Конспект по "Основи на генното инженерство"Дата25.10.2018
Размер36 Kb.
#98427
ТипКонспект

КОНСПЕКТпо “Основи на генното инженерство”

за магистри-биотехнолози при ХТМУ, София

Съставил: доц. д-р Геновева Начева


 1. Принципи на изолирането и фракционирането на нуклеиновите киселини. Изолиране на: ядрена ДНК от еукариотни клетки и плазмидна ДНК от прокариотни клетки.

 2. Електофоретични методи за фракциониране на ДНК фрагменти: агарозна и полиакриламидна електрофорези.

 3. Ензими в генното инженерство І: Рестрикционни ендонуклеази - класификация и действие.

 4. Ензими в генното инженерство ІІ: лигази (Т4 ДНК лигаза, E. coli ДНК лигаза); ДНК полимерази - ДНК полимераза от E. coli (холоензим и Кленов фрагмент); Taq полимераза; обратна транскриптаза; алкална фосфатаза; Т4 полинуклеотид киназа.

 5. Вектори за клониране на ДНК: І. Плазмидни вектори – структура на плазмида pBR322; трансформация на бактериални клетки; ДНК библиотеки.

 6. Хибридизационни методи: dot-хибридизация, Northern и Southern техники, колонийна хибридизация.

 7. Вектори за клониране на ДНК: ІІ. Фагови вектори - вектори на основата на бактериофагите М13 и ; фазмиди (космиди); изкуствени хромозоми -бактериални, дрождеви, човешки.

 8. Амплификация на ДНК чрез метода на верижната полимеразна реакция (PCR): Taq полимераза; автоматични PCR апарати, приложение на PCR.

 9. Секвенционен анализ на ДНК: Метод на Maxam-Gilbert (химически метод); Метод на F. Sanger (дидезоксиметод или метод на прекъсване на растящата верига – ензимен метод); автоматично секвениране.

 10. Секвенционен анализ на ДНК: Пирофосфатен метод.

 11. Експресионни вектори: структура на експресионния вектор, видове промотори, оператори и терминатори.

 12. Проблеми свързани с експресията в прокариотни клетки и подходи за преодоляването им. Приложение на прокариотното генно инженерство - примери.

 13. Клониращи вектори за висши растения: Вектори базирани на природни плазмиди в Agrobacterium; Директен трансфер чрез различни типове плазмидна ДНК; Вектори базирани на растителни вируси.

 14. Приложение на генното инженерство в растителните биотехнологии. ГМО растения – създаване, свойства и приложение.

 15. Клониращи вектори за дрожди; промотори в експресионни вектори за микробиални еукариоти; клониращи вектори за насекоми.

 16. Клониращи вектори за животни; вирусите като клониращи вектори за млекопитаещи; микроинжектиране; химерни мишки.

 17. Трансгенни животни – създаване и приложение.

 18. Приложение на генното инженерство във фармацевтичните биотехнологии и медицината. Генна терапия.


Литература


 1. С. Дюкянджиев, С. Наимов, „Генно инженерство”, Унив. Издателство на ПУ „П. Хилендарски”, 2006 г.

 2. S.B. Promrose and R.M. Twyman, “Principles of gene manipulation”, Blackwell Sci. Publishers, (all editions).

 3. S.B. Promrose and R.M. Twyman, “Principles of gene manipulation and genomics”, Blackwell Sci. Publishers, (7th editions).

 4. R. Old, S. Primrose, “Principles of gene manipulation: An introduction to genetic engineering”, Blackwell Sci. Publishers, (all editions).

 5. D. Nicholl, “An introduction to genetic engineering”, Cambridge University Press, (all editions).

 6. T.A. Brown, “Gene Cloning and DNA Analysis”, Blackwell Sci. Publishers, (all editions).

 7. O. Brandenberg et al., “Introduction to Molecular Biology and Genetic Engineering”, FAO, 2011.

 8. Интернет сайтове

Каталог: depts
depts -> Химикотехнологичен и металургичен
depts -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
depts -> Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
depts -> Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
depts -> Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
depts -> Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
depts -> Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница