Списък на растителните видове, наблюдавани в района на обектаДата16.12.2016
Размер80.77 Kb.
Приложение №1

Списък на растителните видове, наблюдавани в района на обекта


І. Семейство Gentianaceae (Тинтявови):

>Род Genista 1. Gentiana erythrea Ranf. (обикновен червен кантарион) ЛР. Образува струпвания в няколко различни места. Няма стопанско значение, поради ограниченото си количество.

II. Семейство Fabaceae (Пеперудоцветни):

>Род Lotus


 1. Lotus corniculatus L. (обикновен звездан) ЛР

>Род Melilotus

 1. Melilotus alba Medic. (бяла комунига) ЛР

>Род Medicago

 1. Medicago lupulina L. (хмелна люцерна)

>Род Ononis

 1. Ononis arvensis L. (обикновен гръмотрън)

>Род Trifolium

 1. Trifolium pratense L. (ливадна детелина) ЛР

>Род Vicia

 1. Vicia villosa Roth. (вълнеста глушина)

Семейство Пеперудоцветни е богато представено във всеки един от участъците за анализ, както с другите изброени по-долу тревисти видове, така и с дървесни видове, напр. R. pseudoacacia, представена от единични екземпляри на територията и в по-голяма близост до сгуроотвала, поради изграждането на частични залесявания за създаването на полезащитен пояс, чувствително унищожен от преминаващи пасящи животни.


III. Семейство Convolvulaceae (Поветицови):

>Род Convolvulus 1. Convolvulus arvensis L. (обикновена поветица) ЛР

ІV. Семейство Lamiaceae (Устоцветни): 1. Betonica officinalis (L.) Trev. (ранилист) ЛР

>Род Teucrium

 1. Teucrium polium L. (бяло подъбиче) ЛР

 2. Teucrium chamaedrys L. (обикновено подъбиче) ЛР

V. Семейство Caryophyllaceae (Карамфилови):

>Род Dianthus


 1. Dianthus campestris Bieb. (полски карамфил)

>Род Saponaria

 1. Saponaria officinalis L. (лечебно сапунче) ЛР

VI. Семейство Brassicaceae (Кръстоцветни):

>Род Brassica


 1. Brassica nigra L. (черен синап) ЛР

>Род Capsella

 1. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (овчарска торбичка) ЛР

VII. Семейство Apiaceae (Сенникоцветни):

>Род Eryngium


 1. Eryngium campestre L. (полски ветрогон) ЛР. Разпространен е по цялата площ, но с ниска плътност на популациите.

VIII. Семейство Asteraceae (Сложноцветни):

>Род Achillea


 1. Achillea millefolium L. (обикновен равнец)

>Род Artemisia

 1. Artemisia vulgaris L. (обикновен пелин) ЛР

>Род Anthemis

 1. Anthemis cotula L. (полско подрумиче) ЛР

>Род Chamomilla

 1. Chamomilla recutita (L.) Rauchert (лайка)

 2. Cichorium intybus L. (синя жлъчка)

>Род Circius

 1. Circius arvense (L.) Scop. (обикновена паламида)

>Род Sonchus

 1. Sonchus arvensis L. (полски кострец)

 2. Sonchus oleraceus (L.) (градински кострец)

>Род Tragopogon

 1. Tragopogon pratensis L. (полска козя брада) ЛР

>Род Taraxacum

 1. Taraxacum officinale Weber (лечебно глухарче) ЛР

>Род Chondrilla

 1. Chondrilla juncea (L.) (кривец)

Представителите на Asteraceae се срещат във всички части на ливадния биоценоз.


IX. Семейство Hypericeceae (Звъникови):

>Род Hypericum 1. Hypericum perforatum L. (жълт кантарион)

X. Primulaceae (Игликови):

>Род Androsace


 1. Androsace elongata L. (удължен оклоп)

XI. Семейство Rosaceae (Розоцветни):

>Род Agrimonia


 1. Agrimonia eupatoria L. (лечебен камшик) ЛР

>Род Potentilla

 1. Potentilla argentea L. (сребролистно прозорче) ЛР

 2. Potentilla erecta (L.) Rauschel (горско прозорче) ЛР

XII. Семейство Plantaginaceae (Живовлекови):

>Род Plantago


 1. Plantago lanceolata L. (ланцетовиден живовлек) ЛР

XIII. Семейство Polygonaceae (Лападови):

>Род Rumex


 1. Rumex crispus L. (къдрав лапад) ЛР

 2. Rumex acetosa L. (киселец) ЛР

 3. Rumex acetosella L. (козя брада) ЛР

XIV. Семейство Poaceae (Житни):

>Род Cynodon


 1. Cynodon dactylon (L.) Pers. (троскот)

>Род Elytrigia

 1. Elytrigia repens (L.) Nevski (обикновен пирей)

>Род Bromus

 1. Bromus arvensis L. (полска овсига)

>Род Avena

 1. Avena fatua L. (див овес)

>Род Festuca

 1. Festuca pratensis Huds. (ливадна власатка)

>Род Phleum

 1. Phleum pratense L. (ливадна тимотейка)

>Род Dactylis

 1. Dactylis glomerata L. (обикновена ежова главица)

>Род Hordeum

 1. Hordeum murinum L. (миши ечемик)

>Род Alopecurus

 1. Alopecurus pratensis L. (ливадна лисича опашка)

>Род Poa

 1. Poa pratensis L. (ливадна метлица)

>Род Sorghum

 1. Sorghum halepense (L.) Pers. (балур)

XV. Семейство Solanaceae (Картофови):

>Род Solanum


 1. Solanum nigrum L. (черно куче грозде) ЛР

XVI. Семейство Scrophulariaceae (Живеничеви):

>Род Verbascum


 1. Verbascum speciosus Schrader (красив лопен)

XVII. Семейство Geraniaceae (Здравецови):

>Род Erodium


 1. Erodium cicutarium (L.) L’ Herit (цикутово часовниче) ЛР

XVIII. Семейство Malvaceae (Слезови):

>Род Althaea


 1. Althaea cannabina L. (конопена ружа)

>Род Malva

 1. Malva neglecta Wall. (незабележим слез) ЛР

Дървесните и храстови видове (5 вида храсти и 4 вида дървета), присъстващи единично и с по-голяма плътност в непосредствена близост до сгуроотвала имат следният видов състав:


І. Семейство Fabaceae (Пеперудоцветни):

>Род Robinia 1. Robinia pseudacacia L. (бял салкъм)

II. Семейство Salicaceae (Върбови):

>Род Populus


 1. Populus alba L. (бяла топола)

III. Семейство Rosaceae (Розоцветни):

>Род Cydonia


 1. Cydonia oblonga Miller (обикновена дюля)

>Род Crataegus


 1. Crataegus monogyna Jacq. (червен глог) ЛР

>Род Pyrus


 1. Pyrus pyraster Burgsd. (дива трънлива круша)

>Род Prunus


 1. Prunus spinosa L. (трънка) ЛР
 1. Prunus cerasifera Ehrh. (джанка)

>Род Rosa

 1. Rosa canina L. (обикновена шипка)

>Род Rubus


 1. Rubus caesius L. (полска къпина) ЛР

Доминантни видове: цер (Quercus cerris L.), благун (Quercus frainetto Tenore), келяв габър (Carpinus orientalis Miller), мъждрян (Fraxinus ornus L.), космат дъб (Quercus pubescens Willd.), полски бряст (Ulmus minor Mill.), обикновена круша, както и вторични асоциации от черен бор (Pinus nigra Arn.).

Приложение № 2
Списък на животинските видове, наблюдавани в района на обекта
А. Безгръбначни животни:

Разред Lepidoptera (Пеперуди)

І. Семейство Zygaenidae

>Род Zygaena 1. Zygaena lonicerae Schev.

ІІ. Семейство Geometridae (larvae)

Разред Hemiptera (Полутвърдокрили)

ІІІ. Семейство Scutellaridae

>Род Aelia

1. Aelia acuminata L. (остроглава житна дървеница)

ІV. Семейство Pentatomidae

>Род Eurydema

1. Eurydema oleracea L. (обикновена зелева дървеница)

Разред Orthoptera (Правокрили)

V. Семейство Tettigoniidae

>Род Tettigonia


 1. Tettigonia viridissima L. (обикновен зелен скакалец)

VІ. Семейство Gryllidae

>Род Gryllus

1. Gryllus campestris L. (полски щурец)

Разред Coleoptera (Твърдокрили)

VІІ. Семейство Lucanidae

>Род Tropinota

1. Tropinota hirta (мъхнат бръмбар)

VІІІ. Семейство Cantharididae

>Род Luciola

1. Luciola lusitanica (светулка)

>Род Lampyris

1. Lampyris noctiluca (обикновена светулка)

ІХ. Семейство Cicindelidae

>Род Cicindela

1. Cicindela campestris (полски подскачащ бегач)

Х. Семейство Scarabeidae (листороги бръмбари)

>Род Cetonia

1. Cetonia aurata (обикновена златка)

>Род Melolontha

1. Melolontha melolontha (майски бръмбар)

ХІ. Семейство Carabidae

ХІІ. Семейство Chrysomelidae

ХІІІ. Семейство Coccinelidae

>Род Coccinella 1. Coccinella septempunctata (7-точкова калинка)

Разред Homoptera (Равнокрили)

Подразред Aphidinea (листни въшки)

Подразред Cicadinea (цикадови)

ХІV. Семейство Cicadidae

>Род Lyristes

1. Lyristes plebeja (обикновена цикада жетварка)

Клас Arachnoidea (Паякообразни)

Разред Opiliones (Сенокосци)

ХV. Семейство Opilionidae

>Род Phalangium

1. Phalangium opilio (обикновен сенокосец)

Разред Acarina (Кърлежи)

ХVІ. Семейство Ixodidae (Иксодови кърлежи)

>Род Ixodes

1. Ixodes ricinus

>Род Dermacentor

1. Dermacentor marginatus

>Род Hyalomma

1. Hyalomma plumbeum

Разред Hymenoptera (Ципокрили)

ХVІІ. Семейство Formicidae (Мравки)

>Род Messor

1. Messor sp.

ХVІІІ. Семейство Vespidae (Оси)

>Род Vespa

1. Vespa sp.

Клас Gastropoda (Охлюви)

Разред Stylomatophora

ХІХ. Семейство Helicidae

>Род Helix 1. Helix pomatia (градински хлюв)

 2. Helix lucorum

Б. Гръбначни животни:

Клас Amphibia (земноводни)

Не са констатирани представители на клас Amphibia при направеното от нас проучване.

Клас Reptilia (Влечуги)

ХХ. Семейство Lacertidae

>Род Lacerta 1. Lacerta trilineata Bedriaga, 1886. Защитен с Приложение ІІІ на Бернската конвенция (Конвенция за опазване на дивата еврапейска флора и фауна и природните местообитания, 1979; за България в сила от 1991).

 2. Lacerta viridis (Laur., 1768) - защитен вид с Приложение ІІ на Бернската конвенция

>Род Podarcis

 1. Podarcis muralis (Laur., 1768) - защитен вид с Приложение ІІ на Бернската конвенция

ХХІ. Семейство Colubridae

>Род Coluber


 1. Coluber caspius Gmelin, 1789 - защитен вид с Приложение ІІ на Бернската конвенция.

>Род Vipera

 1. Vipera ammodytes (L., 1758) – защитен вид с Приложение ІІ на Бернската конвенция и със Заповед 107/91 г. на МОСВ.

Клас Aves (Клас Птици)

Разред Ciconiiformes (Щъркелоподобни).

ХХІІ. Семейство Ciconiidae (Щъркелови)

>Род Ciconia 1. Ciconia ciconia (бял щъркел)(включен в приложението на Резолюция № 6 на Бернската конвенция; в ЗООС,ДВбр.62/1998; в Приложение № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).

Разред Falconiformes (Дневни грабливи птици).
ХХІІІ. Семейство Accipitridae

>Род Buteo

1. Buteo buteo (обикновен мишелов) (Защитен вид – ЗООС, ДВбр. 62/1998; в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002). Гнездене в района на обекта не се наблюдава.

Разред Passeriformes (Врабчоподобни)


ХХІV. Семейство Muscicapidae (Мухоловкови)

>Род Erithacus 1. Erithacus mеgarhynchos (южен славей). (Защитен вид – ЗООС, ДВ бр.. 62/1998; в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).

ХХV. Семейство Hirundinidae (Лястовицови)

>Род Hirundo


 1. Hirundo rustica (селска лястовица). (Защитен вид – ЗООС, ДВ бр.. 62/1998; в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).

ХХVІ. Семейство Ploceidae (Тъкачови)

>Род Passer

1. Passer montanus (полско врабче)

2. Passer domesticus (обикновено врабче)
ХХVІІ. Семейство Fringillidae (Чинкови)

>Род Fringilla

1. Fringilla coelebs (обикновена чинка) (Защитен вид – ЗООС,ДВ бр.. 62/1998; в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).
ХХVІІІ. Семейство Corvidae (Вранови) ()

>Род Corvus

1. Corvus corаx (сива врана). (Защитен вид – ЗООС,ДВ бр. 62/1998; в Приложение № 3 и Приложение №4 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).

>Род Coloeus

1. Coloeus monedula (гарга)
ХХІХ. Семейство Alaudidae (Чучулигови)

>Род GaleridaGalerida cristata (качулата чучулига). (Защитен вид – ЗООС, ДВ бр.62/1998; в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница