"ST. kliment ohridski" faculte de journalisme et de communication de masseДата27.07.2017
Размер23.58 Kb.
ГОДИШНИК
НА

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ


Том 17, 2010

ANNUAIRE


DE
L’UNIVERSITE DE SOFIA

“ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTE DE JOURNALISME

ET DE COMMUNICATION DE MASSE


Tome 17, 2010

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ


Доц. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, доц. д-р ЗДРАВКА КОНСТАНТИНОВА, проф. дсн СНЕЖАНА ПОПОВА, проф. дфн ХРИСТО КАФТАНДЖИЕВ
Редактор ГРИША АТАНАСОВ

© Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по журналистика и масова комуникация

2011


ISSN 1311-4883

СЪДЪРЖАНИЕ


СТУДИИ И СТАТИИ

Грета Дерменджиева, Вероника Вълканова – Изследване на информационната грамотност на българските студенти

Жана Попова - „Отвлечената телевизия” – или как се променя „обратната връзка”

Здравка Константинова - Независимостта на България и информационни всекидневници

(1908 г.)
Мария Дееничина - Западните радиостанции, излъчващи на български език по времето на социализма, в полезрението на властта
Петранка Филева - Редакционен мениджмънт и качество на журналистиката

Поля Иванова - Телевизионни жанрови преходи. Историческа периодизация

Петранка Филева - Редакционен мениджмънт и качество на журналистиката

Светлозар Кирилов - Проституцията в САЩ - реалности и медиен дебат

Чавдар Христов - Измерване на кризи

Ваня Бабанин - Хиперболата като стилова фигура в интегрираните маркетингови комуникации на автомобилния бранш


Албена Г. Павлова - Пространството от гледна точка на сексуалността
Валери Маринов - Ядрото/The Core
Димитриос Михалакакос – Описание на местните телевизионни канали в Кипър
Ивайло Йошков – Журналистиката на гражданите и формирането на новия публичен дневен ред

Мая Василева – Същност и развитие на българското вечерно ток шоу


Росица Славова - Новините в Интернет – конструктивни елементи на дигиталната форма

Яница Димитрова - Корпоративната култура като условие за повишаване конкурентоспобността на компаниите
Нови книги

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENT
 


Studies and articles

Greta Dermendjieva, Veronica Valkanova - Study of information literacy of Bulgarian students


Zhanna Popova - "Kidnapped TV - or how to change" feedback "

Maria Deenitchina - Western radio stations broadcasting in Bulgarian language at the time of socialism
 
Petranka Fileva - Editorial management and quality of journalism
                                                                                                          
                                                                                                          
Polya Ivanova - TV genre transitions. Historical periodization

Petranka Fileva - Editorial management and quality of journalism


                                                                                                          
Svetlozar Kirilov - Prostitution in the U.S. - Realities and media debate
 
                                                                       
Chavdar Hristov - Measurement of crisis

Vanya Babanin – The Hyperbole as a Style Figure in the integrated marketing communication in the automotive industry


 
Albena D. Pavlova – The Space in terms of sexuality
 
Valery Marinov - Kernel / The Core
 
Dimitrios Mihalakakos - Description of the local TV stations in Cyprus
 
Ivaylo Yoshkov – Journalism, citizens and the formation of new public agenda

Maya Vasileva - Nature and development of Bulgarian evening talk show

Rosica Slavova - News on the Internet - structural elements of the digital form

Janitsa Dimitrova - Corporate Culture as a condition for increasing competitive power of companies


 
New books
 
 
 


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница