Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 Зсв, за съдебен район на Окръжния съд Шумен, и Административния съд Шумен, към Апелативния съд Варна, за 2013 гДата13.10.2018
Размер67 Kb.
#87013
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ, за съдебен район на Окръжния съд - Шумен, и Административния съд - Шумен, към Апелативния съд - Варна, за 2013 г.
Издаден от министерстъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ, за съдебен район на Окръжния съд - Шумен, и Административния съд - Шумен, към Апелативния съд - Варна, за 2013 г.
I. Съдебно-икономически експертизи
Симеон Стефанов Бънков, висше образование - магистър, специалност "Кооперативно дело", оценител на цели предприятия, недвижими имоти, машини, съоръжения и автомобили.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование - магистър, специалност "Икономика", оценител на движимо имущество - машини и съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол", икономист-счетоводител.
Христо Костадинов Христов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", счетоводни услуги на свободна практика, икономически експертизи.
Сузана Савева Недева, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на: търговски предприятия и вземания; права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование - магистър, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността", експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
Румяна Върбева Александрова, висше образование - магистър, специалност ОПУС и квалификация икономист по строителството, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование - магистър, специалност "Икономика на промишлеността", дипломиран експерт-счетоводител.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Делян Красимиров Димов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Ангел Петров Ангелов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител.
Красимира Костадинова Иванова, висше образование - бакалавър, специалност "Математика и икономика", оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически експертизи.
Петър Димитров Петров, висше образование, специалност "Икономика и управление на търговията"; съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование - магистър, специалност "Финанси", икономист-счетоводител.
Христина Кънчева Петрова, висше образование - магистър, специалност "Финанси", оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Йорданова Филева, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономически експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, висше образование - магистър по специалността "Счетоводство и контрол"; счетоводни експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-счетоводител - магистър по специалността "Счетоводна отчетност"; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", експерт по финансово-икономически проблеми, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност "Икономика и управление на строителството", съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; дипломиран експерт-счетоводител.
Блага Енчева Ангелова, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител.
Николай Руменов Константинов, висше образование - бакалавър по специалност "Информатика"; магистър по специалност "Мениджмънт на регионалното развитие", магистър по специалност "Счетоводство и контрол"; икономическо-счетоводни експертизи, техническо-информационни технологии и комуникации, други - оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Господин Ангелов Недев, висше образование - бакалавър, специалност "Икономика на търговията"; магистър, специалност "Маркетинг"; финансово-икономически и стокови експертизи.
Мая Петрова Йорданова, висше образование, магистър по специалност "Финансов контрол", съдебно-икономически експертизи.
II. Съдебни инженерно-технически експертизи
Пламен Енев Пеев, висше образование - магистър, специалност "Двигатели с вътрешно горене", автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование - магистър, специалности: "Счетоводство и контрол" и "Органична химия", инженер-технолог, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование - магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование - магистър, специалност "Корабостроене", оценител на машини и съоръжения, автоексперт - оценител.
Петър Стоянов Даулов, висше образование - магистър, специалност "Електротехника", електроинженер.
Петко Грудов Шаренков, висше образование - магистър, инженер радиоелектронна техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше педагогическо образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование - магистър, специалност "Автоматизация на производството", оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически трасологични експертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, висше образование - магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Симеонова, висше образование - магистър, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи", експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; недвижими имоти; земеделски земи и подобренията върху тях; автотехнически експертизи; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, висше образование - магистър по специалности "Счетоводство и контрол" и "Радиоелектроника", инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, средно медицинско образование, специалност "Медицински фелдшер", Специализирана школа за експерт-криминалисти - Москва, експерт-криминалист, графологични експертизи.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование - магистър, специалност "Технология на металорежещи и металообработващи машини", машинен инженер - оценител на машини и съоръжения.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование - магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; автоексперт.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование - магистър, специалност "Изчислителна техника", инженер по радиоелектроника.
Марчо Георгиев Петев, висше образование - магистър, специалност "Радиоелектронна техника", автоексперт-оценител.
Ивелин Петров Иванов, висше образование, електроинженер, специалност "Светотехника и източници на светлина", електроенергиен системен оператор.
Стецко Дачев Арабаджиев, висше образование - инженер по експлоатация на АТТ; оценител на машини и съоръжения.
Валентин Иванов Терзиев, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност "Двигатели с вътрешно горене" - машинен инженер, вещо лице - съдебна автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование, магистър по специалност "Корабни енерг.машини и механизми" - машинен инженер, автоексперт-оценител, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане", електроинженер.
III. Съдебни строително-технически експертизи
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции" - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование - магистър, строителен инженер, специалност "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование - магистър, специалност "Транспортно строителство", строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Петър Павлов Пекарек, висше образование - магистър, специалност "Геодезия, картография и фотограметрия", геодезист, дейности по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование - магистър, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", инженер-геодезист, дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Жулиян Димов Желев, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност "Геодезия и картография", инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Инж. Станислав Николаев Чакъров, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", строителен инженер-конструктор.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност "Геодезия", инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", втора специалност "Счетоводство и контрол", строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, и оценител на недвижими имоти.
Анна Цветанова Миланова, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология", строителен инженер промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование - магистър, специалност "Транспортно и пътно строителство", главен специалист - пътно строителство, експерт по пътно строителство и оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно строителство.
Николинка Кръстева Митева, средно специално образование, специалност "Архитектура и строителство", строителен техник.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж 34 г. в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър инженер по специалност "Геодезия, картография и земеустройство"; член на КИИП, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към МРРБ - ОПРР.
Пенка Василева Гърбева, висше образование - магистър, строителен инженер, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".
Иванка Радкова Борисова, висше образование - бакалавър, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", строителен инженер.
Мара Савова Баръмова, висше образование - бакалавър, специалност "Геодезия", с професионална квалификация инженер по геодезия.
Стефанка Илиева Димитрова, средно специално образование, специалност "Водно строителство", среден техник.
IV. Съдебномедицински експертизи
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност "Патологоанатомия".
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. "Патологоанатомия", 2. "Съдебна медицина".
Д-р Галин Стефанов Вачков, висше образование, специалност "Съдебна медицина".
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование, специалност "Хирургия".
Д-р Огнян Илиев Обретенов, висше образование, специалности: 1. "Хирургия", 2. "Детска хирургия".
Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, висше образование, специалност "Урология".
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Веселина Николова Великова, висше образование, специалност "Акушерство и гинекология".
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност "Детски болести".
Д-р Гинка Александрова Иванова, висше образование, специалност "Детски болести".
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование, специалност "Детски болести".
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. "Детски болести", 2. "Неонатология".
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. "Детски болести", 2. "Неонатология".
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност "Нервни болести".
Д-р Милена Ненова Симеонова, висше образование, специалност "Нервни болести".
Д-р Сава Иванов Савов, висше образование, специалност "Нервни болести".
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. "Анестезиология и реанимация", 2. "Токсикология", 3. "Клинична токсикология".
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".
Д-р Пламен Петров Николов, висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност "Физиотерапия, рехабилитация и курортология".
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност "УНГ".
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше образование, специалност "УНГ".
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност "УНГ".
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше образование, специалност "Медицинска радиология".
Кбн Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", биохимик - клиничен химик, специалист в областта "ДНК анализ и идентификация", съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност "Биохимия и микробиология", специалист в областта на ДНК анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, висше образование - магистър по специалност "Молекулярна биология"; експерт в областта на ДНК анализа, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и за идентификация на човека.
V. Съдебна експертиза на психичното състояние
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия" - психиатър.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия" - психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.
Наташа Иванова Станева, висше образование по философия, специалност "Медицинска психология и педагогическа рехабилитация", клиничен психолог.
Катя Красимирова Крумова, висше образование - магистър, специалност "Социална психология".
Емилия Емилова Димитрова, висше образование - магистър, специалност "Психология".
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше образование - магистър, специалност "Психология и философия".
Иванка Иванова Петрова, висше образование - магистър, специалност "Психология" - психолог на свободна практика.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование, специалност "Психология".
Красимира Стефанова Тодорова, висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.
Севджихан Ахмедова Еюбова, висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.
Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, преподавател по психология, 26 г. трудов стаж в областта на психологичната диагностика.
VI. Съдебни селскостопански експертизи
Магдалена Колева Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Растителна защита", агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование, специалност "Зоотехника", зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше образование, специалност "Животновъдство", доктор по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", оценител на стопанско имущество.
Илия Генков Изворски, висше образование - магистър, специалност "Ветеринарна медицина", ветеринарен лекар - главен експерт на идентификация на животните.
VII. Други съдебни експертизи
Иванка Славчева Пакиданска, София, висше образование - магистър, специалност "Текстилна техника", експерт по интелектуална собственост, оценител на нематериални активи, оценител на дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър по специалност "Информатика", магистър по специалност "Мениджмънт на регионалното развитие", магистър по спец. "Счетоводство и контрол"; икономическо-счетоводни експертизи, технически информационни технологии и комуникации, други - оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Каталог: img -> File -> pomo6tni
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
pomo6tni -> Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 Зсв за съдебния район на Шуменския окръжен съд към Апелативния съд Варна, за 2015 г
pomo6tni -> Р а й о н е н с ъ д н о в и п а з а р
pomo6tni -> Правила за организацията на публикуване на съдебните актове версия 1 от / / г. Док 05 07 Изменение / г. Правила
pomo6tni -> Издаден от министъра на правосъдието, обн., Дв, бр. 6 от 20. 01. 2012 г
pomo6tni -> Списък на назначените и положили клетва на 23. 01. 2015 г. Съдебни заседатели


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница