБА в колона 8 на Таблица 2 от Раздел II за дадена площадка и код на отпадък, трябва да е равна на количеството на предаден отпадък в колона 14 на Таблица 1 от Раздел II за съответната площадка и код на отпадък.


Други бележки

Описват се допълнителни обстоятелства касаещи отпадъка за които не е предвидено отделно поле, като име, телефонен номер и имейл на лицето за контакти отговорно за отчетността


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница